Dosje javnega naročila 006514/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
: JAVNI PROJEKTNI DVOSTOPENJSKI URBANISTIČNO - KRAJINSKOARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU
ZJN-3: Odprti postopek

JN006514/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 20.09.2018
JN006514/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006514/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=291

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Društvo arhitektov Maribor
Vetrinjska ulica 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Tomaž Košat
drustvoarhitektovmaribor@gmail.com
+386 31341039

Internetni naslovi
https://www.facebook.com/drustvoarhitektovmaribor/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Društvo arhitektov Maribor
Vetrinjska ulica 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Tomaž Košat
drustvoarhitektovmaribor@gmail.com
+386 31341039

Internetni naslovi
https://www.facebook.com/drustvoarhitektovmaribor/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNI PROJEKTNI DVOSTOPENJSKI URBANISTIČNO - KRAJINSKOARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: 41001-467/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI PROJEKTNI DVOSTOPENJSKI URBANISTIČNO - KRAJINSKOARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PREUREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PEKRSKEGA POTOKA V MARIBORU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, najmanj pomembno pa merilo, navedeno v 4. točki (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in s smernicami iz natečajne naloge

2. ustreznost umestitve in oblikovanja parkovne ureditve (umestitev v širši kontekst, optimalna vključitev v zeleni sistem, urbano strukturo in sistem prometne infrastrukture, krajinska ureditev in urbana oprema)

3. kakovost in izvirnost arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega izraza

4. sodobnost, gospodarnost, trajnost in kakovost oblikovne, tehnične in konstrukcijske zasnove ter racionalnost izvedbe in obratovanja

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
17.10.2018   15:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Nagradni sklad za natečaj je 16.000,00 EUR
Prva nagrada 8.000,00 EUR
Druga nagrada 5.000,00 EUR
Tretja nagrada 3.000,00 EUR
Odkup (2x) 1.500,00 EUR
Vsi navedeni zneski so bruto bruto.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Za sodelovanje na natečaju bo natečajnikom, ki ne prejmejo nagrade ali odkupa, oddajo pa elaborat s celotno predpisano vsebino, priznana odškodnina. Sklad za odškodnine znaša 6000,00 EUR v bruto bruto znesku. V kolikor bo udeležencev, ki jim pripada odškodnina, do 10, bo vsak prejel odškodnino v bruto bruto znesku 600,00 EUR, če pa bo takih udeležencev več kot 10, bo vsak prejel sorazmerno znižano odškodnino.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Natečajna komisija: mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh., za Mestno občino Maribor, dr. Danijel Rebolj, univ.dipl.inž.grad, za civilno iniciativo Pekrski potok, izr. prof. Uroš Lobnik, univ.dipl.inž.arh., za Društvo arhitektov Maribor, doc. dr. Tanja Simonič Korošak, univ.dipl.biol., za Društvo arhitektov Maribor, Žiga Kreševič, univ.dipl.inž.arh., za Društvo arhitektov Maribor, Poročevalca:Marko Rozman, univ.dipl.inž.arh., Andrej Šmid, univ.dipl.inž.arh., Skrbnik: Tomaž Košat, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2018   12:00

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko natečajniki oz. kandidati pošljejo vprašanja samo preko Portala javnih naročil. Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila bodo objavljene na Portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije za natečaj in jih je treba upoštevati pri pripravi natečajne dokumentacije.
Ogled lokacije in posvet:
Organiziran ogled lokacije je predviden, in sicer dne 26.9.2018 ob 12h, zbirališče pri Betnavskem gradu.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2018   13:54
VPRAŠANJE
Natečajni roki tako za prvo kot za drugo stopnjo natečaja so izjemno kratki. Še posebej, ker gre za veliko območje obdelave in kompleksno nalogo. S hitenjem zaradi prekratkih rokov bo zato naročnik dobil slabše in manj dovršene rešitve. Je možno natečajne roke obeh faz podaljšati vsaj za teden dni?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je roke podaljšal.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.10.2018   15:55
VPRAŠANJE
Leta 1999 smo sodelovali v skupini avtorjev na vabljenem natečaju za predmetno območje. Zanima nas ali se poglavje 2. del - preverjanje razlogov za izključitev / točka 2. nanaša tudi na tako sodelovanje ali samo na tiste izdelovalce, ki so izdelovali strokovne podlage samo za pripravo tega natečaja? Iz teksta pod točko 2. to ni popolnoma jasno.
V kolikor bi bilo naše sodelovanje na natečaju s tega vidika sporno prosim odgovorite sledeče;
- ali je gradivo natečaja iz leta 1999 del tega natečaja (po našem vedenju ni)?
- v vsakem primeru nameravamo narediti drugačno avtorsko rešitev, kdo preverja ali odloča ali gre za povsem novo izvirno avtorsko delo?
- kam lahko pošljemo, deponiramo naše avtorske rešitve takratnega natečaja, da bodo na vpogled zainteresiranim?

ODGOVOR

Spoštovani

V vprašanju je vsebovan že tudi odgovor. Razpisani natečaj je nov natečaj z novo projektno nalogo in novo definicijo območja. Na njem ne smejo sodelovati avtorji strokovnih podlag, relevantnih za ta natečaj, sicer pa lahko sodelujejo vsi avtorji v skladu z natečajnimi pogoji. Natečajne rešitve iz 1999 niso bile rezalizirane in niso relevantne strokovne podlage, ki bi vplivale na pogoje razpisanega natečaja.


lep pozdrav

Datum objave: 03.10.2018   17:09
VPRAŠANJE
Spoštovani;
pod točko 5. Vsebina natečajno ponudbene dokumentacije za Prvo (anketno) fazo natečaja navajate različna merila in vsebine, ki jih je potrebno prikazati. Na koncu piše, da se elaborat izdela na 3-4 plakatih. Žal že samo Zahtevane načrte lahko komaj spravimo na 4 plakate standardnih dimenzij (100x70 cm). Kje so še ostale vsebine, ki jih je potrebno prezentirati v merilih 5000, 2500, 1000 in 500, da o shemah, diagramih in tekstu sploh ne govorimo?
Niti ni jasno, kaj se prikaže v merilih 1000 in 500.
Prosili bi, če lahko pripravljalec natečaja v prvi anketni fazi malo poenostavi in opiše vrste prikazov in točno določi kaj je potrebno prikazati in v kakšnem merilu.

ODGOVOR

Spoštovani.

Na spletni strani Mestne občine Maribor (http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=291) na povezavi, na kateri je objavljena vsa razpisna dokumentacija, je med natečajnimi podlogami (mapa C/D) dodana podmapa Podloga 1.stopnja.zip. Na povezavi lahko snamete situacijo z okvirji v merilih 1:5000 in 1:2500 za predstavitev (v načrtu M 1:5000 je vrisan okvir formata 100/70 cm, v načrtu 1:2500 pa je vrisan okvir za dva panoja, format 2x70/100). K temu se dodata še dva plakata 70 x 100 cm.

lep pozdrav


Datum objave: 03.10.2018   17:09
VPRAŠANJE
Kje naj bi bila lokacija skate parka? Iz natečajne naloge to ni razvidno.Je to obstoječa ovalna ploščad v parku pri šoli Leona Štuklja?

ODGOVOR

Spoštovani.

Na spletni strani Mestne občine Maribor (http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=291) na povezavi, na kateri je objavljena vsa razpisna dokumentacija, je med natečajnimi podlogami (mapa C/D) dodana podmapa Skate park, v kateri je objavljena situacija skate parka na geodetski podlogi. Za rešitev je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

lep pozdrav


Datum objave: 04.10.2018   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na dejstvo, da so v natečajni komisiji člani Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) nas zanima, ali je natečaj pripravljen ob soglasju oziroma vednosti ZAPS ali mimo tega?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je s sklepom št. 119-2018/ZAPS-SP.AP z dne 7.9.2018 na pobudo Društva arhitektov Maribor izjavila, da se strinja "da DAM prevzame pripravo in organizira izvedbo predmetnega natečaja ter imenuje strokovni del ocenjevalne komisije."

Lep pozdrav


Datum objave: 04.10.2018   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas, ali je izločitveni kriterij natečajnega elaborata, če natečajna ekipa nima krajinskega arhitekta?

Menimo, da bi bilo tudi glede na strokovno sestavo natečajne komisije (arhitekti, gradbenik in biolog) morda zadostovalo, da v natečaju nastopa ali pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni krajinski arhitekt.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani

Sestava ekip udeležencev natečaja je določena v točki 3.7 sklopa A. natečajni pogoji. Natečajna komisija je sestavljena po ključu 1 strokovnjak s področja urbanizma, 1 strokovnjak s področja krajinske arhitekture, 1 strokovnjak s področja arhitekture, 1 predstavnik civilne iniciative in občinski urbanist Mestne občine Maribor.

Lep pozdrav


Datum objave: 09.10.2018   15:34
VPRAŠANJE
Natečaj je opredeljen kot urbanistično - krajinskoarhitekturni. Ali ne bi bilo smiselno med poročevalce uvrstiti krajinskega arhitekta?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naloge poročevalca so natančno opredeljene v 9. členu Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, še posebej pomembna so določila 2.alineje 3.točke citiranega člena o pregledu elaboratov z vidika formalnih in vsebinskih pogojev natečajnih elaboratov. Organizator je zato določil dva poročevalca natečaja, enega urbanista in enega arhitekta, ob tem pa je upošteval, da ima vsaj eden prakso pri pripravi vsaj 3 poročil iz preteklih natečajev.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.10.2018   09:43

VPRAŠANJE ŠT. 1
Ali je možno spreminjanje poteka struge (vodotoka)?

VPRAŠANJE ŠT. 2
V natečajni nalogi je omenjen park za pse - v kakšen obsegu? Ali je to območje, ki je namenjeno izpustitvi psov, ali je zaželjen tudi rekreacijski poligon?

ODGOVORI


VPRAŠANJE ŠT. 1
Ali je možno spreminjanje poteka struge (vodotoka)?

ODGOVOR
V kolikor natečajniki predlagajo spreminjanje poteka vodotoka, mora biti ta sprememba utemeljena s strokovnim mnenjem strokovnjaka s področja hidrogeologije in varstva pred poplavami, ki bodisi sodeluje v ekipi natečajnikov bodisi poda pisno mnenje (ki je priloga natečajnega elaborata) kot konzultant.

VPRAŠANJE ŠT. 2
V natečajni nalogi je omenjen park za pse - v kakšen obsegu? Ali je to območje, ki je namenjeno izpustitvi psov, ali je zaželjen tudi rekreacijski poligon?

ODGOVOR
Ker je natečaj na prvi stopnji anketni, je vsebina delov parka prepuščena udeležencem.


Datum objave: 10.10.2018   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to, da je za skate park že pridobljen PGD, vas prosimo za .dwg podlogo nameravane ureditve (v izogib prerisovanju iz datoteke .pdf).

ODGOVOR
Datoteka v formatu .dwg bo objavljena na spletnem strežniku Mestne občine Maribor (mapa C/D natečajne podloge) najkasneje do četrtka, 11. 10. 2018.Datum objave: 10.10.2018   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. VPRAŠANJE: Seštevek plakatov, ki ga navajate v enem izmed odgovorov je 5 (en plakat 1:5000, dva plakata 1:2500, k temu pa dodana še dva plakata), v projektni nalogi pa navajate, da se v prvi fazi oddajajo 3-4 plakati. Prosimo za pojasnjeno dokončno število plakatov.
2. VPRAŠANJE: Med zahtevanimi načrti ni navedenih risb v merilih 1:1000 in 1:500. Prosimo, za natančno obrazložitev zahtevanih risb.
3. VPRAŠANJE: Ali morajo biti plakati pokončnega formata ali ležečega? Naprimer, za prikaz ožjega območja 1:1000 (kot je navedeno v projektni nalogi), potrebujemo 2 ležeča plakata formata 100x70cm, kar ni v skladu z navedenim št. plakatov v projektni nalogi.
4. VPRAŠANJE: Ali je obvezna uporaba ortofota na vseh zahtevanih risbah (1:5000, 1:2500)?
5. VPRAŠANJE: Med zahtevanimi načrti je navedenih več risb, vse v merilu 1:2500. Ali se navedene načrte lahko prikazuje vse na eni risbi?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. VPRAŠANJE: Seštevek plakatov, ki ga navajate v enem izmed odgovorov je 5 (en plakat 1:5000, dva plakata 1:2500, k temu pa dodana še dva plakata), v projektni nalogi pa navajate, da se v prvi fazi oddajajo 3-4 plakati. Prosimo za pojasnjeno dokončno število plakatov.
ODGOVOR
V natečajno gradivo je priložena datoteka z vrisanimi okvirji, en plakat je v merilu 1:5000, en dvojni plakat (ki šteje kot eden) 2x70x100 cm se šteje kot en plakat, kot dodatne plakate pa je natečajnikom prepuščeno, da oblikujejo in oddajo še 2 plakata formata 70 x 100 cm.

2. VPRAŠANJE: Med zahtevanimi načrti ni navedenih risb v merilih 1:1000 in 1:500. Prosimo, za natančno obrazložitev zahtevanih risb.
ODGOVOR
Natečajnikom je na dveh plakatih določeno merilo 1:5000 in 1:2500, na ostalih dveh pa je merilo prepuščeno vsebinski ustreznosti rešitve. Natečajna komisija bo glede na v prvi stopnji izbrane elaborate za drugo stopnjo natečaja spisala poročilo o ocenjevanju in glede na zamisli predpisala merila in vsebino grafik za oddajo projektne rešitve na drugi stopnji natečaja.

3. VPRAŠANJE: Ali morajo biti plakati pokončnega formata ali ležečega? Naprimer, za prikaz ožjega območja 1:1000 (kot je navedeno v projektni nalogi), potrebujemo 2 ležeča plakata formata 100x70cm, kar ni v skladu z navedenim št. plakatov v projektni nalogi.
ODGOVOR
Glej odgovor na prejšnji dve vprašanji.

4. VPRAŠANJE: Ali je obvezna uporaba ortofota na vseh zahtevanih risbah (1:5000, 1:2500)?
ODGOVOR
Glede na enovitost predstavitve v merilih 1:5000 in 1:2500 ter glede na predstavitev elaboratov na Mestni četrti je uporaba ortofota podloga za izdelavo natečajne rešitve v navedenih merilih.


5. VPRAŠANJE: Med zahtevanimi načrti je navedenih več risb, vse v merilu 1:2500. Ali se navedene načrte lahko prikazuje vse na eni risbi?
ODGOVOR
Glede na relativno velikost območja je možno navedene načrte združevati po lastni presoji natečajnikov. Glej tudi odgovore na prejšnja vprašanja.