Dosje javnega naročila 005739/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-11/18: Recenzija in revizija PGD, PZI dokumentacije za NOVO G2-108 Hrastnik-Zidani Most
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.683,29 EUR

JN005739/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.08.2018
JN005739/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2018
JN005739/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005739/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-11/18: Recenzija in revizija PGD, PZI dokumentacije za NOVO G2-108 Hrastnik-Zidani Most
Referenčna številka dokumenta: 43001-239/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Recenzija in revizija PGD, PZI dokumentacije za NOVO G2-108 Hrastnik-Zidani Most
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 245.642,04 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Recenzija in revizija PGD, PZI dokumentacije za NOVO G2-108 Hrastnik-Zidani Most
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Razpisano naročilo obsega:
-izvedbo recenzije (skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/*15 in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korit. (Uradni list RS, št. 7/12),,
- izvedbo revizije za zahtevne objekte, kot je to podpisano s predpisi o graditvi objektov, (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno gradivo, 14/05 - popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15) za projektno dokumentacijo "PGD7PZI za gradnjo glavne ceste G2-108 Hrastnik-Zidani most ter deviacijo glavne ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče".
Cilj naloge je izdelati recenzijo in revizijo navedene projektne dokumentacije, preveriti, ali je projektna dokumentacija izdelana v vsebini in obsegu, ki so določene s projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije, če je projektna dokumentacija skladna s prostorskimi akti, zanesljiva, ali so načrti tehničnih rešitev medsebojno usklajeni in dokazano izpolnjujejo bistvene zahteve. Izvesti je treba brezhibnost in preveriti računske pravilnosti načrtov gradbenih konstrukcij in predizmer. Predmet recenzije so vsi načrti, elaborati navedene projektne dokumentacije.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005739/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.08.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.09.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 269.640,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 245.642,04 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2018