Dosje javnega naročila 006607/2018
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Storitve: Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.080,00 EUR

JN006607/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2018
JN006607/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2018
JN006607/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.12.2018
JN006607/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018

    JN006607/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cerklje.si
ESPD: http://cerklje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora
Referenčna številka dokumenta: 430-08/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava DGD in PZI - kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2018   09:00
Kraj: Na spletnem naslovu http://www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji za projektiranje kanalizacije se zahteva tudi kader in referenco za strojnika.
Glede na veljavno zakonodajo, da lahko manjča črpališča, ki niso zahteven objekt projetira tudi gradbenik.
Mnogi podobni projekti so že izvedeni in obratujejo.

Ali je nujna prijava strojnika in njegovih referenc oz. se lahko štejejo reference gradbenika, ki je izdelal podobne načrte?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik ne spreminja pisnih zahtev vezanih na projektanta strojnih konstrukcij. Besedilo dokumentacije v tem delu ostaja nespremenjeno.
Da, nujna je prijava strojnika in njegovih referenc. Reference gradbenika ne morete uporabiti kot referenco za strojnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.10.2018   08:50
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji na strani 22 pod točko 7 (Seznam gradnje - Razpisni obrazec št. 7) je zapisan pogoj za sodelovanje za Ponudnika - gospodarski subjekt. Kot dokazilo je navedeno, da je potrebno priložiti naslovno stran vodilne mape in tiste listine iz že izdelanega projekta, iz katerega bo naročnik lahko ugotovil, ali ponudnik izpolnjuje navedeni pogoj za sodelovanje.
Pod to točko je zapisano, da sta prilogi k razpisnemu obrazcu št. 7 razpisna obrazec 7A (obrazec referenčno potrdilo za ponudnika) in 7B(kadrovske in tehnične zahteve). Pri razpisnih obrazcih je priložen razpisni obrazec št. 7, obrazcev 7A in 7B pa ni priloženih.
Glede na zapisan pogoj in dokazila za izpolnjevanja tega pogoja na str. 22 in glede na to, da matramo, da se 7a in 7b ne prilaga. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali se obrazcev 7A in 7B ne prilaga?

2. Razpisni obrazec 6A na strani 49 se nanaša na odgovornega vodjo projekta. Na strani 50 je obrazec, ki ima v naslovih odgovornega projektanta (podatki o osebi in reference odgovornega projektanta, ki ustrezajo pogoju). Ni zapisano, za projektanta katere stroke gre, za projektanta za gradbene konstrukcije, strojne inštalacije in elektro inštalacije so obrazci podani na straneh 51-53. Predvidevamo, da sta tabeli na strani 51 namenjeni opisu podatkov in referenc odgovornega vodje projekta. Prosimo za pojasnilo.

3. Na strani 23 (3. člen) so opisana merila za ocenjevanje ponudb. Cena predstavlja 80 točk, dodatni en referenčni posel, ki ga je opravil ponudnik skupaj z odgovornimi projektanti pa 20 točk.
V točki 2 je navedeno, da ena referenca predstavlja 15 točk.
Prosimo za pojasnilo, ali se k dodatnim točkam za dodatni posel šteje samo en dodatni referenčni posel, ali več in ali je le-ta vreden 15 ali 20 točk.

4. Na strani 3 je med osnovnimi določbami navedeno, da se čistilna naprava sprojektira samo v primeru, ko ni možno projektiranje z gravitacijskim kanalom ali projektiranje s črpališčem. Dokončna varianta po izbiri tehnične rešitve (s čistilno napravo ali brez) se bo pokazala šele tekom projektiranja. V ponudbeni ceni predračunu pa je potrebno upoštevati: izdelavo idejne zasnove IDZ in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelavo idejnega projekta, izdelavo DGD, izdelavo PZI v celoti. Zato naročnika pozivamo, da ponudbeni predračun specificira na način, kjer je mogoče določiti ceno izdelave IDZ, IZP, IDP, DGD in PZI s čistilno napravo oziroma brez. Namreč le tako bo lahko realno konkurenčno po ceni primerjal ponudbe in nadalje v primeru, da se izkaže nepotrebnost projektiranja čistilne naprave, znižal tudi pogodbeno vrednost po specificirani ceni iz ponudbe. Razen, če je mišljeno, da se daje ponudba za izdelavo projektov brez čistilne naprave in bo to naknadno, v primeru potrebe naročil kot dodatno delo. Naročnika prosimo za ustrezno specifikacijo predračuna ali potrditev vsebine stavka pred tem.ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik odgovarja na vaša vprašanja:

1. ODGOVOR:
Na strani 22 se pri 7. točki črta odebeljeno spodaj zapisano besedilo:
»Priloga obrazcev k razpisnemu obrazcu št. 7, sta:
- Razpisni obrazec št. 7A obrazec referenčno potrdilo za ponudnika
- Razpisni obrazec št. 7B kadrovske in tehnične zahteve«
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je na svoji spletni strani objavil spremenjen razpisni obrazec št. 7.


2. ODGOVOR:
Odgovorni vodja projekta - odgovorni projektant mora imeti pridobljeno izobrazbo gradbene stroke.


3. ODGOVOR:
Pri pregledu 3. člena (stran 23), kjer so določena merila, je določeno točkovanje, ki je določeno na sledeči način: cena predstavlja 80 točk, dodatni en referenčni posel pa 20 točk.

V drugi točki, kjer naročnik določa en dodatni pogoj, se besedilo, kjer je zapisano 1 = referenca = 15 točk, spremeni tako, da se pravilno glasi: 1 referenca = 20 točk.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti eno referenčno potrdilo, ki ga bo naročnik upošteval kot pogoj za sodelovanje, drugo referenčno potrdilo, katerega opis je podrobno opredeljen v 2. točki 3. člena na strani 23 in 24, pa se upošteva kot opravljen referenčni posel, ki se točkuje z 20. točkami.

4. ODGOVOR:
Naročnik je preučil vaše vprašanje ter se odločil, da se besedilo, ki je navedeno (na strani 3) v drugem odstavku poglavja 1. 1. Osnovne določbe »Čistilna naprava se sprojektira samo v primeru, ko ni možno projektiranje kot gravitacijski kanal ali projektiranje s črpališčem.« črta.
Iz navedenega izhaja, da ponudniki predložijo ponudbo za opisane storitve navedene v razpisnem obrazcu št. 3 (brez čistilne).


Lep pozdrav.Datum objave: 09.10.2018   09:11
Spoštovani,

POJASNILO ŠT. 1.

Naročnik obvešča ponudnike, da je spremenil dokumentacijo za izbiro izvajalca za izdelavo DGD in PZI kanalizacija odpadnih voda iz Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora, in sicer v naslednjih delih:
- Stran 20, tretji odstavek

Besedilo se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Rok plačila
Naročnik bo potrjeni znesek po izstavljenih začasnih situacijah plačeval do vrednosti 70 % izvršenih del z DDV obrnjena davčna stopnja 76. člen ZDDV. Ostalih 20 % plačila bo naročnik izvajalcu poravnal po pridobljenem gradbenem dovoljenju, zadnjih 10 % pa bo naročnik poravnal po prejemu PZI dokumentacije. Podroben rok plačila je naveden v 11. členu osnutka pogodbe.«

Naročnik je navedeno besedilo uskladil tudi z osnutkom pogodbe. Osnutek pogodbe je objavljen na spletni strani naročnika pri predmetnem naročilu.


Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.


Datum objave: 09.10.2018   10:34
VPRAŠANJE
Vprašanje.

Glede na projektno nalogo je potrebno določeno število DPSH preiskav in 5 raziskovalnih vrtin. Zanima me ali se lahko ta tip preiskav
nadomesti z drugim tipom preiskav po presoji geologa-geomehanika (sondažni razkopi, DPL, CPtu), glede na preliminaren ogled terena.ODGOVOR
Spoštovani,

V ponudbi se predvidi vrsto in obseg raziskav, ki je predpisan v projektni nalogi. V kolikor bi se pri izvedbi raziskav izkazalo, da je bolj smiselna izbira drugega tipa raziskav (sestava tal, dostopnost lokacij,), spremembe tipa in obsega raziskav potrdi naročnik ob izvedbi.

Lep pozdrav.