Dosje javnega naročila 007168/2018
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Gradnje: GOI dela za razširitev potniškega terminala
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007168/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.10.2018
JN007168/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2018
JN007168/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007168/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.10.2018
JN007168/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007168/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007168/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2019
JN007168/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007168/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 199-452710
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Splošni sektor, Renata Zaletelj Možek
renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.lju-airport.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/275661/RD-JN-2018-G3-TECE_16_AT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4234
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GOI dela za razširitev potniškega terminala
Referenčna številka dokumenta: JN-2018-G3-TECE/16/AT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45213331
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal. V novem potniškem terminalu bodo umeščeni prostori prihoda in odhoda potnikov, sortirnice prtljage, sprejema in oddaje prtljage, varnostno kontrolna območja in komercialne površine. Terminal TE se preko povezovalnega hodnika navezuje na obstoječi terminal T1 in deloma posega vanj.
Zunanja ureditev predvideva navezavo na novo cestno omrežje, ureditev prometa mimo terminala in preureditev obstoječe dovozne ceste s parkirišči. V sklopu zunanje ureditve se urejajo tudi komunalni vodi, ki se navezujejo na že izgrajene vode in priključke. Nova zunanja ureditev se navezuje na obstoječe ureditve, med terminalom T1 in garažno hišo ter obstoječe parkirišče, ki niso predmet javnega naročila.
Predviden poseg pogojuje delno rušenje stare upravne stavbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je prevzem tehničnega dela po razpisni dokumentaciji predviden na sedežu naročnika, prosimo, da naročnik upošteva enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, tudi tistih zainteresiranih iz širšega prostora EU . Po temeljnih načelih javnega naročanja lahko takšna okoliščina (pogoj) predstavlja krajevno "diskriminacijo" nekaterih zainteresiranih ponudnikov.
Zaradi dejanske - kasnejše seznanitev nekaterih ponudnikov z specifikacijami naročila - prosimo Naročnika, da ponudnikom določi ustrezno podaljšanje oziroma primeren rok za pripravo - oddajo pravilnih in popolnih ponudb.
Za primerno in ustrezen ravnanje naročnika ocenjujemo glede na obseg naročila in zahtevnost priprave ponudb podaljšanje za najmanj za 2 koledarska tedna.
Za preučitev in ugoditev se naročniku v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ko je javno naročilo objavljeno, je vsak potencialni kandidat oz. ponudnik sam odgovoren, da si čimprej pridobi in se seznani z razpisno dokumentacijo oz. zahtevami naročnika. To velja tako za ponudnike, locirane v Republiki Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji ali drugje. Ne glede na dejstvo, da je potrebno projektno dokumentacijo kot del razpisne dokumentacije prevzeti pri naročniku, naročnik ne bo podaljšal roka za prejem prijav, saj to lahko vsak zainteresiran kandidat stori od objave javnega naročila naprej osebno ali preko pooblaščenca. Ob ustrezni skrbnosti, lahko torej vsak zainteresirani kandidat oz. ponudnik ta del razpisne dokumentacije prevzame in se z njim seznani praktično takoj po objavi naročila.Datum objave: 18.10.2018   09:30
VPRAŠANJE
Ali morajo biti vse reference potrjene?....... ker na obrazcih imate samo na obrazcu E.02.4 navedeno - odgovorna oseba naročnika posla, na vsej ostalih pa žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika.

ODGOVOR
Da. Vse izjave o zahtevanih referenčnih poslih morajo biti podpisane in žigosane s strani končnega naročnika posla. Naročnik bo ustrezno popravil obrazce razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podpis referenčnih poslov, tako da bo na koncu navedeno »žig in podpis odgovorne osebe naročnika posla«.Datum objave: 19.10.2018   06:47
VPRAŠANJE

Pozdrav. V razpisni dokumentaciji je med drugim navedeno:

"Naročnik uporablja možnost iz 6. odstavka 35. člena ZJN-3 in določa pogoje za prevzem tega dela razpisne dokumentacije, navedene v nadaljevanju. Za prevzem tega dela dokumentacije morajo prevzemniki torej predložiti izjavo "B.05 Prevzem dokumentacije", ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika prevzemnika, s katero ta pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da:
- bo Projektna dokumentacija uporabljena izključno in samo za namen priprave ponudbe kot izhaja iz te razpisne dokumentacije;
- se s strani prejemnika/prevzemnika Projektne dokumentacije ne bo tiskalo, kopiralo ali kakorkoli drugače distribuiralo in/ali posredovalo drugim fizičnim in/ali pravnim osebam."

Ker je potrebno za pripravo ponudbe projektno dokumentacijo poslati tudi proizvajalcem/dobaviteljem opreme in izdelkov ter storitev, prosimo naročnika, da dovoli tiskanje/kopiranje/distribucijo elementov dokumentacije, ki so potrebni za pridobitev ponudb proizvajalcev/dobaviteljev opreme in izdelkov ter storitev.

hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je že dovolil uporabo projektne dokumentacije za namen priprave ponudbe iz česar izhaja, da kandidat, ki prevzame projektno dokumentacijo, lahko to uporabi tudi tako, da z njo seznani gospodarske subjekte, katerih storitve oz. dobave bo uporabil oz. predvidel v svoji ponudbi in sicer s tistimi deli projektne dokumentacije, za katere je seznanitev drugih subjektov za pripravo ponudbe potrebna. Kandidat, ki je prevzel projektno dokumentacijo, pa mora poskrbeti, da bodo gospodarski subjekti, katere bo seznanil s projektno dokumentacijo oz. njenimi deli, seznanjeni z njegovo obvezo do naročnika, da projektne dokumentacije izven namenov priprave ponudbe za predmetno javno naročilo ni dovoljeno tiskati, kopirati ali kakorkoli drugače distribuirati in/ali posredovati drugim fizičnim in/ali pravnim osebam. V kolikor drugi gospodarski subjekti, katere je kandidat, ki je prevzel projektno dokumentacijo, z njo seznanil, uporabijo projektno dokumentacijo oz. njene dele izven namenov priprave ponudbe za predmetno javno naročilo, je to odgovornost takega kandidata do naročnika.Datum objave: 19.10.2018   10:19
VPRAŠANJE
Veza : Datum objave: 18.10.2018 09:30 / ODGOVOR...
Da. Vse izjave o zahtevanih referenčnih poslih morajo biti podpisane in žigosane s strani končnega naročnika posla. Naročnik bo ustrezno popravil obrazce razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podpis referenčnih poslov, tako da bo na koncu navedeno »žig in podpis odgovorne osebe naročnika posla«.

Spoštovani,
V zvezi z odgovorom naročnika prosimo, in pričakujemo s tem v zvezi tudi sledečo pojasnitev oziroma potrditev naročnika kot sledi:
Zakon o javnem naročanju in aktualna praksa DKOM, jasno določa, da lahko ponudniki izkažejo tehnično sposobnost z potrjenimi referenčnimi potrdili na lastnih obrazcih, v koliko so na teh referenčnih potrdili vse informacije, katere sicer zahteva naročnik na obrazcih iz objavljene razpisne dokumentacije .
Prosimo, da naročnik iz formalnih razlogov z odgovorom na portalu javnih naročil potrdi, da bo za izpolnitev pogojev iz poglavja E.02.-TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST - upošteval tudi priložena potrdila - referenčne izkaze - potrjene na lastnih obrazcih ponudnika, v kolikor bodo po vsebini primerljivi z obrazci naročnika. Zakonodaja dopušča, da se v ta namen lastni obrazec ponudnika s sklicem priloži originalnemu obrazcu naročnika.
Za upoštevanje in odgovor se Naročniku zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročuila je na strani 13 navedeno: »Prijava in ponudba morata biti podani na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani kandidata oziroma ponudnika. Kandidati oziroma ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, listine, izjave, potrdila oz. pooblastila in druge dokumente, ki jih zahteva dokumentacija. Prijavo oziroma ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati kandidata oziroma ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu prijave in ponudbe. Vse priloge/obrazci, ki sestavljajo prijavo in ponudbo morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.«Datum objave: 22.10.2018   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani
S strani naročnika smo prejeli projektno dokumentacijo in pri pregledu ugotovili, da je pomanjkljiva.
Skladno z navodili v razpisni dokumentaciji, kjer naročnik navaja :"....Izvajalec bo dela opravil na podlagi zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, katere del je tudi projektna in druga dokumentacije, ki je dostopna zainteresiranim kandidatom pri naročniku kot zaupna na podlagi posebne prijave (Obrazec B.05 Prevzem dokumentacije)."
Skladno s seznamom projektne dokumentacije ugotavljamo, da manjka sledeča projektna dokumentacija:
A)         Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki ga sestavljajo naslednji posamezni načrti:
-      Vodilna mapa, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1729, ki jo je v februarju 2018 izdelal Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor,
-      Načrt arhitekture, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1729, ki jo je v februarju 2018 izdelal Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor,
-      Načrt krajinske arhitekture, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 20-17, ki jo je v februarju 2018 izdelal BRUTO krajinska arhitektura, d.o.o., Galičeva ulica 30, 1000 Ljubljana,
-      Načrt gradbenih konstrukcij, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1729 - G, ki ga je v februarju 2018 izdelal GRADBENI BIRO MELE - JANKO MELE S.P, d.o.o., Cesta gradenj 6, 1360 Vrhnika,
-      Drugi gradbeni načrti Načrt rušitev, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1729 R, ki ga je v februarju 2018 izdelal Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor,
-      Drugi gradbeni načrti Načrt zunanje in prometne ureditve, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 550-CES, ki ga je v februarju 2018 izdelal BPI, d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,
-      Drugi gradbeni načrti Načrt kanalizacije, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 550-KAN, ki ga je v februarju 2018 izdelal BPI, d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor,
-      Načrt električnih inštalacij in električne opreme, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 220/2017, ki ga je v februarju 2018 izdelal ENERKO BIRO d.o.o., Popovičeva ulica 1, 2000 Maribor,
-      Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 16/17, ki ga je v februarju 2018 izdelal KLIMADA MAKS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor,
-      Tehnološki načrt za TE, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta P 18 04-01 DČ, ki ga je v februarju 2018 izdelal Fraport Slovenija, d.o.o. Inženiring, Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik,
-      Geodetski načrt, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta GEOGRAD 2017/140, ki ga je v decembru 2017 izdelal GEOGRAD d.o.o. Ljubljana, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana,
-      Geološko geotehnično poročilo, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 20-5033/2018, ki ga je v aprilu 2018 izdelal GEOINŽENIRING, d.o.o., Dimičeva 14 , 1000 Ljubljana,
-      Študija požarne varnosti, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. načrta 71/2017, ki jo je v februarju 2018 izdelal FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o., Golnik 6a, 4204 Golnik,
-      Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. elaborata 1729 GF, ki ga je v aprilu 2018 izdelal Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor,
-      Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. elaborata 021-04-18-EZH, ki ga je v aprilu 2018 izdelal EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
-      Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. elaborata 0027-04-18 NGGO, ki ga je v aprilu 2018 izdelal EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,
-      Tehnološki elaborat analiza lokacije gradnje razširitve potniškega terminala s stališča varnosti zračnega prometa, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. elaborata E 1803-01 BK, ki ga je v marcu 2018 Fraport Slovenija, d.o.o. Inženiring, Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik,
-      Elaborat organizacije gradbišča in izvajanje del z vidika varnosti zračnega prometa, PGD sprememba 3, št. projekta 1729/2017, št. elaborata E 1803-02 BK, ki ga je v marcu 2018 Fraport Slovenija, d.o.o. Inženiring, Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik.
in
A)         Projekta za izvedbo (PZI), ki ga sestavljajo naslednji načrti:
-      Načrt instalacij in opreme tehničnega varovanja, PZI sprememba, št. projekta 1729/2017, št. načrta AI-072/2018, ki ga je izdelal ACTIO INŽENIRING, Dušan Pugelj s.p., Vrečarjeva ulica 47, 1291 Škofljica OPOMBA: predmetni načrt je del seznama projekta PZI ni pa predmet izvedbe po tej razpisni dokumentaciji!,
-      Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme načrt vodovoda, PZI sprememba, št. projekta 1729/2017, št. načrta 16A/17, ki ga je izdelal KLIMADA MAKS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor OPOMBA: predmetni načrt je del seznama projekta PZI ni pa predmet izvedbe po tej razpisni dokumentaciji (predmetni del objekta je že izveden)!,
-                    Označevalni sistem letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, PZI sprememba, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1/2018, ki ga je izdelal STUDIOBOTAS, d.o.o., Komenskega 22, 1000 Ljubljana.
Gradbeno dovoljenje:
o     gradbeno dovoljenje št. 35105-49/2006 SR/GB z dne 05.07.2006, ki ga je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ki je postalo 06.08.2006 pravnomočno,
o     pravnomočno spremembo gradbenega dovoljenja št. 35105-49/2006 SR z dne 27.06.2007, ki jo je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
o     pravnomočno spremembo gradbenega dovoljenja št. 35105-49/2006 SR z dne 07.07.2009, ki jo je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor;
o     pravnomočno odločbo št. 35105-49/2006/21 1093-06 z dne 25.7.2018 o spremembi gradbenega dovoljenja
Soglasja:
- Zavod za gozdove, Območna enota Kranj št. 3407/126/17, z dne 10.11.2017
'- Ministrstvo za notranje zadeve, Policija št. 372-1/2018/12 (2131-1) z dne 30.3.2018
- Agencija za civilno letalstvo št.351-371/2017/2/0512 z dne 28.11.2017; št. 351-96/2018/5/0512 z dne 30.5.2018
- Ministrstvo za finance, Generalni finančni urad št. 023-350/2017-13 z dne 26.04.2018
- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO (okoljevarstveno soglasje) št. 35402-195/2005-8 z dne 30.03.2006;
"- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj št. 37167/2813/2017-3 (1501) z dne 17.11.2017; št. 37167-2813/2017-9
(1501) z dne 15.3.2018 "
- Elektro Gorenjska št.619000, z dne 8.11.2017; št. 620949 z dne 14.3.2018
- Telekom Slovenije št. 17610201-00111201711030041 z dne 15.11.2017 in 61128 LJ/693-MP z dne 7.3.2018
- T2 št. 338/2017 T-2 z dne 14.11.2017; št. 51/2018 T-2 z dne 12.3.2018
"- Petrol d.d. št. CER20-S125/17-EG, z dne 9.11.2017; CER20-SI139/18-EG z dne
21.3.2018 "
- Komunala Kranj, vodovod št. 112/2017 z dne 17.11.2017; št. 044/2018 z dne 6.3.2018
- Komunala Kranj, kanalizacija št.391/2017 z dne 17.11.2017; št. 71/2018 z dne 9.3.2018
- Občina Cerklje na Gorenjskem št.35101-80/2017-02 z dne 1.12.2017; št. 35101-80/2017-04 z dne 3.4.2018
Naročnika prosimo, da jo čimprej objavi

ODGOVOR
Manjkajoča dokumentacija, ki je del projektne dokumentacije je od 22. 10. 2018, od 11. ure dalje dostopna pri naročniku. Kandidati, ki so že prevzeli projektno dokumentacijo, predhodno pri naročniku najavijo prevzem manjkajoče projektne dokumentacije pri Renati Zaletelj Možek (e-mail: renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si; tel. +386 4 2061 408). Vsem ostalim kandidatom, ki projektne dokumentacije še niso prevzeli v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, pa je od 22. 10. 2018, od 11. ure, popolna projektna dokumentacija dostopna pri naročniku, v skladu z navodili naročnika za prevzem tega dela razpisne dokumentacije.

Načrt instalacij in opreme tehničnega varovanja - kot je navedeno v razpisni dokumentaciji je predmetni načrt le del seznama vseh načrtov PZI izvedba pa ni predmet tega razpisa.
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme načrt vodovoda, je dodan v mapi: 0.0 PGD (TE Tender) / 5.2_strojne instalacije vodovod_PZI.
Označevalni sistem letališča Jožeta Pučnika Ljubljana - predmetni načrt je le del seznama vseh načrtov PZI. Izvedba predmeta je le ožičenje tega, kar pa je zajeto v načrtu električnih inštalacij kot je to navedeno v poglavju »D« razpisne dokumentacije.

Predmetno gradbeno dovoljenje, spremembi in odločba so navedeni v vzorcu pogodbe. Le te prejme izbrani izvajalec ob uvedbi v delo.

Datum objave: 22.10.2018   11:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi vsaj popis del, saj je le ta sestavni del razpisne dokumentacije in sestavlja merilo, torej ceno. Le-ta ne more biti zaupne narave in je zato lahko objavljen.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne omejuje dostopa do projektne dokumentacije in jo zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo kot je opisano v poglavju IV. Prevzem projektne dokumentacije, zato popisov del ne bo objavil.Datum objave: 22.10.2018   12:07
VPRAŠANJE
vaza : Datum objave: 19.10.2018 10:19 ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je na strani 13 navedeno:
»Prijava in ponudba morata biti podani na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani kandidata oziroma ponudnika...
------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani,
v zvezi z odgovorom naročnika opozarjamo na nedoslednost (ne- zakonitost ) kot sledi.
Omenjen stavek ( navedba) , bi se moral s tem v zvezi glasiti:
»Prijava in ponudba morata biti podani na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani kandidata oziroma ponudnika...
Naročniki v javnem naročanju lahko določijo ponudnikom "vsebino", nikakor ne pa "oblike" lastnih obrazcev , katere ponudniki lahko prilagajo originalnim obrazcem iz razpisne dokumentacije in v namen izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev.
l. p.

ODGOVOR
Napačno ste razumeli zahtevo po obliki. Zahteva glede oblike se nanaša na pisnost prilog oz. obrazcev, ki se prilagajo prijavi oz. ponudbi, ne pa na samo grafično oz. vizualno podobo obrazcev oz. prilog, ki jih bo kandidat oz. ponudnik priložil. Tudi naročnik je pripravil priloge oz. obrazce v pisni obliki. Prijava in ponudba morata biti zato podani na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani kandidata oziroma ponudnika. Vse predložene priloge oz. obrazci morajo biti predloženi elektronsko in v pisni obliki.Datum objave: 23.10.2018   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu: Fraport terminal, zavihek E_STROJNE, poglavju HLADNOVOD, pod zaporedno št.: 36, je naslednji opis:
"Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko hlajenje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa.; Dobava - montaža; DN 350/500". Za omenjeno dimenzijo ni zabeležena količina in enotna mera. Prosim, da posredujete omenjene podatke.
Hvala!

ODGOVOR
24 kosov.Datum objave: 23.10.2018   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za navodila glede poglavja B4. Stavbno pohištvo in zasteklitve in sicer je v popisu postavka, ki ima količino 1, v shemi je pa napisano OSTANEJO. Ali moramo pri teh postavkah vpisati ceno? Prosimo za pojasnilo.
Hvala.

ODGOVOR
Vrata, ki ostanejo, je potrebno v času rušitvenih/gradbenih del zaščititi/hraniti, zato je za njih predvidena postavka s ceno.Datum objave: 23.10.2018   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za PROJEKT SORTIRNICE.
Hvala.

ODGOVOR
Sistem za transport potniške prtljage ni predmet tega razpisa.
Dispozicija sistema za transport potniške prtljage je razvidna iz načrtov arhitekture. Glej tudi načrte instalacij.
Funkcionalni opis sistema za transport potniške prtljage je naveden v tehnološkem načrtu.
Datum objave: 24.10.2018   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
gllede na to, da je pri popisu del za B4. Stavbno pohištvo in zasteklitve napisano, da popis brati skupaj s shemami vrat in da pri shemah vrat P.V63.1 piše opomba ZA SPECIFIKACIJO VRAT GLEJ PROJEKT SORTIRNICE, naročnika sprašujemo ali potem ponudimo ta vrata glede na to da sortirnica ni predmet razpisa ali ne ponudimo? V kolikor ponudimo, prosimo za sheme vrat
Hvala.

ODGOVOR
Vrata se ne nudijo, so del opreme sortirnice.Datum objave: 24.10.2018   09:52
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, kaj je potrebno ponuditi v sklopu stavbnega pohištva za postavke 4.1.h.1-9. oziroma za oznake elementov P.V63.1-9. (obdelava odprtine za roloje sortirnice): cena na enoto za te postavke zajema samo obdelavo odprtin z zaključnimi pločevinami.
V shemah je sicer navedena opomba: "za specifikacijo vrat glej projekt sortirnice", vendar projekta sortirnice ni med razpisno dokumentacijo tako da nimamo podatkov glede vrat oz. rolojev.

ODGOVOR
Drži, postavka zajema obdelavo odprtin na stikih stene z vrati. V primeru požarni sten je potrebno upoštevati požarne obrobe.Datum objave: 24.10.2018   09:53
VPRAŠANJE
Glede na to, da je po pogodbi predviden obračun po sistemu dejansko izvedenih del, da pa je hkrati skladno s pogodbo (9. člen) obveza izvajalca izdelati tudi kompletno PID projektno dokumentacijo, za kar pa v popisih ni predvidene posebne postavke, pozivamo naročnika, da dopolni popis s postavko za izdelavo PID projektne dokumentacije. Le na tak način se bo naročnik izognil neprimerljivosti posameznih ponudb, saj ponudniki nimamo navodil, kam naj ta strošek dejansko vključimo.

ODGOVOR
Vrednost PID dokumentacije je potrebno upoštevati v enotnih cenah posameznih del, kot predvidevajo splošna določila popisov del s predizmerami in zadnji odstavek 4. člena vzorca pogodbe v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 24.10.2018   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Skladno z 11. členom pogodbe in okvirnim terminskim planom ste določili tudi vmesne roke za posamezne faze del in sicer:
a) nosilna konstrukcija objekta mora biti dokončana najkasneje 9 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo,
b) objekt mora biti pripravljen za montažo sistema za transport potniške prtljage najkasneje 11 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo,
c) objekt mora biti pripravljen za montažo opreme tehničnega varovanja in za montažo informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme najkasneje 13 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo,
d) objekt mora biti pripravljen za montažo notranje (pohištvene) opreme najkasneje 15 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo.

Nikjer pa niste navedli, katera dela morajo biti dejansko opravljena oz. kaj vse mora biti že izvedeno do montaže sistema za transport potniške prtljage, kaj do montaže opreme tehničnega varovanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme in kaj do montaže notranje (pohištvene) opreme. Poleg tega v priloženem okvirnem terminskem planu termina/časa za izvedbo vseh notranjih zaključnih obrtnih del sploh niste predvideli, izvedba elektro in strojnih inštalacij pa je predvidena celoten čas od 2. do 17. meseca. Edini pogoj, ki ste ga dejansko prikazali v terminskem planu je, da mora biti do pričetka montaže sistema za transport prtljage izvedena streha in fasada.

Glede na to, da mora izvajalec GOI del upoštevati tudi vse vmesne roke za posamezne faze del (točka b, c in d 11. člena pogodbe) in da so ti vmesni roki tudi penalizirani (skladno z 20. členom pogodbe), vas pozivamo, da natančno specificirate, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni oz. katera obrtna/zaključna in inštalacijska dela ter v katerih prostorih morajo biti izvedena do:
- pričetka montaže sistema za transport potniške prtljage,
- pričetka montaže opreme tehničnega varovanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme,
- pričetka montaže notranje (pohištvene) opreme.
Brez teh podatkov izvajalci namreč ne moremo upoštevati zahtev glede faznih rokov iz 11. člena pogodbe.

ODGOVOR
Vmesni »definirani« roki navedeni v vzorcu pogodbe in prikazani v okvirnem terminskem planu so za naročnika ključni namreč celotna gradnja zajema več sklopov naročil.
Izdelava podrobnega izvedbenega terminskega plana, v dogovoru z naročnikom, je obveza izvajalca kot to izhaja 9. člena vzorca pogodbe. Glede na 11. člen vzorca pogodbe, mora izvajalec zagotoviti, da bo objekt ob poteku faznih rokov, v takšnem stanju, da bo strokovno možna montaža sistema za transport potniške prtljage, montaža opreme tehničnega varovanja, montaža informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme in montaža notranje (pohištvene) opreme brez da bi bilo potrebno pozneje zaradi dokončanja objekta, že montirano opremo demontirati ali opraviti kakšne drugačne prilagoditve, ali dela, ki bi pomenila zamudo oz. stroške za naročnika ali druge izvajalce na projektu. Naročnik predpostavlja, da je oz. bo izbrani izvajalec strokovnjak na svojem področju.
Datum objave: 25.10.2018   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Glede na zahtevnost objekta, kratek razpisni rok in glede na to, da so drugi teden šolske počitnice Vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 teden.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 25.10.2018   13:22
VPRAŠANJE
V popisu obrtnih del v sklopu B12. razna dela, post. 12.4a-f je predvidena prestavitev obstoječe opreme in tehnologije na novo lokacijo po naslednji specifikaciji:
"Prestavitev obstoječe opreme in tehnologije, na novo lokacijo, z odklopom instalcij in opreme ter postavitvijo le te na novo lokacijo, z vsemi priklopi, z vsemi spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli, meritvami....
Oprema se prestavi na novo lokacijo oz odpelje na deponijo, po dogovoru z naročnikom. Obvezno glej načrt rušitev/odstranitev/prestavitev!
Prestavitev prostora za deportirance s kadilnico 1,00 kpl
Prestavitev policijskih kabin 1N obstoječi terminal 2,00 kpl
Prestavitev obstoječega rentgena. 4,00 kpl
sklop sedežev čakalnic 7,00 kpl
tehnološki pulti 4,00 kos
oprema sortirnice (trakovi...) 1,00 kpl"
Da bomo lahko ovrednotili te postavke, pozivamo naročnika, da objavi kompleten projekt rušitvenih/odstranitvenih del ter projekt ponovne montaže obstoječe opreme (vključno s prikazom vseh potrebnih predhodnih gradbeno-obrtnih del, inštalacijskih dovodov in priklopov ter montaže opreme). V razpoložljivem projektu rušitvenih del so namreč obdelani samo gradbeni posegi oz. rušitve ter odstranitve stavbnega pohištva, finalnih tlakov ter strehe, niso pa obdelane odstranitve tehnologije oz. opreme. Projekta za montažo opreme pa sploh ni na razpolago.
V primeru, da naročnik nima izdelanih projektov odstranitve ter ponovne montaže obstoječe opreme, naj se navedene postavke izločijo iz obsega tega javnega naročila, ki načeloma zajema samo izvedbo GOI del, naročnik pa naj se glede demontaže in ponovne montaže opreme dogovarja z dobavitelji dotične opreme v ločenem javnem naročilu.

ODGOVOR
Ponudnik naj v ponudbi zajame zgolj gradbeno obrtniška dela za selitev / odstranitev predmetne opremeDatum objave: 26.10.2018   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo Vas za informacijo kje je objavljena popravljena razpisna dokumentacija, na povezavi ki je navedena v objavi številka JN007168/2018-K01 nas poveže na osnovo povabilo številka JN007168/2018-B01.
Hvala za pojasnilo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Popravek razpisne dokumentacije je bil poslan v objavo 23. 10. 2018 in bo objavljen v skladu s 53. členom ZJN-3, saj čaka tudi na objavo na portalu TED.Datum objave: 26.10.2018   09:40
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik organiziral ogled gradbišča?
lp

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, na strani 6/103, poglavje I. Rok in način predložitve prijave ter ogled, kandidat lahko pred oddajo prijave opravi enkratni ogled lokacije izvedbe javnega naročila na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.


Datum objave: 26.10.2018   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije Vas prosimo da pojasnite.
Ali moramo do 15.11.2018 kot ponudnik poleg vseh zahtevanih dokumentov iz razpisne dokumentacije predati tudi celoten izpolnjen predračun? Se pravi celotno ponudbo?
Ali se predračun pripravlja v drugi fazi postopka potem ko nam bo naročnik ugodil in bomo potrjeni kot ustrezen ponudnik?
Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR
Ponudnik mora že v prijavi v celoti izpolniti predračun. Naročnik potrebuje izpolnjen predračun že v tej prvi fazi, saj je pomemben za odločitev, koga izmed usposobljenih kandidatov, bo povabil v pogajanja. V razpisni dokumentaciji na strani 8 je natančno pojasnjeno, kateri dokumenti sestavljajo prijavno dokumentacijo.Datum objave: 26.10.2018   10:27
VPRAŠANJE
Pri pregledu projektne dokumentacije vključno z dopolnitvijo ugotavljamo, da še vedno manjka projektna dokumentacija in sicer:
-   Označevalni sistem letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, PZI sprememba, št. projekta 1729/2017, št. načrta 1/2018, ki ga je izdelal STUDIOBOTAS, d.o.o., Komenskega 22, 1000 Ljubljana.
-  Načrt instalacij in opreme tehničnega varovanja, PZI sprememba, št. projekta 1729/2017, št. načrta AI-072/2018, ki ga je izdelal ACTIO INŽENIRING, Dušan Pugelj s.p., Vrečarjeva ulica 47, 1291 Škofljica OPOMBA: predmetni načrt je del seznama projekta PZI ni pa predmet izvedbe po tej razpisni dokumentaciji!,
Naročnika pozivamo, da jih objavi.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje da predmetna dokumentacija nima bistvenega vpliva na pripravo ponudbene dokumentacije. Le ta je dostopna na vpogled na sedežu naročnika. Naročnik gradbeno dovoljenje za predmetni poseg ima. Izvajalec bo dokumentacijo prejel ob uvedbi v delo.

VPRAŠANJE
Pri pregledu projektne dokumentacije vključno z dopolnitvijo ugotavljamo, da še vedno manjka
Gradbeno dovoljenje
o     gradbeno dovoljenje št. 35105-49/2006 SR/GB z dne 05.07.2006, ki ga je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ki je postalo 06.08.2006 pravnomočno,
o     pravnomočno spremembo gradbenega dovoljenja št. 35105-49/2006 SR z dne 27.06.2007, ki jo je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
o     pravnomočno spremembo gradbenega dovoljenja št. 35105-49/2006 SR z dne 07.07.2009, ki jo je izdala RS, Ministrstvo za okolje in prostor;
o     pravnomočno odločbo št. 35105-49/2006/21 1093-06 z dne 25.7.2018 o spremembi gradbenega dovoljenja
Naročnika pozivamo, da jih objavi.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje da predmetna dokumentacija nima bistvenega vpliva na pripravo ponudbene dokumentacije. Le ta je dostopna na vpogled na sedežu naročnika. Naročnik gradbeno dovoljenje za predmetni poseg ima. Izvajalec bo dokumentacijo prejel ob uvedbi v delo.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri pregledu projektne dokumentacije vključno z dopolnitvijo ugotavljamo, da še vedno manjkata 2 soglasja in sicer:
1.) "Ministrstvo za finance, Generalni finančni urad št. 023-350/2017-13 z dne 26.04.2018"
in
2.) "Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO (okoljevarstveno soglasje) št. 35402-195/2005-8 z dne 30.03.2006; "
Naročnika pozivamo, da jih objavi.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje da predmetna dokumentacija nima bistvenega vpliva na pripravo ponudbene dokumentacije. Le ta je dostopna na vpogled na sedežu naročnika. Naročnik gradbeno dovoljenje za predmetni poseg ima. Izvajalec bo dokumentacijo prejel ob uvedbi v delo.Datum objave: 26.10.2018   10:46
VPRAŠANJE
Ali naj v postavki G_ZU1/3 N 7 1 835 ponudimo 1 kom tipske nadstrešnice GEOMERE GE300-TS ali 20 kom tipskih nadstrešnic v skupni dolžini 84 m?
"Dobava in vgradnja tipske avtobusne nadstrešnice, z ravno trapezno streho, površina nadkrtija 8,4m2 - 2,0x4,2m. Dimenzije (dxšxv) 4200x2000x2585mm. Skupna dolžina celotnega sestava je 84m. Izdelek kot npr. mmcite GEOMERE GE300-TS
Nosina jeklena konstrukcija, s trapezno samonosno streho, sestavljena na mestu vgradnje z nerjavnimi spojnimi vijaki.
Kritina iz trapezne pločevine debeline >1mm, višina vala >50mm, vročecinkana. Hrbtišče izdelano iz kaljenega stekla debeline 6mm z varnostnim potiskom po predlogi. Odvodnja na zadnji strani strehe.
Nosilna konstrukcija vročecinkana in prašno barvana RAL 7016. Temeljenje na predizdelane (4kom) točkovne temelje dim. (dxšxv) 1100/600/600mm, ki se polagajo na podbeton deb. 100mm. Spodnja kota temelja -80cm. Dobava vključuje izkope, vgradnjo podložnega betona in temeljev, sidranje jeklene nadstrešnice. " KPL 1


ODGOVOR
Navedba v tekstu »Skupna dolžina celotnega sestava je 84 m« je odveč. Iz navedenega sledi da ponudite 1 kom predpostavljene nadstrešnice.Datum objave: 26.10.2018   13:40
VPRAŠANJE
Vprašanje
V obsegu del ponudnika je med ostalim tudi izdelava PID-ov ( Projekta izvedenih del) v celotnem obsegu pogodbenih del.
Vprašanja:
- Ali razumemo pravilno, da je celotni obseg pogodbenih "GOI DELA ZA RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA" ( 1.člen pogodbe) in bodo ustali udeleženci v projektu ( npr. dobavitelji in montažerji , opreme s katerimi bo naročnik sklenil ločene pogodbe ) PID dokumentacijo izdelali v obsegu svojih pogodb ?
- Ali razumemo pravilno , da bo s strani Naročnika izbranemu izvajalcu, za izdelavo PID-ov pravočasno izročil tudi PZI načrte , na digitalnem mediju ( v dwg. formatu ) , da bo le ta lahko izvedeno stanje svojih del vrisal v elektronski obliki izdelal PID dokumentacijo in jo izročil Naročniku v okviru in obsegu te pogodbene obveze ?
Za odgovor se zahvaljujemo..

ODGOVOR
Izvajalec izdela PID dokumentacijo v okviru svoje pogodbe. V tem PID u bo prikazana vsebina komponent, ki so predmet drugih naročil le na nivoju dispozicije kot je to prikazano v PZI. Izvajalec bo PZI načrte prejel tudi v .dwg formatu.Datum objave: 29.10.2018   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani
S spodaj objavljenim odgovorom, si kot ponudnik ne moremo v ničemer pomagat.
Datum objave: 25.10.2018 13:22
VPRAŠANJE
V popisu obrtnih del v sklopu B12. razna dela, post. 12.4a-f je predvidena prestavitev obstoječe opreme in tehnologije na novo lokacijo po naslednji specifikaciji:
"Prestavitev obstoječe opreme in tehnologije, na novo lokacijo, z odklopom instalcij in opreme ter postavitvijo le te na novo lokacijo, z vsemi priklopi, z vsemi spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli, meritvami....
Oprema se prestavi na novo lokacijo oz odpelje na deponijo, po dogovoru z naročnikom. Obvezno glej načrt rušitev/odstranitev/prestavitev!
Prestavitev prostora za deportirance s kadilnico 1,00 kpl
Prestavitev policijskih kabin 1N obstoječi terminal 2,00 kpl
Prestavitev obstoječega rentgena. 4,00 kpl
sklop sedežev čakalnic 7,00 kpl
tehnološki pulti 4,00 kos
oprema sortirnice (trakovi...) 1,00 kpl"
Da bomo lahko ovrednotili te postavke, pozivamo naročnika, da objavi kompleten projekt rušitvenih/odstranitvenih del ter projekt ponovne montaže obstoječe opreme (vključno s prikazom vseh potrebnih predhodnih gradbeno-obrtnih del, inštalacijskih dovodov in priklopov ter montaže opreme). V razpoložljivem projektu rušitvenih del so namreč obdelani samo gradbeni posegi oz. rušitve ter odstranitve stavbnega pohištva, finalnih tlakov ter strehe, niso pa obdelane odstranitve tehnologije oz. opreme. Projekta za montažo opreme pa sploh ni na razpolago.
V primeru, da naročnik nima izdelanih projektov odstranitve ter ponovne montaže obstoječe opreme, naj se navedene postavke izločijo iz obsega tega javnega naročila, ki načeloma zajema samo izvedbo GOI del, naročnik pa naj se glede demontaže in ponovne montaže opreme dogovarja z dobavitelji dotične opreme v ločenem javnem naročilu.
ODGOVOR
Ponudnik naj v ponudbi zajame zgolj gradbeno obrtniška dela za selitev / odstranitev predmetne opreme
Brez načrtov ne moremo ponuditi niti gradbenih, niti obrtniških del!
Prosimo za dopolnitev ponudbe

ODGOVOR
Naročnik pričakuje da si bo zainteresirani ponudnik v primeru določenih nejasnosti lokacijo predmeta tega naročila tudi v živo po predhodni najavi ogledal.Datum objave: 29.10.2018   08:17
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Prosimo naročnika da jasno specificira za katero opremo sta predvidena FAT in SAT testa v popisu strojnih instalacij.
hvala za odgovor
lp,

ODGOVOR
poz. opis dela oz.dobave enota količina cena/enoto skupaj
E1.4.1 OSKRBA NAPRAVE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO
Kompaktni črpalni sklop za sistem gašenja z vodno meglo, kpl 1 fat sat
"Dobavljeno in montirano:
Q = 560 l/min,
Hč = 140 bar
Ustreza izdelek: DANFOSS SEMCO A/S ali enakovredno
tip: HPE-51-080-1200-U-P VdS
P = 150 kW, 400 VAC, 50 Hz
- aksialne batne črpalke brez oljne kopeli
- z mehkim startom za vsak elektromotor vključno s komandno in nadzorno omaro opisano v naslednjih postavkah.
Vsak elektromotor poganja eno črpalko kapacitete 112 l/min z izhodnim tlakom 140 bar.
Črpalčni sklop se dobavi kot tovarniško montirana enota vključno s podstavkom in temeljnimi vijaki ter montažnim priborom
Certifikat VdS "
Vmesni rezervoar za črpalno postajo kpl 1 fat sat
"Izdelan iz nerjavečega jekla V=1200l
tlačno testiran z vgrajenimi sledečemi komponentami:
- preliv v glavni rezervoar,
- stikalo nivoja zgoraj in spodaj,
- tlačni manometer
- izpustni ventil
Ustreza izdelek: DANFOSS SEMCO A/S ali enakovredno
Certificirano: VdS "
Krmilna omara za krmiljenje črpalke za dobavo vode sistemu kpl 2 fat sat
"dobavljena in montirana:
potrebno izvesti povezavo z UCP
Ustreza izdelek DANFOSS SEMCO A/S A/S, ali enakovredno"
Črpalka za oskrbovanje visokotlačni sistem z vodo kpl 2 sat
"dobavljena in montirana:
Priključna moč 4KW
Ustreza izdelek DANFOSS SEMCO A/S A/S, ali enakovredno"
Napajalna črpalka za vzdrževanja tlaka v sistemu vodne megle, kpl 1 fat sat
"dobavljena in montirana:
Q = 6.3 l/min,
Hč = 30 bar
Črpalko poganja elektro motor
Ustreza izdelek DANFOSS SEMCO A/S PAH6.3 ali enakovredno
vključno s podstavkom in montažnim priborom, gibljive cevi, navodili za uporabo in vzdrževanje."
Elektro krmilna omara za gasilni sistem z vodno meglo, kpl 1 fat sat
"dobavljena in montirana za krmiljenje avtomatske gasilne naprave in črpalke za vzdrževanje tlaka, s sledečimi funkcijami:
- mehki zagon Sprinkler črpalk P = 5 x 30 kW,
- celotni sklop se upravlje preko krmilnika na dotik
- avtomatsko in ročno krmiljenje Sprinkler črpalke. Avtomatski vklop črpalke,
- kontrola električne napetosti in električnih vodov do tlačnih stikal, optični in svetlobni zvočni signal v slučaju motenj v električni napetosti ali prekinitvi vodnikov napeljave,
- možnost prenosa signalov preko prostih potencialov v prostor centralnega nadzora.
Ustreza proizvod DANFOSS SEMCO A/S ali enakovredno"
Kontrolna centrala za prenos alarma kpl 1 sat
"dobavljena in montirana za javljanje in nadzor avtomatske gasilne naprave za vsaj 3 veje razvoda, z možnostjo prenosa signalov na centralni nadzor.
- 1x zanka Apollo protokol XP95 in Soteria raširljiva do 9 zank
- upravljanje na dotik
- kartica integracija Modbus TCP/IP
- licenca upravljanje preko oblaka iz oddaljene lokacije
- kartica TCP/IP kartica
Vključno pritrdilni in drobni potrošni material.
Ustreza proizvod Grams, d.o.o., Teledata One
omara skupaj s kontrolnimi vmesniki, povezano na glavno centralo, preko mrežne kartice.
Povezava vseh informacij ventilov, informacij glavne črpalke, ter prenos na grafični nadzorni center. Oprema mora imeti EN54 2 in 4 certifikat. "
Sekcijski alarmni ventil: kpl 3 sat
"Dobavljen in montiran:
mokri alarmni ventil
- DN 32 vključuje
- testni ventil
- manometer
- končno stikalo za kontrolo odprtosti
- povezava 5/4""
Ustraza: DANFOS SEMCO, tip H8 ali enakovredno
Certifikat VdS"
Naprava za merjenje pretoka - kpl 1 fat sat
"(venturi), dobavljena in monirana v cev, PN 200, vključno z montažnim priborom, ventili, obhodnim vodom (30 x 3) ter napravo za direktno odčitavanje pretoka.
Ustreza atestirani izdelek dobava DANFOSS SEMCO A/S A/S"
"DN 10 (f 12 x 1,2)"
Visokotlačni hidrant kos 1 fat sat
"Dobavljen in montiran:
Ročnik z dvema pozicijama pršenja
- poraba vode 28l/min pri 100bar
- max delovni tlak 130 bar
. dimenzije 1000 x 1000 x 145mm
- dolžina cevi 50m
- testirano po: EN-3-7 P Part 7
- DN 3/4""
- HNDP-0-12-3.87-00(CG)
Ustraza: DANFOS SEMCO, tip 020-08-00009 ali enakovredno
Certifikat: DS/EN 12100:2011"
Tlačno stikalo, kos 1 sat
"dobavljeno in montirano, za območje 0,5 - 140, komplet z vso potrebno armaturo in cevno povezavo, vključno s tesnilnim materialom.
Ustreza atestirani izdelek dobava DANFOSS SEMCO A/S ali enakovredno"
Elektro kontaktni manometer, kos 1 fat sat
"dobavljen in montiran, za območje 0-315 bar nadtlaka, f 100 s tropotno razbremenilno pipo DN15, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza atestirani izdelek dobava DANFOSS SEMCO A/S ali enakovredno"
Nerjavni protipovratni sesalni ventil, -
"komplet s protivrtinčno ploščo, sesalnim nastavkom, vijaki in tesnili:
Ustreza izdelek DANFOSS SEMCO A/S. ali enakovredno"
"DN 80" kos 1 sat
Pretočno stikalo kos 5 sat
"dobavljen in montiran:
- Napajanje 24VDC
- Detekcijsko območje 1- 150 cm/s
Ustreza DANFOS SEMCO ali enakovredno
Tip:091574"
poz. opis dela oz.dobave enota količina cena/enoto skupaj
E1.4.2 CEVNO OMREŽJE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO

Sprinkler šoba za vodno meglo OH1, kos 140 fat sat
"Visokotlačna šoba za vodno meglo
požarna ogroženost OH1
certifikat: VdS
instalacija za strop višine 4,0m
Viseča z ampulo
k=6,28
izdelek proizvajalca: DANFOSS SEMCO A/S, ali enakovredno
tip: HNDP-0-12-6.28-57 "
Sprinkler šoba za vodno meglo OH4, kos 1187 fat sat
"Visokotlačna šoba za vodno meglo
požarna ogroženost OH4
instalacija za strop višine 12,0m
Viseča z ampulo
k=4,0
izdelek proizvajalca: DANFOSS SEMCO A/S, ali enakovredno
tip: HNDP 0-12-4."
Sprinkler šoba za vodno meglo OH1, kos 12 fat sat
"Visokotlačna šoba za vodno meglo
požarna ogroženost OH1
certificirano po EN1364-1
Viseča z ampulo
k=2,75
izdelek proizvajalca: DANFOSS SEMCO A/S, ali enakovredno"
Sprinkler šoba za vodno meglo OH1, kos 20 fat sat
"Visokotlačna šoba za vodno meglo
požarna ogroženost OH1
certificirano po EN1364-1
Viseča z ampulo - za dvojne stropove
k=1,62
izdelek proizvajalca: DANFOSS SEMCO A/S, ali enakovredno
tip HNDU-0-12-1.62-57"
Termični sprožilni element (Heat release element) kos 50 fat sat
"izdelek proizvajalca: DANFOSS SEMCO A/S, ali enakovredno
tip HNOP-0-12-0-57"
Datum objave: 29.10.2018   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno Vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo prijav ter podaljšanje roka za postavitev vprašanj, saj so v prihodnjem tednu dopusti in bo veliko dobaviteljev nedosegljivih, za korektno in konkurenčno pripravo ponudbe pa bi absolutno potrebovali več časa.
Naprošamo Vas za razumevanje.
V upanju na pozitiven odgovor, Vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR
Rok za oddajo prijav je podaljšan do ponedeljka, 26. 11. 2018, do 12:00 ure. Naročnik bo nove roke objavil tudi v popravku na PJN in TED.Datum objave: 29.10.2018   13:05
VPRAŠANJE
Vprašanje
Iz popisa : Strojne instalacije npr. E1.1.6./ HLADILNA POSTAJA - NOVI TERMINAL pozicija 158, 159 Zaporna prirobnična loputa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material, ni razvidno kakšno posluževanje morajo imeti navedene lopute.


ODGOVOR
Vse zaporne lopute v kateremkoli delu popisa dimenzije DN 150 in več morajo biti predvidene s polžnim prenosnikom, ročnim kolesom in indikatorjem položaja.
Zaporne lopute manjših dimenzij pa so lahko le z ročico za posluževanje.
Datum objave: 29.10.2018   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me ali se lahko ponudnik oglasi na objektu, zaradi izdelave bolj konkurenčne ponudbe in koga mora kontaktirati v tem primeru?

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, na strani 6/103, poglavje I. Rok in način predložitve prijave ter ogled, kandidat lahko pred oddajo prijave opravi enkratni ogled lokacije izvedbe javnega naročila na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.Datum objave: 29.10.2018   15:02
VPRAŠANJE
veza: F. VZOREC POGODBE / III/ 4.člen / 3 (tretji odstavek)
...
Pogodbena vrednost (cene na enoto) prav tako zajema(jo) izvedbo vseh inštalacijskih priključkov in stroške za pridobitev oziroma izdelavo vse dokumentacije, soglasij in dovoljenj, vključno z upravnimi taksami, ki so potrebna ob izvedbi in za pridobitev uporabnega dovoljenja.
...
Prosimo, da naročnik natančno pojasni na katere inštalacijske priključke se nanaša omenjeno ?
Pogodbena vrednost in "cene na enoto" v kontekstu zapisa zgoraj ni eno in isto
Naročnik predlaga izvajalcu pogodbo po sistemu "dejansko izvedenih del in fiksnih cen na enoto". Torej bo pogodbena vrednost za in ob podpisu pogodbe vsota ( seštevek) vseh predračunskih pozicij, ki bodo zmnožki predračunskih količin ( naročnik ) in enotnih cen ( izbrani ponudnik oz. izvajalec ). Ta znesek brez DDV bo tudi naveden v 4.členu in je to POGODBENA VREDNOST.
Pogodbena vrednost lahko zajema (vključuje ) izvedbo vseh inštalacijskih priključkov in ostale pripadajoče stroške, v kolikor je to jasno navedeno v tehničnih specifikacija predmeta naročila, oziroma v kolikor obstajajo za to postavke v predračunskem popisu del. V nasprotnem primeru pa to ne drži in zahtevamo, da se tretji (3) odstavek 4.člena črta iz VZORCA POGODBE.
l.p.

ODGOVOR
Gre za klasično pogodbeno določilo. Naročnik želi, da je kandidat oz. ponudnik pozoren in v pogodbene cene na enoto dejansko vračuna vse kar je strokovno potrebno za izvedbo del, torej tudi stroške v povezavi s potrebnimi inštalacijskimi priključki. Drugih pojasnil naročnik nima.Datum objave: 29.10.2018   15:06
VPRAŠANJE
Veza: F. VZOREC POGODBE / III. / 4.člen / prvi odstavek.
.. v navedem in med ostalim določa :
... Pogodbena vrednost oziroma CENA NA ENOTO zajema tudi vse stroške, povezane z RUŠITVENIMI DELI in stroške ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. ...
Spoštovani,
glede zgoraj navedeno bi želeli pravočasno in nedvoumno razjasniti sedeče:
Naročnik predlaga izvajalcu pogodbo po sistemu "dejansko izvedenih del in fiksnih cen na enoto". Torej bo pogodbena vrednost za in ob podpisu pogodbe vsota ( seštevek) vseh predračunskih pozicij, ki bodo zmnožki predračunskih količin ( naročnik ) in enotnih cen ( izbrani ponudnik oz. izvajalec ). Ta znesek brez DDV bo tudi naveden v 4.členu in je to POGODBENA VREDNOST.
glede ne-jasno in neobičajno formulirano zahtevo, da POGODBENA VREDNOST oziroma CENA NA ENOTO zajema tudi stroške povezane z RUŠITVAMI želimo s tem v zvezi dodatno pojasnitev in potrditev Naročnika v sledečem:
V razpisni dokumentaciji (3/5- DRUGI GRADBENI NAČRTI- NAČRT RUŠITEV UPRAVNE STAVBE in poglavje C_RUŠITVE ) , ugotavljamo , da so RUŠITVENA DELA specificirana v tem popisu in sklepamo , da so ob podpisu pogodbe VSE cene za RUŠITVENA DELA in za vse postavke iz poglavja C_RUŠITVE jasno določene.
Glede na taksativno naštevanje naročnika ( 4. člen pogodbe ) , kaj vse morajo ponudniki vključiti v ceno , bi se med izvedbo lahko napačno tolmačilo, da je potrebno vključiti VSE stroške povezane z rušitvami v VSE enotne cene, kar pa nikakor ni dopustno, saj morajo biti VSI stroški povezani z rušitvami vključeni v poglavju C_Rušitve. Enotne cene postavk iz ostalih predračunskih poglavji takšnih stroškov ne morejo in ne smejo vsebovati.
Ta primer je realno možen med izvedbo GOI ob pojavu nepredvidenih in/ali dodatnih del, kjer izvajalec az takšno vrsto del formira analizo cene, in jo predstavi naročniku v potrditev.
Prosimo, da Naročnik zgoraj navedeno potrdi in eventualno dodatno pojasni.
Hvala.

ODGOVOR
Gre za klasično pogodbeno določilo. Naročnik želi, da je kandidat oz. ponudnik pozoren in v pogodbene cene na enoto dejansko vračuna vse kar je strokovno potrebno za izvedbo del. Vse postavke, ki se nanašajo na rušitvena dela je potrebno izpolniti v popisu del v skladu z navodili naročnika, cene na enoto pa po določbi pogodbe vsebujejo tudi vse stroške, povezane s tem. Tako je potrebno razumeti tovrstna pogodbena določila. Drugih pojasnil naročnik nima.
Datum objave: 30.10.2018   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
naročnika prosimo za kakšna polnila gre v poglavju G_ZU4/ 2.2. Tlakovane obrabne plasti
postavka2 N 3 4 466 Dobava in vgraditev betonskih polnil za travne plošče 212,00 m2

ODGOVOR
Ponudniki naj pod postavko G_ZU4/ 2.2. Tlakovane obrabne plasti postavka 2 N 3 4 466 upoštevajo: Dobava in vgraditev betonskih polnil za travne plošče. Polnila travnih plošč so betonska polnila v dimenziji odprtin travnih plošč (oz. 80x80mm) v izgledu in debelini betonskih travnih plošč.
Izdelek kot npr. Semmerlock travna rešetka #0900 in markirni tlakovec (siv) #3039.

Datum objave: 30.10.2018   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popisu del ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV je pod točko N 6 2 230 in N 6 2 231 navedeno:
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču s hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 300g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 5mm - taktilne označbe, čepasta struktura (po priloženem detajlu)
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču s hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 300g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 5mm - taktilne označbe, rebrasta struktura (po priloženem detajlu)
V grafični prilogah PZI pa so prikazane taktilne označbe kot betonski tlakovci dim 30x30cm.
Prosimo za odgovor kaj naj ponudimo
lp

ODGOVOR
V grafični prilogi G.151 je prikazan detajl izvedbe točkovne (čepaste) in linijske (rebraste) taktilne oznake in ne betonski tlakovec kot navajate. Iz navedenega sledi da upoštevajte popis del s količinami.Datum objave: 30.10.2018   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 26.11.2018, vas pozivamo tudi za sorazmerno podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.
Če rok za oddajo vprašanj, kljub podaljšanju roka za oddajo ponudb, ostane nespremenjen t.j. 07.11.2018, vse do 26.11. 2018 ne bomo mogli postavljati vprašanj, navedeno pa nam bo onemogočilo pripravo kvalitetnih ponudb. Predlagamo, da se rok za oddajo vprašanj podaljša vsaj do 23.11.2018.
V pričakovanju pozitivnega odgovora vas pozdravljamo.

ODGOVOR
29.10.2018, ob 10:31, je bil objavljen odgovor naročnika in podaljšan rok za oddajo prijav, prav tako sta se spremenila tudi datuma za postavljanje vprašanj in odpiranje ponudb. Popravek je bil poslan na PJN 29. 10. 2018 in bo objavljen v rokih, ki so določeni z ZJN-3.Datum objave: 30.10.2018   15:12
VPRAŠANJE
Ali veljajo kakršne koli omejitve glede višine žerjava, ki se bo lahko uporabljal?
Ali se je potrebno glede organizacije gradbišča, predvsem pa glede predvidenih pozicij žerjava natančno držati organizacijskih shem, ki so z razpisno dokumentacijo določene za vsako posamezno fazo del, ali bo možno tudi kaj organizirati/izvajati drugače?

ODGOVOR
Omejitve za žerjave veljajo. Omejitvena višina je referenčna kota 408 metra nadmorske višine do katere ni potrebno izvajati dodatnih študij. V naprej predvidene lokacije žerjavov so prikazane v elaboratu E 1803-02 BK ki je sestavni del dokumentacije PGD. Izvajalec mora za vsako dejansko postavitev izbranega žerjava pridobiti soglasje CAA (Javne agencije za civilno letalstvo RS). Določene zahteve za žerjave so navedene še v elaboratu E 1803-02 BK ki je sestavni del dokumentacije PGD.Datum objave: 05.11.2018   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
1. Ali se lahko pri elektro inštalacijah pri razdelilcih prikaže cena samo za komplet ali je
potrebno prikazati ceno za vsak element posebej? Običajno od ponudnika dobimo ceno za
komplet.
2. Ali se lahko v nekatere celice napiše ZAJETO, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo ponudbeni predračun kot je zasnovan.
Kot primer:
1. Pri razdelilcih se vstavi samo cena za komplet. Tako so narejene tudi formule. Pri posameznih elementih znotraj razdelilca so sicer navedene količine, v zadnjem stolpcu pa ni formule za izračun cene (količina*cena/enoto).
2. Vpis »ZAJETO« v celice, ki vsebujejo formule, ni dovoljen.
Datum objave: 05.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Prosim za količino k dani poziciji v popisu strojnih instalacij-hladnovod:
36 Termostezna spojka
za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi za daljinsko hlajenje z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa.
Dobava - montaža
DN 350/500
lp,

ODGOVOR
24 kos.Datum objave: 05.11.2018   15:32
VPRAŠANJE
Vezano na objavo: Datum objave: 26.10.2018 10:46
VPRAŠANJE
Ali naj v postavki G_ZU1/3 N 7 1 835 ponudimo 1 kom tipske nadstrešnice GEOMERE GE300-TS ali 20 kom tipskih nadstrešnic v skupni dolžini 84 m?
"Dobava in vgradnja tipske avtobusne nadstrešnice, z ravno trapezno streho, površina nadkrtija 8,4m2 - 2,0x4,2m. Dimenzije (dxšxv) 4200x2000x2585mm. Skupna dolžina celotnega sestava je 84m. Izdelek kot npr. mmcite GEOMERE GE300-TS... " KPL 1
ODGOVOR
Navedba v tekstu »Skupna dolžina celotnega sestava je 84 m« je odveč. Iz navedenega sledi da ponudite 1 kom predpostavljene nadstrešnice.
Naročnika opozarjamo na NESKLADJE med samo projektno dokumentacijo ter tudi objavljenim odgovorom.
V POPISU DEL je namreč navedeno: "tipska avtobusna nadstrešnica, dolžine 4,20 m, skupna dolžina sestava 84 m, 1 kpl"
V PROJEKTU ZUNANJE UREDITVE (1729_PZI_3.3_zunanja in prometna ureditev zvezek 1) je v poglavju 1.4.T.4.9 Nadstrešnica - BUS postajališče je navedeno: "Vzdolž hodnika za pešce ob parkirišču za BUS je predvidena postavitev nadstrešnice. Nadstrešnica je tipska, sestavljena iz 20 komadov posameznih nadstrešnic. ..." V priloženem načrtu Situacija prometne opreme in signalizacije (št. načrta 550-CES) pa je označena samo ena nadstrešnica za BUS v dolžini 4,20 m (samo nad eno klopjo).
V PROJEKTU KRAJINSKE UREDITVE pa je v poglavju 2.4.9 Urbana oprema, Druga urbana oprema navedeno: Predvidena je umestitev bodoče kolesarnice in nadstrešnice za avtobuse. Urbana oprema tega sklopa ni predmet načrta krajinske arhitekture." Hkrati pa je v priloženem načrtu Ureditvena situacija - celotno območje (št. načrta 20-17) označena nadstrešnica v dolžini 84 m.
Zaradi vseh teh neskladij prosimo, da nedvoumno odgovorite, kaj moramo vključiti v ponudbo:
- 1 kos tipske nadstrešnice dolžine 4,2 m (kot ste navedli v vašem odgovoru in je v načrtu 550-CES) ali
- 1 komplet nadstrešnice sestavljene iz 20 kosov tipskih nadstrešnic dolžine 4,20 m (kot je v popisu in v tehničnem poročilu ZU) ali
- 1 kos "netipske" nadstrešnice v dolžini 84 m ali
- ničesar, ker je potencialna umestitev samo predvidena, ni pa predmet tega sklopa (kot je navedeno v krajinski ureditvi).

ODGOVOR
Kot smo že prvotno navedli upoštevajte zahtevo iz ponudbenega predračuna s tem da je zahteva »Skupna dolžina celotnega sestava je 84 m« odveč torej 1 kos tipske nadstrešnice dolžine 4,2 m.Datum objave: 05.11.2018   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na poglavje Razna dela, točka 12.4 Prestavitev obstoječe opreme in tehnologije, na novo lokacijo, z odklopom instalacij in opreme ter postavitvijo le te na novo lokacijo, z vsemi priklopi, z vsemi spremljajočimi gradbeno obrtniškimi deli, meritvami.... Oprema se prestavi na novo lokacijo oz odpelje na deponijo, po dogovoru z naročnikom. Obvezno glej načrt rušitev/odstranitev/prestavitev!
Prestavitev prostora za deportirance s kadilnico kpl 1,00
Prestavitev policijskih kabin 1N obstoječi terminal kpl 2,00
Prestavitev obstoječega rentgena. kpl 4,00
sklop sedežev čakalnic kos 7,00
tehnološki pulti kos 4,00
oprema sortirnice (trakovi...) kpl 1,00
bi bilo smiselno, da naročnik ponudnikom sporoči dobavitelje omenjene opreme (ker bi lahko dobavitelji podali najbolj točno oceno prestavitve) ali poda oceno za vse ponudnike enako.

ODGOVOR
Ponudnik naj v ponudbi zajame zgolj gradbeno obrtniška dela za selitev / odstranitev predmetne opreme.Datum objave: 05.11.2018   16:04
VPRAŠANJE
veza:
Formiranje "pogodbene cene" in obveza vključitve stroškov koordinacije del povezanih s TEHNOLOŠKO in VSO DRUGO OPREMO , ki jo kupi naročnik. In s tem povezane obveze ponudnika/izvajalca iz dokumenta F. VZOREC POGODBE. UGOVOR NA RAZPISNO DOKUMTACIJO
Spoštovani Naročnik,
sklicujemo se na razpisno dokumentacijo v delu povezanim z F. VZOREC POGODBE II / PREDMET POGODBE / 2.člen , katerega med ostalim navajamo( »citiramo«, >1 del< in v nadaljevanju.. *.
-------(1 del>)--------
».Izvajalec je dolžan v okviru dogovorjene pogodbene vrednosti (cene na enoto) izvajati koordinacijo del, ki se nanaša na vgradnjo tehnološke in spremljajoče ter vse druge opreme, ki jo bo kupil naročnik in ki se bo uporabljala v objektu. «
-------(<1 del)--------
Glede na dejstvo, da naročnik namerava skleniti gradbeno pogodbo po sistemu »dejansko vgrajenih količin in fiksnih cen za enoto« je vključitev takšne vrste del, katera naročnik sicer imenuje »koordinacija« na način, kot je to v razpisni dokumentaciji za javne naročnike nedopustno in tudi nezakonito iz razlogov:
T. i. Izvajanje »koordinacija« Glavnega izvajalca (GOI del) enega od ostalih udeležencev na gradbišču, ki ni v pogodbenem razmerju z izvajalcem GOI del in »za Naročnika« je dodatna storitev, katero lahko ponudnik /izvajalec vključi v svojo »CENO« oziroma » enotne cene« , samo in izključno in samo v primeru , da so že PRED ODDAJO PONUDBE izpolnjeni pogoji:
- ponudnik (GOI) je v celoti seznanjen z bistvenimi tehničnimi specifikacijami in obsegom storitve , katero bo naročnik ločeno oddal svojemu dobavitelju tehnološke, spremljajoče in vse druge opreme .Bistvene tehnične specifikacije so v konkretnem »Pogoji in zahteve dobavitelja kot navodilo GOI izvajalcu za gradbeno pomoč pri montaži opreme« iz katerih lahko ponudniki razberejo in ugotovijo obseg njihovih del, kvaliteto, odgovornost, rizike in ostalo
- ponudnik (GOI) je seznanjen z morebitnimi »posebnimi pogoji in zahtevami« dobaviteljev tehnološke opreme kateri lahko bistveno vplivajo na samo formiranje cene ponudnika (GOI) za storitev koordinacije.
- je seznanjen z »ocenjeno vrednostjo« dobav tehnološke opreme, katero namerava naročnik kupiti in vgraditi.
V kolikor ponudniki zgoraj navedenih informacij , predvsem pa tehničnih specifikacij nimajo na razpolago takšne koordinacije ne morejo enakovredno ponuditi in nikakor ne- prevzeti v okvir enotnih cen svojih ponujenih (GOI) storitev in del.
»%« ( odstotek) pribitka za »koordinacijo« tretjih se lahko popolnoma »poruši« v kolikor bi naročnik določena dela iz pogodbenega popisa del med izvajanjem del opustil in/ali količine del zaradi napak v popisih ne- bi bile dosežene.
Torej je takšno ravnanje naročnika v okviru temeljnih načel javnega naročanja nedopustno.
Naročnik lahko obseg »koordinacije« tretjih v pogodbi po sistemu »izvršenih količin« enostavno uredi kot z »režijsko« storitvijo izvajalca GOI tako, da se obseg del in količina ugotovi, po tem ko so poznane tehnične specifikacije za tehnološko opremo in se storitev in dela obračunajo kot »režijska dela« , zavedena v gradbeni knjigi in po enotnih cenah iz »CENIKA« režijskih del ali naknadnih potrjenih ponudb izvajalca GOI.
Šele na osnovi takšnih »tehničnih specifikacij« lahko ponudniki pogojno- ponudijo t.i. »Koordinacijo« v »%« od svoje »CENE« .
* nadaljevanju istega odstavka 2 člena pogodbe je navedeno . (»citiramo«)
-------(>2 del)--------
».V prostorih oziroma delih objekta, kamor se bo vgradila ta oprema, je izvajalec dolžan zagotavljati dobaviteljem te opreme potrebno pomoč, ki je potrebna zaradi izvedbe teh del. V tem delu je izvajalec dolžan opraviti tudi določena dela, ki so potrebna za vgradnjo opreme drugih dobaviteljev. Izvajalec je dolžan poskrbeti tudi za varovanje objekta in opreme, vgrajene s strani izvajalca in ostalih pogodbenih partnerjev naročnika (dobaviteljev) in sicer do primopredaje objekta naročniku.«
-------(<2 del)--------
Ta del obveze izvajalca GOI del se NE NANAŠA na t.i. koordinacijo ampak določa pogodbeno obvezo oziroma razširja predmet obsega GOI del, na t.i. »DELA za POMOČ VGRADNJE OPREME DRUGIH DOBAVITELJEV« . Torej je zahteva v pogodbi, da izbran izvajalec izvede nekaj, kar sploh ni specificirano v popisu del (GOI) in ali kakorkoli drugače specificirano ponudnikom pred oddajo ponudb.
To so v bistvu nepredvidena- in ali dodatna dela, katere ponudniki nikakor ne morejo ugotoviti obsega, kvalitete in ostalih lastnosti tehničnih specifikacij, torej jih nikakor en morejo ponuditi in vključiti v enotne cene posameznih postavk GOI del.
V tem delu pa od naročnika pričakujemo, da bo ravnal razumno in zaradi utemeljenega ugovora pravočasno popravil razpisno dokumentacijo, tako da bo zakonita v smislu enakopravne obravnave.
Zaradi resnosti in pomembnosti navedenega pričakujemo ustrezne popravke v obsegu celotne razpisni dokumentacije, kjer se zgoraj navedeno v dokumentaciji vsebinsko povezuje s temi argumentiranim ugovorom.
Pričakujem vsebinsko preučitev, upoštevanje in argumentiran odgovor naročnika na zelo podrobno ( z namenom) in zelo konkretno postavljeno vprašanje oziroma ugotovitve o pomanjkljivosti aktualne razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Drugi odstavek 2. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Koordinacijo vseh del na objektu s strani različnih izvajalcev bo izvajal naročnik. Izvajalec pa se je dolžan v okviru dogovorjene pogodbene vrednosti (cene na enoto) koordinirati pri izvajanju del z naročnikom in drugimi izvajalci oz. dobavitelji opreme na objektu (kot npr. sortirnica prtljage, informacijsko-komunikacijska oprema, sistem tehničnega varovanja, oprema za varnostni pregled potnikov (RTG) in notranja oprema) ter z njimi sodelovati na rednih tedenskih koordinacijskih sestankih, ki jih bo skliceval naročnik in vedno, kadar bo to potrebno, s ciljem, da se zagotovi spoštovanje terminskega plana gradnje (podrobnega izvedbenega terminskega plana 2. alineja 3. odstavka 9. člena pogodbe). V prostorih oziroma delih objekta, kamor se bo vgradila oprema drugih izvajalcev oz. dobaviteljev, je izvajalec dolžan zagotavljati izvajalcem oz. dobaviteljem te opreme po potrebi pomoč, ki je potrebna zaradi izvedbe teh del. V tem delu je izvajalec dolžan opraviti tudi določena dela, ki so bi bila morebiti potrebna za vgradnjo opreme drugih izvajalcev oz. dobaviteljev. Izvajalec je dolžan z drugimi izvajalci oz. dobavitelji deliti delovišče in poskrbeti tudi za varovanje objekta in opreme, vgrajene s strani izvajalca in ostalih pogodbenih partnerjev naročnika (drugih izvajalcev oz. dobaviteljev) in sicer do primopredaje objekta naročniku.«

Naročnik še pojasnjuje, da se bo morebitna potrebna pomoč in izvedena dela, ki bi bila potrebna za vgradnjo opreme drugih izvajalcev oz. dobaviteljev evidentirala, potrdila in obračunala na podlagi določenih postavk iz ponudbenega predračuna (kot npr. dejansko opravljene delovne ure kadra oziroma dejansko opravljene ure oz. delo na potrebni opremi za izvajanje takšne pomoči) in kalkulativnih elementov, ki so oz. bodo sestavni del prijavne oziroma ponudbene dokumentacije.

Glede na navedeno zgoraj se črta 4. odstavek 2. člena vzorca pogodbe. Ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.

Spremeni se tudi zadnja alineja 3. odstavka 9. člena vzorca pogodbe, tako da se odslej glasi:

»- da se bo pri izvedbi pogodbenih del koordiniral z naročnikom in zaradi izvedbe del, povezanih z dobavo in montažo tehnološke in druge opreme na objektu, tudi z drugimi izvajalci oz. dobavitelji na objektu in sicer v času do primopredaje pogodbenega objekta oz. pogodbeno dogovorjenih del.«

Naročnik bo objavil čistopis vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije.Datum objave: 05.11.2018   16:08
VPRAŠANJE
Poziv na uskladitev v besedilu: F. VZOREC GRADBENE POGODBE / 3.člen Zadnji odstavek..
Naročnika opozarjamo na neskladnost in prosimo, da se zadnji odstavek 3.člena " Izvajalec je dolžan po dokončanju objekta pridobiti uporabno dovoljenje v skladu z Gradbenim zakonom za objekt" zaradi neskladnosti z veljavnim Gradbenim zakonom črta:
sklic : :GRADBENI ZAKON / Šesti del: UPORABNO DOVOLJENJE /68. člen /(zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja)
(1) INVESTITOR mora po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se vloži na obrazcu.
(2) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priložijo:
izjave projektanta, nadzornika ...
....
(6) V postopku izdaje uporabnega dovoljenja je stranka le INVESTITOR.
...
Hvala
l. p.

ODGOVOR
Zadnji odstavek 3. člena vzorca pogodbe se spremeni, tako da se odslej glasi:
" Vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z Gradbenim zakonom bo za objekt vložil naročnik, ki bo tudi stranka upravnega postopka in bo uradno pridobil uporabno dovoljenje. Ne glede na predhodno določbo, pa je izvajalec v celoti odgovoren, da naročniku pravočasno pripravi vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt ter pridobi, izdela oz. organizira pridobitev vseh potrebnih dokumentov, ki se priložijo vlogi in so potrebni za popolnost vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt po veljavnih predpisih. Izvajalec mora pravočasno pripraviti tudi vse morebitne potrebne dopolnitve vloge s potrebnimi prilogami. Pravočasna pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt s strani naročnika je odgovornost izvajalca, v kolikor zamude pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ni mogoče predpisati ravnanju naročnika ali oseb, na katere izvajalec ne more vplivati. Podrobneje določa obveznosti izvajalca v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 9. člen pogodbe."
Spremeni se tudi 3. odstavek 12. člena vzorca pogodbe, tako da se odslej glasi:
»Izvajalec mora pisno obvestiti naročnika o dokončanju objekta, ter da je uspešno opravljen tehnični pregled ter da so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, na kvalitativnem in kvantitativnem prevzemu del s strani naročnika ter med gradnjo, ter je pripravljena na izročitev naročniku vsa pogodbeno opredeljena oziroma potrebna dokumentacija, zlasti tudi garancijske listine ter projektna in druga dokumentacija, izvedeno šolanje naročnika in da je tako objekt pripravljen za končni prevzem (primopredajo).«
Naročnik bo objavil čistopis vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije.
Datum objave: 05.11.2018   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
odgovor naročnika:
Ponudnik mora že v prijavi v celoti izpolniti predračun. Naročnik potrebuje izpolnjen predračun že v tej prvi fazi, saj je pomemben za odločitev, koga izmed usposobljenih kandidatov, bo povabil v pogajanja. V razpisni dokumentaciji na strani 8 je natančno pojasnjeno, kateri dokumenti sestavljajo prijavno dokumentacijo.
Vprašanje: Usposobljenost kandidatov in ponudbena cena sta dva popolnoma različna pogoja. Prosimo Vas, da razmislite o vaših pogojih.
lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 05.11.2018   16:15
VPRAŠANJE
Predlagamo spremembo pogoja št. 5, ki je naveden v poglavju POGOJI ZA SODELOVANJE podrobneje EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, vse kot sledi:
»Kandidat oziroma ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi) v 5 letih pred rokom za oddajo prijav ni bil pravnomočno obsojen na plačilo pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del. V kolikor poteka sodni spor v zvezi s plačilom pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del, se šteje, da kandidat oziroma ponudnik izpolnjuje pogoj nepravnomočnega plačila pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del. Pravnomočna sodba, s katero je bilo ugotovljeno, da je bila kandidatu oziroma ponudniku ali kateremu od partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi utemeljeno obračunana oz. Zaračunana pogodbena kazen ali odškodnina iz naslova izvajanja pogodbenih del (oz. je bil pravnomočno obsojen na plačilo pogodbene kazni oz. odškodnine), šteje kot dokaz, da kandidat oziroma ponudnik ali skupina kandidatov oziroma ponudnikov tega pogoja ne izpolnjuje.«
Menimo namreč, da v Sloveniji ni gradbenega izvajalca, kateremu tako ali drugače ni bilo naloženo plačilo pogodbene kazni in/ali odškodnine v zvezi z izvajanjem del.
V končni fazi so tudi gradbene pogodbe zelo različne, pri čemer so izvajalci v preteklem obdobju zaradi okoliščine delovanja na gradbenem trgu v Sloveniji bili velikokrat prisiljeni v podpis pogodb, ki v pravicah in obveznostih med naročnikom in izvajalcem niso bile uravnotežene in so natančneje povedano bile pisane na škodo izvajalca, izvajalci pa so v praksi bili prisiljeni v sprejem teh določil.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj št. 5 tako, da se odslej glasi:
»Kandidat oziroma ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi) je posloval oziroma posluje v skladu z ustreznimi poklicnimi pravili in ustrezno integriteto. Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi kandidata oziroma ponudnika, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je kandidat oziroma ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta (75. člen ZJN-3, 6. odstavek, c. točka).«
Obrazec E.00 se spremeni in bo skupaj s popravkom pogoja št. 5 objavljen v čistopisu razpisne dokumentacije.
Datum objave: 05.11.2018   16:18
VPRAŠANJE
Spoštovani
Iz razpisne dokumentacije izhaja pogoj št. 5. pod poglavjem EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, ki se glasi: »Kandidat oziroma ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi) v 5 letih pred rokom za oddajo prijav ni plačal pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del. V kolikor poteka sodni spor v zvezi s plačilom pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del, se šteje, da kandidat oziroma ponudnik izpolnjuje pogoj neplačila pogodbene kazni ali odškodnine iz naslova izvajanja pogodbenih del. Pravnomočna sodba, s katero je bilo ugotovljeno, da je bila kandidatu oziroma ponudniku ali kateremu od partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi utemeljeno obračunana oz. Zaračunana pogodbena kazen ali odškodnina iz naslova izvajanja pogodbenih del (oz. je bil pravnomočno obsojen na plačilo pogodbene kazni oz. odškodnine), šteje kot dokaz, da kandidat oziroma ponudnik ali skupina kandidatov oziroma ponudnikov tega pogoja ne izpolnjuje.«
1. Uvodoma vas pozivamo na pojasnilo kaj želite kot naročnik z vnosom navedenega pogoja v razpisno dokumentacijo doseči.
Navedeno določilo namreč ni in ne more biti zagotovilo ali morda celo lakmusov test za izbor kvalitetnega izvajalca, še posebej v takšni obliki kot je zapisana.
2. Ali se pogoj št. 5 nanaša zgolj na plačilo pogodbene kazni ali odškodnine javnemu naročniku Fraport in ali se nanaša zgolj na dela izvedena na aerodromih, kot bi to bilo morda smiselno?
Navedeno bi bilo tudi v skladu s prakso javnih naročnikov, ko podobne pogoje vežejo na projekte, ki jih je razpisal le naročnik sam, ne pa tudi projekte pri drugih zasebnih ali javnih naročnikih. Takšne evidence tudi noben naročnik ne vodi oziroma ne more voditi npr. evidenca izvajalcev, ki so že plačali pogodbeno kazen pri drugem naročniku. Vsak naročnik lahko z gotovostjo vodi le evidenco izvajalcev, ki so pri njegovih projektih plačali pogodbeno kazen oziroma lahko preveri plačilo pogodbene kazni in/ali škode za posameznega izvajalca le pri lastnih projektih in tako posledično pri naslednjih razpisih izloči "nezaželjenega" izvajalca.
Naveden pogoj je že v tem delu popolnoma v nasprotju z temeljnimi načeli javnega naročanja npr. načelo racionalnosti postopka oz. vsebino ZJN-3 kot izhaja tudi iz spodnjih točk. Dokazovanje utemeljenosti morebitnega revizijskega ugovora neizbranega ponudnika, da je izbran ponudnik v bistvu plačal pogodbeno kazen ali odškodnino, zaradi izredno otežkočenega dokazovanja, lahko povzroči resne in nesorazmerne zamude pri izvajanju javnega naročila.
Hkrati pa si ne moremo niti zamisliti situacije, ko sredi izvedbe projekta konkurenčni ponudnik, ki ni bil izbran za izvedbo del ugotovi in DKOM ali drugim pristojnim institucijam prijavi izbranega izvajalca zaradi kršitve pogoja št. 5 javnega naročila. Ali bo naročnik v tem primeru razdrl z izbranim izvajalcem sklenjeno pogodbo in pristopil k objavi javnega razpisa za dokončanje del?
V nasprotnem primeru, torej če se ne nanaša zgolj na plačilo pogodbene kazni ali odškodnine javnemu naročniku Fraport in ali se nanaša zgolj na dela na aerodromih, je mogoče šteti, da navedeni pogoj št. 5 ni določen v skladu z ZJN-3 (npr. 10. čl.), saj ni določen sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov (pojasnila v spodnjih točkah).
3. Menimo torej, da bi bilo tolmačenje pogoja št. 5 v kakršni koli drugi smeri pretirano splošno in nesorazmerno, pogoj pa bi bil popolnoma neustrezen za izbiro kvalitetnega izvajalca. Celo več, menimo, da bi bil pogoj selektivno naravnan in da bi favorizira le novoustanovljene družbe ali družbe, ki delujejo le kratek čas, saj slednje pri izvedbi del npr. škode sploh še niso mogle povzročiti. Dejstvo namreč je, da so vsi gradbeni izvajalcu pri izvedbi del nekomu nehote že povzročili škodo in so se kasneje pač dogovorili za izplačilo odškodnine (npr. minorna odškodnina za zaprašitev oken na stanovanjskem objektu v bližini cesta na kateri so peljali tovornjaki izvajalca, ali odškodnina za poškodbo poštnega nabiralnika ob cesti).
Dejstvo je, da lahko škodo povzročiš tudi, če striktno ravnaš striktno v skladu s projektno dokumentacijo in navodili naročnika ter veljavno zakonodajo.
Pogoj št. 5 je tudi namreč ne razlikuje med vrstami pogodbene kazni (npr. pogodbena kazen za zamudo roka ali pogodbena kazen za neizpolnitev določene pogodbene obveznosti). Ne razlikuje niti med okoliščinami zakaj je bila posamezna pogodbena kazen obračunana in plačana ali gre za projektno nepomembno minorno pogodbeno kazen / odškodnino (npr. 1 dan zamude pri izvedbi del ali 1 dan zamude pri najavi podizvajalca, ali kaze ali npr. kazen v višini 50 ) ali pogodbeno pomembno kazen/odškodnino (npr. 45 dni zamude ali npr. kazen v višini 80.000 ).
Pri tem ni mogoče mimo dejstva, da so gradbene pogodbe bile (in bodo) v določenih delih nepravične do izvajalcev, saj jih sestavljajo naročniki, posledično so neuravnotežene v pravicah in obveznostih naročnika in izvajalca, vse v breme izvajalca. Glede na veljavno zakonodajo se pogodbena kazen lahko določi za zamudo roka ali za neizpolnitev pogodbenih obveznosti. Naročnik pa kot močnejša stranka velikokrat določi pogodbeno kazen tudi za popolne nesmisle oziroma okoliščine, ki so popolnoma neodvisne od volje izvajalca (npr. v praksi smo se srečali z pogodbeno kaznijo, ki je bila izvajalcu naložena zaradi kršitve izvedbenega roka zaradi nepravočasne izvedbe betoniranja tal, kljub temu, da bi naslednje pomenilo dolžnost izvajalca za izvedbo betoniranja tal po vnaprej določeni nespremenljivi recepturi betona pri -17 stopinjah C. Ugovor izvajalca, da se pri teh temperaturah sploh ne sme betonirati ni nič koristil). Skratka naročnik je tisti, ki v pogodbi »vsili« pogodbeno kazen izvajalcu. Pogosti so tudi primeru, da je izvajalec moral plačati pogodbeno kazen, ker je iz nevednosti ni prerekal, pa bi jo lahko prerekal. Slednje pa ne pomeni, da dela ne opravlja kvalitetno in pravočasno.
V praksi obstaja tudi veliko primerov, ko je izvajalec sicer pogodbeno kazen načrtno plačal, samo dejstvo plačila kazni pa nikakor ni povezano z pravočasnostjo in kvaliteto izvedenih del.
Podobno je z odškodninami. Tako lahko izvajalec pri izvedbi del povzroči škodo lastniku bližnjega objekta, kljub temu, da je dela opravljal dosledno po projektni dokumentaciji in v skladu s standardi (npr. pri pilotiranju obcestnega pride do manjših razpok na fasadi sosednjega objekta, naročnik in izvajalec kot solidarno odgovorni osebi, pa škodo lastniku sosednjega objekta poravnata. Kljub temu, da sta ravnala pravno, moralni in etično pravilno, sedaj ta izvajalec na razpisu ne more nastopati kot ponudnik. To je popolnoma nesprejemljivo.
Ob zgoraj navedenem ne gre zanemariti dejstva, da izvajalci pri opravljanju dejavnosti večinoma izvajalci ne vodimo posebnega seznama plačanih pogodbenih kazni ali odškodnin sploh ne vodijo in posledično podpis ESPD v pogoju št. 5., po eni strani za naročnika ne bi predstavljal zanesljivo informacijo, po drugi strani pa je podpis te izjave zelo rizičen z vidika kaznovalnega in prekrškovnega prava.
Glede na zgoraj navedeno vas pozivamo, da navedeni pogoj:
(i) prednostno v celoti črtate iz razpisne dokumentacije, oziroma
(ii) podrejeno, pogoj št. 5 vežete le na izvedbo projektov do naročnika Fraport oziroma do opravljenih del na letališčih.
Najavljamo, da bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Glejte odgovor naročnika datum objave 5.11.2018, 16:15.Datum objave: 05.11.2018   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih ponudnikom (A01) je med ostalim pod-poglavju II: Temeljne obveznosti navedeno:
»--------------------------------------------------------------------------------
Vsak kandidat oziroma ponudnik z oddajo prijave izjavlja, da:
- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
....
- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
...
---------------------------------------------------------------------------------»
Celotna seznanitev z obsegom in zahtevnostjo predmeta naročila, na osnovi razpoložljive razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij ponudnikom (še) ni omogočena.
Spodaj bomo pojasnili zakaj, in pa tudi kakšne posledice ima takšna »izjava« za postopek izbora najugodnejšega ponudnika in za izbranega izvajalca v postopku s pogajanji.
Ne -seznanitev oziroma omejena-seznanitev , se glede na do sedaj pregledano dokumentacijo nanaša predvsem ( ne pa omejeno !) na povsem ne-definiran obseg del in storitve izvajalca GOI del , v zvezi z naročnikovo zahtevo po koordinaciji dobaviteljev tehnološke opreme in s tem povezano »pomočjo« dobaviteljem.
Zakon javnem naročanju neposredno in posredno določa javnim naročnikom, da svoje "želje" predstavijo in določijo ponudnikom v tehničnih specifikacijah in na način, da ponudniki lahko pripravijo med seboj primerljive ponudbe. V kolikor "tehnične specifikacije" niso podane ali pa so nepopolne , potem tudi izkušeni ponudniki niso v stanju izdelati po ponudb po pravilih stroke in prakse . V kolikor pa so tehnične specifikacije pomanjkljive do takšne mere, da si ponudniki vsak po svoje razlagajo želje naročnika (obseg, količino, kvaliteto, rizike vgradnje.. itd. ) potem pa so takšne ponudbe med seboj neprimerljive in jih s stališča zakona o javnem naročanju naročnik ne more enakovredno oceniti.Takšne zaključke je mogoče razbrati tudi iz številnih sklepov in odločitev državne revizijske komisije.
Da bo vse bolj jasno in konkretno za ta razpis pa sledeč "PRIMER" :
(1) = »Izkušen« ponudnik,
bo zaradi svojih preteklih izkušenj upošteval in upošteval vse dosedanje izkušnje v zvezi z obsegom pomoči "tretjim" ( npr. dobaviteljem opreme, s katerimi sklepa pogodbo naročnik ) . Ve te izkušnje se bodo zaredi ne-obstoja in /ali ne-jasnih tehničnih specifikacij predvsem pa količin takšne "pomoči" projicirale v ponudbeni ceni.
(2) = "Neizkušen" ponudnik pa bo - takšno obvezo, dolžnost in odgovornost, katere sploh NI v popisih del in NI načrtih - enostavno spregledal "med vrsticami" v pogodbi , kar se bo seveda tudi projiciralo v ponudbeni ceni.
Torej - verjetno in pričakovano bo "neizkušen" ponudnik , v tem delu konkretnem delu ponudbe zaradi svoje "neizkušenosti« ponudil nižjo ceno in se ravno zaradi opisanega uvrstil po oddaji prijave v 1. krog pogajanj ( po protokolu naročnika .. med prve tri »vabljene« ) med tem , ko bo »izkušen ponudnik, zaradi upoštevanih lastnih izkušenj, ocen in rizikov s ponudbo enostavno »predrag« in bo izpadel iz pogajanj.
Na tem mestu niti ne bomo omenjali morebitnih posledic, za naročnika , v kolikor se bodo med prve tri glede merila prijave v pogajanja uvrstili sami »neizkušeni« ponudniki in to brez garancij za resnost ponudbe. Torej bi se lahko taksni zaradi kasneje ugotovljenih zmot glede ponujene cene celo premislili in brez, ali skoraj brez posledic odstopili od pogajanj, od podpisa pogodbe in/ali z manjšimi posledicami celo po podpisani pogodbi ( pred predajo garancije za dobro izvedbo )
In da ne bo pomote: pod terminom "neizkušeni" ponudniki nimamo v mislih ponudnike, kateri ne bi ustrezali formalnim splošnim in tehničnim pogojem tega razpisa ampak tiste ponudnike, ki takšnih "izkušenj" z koordinacijo in deli z "tretjih" dejansko nimajo ali pa so jih že pozabili.
Zaključek:
Naročnika resno opozarjamo, da zgoraj opisano upošteva, uskladi in popravi razpisno dokumentacijo tako , da bo postopek izpeljan zakonito in ne bo razloga za uveljavljanje pravnega varstva ponudnikov , ob tem pa brez odstopanja zahtevamo, da se iz razpisne dokumentacije in s tem omogoči tudi ponudnikom "z izkušnjami" , da enakopravno sodelujejo na tem javnem naročilu.
V poglavju ( A01) , pod-poglavju II: Temeljne obveznosti črta besedilo v spodnjih alinejah :
- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
In v :
- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
Lep pozdrav

ODGOVOR
Glede na postavljene referenčne zahteve naročnik ne računa, da bo pridobil prijave neizkušenih ponudnikov. Gre za kompleksen projekt in naročnik računa, da bodo kandidati oz. ponudniki ustrezno upoštevali tudi stroške, povezane z zahtevano koordinacijo oz. pomočjo dobaviteljem tehnološke opreme. Glej tudi odgovor na vprašanje datum objave 5.11.2018, 16:04.Datum objave: 06.11.2018   15:19
VPRAŠANJE
V PZI varnostnem načrtu (št. 1815-VN/18-verzija 1) je predvidena tudi faznost izvajanja del in sicer: Izvajanje del predvideva 3 etape prometne ureditve na katere se naveže 6 etap izvajanja objekta in zunanje ureditve. Glede izvedbe objekta je v 1. fazi predvidena izgradnja objekta med osmi -1 in -7 skupaj z objektom gatov in aviomostom; v 2. fazi izgradnja objekta med osmi -7 in -14 ter posegi na letališki strani; v 3. fazi pa rušenje dela obstoječe upravne stavbe ter izvedbo veznega hodnika med obstoječim in novim terminalom.

1. Ali moramo te tri faze glede izvedbe objekta izvajati zaporedno, kot je predvideno z varnostnim načrtom?
2. Ali lahko izgradnjo objekta med osmi -1 in -14 izvajamo hkrati in zato predvidimo uporabo dveh žerjavov istočasno, faznost izvedbe prometne ureditve pa bi ob tem ostala nespremenjena?
3. Ali se lahko (glede na to, da obstoječa upravna stavba ni več v uporabi) izvedejo rušitvena dela obstoječe upravne stavbe že pred ali pa med izgradnjo novega terminala (po sedanjem varnostnem načrtu v času faze 1. in 2.)?

ODGOVOR
1. Te tri faze se lahko združi v eno fazo.
2. Izgradnjo objekta med osmi -1 in -14 se lahko izvaja hkrati faznost izvedbe prometne ureditve naj ostane kot predvideno v citiranem načrtu.
3. Rušitvena dela obstoječe upravne stavbe se lahko izvedejo pred ali pa med izgradnjo novega terminala.
Datum objave: 07.11.2018   08:34
VPRAŠANJE
Obrazec E.02.16. SEZNAM VODIJ DEL PO STROKAH:
"Vsi navedeni kadri izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje nalog vodje del po strokah, kot so ti opredeljeni v Zakonu o graditvi objektov"
Upoštevamo pogoje kot so opredeljeni v Zakonu o graditvi objektov ali v Gradbene zakonu?

ODGOVOR
Upoštevajte pogoje kot so opredeljeni v Gradbenem zakonu.Datum objave: 07.11.2018   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za bolj natančno definirano postavko "Dobava in vgradnja oddušnih cevi fi 75mm. m1 150,00"
Kje je mišljena vgradnja in vrsta materiala?
Hvala.

ODGOVOR
Prosimo vas, da nam v pomoč navedete pod katero številko pozicijske postavke se predmetni opis nahaja.Datum objave: 07.11.2018   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Elektroinštalacije
Prosim za več podatkov po spodnji poziciji kot npr. tip, proizvajalec?
17 Dobava, montaža in priklop enojnih svetilk ovir 32 cd, z LED diodami, dolgo življenjsko dobo 100000 ur in kompletnim montažnim materialom, izdelane po ICAO in FAA predpisih - low intensity obstruction light type B (L-810). V svetilko je vgrajena ustrezna prenapetostna začita. Svetilka se montira na obroč reflektorskega stolpa. Prižiganje sočasno z ostalimi svetilkami ovir iz kleti stavbe 12. kpl 1
Lep pozdrav

ODGOVOR
Proizvajalcev svetilk (aviation low intensity obstruction light, ICAO type B, FAA L-810) je veliko. Svetilnost je lahko večja kot 32 cd. Sveti v rdeči barvi, neprekinjeno. Primer proizvajalca in ustrezne svetilke: Obelux, LI-32-230-F (Aviation low intensity obstruction light, ICAO type B, 230 V AC).Datum objave: 07.11.2018   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali boste priznali reference npr. za izvedbo fasade, glavnemu izvajalcu, ki je podpisal pogodbo z naročnikom in tudi opravil primopredajo objekta, ali podizvajalcu, ki mu je glavni izvajalec npr. izvedbo fasade, oddal v izvajanje.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Referenca je po naravi dokazilo, ki izkazuje, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti. Z referenco ponudnik dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago, oziroma v preteklosti že večkrat uspešno izvedel istovrstno gradnjo ali storitev. Reference ne izkazujejo samo, da je ponudnik v preteklosti že izvedel predmetu javnega naročila podoben posel, pač pa tudi, da je referenčni posel kvalitetno in strokovno izvedel. Naročnik bo referenco priznal glavnemu izvajalcu, ki je bil odgovoren za izvedbo referenčnih del do naročnika. V kolikor pa je referenčno delo dejansko izvedel podizvajalec in ta referenca ustreza zahtevam predmetnega javnega naročila, bo naročnik referenco priznal tudi podizvajalcu kot dejanskemu izvajalcu. V kolikor pa je podizvajalec izvedel le del referenčnega dela, torej del, ki ne ustreza referenčnim zahtevam tega naročila, pa naročnik reference podizvajalcu ne bo priznal kot ustrezne.Datum objave: 08.11.2018   10:31
VPRAŠANJE
Pozdrav. V skupini E./ STROJNOINSTALACIJSKA DELA, se pri strojni opremi pojavljajo zahteve (velja za posamezne pozicije v celotni skupini E./), ki niso specifične za izvedbo strojnih instalacij in smiselno ne pripadajo v izvedbo strojnoinstalacijskih del. To so »Dodatne zahteve: Dobavitelj zagotovi ožičenje (kot npr. pri poziciji 304. - Ventilatorski konvektor) in/ali »Dodatne zahteve: Dobavitelj zagotovi ožičenje in električni priklop« (kot npr. pri poz 517. - Grelnik za pripravo san. tople vode). Predvidena projektirana oprema strojnih instalacij je za delovanje interno ožičena že tovarniško, zato ni jasno katero ožičenje in električni priklop se dodatno zahteva. V kolikor se zahteva ožičenje pri katerem je potrebno kable speljati kjerkoli po objektu od mesta z električnim napajanjem ali od mesta z električnim regulatorjem, pa vse do strojne opreme (npr. konvektor, grelnik, merilnik toplote), potem prosimo, da naročnik izdela ustrezen popis in poda konkretne dolžine in tipe kablov potrebnih za vse predvideno ožičenje, kakor tudi eventuelno potreben material (zaščitne cevi, priključne doze in sponke). Tega popisa in količin namreč ponudnik ne more izdelati sam, niti ne more korektno oceniti stroška. V kolikor pa je »ožičenje in električni priklop« zajet v elektroinstalacijskih delih, pa prosimo, da to potrdite, da ne bo prišlo do podvajanj.

ODGOVOR
Pri kabliranju je mišljeno, da se medsebojno skablirajo sestavni deli posamezne naprave, če je to kakor koli potrebno, kot npr. kalorimeter in računska enota kalorimetra, ki se lahko montirata ločeno. Pri tem ni mišljen priklop elementov na električno omrežje. Le to bo izvedel izvajalec električnih inštalacij.
Tudi ožičenje elementov, ki so v popisu v različnih točkah kot npr. ventilatorski konvektor in pripadajoč prostorski termostat je zajet v popisu elektroinstalacijskih del in ju bo ožičil izvajalec električnih inštalacij.
Datum objave: 08.11.2018   10:36
VPRAŠANJE
Vprašanja v zvezi B4 (STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE)
1.(4.2.a) (Zasteklitev O1)V popisu je 1605,0m2.V načrtu je pod oznako O1 samo severna fasada v skupni površini 1390 m2.Vse ostale zunanje zasteklitve imajo v načrtu oznako O2.Ali so res vse ostale fasadne zasteklitve O2?Ta razdelitev je pomembna,ker imata fasadni zasteklitvi O1 in O2 drugačni zasteklitvi.
2.(4.2.a) "Pri fasadni zasteklitvi O2 je zahtevana zasteklitev dvoslojna toplotna izolativna zasteklitev lepljeno dvoslojno varnostno steklo VSG 16-9mm TGI distančnik, polnjeno z argonom; nizko emisijski selektivni premaz; Ug=1,1W/m2K (EN 673); g: 39% (EN 410); LT: 52%, LR:10%; g: 31% kot npr: IPASOL NEUTRAL 52/29.Tu ni zahteve za zvočno izolativnostjo stekla 48dB.Je pa zahteva zvočne izolativnosti v načrtu (FASADNI PAS 14-Južna fasada).Za katere fasade velja ta zvočna izolativnost?
3.(4.2.b.2.1) V popisu je višina okna 300 cm.V načrtu je višina 400 cm.Kaj je pravilno?
4.(4.2.c) V popisu je površina 150,0 m2.Če upoštevam,da je dolžina povezovalnega mosta 14,50 m (14,5 m x (2,06 +2,06)= 59,74 m2.Katera površina je prava?
5Vetrolova V1 in V2 sta v načrtu v popisu ju pa ni.Ali sta v kakšnem drugem popisu?
6.(4.3.b.2.) sestavljene stene v prostoru VKT (dim.788,5+2206,5+148,9+820/300cm).V popisu je napaka namesto 148,9 cm je pravilno 1489 cm. v sklopu stene 2x dvokrilna vrata 200/220cm, ključavnica-sistemska rešitev, kljuka kot npr Hoppe Paris ali enakovredno.V načrtu sta pri tej postavki vrata N.V13 in N.V14,ki pa sta samostojni postavki v sklopu (vrata v nadstropju).Ali vrata N.V13 in N.V14 upoštevamo posebej,ali so sestavni del te postavke?
ODGOVOR
1. Severne fasade imajo zasteklitve O1, ostale O2. Razlog je osončenost. Količine po popisu del s predizmerami.
2. Dodatna zvočna izolativnost ni zahtevana.
3. Upošteva se višina po načrtu, t.j. 400 cm.
4. Upoštevajte površino 150,0 m2.
5. Ne, zajeti v enotni ceni 4.2.a in 4.2.b.
6. 4.3.b.2. pravilna dimenzija je 788,5+2206,5+1489+820/300cm. Vrata se upoštevajo posebej v 4.1.d.8. in 4.1.d.9. Morajo pa biti vrata kompatibilna s sistemom steklene stene.
Datum objave: 08.11.2018   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na shemah ni razvidno katere pozicije imajo senčila. Za točno pripravo ponudbe bi potrebovali informacijo, katere pozicije po shemah upoštevamo za pripravo ponudbe za notranja screen senčila.
Hvala že vnaprej.

ODGOVOR
Notranja screen rolo senčila se vgradijo na južni fasadi (O2) samo v 1. nadstropju.


Datum objave: 08.11.2018   11:00
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
V popisu vročevoda in hladnovoda je predvidena radiološka kontrola zvarov.
Prosim preverite ali je res potrebna 100% kontrola zvarov na vročevodu in hladnovodu.
lp,

ODGOVOR
Na vodih položenih v zemljo je zahtevana 100% kontrola zvarov, na vodih znotraj objekta pa 15%.Datum objave: 09.11.2018   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Za pozicijo Vrata nadstropja N.V2 ni sheme. Prosimo vas za objavo sheme. Ali so ta vrata sploh predmet razpisa ?
Prosimo vas za hiter odgovor.
lp

ODGOVOR
Za vrata N.V2 shema je in sicer v sklopu shem 5 fasadne zasteklitve.Datum objave: 09.11.2018   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali ponudimo vrata kjer piše v shemah NE IZVEDEJO SE ! V predračunu je pod te pozicije količina 1. Kako ravnamo v tem primeru ?
Hvala za hiter odgovor.
lp

ODGOVOR
Vrata z oznako in shemo N.V50, N.V51 in N.V52 se ne izvajajo, se ne ponujajo. Količina za te pozicije je 0.Datum objave: 09.11.2018   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali v ponudbi ponudimo tudi vrata N.V50, N.V51 in N.V52 po popisu del, čeprav je v shemah vrat za ta vrata navedeno NE IZVEDEJO SE?

ODGOVOR
Vrata z oznako in shemo N.V50, N.V51 in N.V52 se ne izvajajo, se ne ponujajo. Količina za te pozicije je 0.Datum objave: 09.11.2018   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da objavite detajl fasadnih rešetk. Fiksne lamele na podkonstrukciji, po detajlu, barvanao v RAL-u po izboru projektanta. iz postavke 2.12 sklopa B. 2 Ključavmničarska dela.
v kolikor je detajl že objavljen, prosim, da nevedete, kje ga najdemo.
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Glejte fasadni pas 11Datum objave: 09.11.2018   09:07
VPRAŠANJE
V SHEMAH VRAT je navedeno za vrata N.V14 IN N.V13, da so vrata notranja dvokrilna in steklena (enko tudi v načrtu NZ _ 13 Steklene stene VKT v 1. NAD.) V nadaljnjem opisu v shemi pa je navedeno, da je krilo kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 - antracit - mat in okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016 - antracit, kar opisuje kovinska vrata.
Naročnika sprašujemo kaj ponuditi...ALI NOTRANJA DVOKRILNA STEKLENA VRATA ALI KOVINSKA VRATA?
Opis iz sheme N.V14 in N.V13
VARNOSTNO KONTROLNA TOČKA / Notranja dvokrilna steklena vrata
Količina 1
Svetla odprtina (Š x V) 1,90×2,20
Vgradna odprtina (Š x V) 2,00×2,25
Odpiranje R
Požarna zahteva /
Evakuacijska funkcija EN1125, EN1158
Toplotna izolativnost Uf=1,3 W/m2K
Zvočna izolativnost 27 dB
Prag / stoper stoper (kot npr.FSB 38 3881); vrata brez praga
Okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016 - antracit
Krilo kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 - antracit - mat
Maska /
Ročaj nerjaveče jeklo brušeno (kot naprimer Hoppe Paris) in EN1125 - naletna letev / kljuka
Tečaj nerjaveči - brušeni, prilagojeni teži in pogostosti odpiranja vrat
Ključavnica DA, sistemski ključ
Samozapiralo /
Varnostni standard /
El.zaklepna naprava / drugo DA, Električni prejemnik SZPV 411, EXIT tipka
Podkonstrukcija DA, podkonstrukcija iz profilov 120/120/4mm (okvir)
Vgradnja / Detajl vgradnja v MK steno, d = 15 cm

ODGOVOR
Vrata N.V13 in N.V14 so notranja dvokrilna steklena vrata v kovinskem okvirju. Vrata nimajo zahteve po toplotni izolativnosti. Ostalo kot navedeno.Datum objave: 12.11.2018   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V armaturnih načrtih je naveden beton C30/37 za plošče, nosilce stebre... V točki popisa 2.2.h.3 pa beton C25/30.
vprašanje: kaj je pravilno oz. kaj naj upoštevamo in ali boste popravili popis?
V armaturnih načrtih so stebri fi 70cm in fi 90cm, v popisu pa pod točko 3.4 navajate opaž za stebre fi 70cm in fi 80cm.
vprašanje: kaj je pravilno oz. kaj naj upoštevamo in ali boste popravili popis?
Glede na profil stebra je čisto možno, da je v popisu tudi premalo betona pod točko 2.4.c.
V popisu del je navedeno, da naj upoštevamo dilatacije konstrukcije upoštevamo po projektu gradbenih konstrukcij
vprašanje: prosimo, da konkretno napišete količino in tip dilatacij ki jih je potrebno upoštevati pri armirano betonskih delih, zato, da bomo vsi ponudniki v enakopravnem položaju.
lp


ODGOVOR
1. Postavka popisa del s predizmerami št. 2.2.h.3. se nanaša na točkovne temelje za katere je zahtevan trdnostni razred betona C25/30. Enako je trdnostni razred za te konstrukcije naveden v načrtih.
2. Pravilno je fi 90 cm (poz. 3.4.b). V popisu naj se upošteva opaž za stebre fi 70 in fi 90. Količina se ne spremeni, gre za tipkarsko napako.
3. Količine betona so ustrezne. Količine ostanejo enake.
4. Neoprenska ležišča na dilatacijah so zajeta v poz. A.4.15., dilatacije so prikazane v armaturnem načrtu (detajl dilatacije).
Datum objave: 15.11.2018   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
prosimo, da odgovarjate na postavljena vprašanja bolj ažurno.
lp

ODGOVOR
Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril pravočasno, najkasneje so 20. 11. 2018, do 12:00 ure.Datum objave: 15.11.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim še za odgovor na vprašanje, kaj bo naročnik naredil v primeru, da bo v dveh različnih ponudbah enkrat priložena referenca glavnega izvajalca, drugič pa konkretnega podizvajalca za ENAKO delo?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Glej odgovor objavljen 7. 11. 2018, 09:29. Naročnik ne prepoveduje, da glavni izvajalec in podizvajalec z referenčnega razpisa pri tem javnem razpisu sodelujeta v različnih ponudbah in predložita svoji referenci, ki izpolnjujeta zahteve tega javnega naročila.Datum objave: 15.11.2018   10:35
VPRAŠANJE
Veza : Datum objave: 05.11.2018 16:25
in
ODGOVOR
Glede na postavljene referenčne zahteve naročnik ne računa, da bo pridobil prijave neizkušenih ponudnikov. Gre za kompleksen projekt in naročnik računa, da bodo kandidati oz. ponudniki ustrezno upoštevali tudi stroške, povezane z zahtevano koordinacijo oz. pomočjo dobaviteljem tehnološke opreme. Glej tudi odgovor na vprašanje datum objave 5.11.2018, 16:04.
---------------------------------------
Z odgovorom naročnika 05.11.2018 16:25 in 5.11.2018, 16:04. se nikakor ne strinjamo ker je pavšalen in sploh ni vsebinsko povezan z vprašanjem ponudnika , zato ponavljamo.
VSI Naročniki v javnem naročanju so zaradi spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja obvezani, da pripravijo razpisno dokumentacijo na način, da je zainteresiranim ponudnikom omogočena in zagotovljena enakopravna obravnava in primerljivost njihovih ponudb glede na obseg, količino in kvaliteto predmeta ponujanja . Z drugo besedo glede na »tehnične specifikacije« predmeta naročila
V kolikor "tehnične specifikacije" javnega naročila niso jasne ali pa so nepopolne , potem tudi izkušeni ponudniki niso v stanju izdelati po ponudb po pravilih stroke in prakse .
(1. )
Ugotavljamo in trdimo, da tehnične specifikacije , v delu, ki se nanaša na vrsto ( opis storitev ) in obseg pomoči ( količina ) "tretjim" - v konkretnem dobaviteljem opreme, s katerimi sklepa pogodbo naročnik- niso določene in jih ponudniki ne morejo primerljivo ovrednoti - oceniti + - ponuditi.
(2. )
Ugotavljamo in trdimo, da naročnik s takšnim ravnanjem , da ponudnikom v razpisni dokumentaciji prosto »prepušča«, »pooblašča« in »predaja« v prosto določitev tehničnih specifikacij , v delu , ki se nanaša na pomoč »tretjim« krši zakon.
(3. )
Ugotavljamo in trdimo,, da zaradi navedenega v (1.) ., naročnik ne bo pridobil enakovrednih in med seboj primerljivih ponudb, saj bo vsak ponudnik ravnal, kot je to navedeno v (2.). Takšno ravnanje naročnika je nedopustno. Naročnik MORA SAM določiti vrsto del »pomoči »tretjim« , obseg (količino) »pomoči »tretjim« in zahtevano kvaliteto , v povezavi z storitvami »pomoči tretjim«.
(4. )
Samo in zgolj naročnik je tisti, kateri lahko na osnovi tehničnih specifikacij, katere je ( ali bo ) ločeno od tega razpisa, posredoval ponudnikom (dobaviteljem ) tehnološke opreme in prejetih ponudb dobaviteljev ugotovi kakšna je vrsta in količina pomoči, katere dobavitelji potrebujejo od izvajalca GOI del po tem aktualnem razpisu.
(5.)
Samo dobavitelji tehnološke opreme letališča in posredno naročnik seveda v kolikor je to od dobaviteljev zahteval lahko določi »tehnične specifikacije« izvajalcu GOI del in to pravočasno, tako da lahko ponudniki GOI del lahko formirajo ceno ( ponudbo) za takšno pomoč dobaviteljem tehnološke opreme.
***********
Glede na način kako namerava naročnik ocenjevati (postopek izločanja ponudnikov ) na osnovi objavljenega protokola pogajanj in zaradi zgoraj ugotovljene kršitve zakonodaja v nadaljevanju od naročnika zahtevamo sledeče popravke v razpisni dokumentaciji kot sledi:
I.
Naročnik naj ponudnikom jasno , enoznačno in enolično določi »tehnične » specifikacije v delu, ki se nanaša na pomoč »tretjim« oziroma pomoč izvajalca GOI del dobavitelju tehnološke opreme letališča , s katerimi namerava naročnik skleniti pogodbe o dobavah.
V kolikor naročnik takšne tehnične specifikacije, do datuma oddaje ponudb ponudnikom ne more, ali še ni v stanju posredovati, potem naj takšno vrsto »pomoči« obvezno izloči iz ponujenih enotnih cen ostalih postavk in določi, da se bodo takšna dela( pomoč) obračunala kot »režijska dela« , na osnovi cenika režijskih del in / ali ločenih ( naknadnih) ponudb izbranega izvajalca GOI del, katere bodo izdelane na osnovi jasnih tehničnih specifikacij dobaviteljev opreme.
II.
Naročnik naj pripravi razpisno dokumentacijo kot to določa zakon.
V poglavju (A01) , pod-poglavju II: Temeljne obveznosti črta besedilo v spodnjih alinejah :
- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
In v :
- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila
**********
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da morebitna potrebna pomoč oziroma dela, ki bi bila potrebna za vgradnjo opreme drugih izvajalcev oz. dobaviteljev, niso več predmet tega javnega naročila. Kandidat oziroma ponudnik mora biti pripravljen takšno pomoč oziroma delo zagotoviti, le to pa se bo po potrebi posebej naročilo v skladu s pravili ZJN-3, ko bodo znani vsi elementi takšnega naročila. Za določitev cene oziroma vrednosti dejansko opravljene pomoči oziroma takšnega dela pa se bodo uporabili kalkulativni elementi, ki so oz. bodo sestavni del prijavne oziroma ponudbene dokumentacije in podobne postavke popisa del z rekapitulacijo.
Glede na navedeno se drugi odstavek 2. člena vzorca pogodbe spremeni tako, da se odslej glasi:
»Koordinacijo vseh del na objektu s strani različnih izvajalcev bo izvajal naročnik. Izvajalec pa se je dolžan v okviru dogovorjene pogodbene vrednosti (cene na enoto) koordinirati pri izvajanju del z naročnikom in drugimi izvajalci oz. dobavitelji opreme na objektu (kot npr. sortirnica prtljage, informacijsko-komunikacijska oprema, sistem tehničnega varovanja, oprema za varnostni pregled potnikov (RTG) in notranja oprema) ter z njimi sodelovati na rednih tedenskih koordinacijskih sestankih, ki jih bo skliceval naročnik in vedno, kadar bo to potrebno, s ciljem, da se zagotovi spoštovanje terminskega plana gradnje (podrobnega izvedbenega terminskega plana 2. alineja 3. odstavka 9. člena pogodbe). Izvajalec je dolžan z drugimi izvajalci oz. dobavitelji deliti delovišče in poskrbeti tudi za varovanje objekta in opreme, vgrajene s strani izvajalca in ostalih pogodbenih partnerjev naročnika (drugih izvajalcev oz. dobaviteljev) in sicer do primopredaje objekta naročniku.«
Datum objave: 15.11.2018   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, da obrazložite katera dokazila zahtevati za vodjo del in vodje del po strokah?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Upoštevajte določila Gradbenega zakona.Datum objave: 16.11.2018   09:44
VPRAŠANJE
veza:A.02 FINANČNA ZAVAROVANJA
2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Stran 17
----------------
Naročnik določa, da bo sprejel zavarovanj/garancijo izdano s strani banke oz. zavarovalnice sprejemljive za naročnika, ne določa pa katere banke/zavarovalnice so spremenljive oz. kriterijev za ugotovitev sprejemljivosti le teh, kar je v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja, saj omogoča arbitrarno odločanje in s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudnikov.
Prosimo, da naročnik nezakonitost v razpisni dokumentaciji pravočasno odpravi.
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije oz. vzorca pogodbe, kjer bo zapisano, da mora zavarovanje oz. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. garancija za odpravo napak v garancijskem roku biti izdana strani osebe, ki ima status banke oz. zavarovalnice po predpisih države, kjer je inkorporirana. Garancije oz. zavarovanja, izdana s strani internih bank podjetij ali skupine podjetij, kateri pripada kandidat oz. ponudnik, ne pridejo v poštev kot ustrezne. Naročnik prav tako ne bo sprejel t.im. korporacijskih garancij. Vsako izdano in naročniku predloženo zavarovanje oz. garancija mora ustrezati zahtevam razpisne dokumentacije oz. vzorca pogodbe, sicer je naročnik ne bo priznal kot ustrezne.Datum objave: 16.11.2018   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
menimo, da je zahteva naročnik v okviru razpisne dokumentacije pod pogojem št. 5 poglavja EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ ponudnika v delu Opomba: tč. c), kjer naročnik zahteva, da ponudniki pod prisegi in v posebni izjavi potrdijo naslednje: c) da mu v 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe ni bilo unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; pretirana, nepravična in ne omogoča obravnavanje konkurentov na isti način. Glede na navedeno točko namreč kot ponudniki ne morejo nastopati tisti ponudniki, ki jim je sicer npr. bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi s strani naročnika/investitorja bila unovčena, vendar neutemeljeno. Poznamo kar nekaj primerov, kjer so izvajalci del preko tožb uspeli dokazati, da jim je bila bančna garancija neutemeljeno unovčena in jim je naročnik nato zneske pridobljene preko neutemeljene unovčitve garancij bil dolžan povrniti, skupaj s nastalo škodo in stroški. V tem primeru ne moremo govoriti o ponudnikih, ki so zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njihova.
Glede na navedeno vas pozivamo, da navedeno tč. c) črtate iz razpisne dokumentacije oziroma v okviru navedene točke omogočite tovrstnim ponudnikom, ki so jim bile garancije neutemeljeno unovčene, nastopati tudi na predmetnem javnem razpisu. Ker smo eden izmed tovrstnih ponudnikov tudi mi, napovedujemo, da bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Predmetna izjava, se nanaša na izpolnjevanje 4. pogoja. Pri 4. pogoju je v razpisni dokumentaciji zapisano, kdaj se v primeru sodnih sporov šteje, da je bilo zavarovanje utemeljeno unovčeno. Naročnik bo zaradi jasnosti v razpisni dokumentaciji zapisal, da kandidat oz. ponudnik izjavlja, da mu zavarovanje ni bilo utemeljeno unovčeno.Datum objave: 16.11.2018   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz novega čistopisa razpisne dokumentacije izhaja naslednji Finančno ekonomski pogoj št. 5 , citiramo:
"5. pogoj: Kandidat oziroma ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni prijavi oziroma ponudbi) je posloval oziroma posluje v skladu z ustreznimi poklicnimi pravili in ustrezno integriteto. Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi kandidata oziroma ponudnika, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je kandidat oziroma ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta (75. člen ZJN-3, 6. odstavek, c. točka).
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za kandidata oziroma ponudnika in sokandidata/e oziroma soponudnika/e.
Opomba: Kandidati oziroma ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo pisno izjavo ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego z navedbo:
a) višine letnih poslovnih prihodkov v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (v kolikor je gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, navede poslovne prihodke po posameznih poslovnih letih v celotnem obdobju poslovanja, pri čemer za prvo zaključeno poslovno leto navede še podatek o številu mesecev poslovanja);
b) da v zadnjih 6 mesecih do dneva, ko poteče rok za oddajo prijav ni imel blokiranih poslovnih računov;
c) da mu v 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe ni bilo unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku;
d) da je posloval oziroma posluje v skladu z ustreznimi poklicnimi pravili in ustrezno integriteto."
V okviru tč. 5 naročnik zahteva, da ponudniku ni bila unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
V preteklosti nam je na določenem projektu naročnik projekta unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del. Ker smo menili, da je naročnik garancijo unovčil neutemeljeno, smo zoper naročnika vložili ustrezno tožbo zaradi neupravičene unovčitve in s tožbo uspeli. Naročnik pa nam je bil prisiljen sredstva, ki jih je pridobil z neutemeljeno unovčitvijo vrniti. Glede na navedeno je nedvomno, da nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar bi lahko bila omajana naša integriteta.
Glede na navedeno prosimo za informacijo ali lahko nastopamo kot ponudnik in če lahko, kako moramo izpolniti ESPD obrazec in pisno Izjavo?

ODGOVOR
Predmetna izjava, se nanaša na izpolnjevanje 4. pogoja. Pri 4. pogoju je v razpisni dokumentaciji zapisano, kdaj se v primeru sodnih sporov šteje, da je bilo zavarovanje utemeljeno unovčeno. Naročnik bo zaradi jasnosti v razpisni dokumentaciji zapisal, da kandidat oz. ponudnik izjavlja, da mu zavarovanje ni bilo utemeljeno unovčeno.Datum objave: 16.11.2018   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu B5./suhomontažna dela, postavke
5.1.a stene Z1, Z2, količina 2.215m2
5.1.c Z4, količina 2.100m2 KNAUF Cubo
5.1.d Z5, količina 460m2 KNAUF Cubo
5.1.e Z6, količina 770m2 KNAUF Cubo
zahtevate izvedbo samonosilne sistemske mavčno kartonske stene po sistemu KNAUF Cubo K375, ki ni klasična stena, ampak vsebuje posebne stojke, katere morajo biti definirane (količina in lokacija).
prosim, da določite lokacije teh stojk in njihovo količino, pri posamezni postavki.
lep pozdrav!

ODGOVOR
Pošiljamo vam specifikacijo (količina in lokacija).

MATERIAL KOLIČINA ENOTA

PRITLIČJE, prostori P1.1 P1.10
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 24 kos
UA 100 l = 6,0 m 14 kos
UA 150 l = 6,0 m 10 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 20 kos

PRITLIČJE, prostori P1.7, P6.3, P6.4, P6.5, P6.6
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 8 kos
UA 100 l = 6,0 m 8 kos
UA 100 l = 5,0 m 7 kos
UA 100 l = 4,0 m 2 kos
UA 100 l = 2,65 m 2 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 10 kos

PRITLIČJE, prostori P1.17 P1.23
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 12 kos
UA 100 l = 6,0 m 10 kos
UA 100 l = 5,0 m 12 kos
UA 100 l = 4,0 m 2 kos
UA 100 l = 2,65 m 2 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 16 kos

PRITLIČJE, prostori P1.16
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 3 kos
UA 150 l = 6,0 m 5 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 2 kos

PRITLIČJE, prostori P5.2 P5.7
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 9 kos
UA 100 l = 6,0 m 12 kos
UA 100 l = 2,65 m 4 kos
UA 100 l = 3,25 m 4 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 8 kos

PRITLIČJE, prostori P5.8 P5.10
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 8 kos
UA 100 l = 6,0 m 12 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 6 kos

PRITLIČJE, prostori P3.1 P3.10
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 18 kos
UA 100 l = 6,0 m 26 kos
UA 100 l = 2,65 m 6 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 24 kos

1. NADSTROPJE, prostori 1N1.7 1N1.15
1. NADSTROPJE, prostori 1N2.20 1N2.25
1. NADSTROPJE, prostori 1N2.12 1N2.14
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 46 kos
UA 100 l = 6,0 m 54 kos
UA 100 l = 2,65 m 32 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 32 kos

1. NADSTROPJE, prostori 1N2.17, 1N2.19
CUBO teleskopski steber 2,5 3,2 m 6 kos
UA 100 l = 6,0 m 8 kos
UA 100 3,0 m vert. ojačitev za vrata 6 kos
Datum objave: 16.11.2018   10:16
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
prosim za specifikacijo sledeče pozicije:
1.11. Odstranitev vgrajene in nevgrajene opreme, z vsemi podkonstrukcijami, oblogami...
m3 100,00
lp,

ODGOVOR
Gre za odstranitev različne pohištvene opreme (mize, stoli, omare, vgradne omare, različen inventar), ki morebiti ostane v objektu.Datum objave: 16.11.2018   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za naslednja pojasnila
Dvigala:
1. Popis in risbe dvigal nista usklajena. Pri dvigalu D3 je v popisu navedeno, da je kabina prehodna, vrata pa so navedena pri kabini kot avtomatska teleskopska dvodelna, pri jašku pa kot centralno-teleskopska dvodelna. Iz risbe dvigala izhaja, da kabina ni prehodna, vrata pa so centralna dvodelna.
2. Ni razvidno kdo je izvajalec konstrukcije jaška in oblog jaška. V popisu je pri vsakem dvigalu navedeno pri jašku: Jašek dvigala jeklena konstrukcija, ki jo je zajeti v ceni postavke vključno s statičnm izračunom. V vsaki risbi dvigala, ki je del razpisne dokumentacije je navedeno, da je jašek dvigala obveza naročnika / izvajalca gradbenih del. Ravno tako je v točki 2.2.d navedena konstrukcija jaškov dvigal teže 19.600 kg, kar potrjuje, da konstrukcija jaškov ni del ponudbe izvajalca dvigal. Prosimo za potrditev.
3. Nosilnost dvigal: Novi standard za dvigala SIST EN 81-20 je ukinil obvezo, da se v podno površino kabine šteje tudi prostor med notranjo mero kabine in vrati kabine, kar velja kadar je ta razdalja manjša od 100 mm. Po prejšnjem standardu je bilo potrebno upoštevati dodatno podno površino, kar je imelo za posledico povečanje nosilnosti na 1050 kg. To je definirano v členu 5.4.2.1.3 a) in b) navedenega standarda. V primeru dvigal za letališče so navedene razdalje vedno manjše od 100 mm zato smatramo, da bi bilo logično predvideti standardno nosilnost za dvigala s kabino 1100 x 2100 mm, ki znaša 1000 kg ali 13 oseb. Glede na to, da potniki večinoma nosijo tudi ročno osebno prtljago, smatramo, da ni potrebe da bi bili potniki utesnjeni v kabini, ki naj bi bila zato standardne nosilnosti kot velja za kabine navedenih mer. Podobno velja tudi za dvigalo D3, ki ima podno površino, ki ustreza za dvigalo nosilnosti 1000 kg, oziroma 13 oseb.
Prosimo za potrditev soglasja s predlogom.
4. Pri dvigalu D3 je jašek dovolj velik za nekoliko širšo kabino. Predlagamo standardno širino kabine 1600 mm, namesto po popisu s širino 1580 mm. Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Kabina tega dvigala ni prehodna.
2. Izvedbo jeklene konstrukcije dvigalnega jaška in oblaganje, uskladita glavni izvajalec in dobavitelj dvigala.
3. Zahteva se maksimalna možna kapaciteta kabine pri velikosti kabine, zato je dvigalo, ki lahko sprejme 14 oseb primernejše.
4. Ponudnik lahko ponudi tudi večjo kabino v kolikor je vgradnja možna in izpolnjuje vse ostale zahteve.
Datum objave: 16.11.2018   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali je sprejemljivo, da v ponudbeni ceni upoštevamo
"Dobava in vgradnja tipske avtobusne nadstrešnice GEOMERE GE300-TS
standardnih dimenzij streha je dimenzije: 4180 x 1700 mm 1 kom

ODGOVOR
Je sprejemljivo.Datum objave: 16.11.2018   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
1. Pozivamo vas,, da nam sporočite kdo je koncesionar za izkop savskega prodca?
V popisih imate navedeno:
15cm betonski tlak: armiran beton C 30/37, XC3, XM2 (OO2), PV-II, Cl 0,2, Dmax= 16 mm, S4; uporabi se lahko le rečni (savski) separirani (pisan) certificirani agregat za beton (SIST EN 12620); svetlejši cement z dodatkom; apnenca brez žlindre ali/in pepela (EFP) ali mikrosilike (SIST EN 197-1); SRA tekoči ali mineralni; ekspanzivni dodatek za zmanjšanje krčenja betona; dilatacije po projektu (največja stranica 11.5/11.5 m); dilatacije izvedene iz RF traku 4/20 mm; armatura Q283 v zgornji coni; diagonalna armatura Q283 na vogalih na konstrukcijskih dilatacijah robna armatura;
2. Pozivamo vas, da podate seznam betonarn, ki imajo certificirano proizvodnjo betona z uporabo savskega prodca.
Zgoraj navedeno zmanjša krog potencialnih ponudnikov betonov. Pozivamo vas, da zahtevo umaknete in omogočite uporabo agregatov kot pri ostalih betonih.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pri poziciji ne gre za navaden beton temveč za betonski zaključni tlak, kjer se bodo po mehanski površinski obdelavi zrna agregata videla. Zahteva se okrogel in ne lomljen (drobljen) agregat.Datum objave: 16.11.2018   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da natančno opredeli, koliko ponikovalnic je za izdelati.
Hvala.

ODGOVOR
Izvedba ponikovalnic je zajeta v popisu H2./ Meteorna kanalizacija poz. od 3.10 do 3.15.Datum objave: 16.11.2018   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
postavka 1.4 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopov v javno deponijo, ki jo izbere izvajalec, s planiranjem na odlagališču in plačilom takse. Količina v raščenem stanju. m3 2900,00
VPRAŠANJE: V postavkah zemeljskih del de definiran odvoz na začasno deponijo in na stalno deponijo. Kateri izkopni material je mišljen s to postavko?
lp

ODGOVOR
Postavka A1./1.4 (zemeljska dela) zajema izkop in odvoz lokalnih neustreznih slojev zemljin (1.4.a glina in 1.4.b konglomerat). Količina 1000 + 1000 m3.
Na podlagi analize vašega vprašanja predvidevamo da gledate postavko 1.4, vprašanje pa postavljate za postavko 1.14.
Datum objave: 16.11.2018   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
D1./1. SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Prosim če lahko navedete kot npr. tip, proizvajalca za spodnje pozicije
14 Dobava in montaža in priklop osvetljene informativne table (rumeno ozadje, črna številka; aircraft stand information sign), ki je pritrjena na vrh zidanega dela aviomosta. Svetilnost table: 150 cd/m2, zmanjšanje svetilnosti zaradi rumene barve je že upoštevano. Napaja se iz razdelilnika na stebru za reflektorsko osvetlitev, tokokrog svetilke ovir, lahko je samostojen, vklop sočasno s svetilko ovir; dovod iz stikalnice v kleti stavbe 12. Potreben je ogled na lokaciji obstoječe table. kos 1
17 Dobava, montaža in priklop enojnih svetilk ovir 32 cd, z LED diodami, dolgo življenjsko dobo 100000 ur in kompletnim montažnim materialom, izdelane po ICAO in FAA predpisih - low intensity obstruction light type B (L-810). V svetilko je vgrajena ustrezna prenapetostna začita. Svetilka se montira na obroč reflektorskega stolpa. Prižiganje sočasno z ostalimi svetilkami ovir iz kleti stavbe 12. kpl 1

ODGOVOR
Okvirne dimenzije osvetljene informativne table pod postavko D1./1.14. so: 1,5 m dolžina, 1,2 m višina, številka je visoka 1m. Debelina in oblika številke skladno z ICAO Annex 14. Ustrezajo namenski produkti proizvajalcev kot. npr. AAS International, ADBSafegate.
Za ponovno postavljeno vprašanje pod postavko D1./1.17. glejte naš že objavljeni odgovor z dne 07.11.2018 ob 09.15 uri.
Datum objave: 16.11.2018   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popisu del sta pri zunanji ureditvi - ATRIJ postavki S 3 4 411 in N 4 4 300 tlakovanje s travnimi ploščami in betonska polnila za travne plošče.
Vprašanje: ali je m2 betonskih polnil za kocke (cca 81 kock/m2 ) ali za površino travnih plošč (cca 33 kock/m2)

ODGOVOR
Gre za površino travnih plošč, na katerih morajo biti vgrajena polnila.Datum objave: 16.11.2018   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
SKLOP: ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
Prosimo za detajl polaganje travnih plošč z betonskimi polnili za travne plošče.
Kakšen je namen betonskih polnil oz. kakšen je vzorec polaganja v travNe plošče.
lep pozdrav

ODGOVOR
Namen polnil je označiti in omogočiti utrjeno in varno evakuacijsko pot, hkrati polnila preprečujejo zatikanje ''petk'' v luknje travnih plošč. Gre za produkt enak oz. enakovreden Semmerlock travna plošča in markirni tlakovec, na povezavi je razviden tudi način vgradnje. http://www.semmelrock.si/izdelki/tlakovci/pid/tlakovci/travna-resetka-oznacevalni-kamen-tlakovci.html.Datum objave: 16.11.2018   10:36
VPRAŠANJE
V popisih je pri betonskih delih za vse vidne betone VB3 (postavke 2.3.a-f) ter pri zidarskih delih za vse finalne betonske tlake (post. 4.2.a-n) zahtevan svetlejši cement z dodatkom apnenca brez žlindre ali/in pepela (EFP) ali mikrosilike (SIST EN 197-1).
Prosimo, da projektant bolj natančno definira, kakšen cement želi in kaj sploh želi doseči z uporabo specialnega cementa (napr. samo svetlejšo barvo betona?). Izraz »svetlejši cement« namreč ni ustrezna tehnična opredelitev, poleg tega pa lahko vsi cementi vsebujejo do 5% nedefiniranih dodatkov (ki so lahko tudi žlindra, pepel ali mikrosilika). Kot primer pa lahko navedemo, da ni razlike v barvi betona ob uporabi cementa Special ali pa Calsal (Salonit Anhovo), če prav se razlikujeta po sestavi (v deležu žlindre).
Le ob bolj ustrezni tehnični specifikaciji bomo lahko ponudniki upoštevali ustrezen cement, ki ga betonarne eventuelno že uporabljajo, brez nepotrebne dodatne certifikacije betonov (zaradi nepotrebne zamenjave cementa).


ODGOVOR
Zahtevan je čim bolj svetel beton (ne bel). Uporabi se lahko cement kot npr. Salonit Anhovo CALSAL (SIST EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 R CALSAL) ali enakovreden.Datum objave: 16.11.2018   10:38
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da bo za izvedbo venecijanskega tlaka iz naravnega avtohtonega slovenskega kamna (obrtna dela, post. 7.2), ki ga bo potrebno izvesti po grafični predlogi, podlogo v realni velikosti pripravil projektant. Po shemi, ki je trenutno priložena razpisni dokumentaciji, izvedba namreč ni mogoča (velikost kamnov na shemi je nesorazmerna glede na velikost celotnega vzorca).

ODGOVOR
Projektant bo priskrbel nacrt.Datum objave: 16.11.2018   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
sklopu C: Rušitvena dela
Prosimo vas za točno specifikacijo elementov in količin, ki jih je potrebno odstraniti. Na podlagi spodnjih opisov namreč ne moremo oceniti vrednosti del.
1.12.b Odstranitev elementov elektro instalacij - stikalnih blokov, kabelskih polic, kablov, instalacijskih cevi, svetilk, stikal, vtičnic instalacijskih kanalov kpl 1,00
1.12.b.1. Demontaža sistema javljanja požara v pritličju in 1. nadstropju kpl 1,00
1.12.b.2. Začasna prestavitev obstoječe centrale javljanja požara iz recepcije v stikalnico v kleti in povezava javljalcev kleti na postavljeno centralo kpl 1,00
1.12.b.3. Demontaža el. instalacij 1. i 2. nadstropju kpl 1,00
1.12.b.4. Demontaža el. instalacij v delu kleti, ki se rušinin niso več v funkciji kpl 1,00
1.12.b.5. Prestavitve, podaljševanje in zaščita el. instalacij in naprav, ki ostanejo v funkciji kpl 1,00
1.12.b.6. Rušenje kabelskih kanalizacij okrog stavbe 12, zaščita kablov na območju kjer se del kleti poruši, prevlačenje kablov, ki jih moramo ohraniti, podaljševanje / dodatne spojke na optičnih kablih (policija, carina) . kpl 1,00
1.12.b.7. Zaščita obstoječih optičnih kablov v kleti ter na cestni strani v jašek in nato proti parkirni hiši potreben bo torej odklop, preusmeritev, potrebno podaljšanje, ponovni priklop. (potreben ogled obstoječe situacije) kpl 1,00
1.12.b.8. Rušitev temelja agregata, po navodilih iz poglavja D1./7. -DEA kpl 1,00
1.12.b.9. Prestavitve, podaljševanje in zaščita el. instalacij in naprav, ki ostanejo v funkciji kpl 1,00

ODGOVOR
Dela se izvajajo v obstoječem objektu št. 12, stara upravna stavba. Gre za objekt etažnosti K+P+1, površina posamezne etaže je cca. 580m2. V P in 1 so bile pisarne, v K strojnica, TK prostor, UPS prostor ipd. V fazi razpisa je bila dana možnost ogleda predmeta razpisa in s tem tudi objekta, ki je predviden za rušenje.Datum objave: 19.11.2018   08:03
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
prosim za pojasnilo kaj zajema kontrola posameznega sistema iz sledeče pozicije:
332 Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika IQ in OQ o funkcionalnosti sistema kpl 1,00
lp,

ODGOVOR
Zapisnika IQ in OQ sta splošno znana zapisnika, ki se izpolnjujeta na kompleksnejših projektih in so izvajalcem poznana.
V času gradnje oz. po namestitvi ter zagonu in nastavitvi opreme in naprav bo potrebno izdelati sledeča zapisnika:
I. IQ s sledečo okvirno vsebino:
ustreznost pozicije oz. lokacije opreme
tip opreme oz. naprave
tehnična dokumentacija: navodila, izjava o skladnosti
ugotovitev tehničnih lastnosti glede na zahteve iz projektne dokumentacije ( moč, tlak, temperatura, pretok, velikost, dimenzije priključkov, )
ugotovitev ali je oprema oz. naprava dobavljena z ustreznim protokolom za povezavo na informacijski sistem tam kjer je navedena ta zahteva
II. OQ s sledečo okvirno vsebino:
pravilnost elektro priklopa
npr. vrtenje ventilatorja, črpalke, v pravo smer
kontrola nastavitve projektnih parametrov npr. tlak, pretok,
z meritvami ugotovljena kontrola rezultatov npr. temperature dovoda, povratka,
funkcionalnost povezave na informacijski sistem
Vsebina zapisnikov je prilagojena namembnosti objekta in je okrnjena oz. zelo poenostavljena v primerjavi z vsebino v farmacevtski industriji in drugih tehnologijah.
Vzorci zapisnikov niso last investitorja ampak izvajalcev in ne bodo posredovani. Izvajalci, kakršne investitor pričakuje glede na zahtevnost gradnje, bi že morali imeti vzorce.


Datum objave: 19.11.2018   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1.Ali pravilno razumemo, da je za spodnjo postavko ''20. Prestavitev obstoječih reflektorskih stebrov, po opisu:'' potrebno nuditi samo prestavitev obstoječih drogov z obstoječimi reflektorji in svetilko na novo lokacijo( prestavitev: demontaža, skladiščenje in ponovna montaža po navodilih naročnika) ter izvedba novih temeljev?
2. Kolikšna je razdalja za potrebno izvedbo prevezave kablov iz kleti stavbe 12 do nove lokacije stebrov ter kakšne so dimenzije, tip kablov?
3. Ali so kabli zajeti že kje drugje v popisu?

20 Prestavitev obstoječih reflektorskih stebrov, po opisu
20.a Prestavitev obstoječih reflektorskih stebrov, po opisu kpl 2
Izdelava novega temelja, po opisu: Temelj reflektorskega stebra: Komplet izdelava betonskega temelja, beton trdnostnega razreda C 25/30 za reflektorski stolp, dimenzije pete temelja 240x240x60 cm, dimenzije zgornjega dela temelja 120x120x110 cm. Upoštevati izkop (20m3), zasip s sprotnim utrjevanjem (15m3), odvoz odvečnega materiala (prod) na začasno deponijo (5m3). (nakladanje odvečnega materiala in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse zajet v popisu A-GD 1.14.), beton (5,2 m3), podložni beton, opaž (14 m2), armaturo - mreže Q-335 (127 kg) kvalitete S 500 B, dobavo in vgradnjo sider (8 kom, fi 38/1200mm) s posebno šablono in cevi za uvod kablov od jaška do stolpa. Šablona ima v sredini odprtino za uvod 2 PVC cevi kabelske kanalizacije fi 90 mm. Steber je povezan z najbližjim kabelskim jaškom, 2 rebrasti cevi fi 90 mm.
Demontaža, prenos, ponovna montaža in priklop obstoječih reflektorjev, svetilke ovir in razdelilnika.
Izdelava novega temelja, po opisu: Temelj reflektorskega stebra: Komplet izdelava betonskega temelja, beton trdnostnega razreda C 25/30 za reflektorski stolp, dimenzije pete temelja 240x240x60 cm, dimenzije zgornjega dela temelja 120x120x110 cm. Upoštevati izkop (20m3), zasip s sprotnim utrjevanjem (15m3), beton (5,2 m3), podložni beton, opaž (14 m2), armaturo - mreže Q-335 (127 kg) kvalitete S 500 B, dobavo in vgradnjo sider (8 kom, fi 38/1200mm) s posebno šablono in cevi za uvod kablov od jaška do stolpa. Šablona ima v sredini odprtino za uvod 2 PVC cevi kabelske kanalizacije fi 90 mm. Steber je povezan z najbližjim kabelskim jaškom, 2 rebrasti cevi fi 90 mm.
Potrebno je izvesti prevezavo kablov iz kleti stavbe 12
Meritev osvetljenosti in izdelava merilnih protokolov
Opomba: potreben je ogled obstoječe lokacije stebrov
20.b Prestavitev obstoječih reflektorskih stebrov, po opisu kpl 1
Demontaža, prenos na deponijo refl. stebra, po opisu: 'Reflektorski steber višine 18m + 2,2m-košara (ustreza SUN 15-Z-2), sestavljen iz dveh delov, dvanajst-kotni prečni profil stebra iz vročevaljanih plošč in profilov kvalitete S235JR, na vrhu montiran obroč za 6 reflektorjev kot npr. Sicomapact A2 MAXI oziroma več lažjih reflektorjev, 2 cevi uvodnici na dostopni odpritini, vročecinkan in pobarvan v 7 pasovih rdeče (RAL 3000) / belo, rdeč pas na vrhu, brez penjalne lestve, sidrna plošča, sidrni vijaki fi 47, dožine 70 cm, vrtanje temelja za sidra, dobava in vlivanje epoksidne malte Sikadur 42, šablona za betoniranje temeljnih vijakov.
Opomba: potreben je ogled obstoječe lokacije stebrov
20.c Demontaža obstoječega reflektorskega stebra, po opisu kpl 1
Demontaža in deponiranje na lokaciji po izbiri naročnika refl. stebra, po opisu: 'Reflektorski steber višine 15 m (ustreza SUN 15-Z-2), sestavljen iz dveh delov, dvanajst-kotni prečni profil stebra iz vročevaljanih plošč in profilov kvalitete S235JR, na vrhu montiran obroč za 6 reflektorjev kot npr. Sicomapact A2 MAXI oziroma več lažjih reflektorjev, 2 cevi uvodnici na dostopni odpritini, vročecinkan in pobarvan v 7 pasovih rdeče (RAL 3000) / belo, rdeč pas na vrhu, brez penjalne lestve, sidrna plošča, sidrni vijaki fi 47, dožine 70 cm, vrtanje temelja za sidra, dobava in vlivanje epoksidne malte Sikadur 42, šablona za betoniranje temeljnih vijakov.
Demontaža in deponiranje na lokaciji po izbiri naročnika 7 x reflektorjev sicompact MIDI 400 W, dobava, montaža, priklop, dušilke se motira v razdelilnik pritrjen na steber glej fotografijo, napajanje iz kleti stavbe12 (stikalnica). Nadstrešnica nad reflektorsko omaro,
Odklop in demontaža svetilke ovir, po opisu: Svetilka ovir na vrhu stebra:
Demontaža in deponiranje na lokaciji po izbiri naročnika enojnih svetilk ovir 32 cd, z LED diodami, dolgo življenjsko dobo 100000 ur in kompletnim montažnim materialom, izdelane po ICAO in FAA predpisih - low intensity obstruction light type B (L-810). V svetilko je vgrajena ustrezna prenapetostna začita. Svetilka se montira na obroč reflektorskega stolpa. Prižiganje sočasno z ostalimi svetilkami ovir iz kleti stavbe 12.
Opomba: potreben je ogled obstoječe lokacije stebrov

ODGOVOR
Odgovori na vaša vprašanja so naslednji:
1. To je pravilno razumljeno.
2. Tip napajalnega kabla je NYY-J-4X16mm2, dolžina linije do prvega stebra je 150m, do drugega 220m.
3. Ne, predmetne vodnike zajamete v postavki št. 20.
Datum objave: 19.11.2018   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za objavo sheme za spodaj navedeno pozicijo :
4.8. Dobava in montaža notranjega screen roloja, na elektro pogon, avtomatsko in ročno krmiljen, sistem rolo senčila v tkanini v tehnologiji kot obstoječi roloji v obstoječem terminalu. Razdelitev rolojev na posamezna polja po shemi. m2 140,00
Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Upoštevajte risbo 1_Arhitektura/Sheme fasadnih zasteklitev, št. lista FZ/1 pozicija: FJ - aero / Južna fasada AERO (roloji samo v 1. nadstropju).Datum objave: 19.11.2018   08:16
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Ali prav razumemo, da se za poziciji 542 in 543 v popisu strojnih instalacij cena po enoti mere vpiše samo kot komplet?
lp,

ODGOVOR
Da pravilno razumete. Vpiše se komplet, ki pa vsebuje vse nižje zahtevane elemente.Datum objave: 19.11.2018   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
sklopu C: Rušitvena dela
Prosimo vas za točno specifikacijo elementov in količin, ki jih je potrebno odstraniti. Na podlagi spodnjih opisov namreč ne moremo oceniti vrednosti del.

1.12.b Odstranitev elementov elektro instalacij - stikalnih blokov, kabelskih polic, kablov, instalacijskih cevi, svetilk, stikal, vtičnic instalacijskih kanalov kpl 1,00
1.12.b.1. Demontaža sistema javljanja požara v pritličju in 1. nadstropju kpl 1,00
1.12.b.2. Začasna prestavitev obstoječe centrale javljanja požara iz recepcije v stikalnico v kleti in povezava javljalcev kleti na postavljeno centralo kpl 1,00
1.12.b.3. Demontaža el. instalacij 1. i 2. nadstropju kpl 1,00
1.12.b.4. Demontaža el. instalacij v delu kleti, ki se rušinin niso več v funkciji kpl 1,00
1.12.b.5. Prestavitve, podaljševanje in zaščita el. instalacij in naprav, ki ostanejo v funkciji kpl 1,00
1.12.b.6. Rušenje kabelskih kanalizacij okrog stavbe 12, zaščita kablov na območju kjer se del kleti poruši, prevlačenje kablov, ki jih moramo ohraniti, podaljševanje / dodatne spojke na optičnih kablih (policija, carina) . kpl 1,00
1.12.b.7. Zaščita obstoječih optičnih kablov v kleti ter na cestni strani v jašek in nato proti parkirni hiši potreben bo torej odklop, preusmeritev, potrebno podaljšanje, ponovni priklop. (potreben ogled obstoječe situacije) kpl 1,00
1.12.b.8. Rušitev temelja agregata, po navodilih iz poglavja D1./7. -DEA kpl 1,00
1.12.b.9. Prestavitve, podaljševanje in zaščita el. instalacij in naprav, ki ostanejo v funkciji kpl 1,00


ODGOVOR
Dela se izvajajo v obstoječem objektu št. 12, stara upravna stavba. Gre za objekt etažnosti K+P+1, površina posamezne etaže je cca. 580m2. V P in 1 so bile pisarne, v K strojnica, TK prostor, UPS prostor ipd. V fazi razpisa je bila dana možnost ogleda predmeta razpisa in s tem tudi objekta, ki je predviden za rušenjeDatum objave: 19.11.2018   08:20
VPRAŠANJE
Zanima nas višina ograje :
2 N 7 1 834 Dobava in vgrajevanje vročecinkane ograje (C3 po SIST ISO 14713) izdelane iz ploščatega železa 50/8mm, s stojkami na 3m, ki so vgrajene v ločilni otok, (antracit barve RAL 7016mat ) M1 86


ODGOVOR
Višina ograje je 1100 mm.


Datum objave: 19.11.2018   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za podrobnejši opis postavke in pojasnitev kje v projektu je to obdelano :
2 N 5 7 111 Odstranitev obstoječega pokrova in prilagoditev višine obstoječega betona novi višini (odstranitev obstoječega armiranega betona), glej risbo "Armatura črpališča - povozna stropna plošča" v načrtu Gradbenih del (Plan_B) KPL 1,00
lp

ODGOVOR
Gre za jašek v katerem je postaja za dvig pritiska na internem obstoječem vodovodnem omrežju. Jašek se nahaja na območju na katerem se bo zgradilo postajališče za avtobuse (sedaj je na tem območju zelenica). Zato je potrebno obstoječi kovinski (pločevinast) pokrov odstraniti, odprtina se zmanjša na cca. 90/130 cm, prav tako se napravi venec, v katerega se vgradi nov LTŽ dvojni pokrov. Nadalje se okoli jaška izvede tudi AB ''prehodna'' plošča. Razvidno iz načrta 3/3 Načrt zunanje in prometne ureditve ter 3.1_Gradbene konstrukcije lista T/13, T/14.


Datum objave: 19.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kje so objavljene te slike :
Odstranitev, deponiranje in ponovna postavitev reklamnih panojev (vključno z rušitvijo obstoječih temeljev ter dobavo in vgraditvijo materiala za nove)
tip 1 (glej sliko št.7 v TP) - betonski podstavek postavljen na travno površino, reklamni pano dimenzij cca 2/1m
ma nas kje lahko najdemo spodaj navedene slike ?

ODGOVOR
Foto gradivo se nahaja v tehničnem poročilu načrta 3/3 Načrt zunanje in prometne ureditve.Datum objave: 19.11.2018   08:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na postavko 21. v sklopu H3.1./GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INSTALACIJE, kjer je potrebno tudi dobaviti opremo reflektorskega stolpa. Zanima nas proizvajalec svetilke ovir na vrhu stebra, ki je trenutno vgrajen na ostalih reflektorskih stolpih. Gre se za spodnji opis:

"Postavitev svetilke ovir, po opisu: Svetilka ovir na vrhu stebra:
Dobava, montaža in priklop enojnih svetilk ovir 32 cd, z LED diodami, dolgo življenjsko dobo 100000 ur in kompletnim montažnim materialom, izdelane po ICAO in FAA predpisih - low intensity obstruction light type B (L-810). V svetilko je vgrajena ustrezna prenapetostna začita. Svetilka se montira na obroč reflektorskega stolpa. Prižiganje sočasno z ostalimi svetilkami ovir iz kleti stavbe 12."

Vprašanje je pomembno zaradi smiselnosti poenotenja in vzdrževanja svetilk, ki jih naročnik že ima vgrajene na celotnem področju.

lep pozdrav.

ODGOVOR
Glejte naš odgovor objavljen, 07.11.2018 ob 09:15 uri.Datum objave: 19.11.2018   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali moramo v sklopu elektro del ovrednotiti NN stikalne bloke kot komplet ali po posameznih postavkah? Popisi stikalnih blokov so namreč tako popisani, da se ovrednotenje obojih tipov postavk (kpl in kos) medsebojno izključujejo. Vprašanje se konkretno nanaša na postavko 16. v sklopu D1./1.SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE, postavke 1.-26., v sklopu D1./5.STIKALNI BLOKI, postavke 1.-6. v sklopu D2./1.IKT INSTALACIJE in postavke 1.-4., 8.-10. v sklopu D2./4.CENTRALNI NADZORNI SISTEM. Podobno vprašanje velja za postavko 31. v sklopu D1./5.STIKALNI BLOKI, ki se sicer ne tiče NN razdelilnih omar ampak je nejasno ali ovrednotimo komplet ali kose. Prosimo vas, da zgornje obrazložite v izogib podvojevanju vrednosti ponudbene vrednosti v teh sklopih.

lep pozdrav.

ODGOVOR
Glejte naš odgovor objavljen, 05.11.2018 ob 14:36 uri.Datum objave: 19.11.2018   08:25
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj je potrebno zajeti v postavki montažnih panelov in oblog št. 3.1.d: fasadne panele ali prezračevalne rešetke? Opis postavke je namreč sledeč:
fasadna stena iz sestave F3
10cm fasadni paneli kot npr. kpt. Npr. TRIMOTERM POWER S FTV HL-100/1200 GG ali enakovredno, v barvi v RAL-u po izboru projektanta , u=0,28W/m2K (EN 14509), požarna odpornost EI60 (EN 14509), gorljivost A1, (en 13501-1), vodotesnost: A (1200 Pa) /EN 14509), Rw zvočna izolirnost: 0,28 dB (EN 14509), v barvi RAL po izboru projektanta, z vgrajevanjem na primarno AB konstrukcijo, z vso potrebno dodatno podkonstrukcijo v RAL-u po izboru projektanta, ki jo je zajet v ceni.
Vertikalni pločevinasti sendvič paneli širine <120 cm, nevidno pritrjevani. Zunanji/notranji profil: gladki/gladki Izolativno polnilo na osnovi mineralne volne Paneli dolžine do 7m Barva panela in podkonstrukcije RAL 7016 oz. po navodilu arhitekta Antikorozijska zaščita: C3 (SIST EN ISO 12944-2)
5cm obloga: aluminijaste prezračevalne rešetke na sistemski vertikalni podkonstrukciji ekstrudirani ALU Z-profili EN AW 6063 T66; K vrednost zajem/izpuh: 8.75/8.8; višina/globina/debelina: 50/41/1.4 mm; prašno barvano po zahtevah arhitekta v barvi fasade; sistem kot npr: Renson Linius L.050HF
V ceni postavke je zajeti tudi izvedbo: Vogali se iz vertikalnih ostrorobih elementov, v identičnem materialu kot fasada. Podkonstrukcija panelov se na mestih požarnih ločitev požarno ščiti s sistemsko oblogo, ki zagotavlja R60, debelina min. 15mm, sistem kot npr. Kanuf K25. Vključena sekundarna podkosntrukcija in podkonstrukcija odprtin, odkapne, pokrovne in priključne pločevine, vse obrobe špalet. Vsi vidni elementi fasade so v barvi fasade po izboru arhitekta.

ODGOVOR
Ponuditi je potrebno tako fasadni panel, kot tudi rešetko, ki je vgrajena preko taistega fasadnega panela (maska).Datum objave: 19.11.2018   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu za EI dela v zavihku D_EL poglavju D1./5. STIKALNI BLOKI so NN-stikalni bloki vrednoteni po ceni/komplet. Ali prav razumemo, da se pri omenjenih stikalnih blokih vnese zgolj strošek, kot komplet (brez vnosa cen posamezne opreme po opisu - formula za izračun namreč ni aktivna)

Isto vprašanje se nanaša še na poglavje, kjer je oprema opisana pod posamezno pozicijo zajeta kot komplet:
- D2./1. IKT INSTALACIJE (poz. 1 - poz. 5)
- D2./4. CENTRALNI NADZORNI SISTEM (poz.1 - poz.4, poz. 8 - poz. 10)

Hvala

ODGOVOR
Da, ponudite ceno za 1kpl, ki pa mora obsegati vse nižje navedene elemente.Datum objave: 19.11.2018   08:26
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za naslednja pojasnila in sicer pri postavki:

- Izdelava, dobava in montaža omaric hidrantov in gasilnikov, enake izvedbe kot obstoječe prosto stoječe omarice na objektu. Omarica dim, cca 120/150cm, globine cca 30cm, INOX ohišje in prosojno polnilo iz polikarbonata odpornega na razenje, z ustreznim okovjem in zapiralom, skladno s pravilnikom za hidrantne omarice. 4 kos

kakšna je obstoječa izvedba? Naročnik naj poda podatke ali pa fotografijo

ODGOVOR

Fotografija omarice je prikazana na listu III/5 Akustične obloge omarice za hidrante (1_Načrt arhitekture).


Datum objave: 19.11.2018   08:27
VPRAŠANJE
Ali so sheme organizacije gradbišča že usklajene in potrjene s strani CAA (Javne agencije za civilno letalstvo RS)?

ODGOVOR
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Soglasodajalec je tudi CAA.Datum objave: 19.11.2018   08:28
VPRAŠANJE
Ali so organizacijske sheme ureditve gradbišča že usklajene in potrjene s strani CAA (Javne agencije za civilno letalstvo RS)?

ODGOVOR
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Soglasodajalec je tudi CAA.Datum objave: 19.11.2018   08:29
VPRAŠANJE
Prosimo vas za podrobnejši opis spodaj navedene postavke in detajl :

5.2 Oprema za zavrovanje prometa
N 6 3 835 Dobava in pritrditev zaščitnih ograjnih elementov iz Fe cevi z nastavki (postavka vključuje vse sestavne dele po priloženem detajlu - Detajl elementa zaščitne ograje) KPL 36
lp

ODGOVOR
Glejte det. št. 9 v načrtu 3/3 Načrt zunanje in prometne ureditve.Datum objave: 19.11.2018   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

V projektni dokumentaciji manjka načrt obstoječega stanja oziroma sestava obstoječe strehe, katera se ruši.

Odstranitev kompletnih sestav ravne strehe z vsemi sloji izolacij, kritino, obrobami..., vključno z odvodnjavanjem.. m2 300

Naročnika naprošamo, da objavi projekt obstoječega stanja oziroma poda sestavo strehe s posameznimi debelinami slojev in višino ter lokacijo kje se omenjena streha ruši.

naročnik naj navede kaj je potrebno upoštevati v ceni.

Sestava strehe je nujni podatek, da bodo ponudbe med seboj primerljive in enakovredno obravnavani ponudniki.
Hvala


ODGOVOR
Prodec debeline do 10cm, 2x bitumenski trak, naklonski beton 5 do 15 cm. Objekt se v celoti odstranjuje, posledično tudi streha. Glej načrt 3/5 Rušitve. Zainteresiranim je bil omogočen tudi ogled objekta, ki je predmet rušitve.Datum objave: 19.11.2018   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri postavki : Rušenje AB konstrukcij. Odrez betona na manjše segmente primerne za transport je zajeti v ceni rušitve.
odrez betona po ob stiku z delom objekta ki se ne ruši m2 20


je merska enota m2

1.) Ali je prišlo do napake in je merska enota m1 oziroma koliko m1 rezanja naj ponudniki upoštevamo na m2?
2.) Kakšna je obstoječa debelina betona?
3.) Ali je beton armiran?

ODGOVOR
Merska enota je m1 (tkm), debelina je betona je cca. 20cm. Beton je armiran.Datum objave: 19.11.2018   08:31
VPRAŠANJE
V sklopu zunanje ureditve - landside je pod postavko 2 N7 1 834 navedeno: Dobava in vgrajevanje vročecinkane ograje (C3 po SIST ISO 14713) izdelane iz ploščatega železa 50/8mm, s stojkami na 3m, ki so vgrajene v ločilni otok, (antracit barve RAL 7016mat )
Kje je pozicionirana ta ograja, obstoja kakšen detajl in kakšne višine je ograja?

ODGOVOR
Ograja se nahaja na opornem zidu med cesto mimo parkirišča in drop off cesto mimo terminala. Ograja je visoka 1100mm. Primer ograje je prikazan v tehničnem poročilu 1 Načrt arhitekture.Datum objave: 19.11.2018   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

Projektna dokumentacija za rušitvena dela je pomanjkljiva oziroma iz nje ni moč razbrati sestav tlakov, sestav strehe, tipa oken, tipa vrat, ...itd obstoječega stanja.

Naročnika naprošamo, da objavi projekt obstoječega stanja objektov, ki se rušijo iz katerega bo moč pridobiti podatke, ki so nujni za izdelavo korektnih ponudb, predvsem pa ponudbe, ki bodo med seboj primerljive. Le to je nujno, da so ponudniki v enakopravnem položaju.
Naročnik naj dopolni popise del z naslednjimi podatki:

1.) RUŠITVENA DELA - OBSTOJEČA UPRAVNA STAVBA
1.a )Odstranitev stavbnega pohištva, zasteklitev, senčil, z vsemi okvirji, slepimi okvirji, policami, obrobami

Vrsta vrat (lesena ali jeklena, ....)?
Vrsta oken?
kakšna senčila?
kakšne police (kamnite, lesene, ...)?

1.b) Odstranitev kompletnih sestav ravne strehe z vsemi sloji izolacij, kritino, obrobami..., vključno z odvodnjavanjem..

Kakšna je sestava strehe?
Kakšne so debeline posameznih slojev?
Kakšno je odvodnjavanje?

1.c) Odstranitve tlakov, vključno z nizkostensko oblogo in podlogo tlakov

Kakšen je finalni tlak (parket, keramika, kamen, ...)?
Debelina tlaka?
Kakšna je podloga?
Debelina podloge?
Ali je tudi toplotna izolacija za odstraniti in kakšna debelina?

1.d) Odstranitve spuščenih stropov in oblog z vsemi vgardnimi elementi

Tip spuščenega stropa (MK, les, ...)?
Kakšna je podkonstrukcija?
Kateri vgradni elementi so mišljeni za odstranitev in koliko jih je?

1.e)Zbijanje poškodovanih ometov in oblog sten z dela objekta ki se ne ruši

Koliko je ometov in koliko (ter kakšnih) je drugih oblog?

1.f) Odstranitve in rušitve suhomontažnih sten in oblog, z vsemi podkonstrukcijami in sloji izolacij.

Koliko je suhomontažnih sten?
Koliko je oblog ter kakšne so?
Debelina izolacije?

1.g) Odstranitev vgrajene in nevgrajene opreme, z vsemi podkonstrukcijami, oblogami...

Kakšna oprema je tu mišljena?
Koliko je kom/m3?
Kakšne so obloge?
Kakšne so podkonstrukcije?

1.h) Demontaža sistema javljanja požara v pritličju in 1. nadstropju

Kakšen obseg naj upoštevamo v 1 kpl?

1.i) Rušenje kabelskih kanalizacij okrog stavbe 12, zaščita kablov na območju kjer se del kleti poruši, prevlačenje kablov, ki jih moramo ohraniti, podaljševanje / dodatne spojke na optičnih kablih (policija, carina) .

Koliko m1/kpl?


2.) RUŠITVENA DELA T1, T2

2.a) Odstranitev stavbnega pohištva, zasteklitev, senčil, z vsemi okvirji, slepimi okvirji, policami, obrobami. Pri odstranitvah se obstoječi robni elementi ne smejo poškodovati (stene, stropovi, tlaki, obloge....)
glej zgoraj

Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.a)

2.b) Odstranitve tlakov, vključno z nizkostensko oblogo in podlogo tlakov
kamniti finalni tlak

Kakšna je debelina kamnitega tlaka?

2.c)Odstranitve spuščenih stropov in oblog z vsemi vgradnimi elementi

Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.d)

2.d)Odstranitve in rušitve suhomontažnih sten in oblog, z vsemi podkonstrukcijami in sloji izolacij., oblogami (lesene, keramične....)

Koliko je suhomontažnih sten?
Koliko je lesenih oblog?
Koliko je keramičnih oblog?
Debelina izolacije?

2.e)Odstranitev vgrajene in ne vgrajene opreme, z vsemi podkonstrukcijami, oblogami....

Enako kot zgoraj vprašanja pod 1.g)

2.f) Odstranitve fasadnih oblog, vključno z vsemi podkonstrukcijami, maskami, izolacijami. Odstranitve celotnih sklopov fasad oz odstranitve posameznih segmentov oz polj, z ustrezno zaščito in podpiranji obstoječih elementov ki se ne odstranjujejo.
TRIMO fasadni paneli s podkonstrukcijo.
fasadne zasteklitve, z rolo, drsnimi in krilnimi vrati.

Kakšna je debelina fasadnih oblog?
Debelina izolacije?
Koliko je fasadnih zasteklitev in koliko vrat v 159,5 m2?

Koliko je rolo vrat in velikost?
Koliko je drsnih vrat in kakšnih?
Koliko je krilnih vrat ter kakšnih? (lesena, jeklena, alu, ...?

3.) RUŠITVENA DELA ATRIJ (osi od 0 do -3 / od D do G)

3.a) prane plošče, položene v betonsko podlago
kakšna je debelina pranih plošč?
kakšna je debelina betonske podlage?

3.b) Odstranitev dreves in grmovnic, z odkopom in odstranitvijo korenin, z zasipom jame.
drevo
grmičevje

Kakšna je velikost dreves in grmičevja?

V kolikor naročnik ne razpolaga s kakšnim podatkom, naj ga določi, da se lahko na podlagi tega podatka ponudi cena ter se kasneje obračun vrši po dejanskem stanju oziroma ovrednoti razlike med ponudbo in dejanskim stanjem.

Hvala

ODGOVOR
Del razpisne dokumentacije je tudi 3/5 načrt rušitev. Naročnik je za natančno razjasnitev posameznih nejasnosti omogočil in nudil možnost natančnega ogleda.Datum objave: 19.11.2018   08:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
katera dokazila je potrebno priložiti za listom E.02.17? Naročnika prosimo, da konkretno navede, katera dokazila zahteva.

ODGOVOR
Priložite kar je na predmetnem obrazcu zahtevano od točk a) do d) in v dodatnem pojasnilu na koncu za točko d).Datum objave: 19.11.2018   08:34
VPRAŠANJE
V popisu v poglavju B3 fasadni paneli in obloge je navedeno sledeče: Barva panela in podkonstrukcije RAL 7016 oz. po navodilu arhitekta. Prosimo da že sedaj določite kakšne barve morajo biti fasadni paneli, ki jih moramo upoštevati v naših ponudbah.

ODGOVOR
RAL 7016Datum objave: 19.11.2018   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za pojasnilo, kakšne/katere izkušnje bo štel naročnik za ustrezne pri izkazovanju izkušenosti delovodji. Kakšno število izkušenj zadostuje? V kakšni obliki naj ponudniki navedejo te izkušnje?

ODGOVOR
Naročnik smatra da so zahteve na tem obrazcu dovolj jasno napisane.Datum objave: 19.11.2018   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Veza odgovor objavljen 25.10.2018 13:22
Prosimo, da naročnik natančno opredeli katera gradbeno/obrtniška dela so potrebna za selitev/predmetne opreme, posebej za vsako posamezno postavko 12.4.a - 12.4.f.


ODGOVOR
Naročnik je za natančno razjasnitev posameznih nejasnosti omogočil in nudil možnost ogleda.Datum objave: 19.11.2018   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani
V projektni dokumentaciji manjka načrt obstoječega stanja oziroma sestave tlakov, ki se rušijo.

Odstranitve tlakov, vključno z nizkostensko oblogo in podlogo tlakov
finalni tlak s podlogo m2 800

Naročnika naprošamo, da objavi projekt obstoječega stanja oziroma poda sestavo tlakov sposameznimi debelinami slojev in višino ter lokacijo kje se omenjeni tlaki rušijo.

Sestava tlakov je nujni podatek, da bodo ponudbe med seboj primerljive in enakovredno
obravnavani ponudniki.
Hvala


ODGOVOR
Na katero postavko se nanaša vprašanje? V kolikor na rušitev obstoječe upravne stavbe, se v njej odstranjujejo vsi tlaki razen tam kjer je v načrtu rušitev 3/5 Načrt rušitev, posebej označeno, da se ohrani. Naročnik je za natančno razjasnitev posameznih nejasnosti omogočil in nudil možnost ogleda.Datum objave: 19.11.2018   08:38
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj naj upoštevamo v postavki ključavničarskih del 3.6?
Opis postavke: Izdelava montažne fasadne obloge stropa iz sestave TN4, na ANB ploščo 10cm XPS sidrana in lepljena na podlago
lamelna obloga stropa, iz jeklenih barvanih lamel, v rastru in izgledu kot obstoječa obloga, na tipski podknstrukciji.
V sestavah pa je navedena prašno barvana kovinska mreža z okenci 100/100 mm.

ODGOVOR
Gre za izdelavo spuščenega stropa iz kovinske mreže (okenca v mreži 100/100mm). Glej risbi: (!_Načrt arhitekture) stropovi tloris nadstropja in medetaže IV/2 in stropovi detajli IV/3.Datum objave: 19.11.2018   08:40
VPRAŠANJE
Poglavje B4.STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE - postavka 4.4 sanitarne kabine -
Vprašanje: v shemam so sanitarne sheme predvidene kot: 10 cm nogice + 215 cm plošča, kar je skupaj 225 cm.
Proizvajalci plošč pa imajo format plošče višine 185 cm.
Zanima nas, ali lahko ponudimo tipsko izvedbo sanitarnih sten in sicer: 15 cm nogice + 185 cm plošča, kar znaša 200 cm?


ODGOVOR
Ne, ker s tem ni zagotovljena ustrezna intima uporabnika sanitarij.Datum objave: 19.11.2018   08:41
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali detajl glede postavke pri ključavničarskih delih 3.7. : "Izdelava, dobava in montaža zapornih oblog dilatacijskih stikov etažnih plošč in nosilcev, iz alu pločevine RAL 7016, z drsnim dilatacijskim stikom, RŠ cca 45cm." Navedena ni namreč niti debelina pločevine.

ODGOVOR
Upoštevajte pločevino debeline 1mm.Datum objave: 19.11.2018   08:42
VPRAŠANJE
Zanima nas ali so pri brisolejih predvidene pohodne mreže na vrhu nosilcev brisolejev (kot je na obstoječem delu), ker v popisu del te mreže niso omenjene, zajete?

ODGOVOR
Predvideni so samo brisoleji, brez pohodnih rešetk oz. pohodne mreže.Datum objave: 19.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
V postavkah montažnih panelov je zapisano "...z vso potrebno podkonstrukcijo". Ni pa definirana količina podkonstrukciie pri posameznih postavkah.
Je torej v ceni teh postavk ne upoštevamo, saj je zajeta pri ključavničarskih delih.
Če to drži pričakujemo, da objavite čistopis popisa.


ODGOVOR
Količina podkonstrukcije fasade sledi zahtevam dobavitelja fasadnih panelov.


Datum objave: 19.11.2018   08:44
VPRAŠANJE
V popisu ključavničarskih del so zajete podkonstrukcije fasadnih panelov.
Torej v poglavju Montažni paneli in obloge potrebne podkonstrukcije v postavkah, kjer je zapisana, ne upoštevamo?
Prosimo odgovor ja ali ne.


ODGOVOR
Upošteva se tako kot je v posameznih pozicijah navedeno.Datum objave: 19.11.2018   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu projekta smo opazili nekaj neskladnosti med popisom in projektom in vas prosimo za pojasnila:

1. Armiranobetonska dela
a) V postavki 2.3. je za plošče in nosilce predviden beton trdnostnega razreda C25/30 v Načrtu gradbenih konstrukcij pa je predvidena kvaliteta vgrajenega betona naslednja:
C25/30; XC2, Cl 0,2, Dmax 16, S2; zaščitna plast cnom = 35 mm temelji
C30/37; XC3, Cl 0,2, Dmax 16, S2; zaščitna plast cnom = 25 mm AB stebri, plošče, nosilci
Vprašanje:
Kateri trdnostni razred betona moramo upoštevati v postavki 2.3.?

b) Postavka 2.2.h.1. Sidranje armature
Prosimo vas, da podate dimenzije sidrnih palic (premer in dolžina).


2. Tesarska dela
a) V načrtih so stebri dimenzije fi 90 cm, postavka 3.4.b. pa navaja stebre fi 80 cm.
Vprašanje:
Katero dimenzijo opaža stebrov naj upoštevamo v postavki 3.4.b.?

b) Opaž vidnih konstrukcij
Zaradi različnih podatkov znotraj popisa in projekta vas prosimo za potrditev, da razumemo prav, da mora biti beton nosilcev izveden v kvaliteti VB3, beton plošč pa v kvaliteti VB2, kot je navedeno v postavkah 3.2. in 3.3.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
V predmetni rubriki upoštevajte naslednja pojasnila:
1. Upoštevajte trdnostni razred C30/37.

Obrazložitev (veza postavka 2.2.h.1.):

2. Pravilno je fi 90 cm (poz. 3.4.b). V popisu del oz. pri določitvi cene / enoto naj se upošteva opaž za stebre fi 70 in fi 90. Količina se ne spremeni, gre za tipkarsko napako.
3. Drži kot navajate. Pri tem je potrebno upoštevati tudi Načrt stropov princip opaženja in ostala navodila vezana na opaženje vidnih delov konstrukcij (Tehnično poročilo in popise).

Glede na pojasnila se tekst postavke A2. / 2.3 glasi:

Dobava in vgradnja betona, trdnostni razred C 30/37 v vidne konstrukcije, kvaliteta vidnega betona VB3 skladno s SIST EN 13670, upoštevati tudi primerne opaže. Svetlejši cement z dodatkom apnenca brez žlindre ali/in pepela (EFP) ali mikrosilike (SIST EN 197-1)

Glede na pojasnila se tekst postavke A2. / 3.4.b. glasi:

stebri fi 90cm
Datum objave: 19.11.2018   09:06
VPRAŠANJE
veza: / Vzorec pogodbe v 2. členu v 3. odstavku določa:
....
Predmet pogodbe je tako tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene vrednosti (cene na enoto), da bo s tretjimi osebami, ki jih bo naročnik izbral za dobavo in montažo tehnološke in ostale opreme (kot npr. sortirnica prtljage, informacijsko-komunikacijska oprema, sistem tehničnega varovanja, oprema za varnostni pregled potnikov (RTG) in notranja oprema) v ločenih postopkih oddaje javnih naročil, sodeloval, z njimi delil delovišče in usklajeval njihovo in svoje delo med seboj, ne glede na to, katere osebe to bodo, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji ne določa jasno predmeta javnega naročila oziroma iz določb dokumentacije ni jasno kakšen je predmet javnega naročila v okviru dobave in montaže opreme. Iz opisa predmeta javnega naročila v okviru D točke razpisne dokumentacije, izhaja da dobava in montaža niso predmet javnega naročila med tem ko iz 3. odstavka 2. člena vzorca pogodbe izhaja, da je predmet pogodbe sodelovanje z izvajalci teh del, pri čemer ni jasno določeno kaj sodelovanje zajema.

Naročnik mora skladno z ZJN-3 in stališčem DKOM predmet javnega naročila določiti jasno oziroma oblikovati razpisno dokumentacijo, tako da bo ta popolna in jasna, da lahko ponudniki pripravijo primerljive ponudbe.

Pričakujemo ustrezen popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije.

l.p.


ODGOVOR
Ponudnik naj gleda čistopis razpisne dokumentacije št. 3 s katerim je bil tretji odstavek 2. člena črtan.Datum objave: 19.11.2018   09:08
VPRAŠANJE
Naročnik v popisih ni predvidel posebne postavke za izdelavo PID dokumentacije, vendar pa s 4. členom pogodbe in tudi z odgovorom objavljenim 24.10.2018 ob 09:53 zahteva, da je vrednost PID dokumentacije potrebno upoštevati v enotnih cenah posameznih del.
V enotnih cenah KATERIH posameznih del naj to upoštevamo?! Naročnik naj zaradi primerljivosti ponudb določi, v katero postavko/postavke popisa naj ponudniki vključimo izdelavo PID dokumentacije. Med izvedbo namreč naročnik teh postavk ne bo smel izločiti iz pogodbenega obsega niti zmanjšati količin teh postavk (saj bodo zajemale tudi izvedbo PIDov), kljub temu da je predviden obračun po dejanskih izmerah.


ODGOVOR
Izvajalec mora izdelati tudi ustrezno PID dokumentacijo v sklopu pogodbenih obvez in ne glede na to, ali bodo dejansko izvedene količine pri določenih postavkah večje ali manjše od pogodbenih. Vsak izvajalec bo imel glede PID dokumentacije enako obveznost zato naročnik meni, da iz tega razloga ponudbe ne bodo neprimerljive med seboj.Datum objave: 19.11.2018   09:33
VPRAŠANJE
Postavljamo dodatno vprašanje v zvezi z vašim odgovorom objavljenim 24.10.2018 ob 10:59 glede vmesnih faznih pogodbenih rokov (11. člen pogodbe, točke b, c, d), saj je vaš odgovor: "Naročnik predpostavlja, da je oz. bo izbrani izvajalec strokovnjak na svojem področju." popolnoma neustrezen.
Ponudniki smo seveda strokovnjaki na svojem področju, ki pa obsega izvedbo GOI del, kar je tudi predmet tega razpisa. Ker pa ponudniki nimamo pogodbenega odnosa z dobavitelji sistema za transport potniške prtljage, opreme tehničnega varovanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme ter notranje (pohištvene) opreme MORA NAROČNIK NAVESTI MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE, ki morajo biti izpolnjene do pričetka montaže:
1) sistema za transport potniške prtljage,
2) opreme tehničnega varovanja in za montaže informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme,
3) notranje (pohištvene) opreme.
V nasprotnem primeru so zahteve glede faznih rokov iz 11. člena pogodbe brezpredmetne.

ODGOVOR
Na podlagi PZI dokumentacije in priloženega okvirnega terminskega plana lahko vsak kandidat oz. ponudnik ugotovi potrebna dela na objektu za montažo opreme:
1) sistema za transport potniške prtljage,
2) opreme tehničnega varovanja in za montaže informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme,
3) notranje (pohištvene) opreme.

Ne glede na navedeno pa naročnik spreminja 11. člen vzorca pogodbe tako, da dodaja nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Naročnik bo izvajalcu najpozneje v roku 8 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo zagotovil podrobne podatke o fazi dokončanja objekta za potrebe montaže opreme in spoštovanje rokov iz b) in c) točke 2. odstavka tega člena. Naročnik bo najpozneje v roku 12 mesecev po podpisu pogodbe in uvedbi v delo zagotovil podrobne podatke o fazi dokončanja objekta, za potrebe montaže opreme in spoštovanje roka iz d) točke 2. odstavka tega člena. V kolikor naročnik pravočasno ne zagotovi podrobnih podatkov iz tega odstavka, se fazni roki iz b), c) in d) točke 2.odstavka tega člena in končni rok izvedbe del po potrebi ustrezno podaljšajo z dodatkom k tej pogodbi.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo in se objavi čistopis razpisne dokumentacije oz. vzorca pogodbe.
Datum objave: 19.11.2018   10:04
VPRAŠANJE
veza:
POGOJI ZA SODELOVANJE /TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: 15. pogoj
Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati skupine gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov, določanje radija 50 km ni sorazmerno predmetu javnega naročila in nedovoljeno omejuje konkurenco.
POGOJI ZA SODELOVANJE/TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: 16. pogoj
Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati skupine gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov, določanje radija 100 km ni sorazmerno predmetu javnega naročanja in nedovoljeno omejuje konkurenco.
Pogoj obveznega imenovanja podizvajalca, ki je lastnik betonarne prav tako ni sorazmerno predmetu javnega naročila.
Naročnik naj pogoj, ki nedovoljeno omejuje konkurenco in ni sorazmeren s predmetom javnega naročila opusti in ustrezno popravi razpisno dokumentacijo.
lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik pogojev št. 15 in št. 16 v delu, ki se nanaša na oddaljenost od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ne bo spreminjal. Kandidati oz. ponudniki pa ne potrebujejo prijaviti lastnika, najemnika oz. upravljalca asfaltne baze oz. betonarne kot podizvajalca. Gre namreč za sklicevanje na kapacitete in za izpolnjevaje pogoja preko i) točke 8. odstavka 77. člena ZJN-3.

V spremenjenem delu, pa se pogoja št. 15 in 16 glasita:

15. pogoj
Pogoj izpolnjujejo skupaj: kandidat ali subjekt, ki nastopa kot partner v skupini kandidatov ali podizvajalec. Gospodarski subjekt mora biti lastnik ali najemnik betonarne nazivne kapacitete 80 m3/uro v radiju 50 km od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Pogoj kapacitete je možno izpolniti tudi z dvema betonarnama. Če gospodarski subjekt v navedenem območju, ni lastnik ali najemnik betonarne, mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z lastnikom betonarne v tem območju oz. ustrezno izjavo lastnika, da bo ustrezna betonarna gospodarskemu subjektu na razpolago za dobavo betona v predvideni količini v času izvajanja del.
Gospodarski subjekt lahko navedeni pogoj izpolni tudi s postavitvijo lastne začasne (mobilne) betonarne, pri čemer naročnik ne zagotavlja prostora za postavitev take betonarne. Če gospodarski subjekt ni lastnik take začasne betonarne, mora predložiti pismo o nameri z lastnikom začasne betonarne, da bo gospodarskemu subjektu zagotovil (dal v najem) začasno betonarno za izvedbo del oz. ustrezno izjavo lastnika betonarne. Gospodarski subjekt mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z lastnikom zemljišča v zahtevanem območju, da bo gospodarskemu subjektu dal na razpolago zemljišče za postavitev začasne betonarne oz. ustrezno izjavo lastnika zemljišča.
Gospodarski subjekt lahko za izpolnjevanje tega pogoja predloži tudi pismo o nameri z najemnikom oz. upravičenim uporabnikom oz. upravljalcem betonarne, da bo ta gospodarskemu subjektu na razpolago ustrezna betonarna za dobavo betona v predvideni količini v času izvajanja del oz. ustrezno izjavo najemnika oz. upravičenega uporabnika oz. upravljalca betonarne.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za kandidata/ponudnika, sokandidata/soponudnika ali podizvajalca.
Opomba: Gospodarski subjekti izpolnijo, podpišejo in žigosajo izjavo o lastništvu ali najemu ali priloži ustrezno izjavo oz. pismo o nameri z lastnikom, najemnikom oz. upravičenim uporabnikom oz. upravljalcem betonarne z navedbo kapacitete in lokacije betonarne, kar gospodarski subjekt vloži za listom "E.02.18" prijave. Če gospodarski subjekt navedeni pogoj izpolnjuje z začasno betonarno, mora predložiti podpisano izjavo o lastništvu ali najemu začasne betonarne ali pismo o nameri z lastnikom, najemnikom oz. upravičenim uporabnikom oz. upravljalcem začasne betonarne o najemu takšne betonarne z navedbo kapacitete začasne betonarne. Gospodarski subjekt priloži tudi pismo o nameri oz. izjavo lastnika zemljišča z navedbo kapacitete začasne betonarne in lokacije zemljišča.

16. pogoj
Pogoj izpolnjujejo skupaj: kandidat ali subjekt, ki nastopa kot partner v skupini kandidatov ali podizvajalec. Gospodarski subjekt mora biti lastnik ali najemnik asfaltne baze nazivne kapacitete 100 ton/uro v radiju 100 km od letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Če gospodarski subjekt v navedenem območju ni lastnik ali najemnik asfaltne baze, mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z lastnikom baze v tem območju, da bo gospodarskemu subjektu na razpolago ustrezna asfaltna baza za dobavo asfaltne mešanice v predvideni količini v času izvajanja del oz. njegovo izjavo. Gospodarski subjekt lahko za izpolnjevanje tega pogoja predloži tudi pismo o nameri z najemnikom oz. upravičenim uporabnikom oz. upravljalcem asfaltne baze, da bo ta gospodarskemu subjektu na razpolago za dobavo asfaltne mešanice v predvideni količini v času izvajanja del oz. ustrezno izjavo najemnika oz. upravičenega uporabnika oz. upravljalca asfaltne baze.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za kandidata/ponudnika, sokandidata/soponudnika ali podizvajalca.
Opomba: Gospodarski subjekti izpolnijo, podpišejo in žigosajo izjavo o lastništvu ali najemu asfaltne baze ali priložijo ustrezno izjavo oz. pismo o nameri z lastnikom, najemnikom oz. upravičenim uporabnikom oz. upravljalcem baze z navedbo kapacitete in lokacije asfaltne baze, kar gospodarski subjekt vloži za listom "E.02.19" prijave.

Objavi se čistopis razpisne dokumentacije.
Datum objave: 19.11.2018   10:07
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da čimhitreje objavi čistopis popisa del, kateri bo usklajen z odgovori in navodili naročnika.
Ker je v razpisni dokumentaciji (stran 12) navedeno : "V kolikor kandidat oz. ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali kandidat oziroma ponudnik vpiše ceno posamezne postavke nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.", ponudniki ne moremo upoštevati navodila naročnika (glej odgovore, kjer naročnik odgovarja : "...., se ne ponujajo. Količina za te pozicije je 0.") in pustiti ceno na enoto neizpolnjeno. Hkrati pa je količina v popisu še vedno navedena, ponudniki pa ne smemo spreminjati vsebine popisov.

Hvala

ODGOVORDatum objave: 19.11.2018   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V primeru, da imamo za izpolnjevanje pogoje 15. dve betonarni, da zadostimo pogoju kapaciteti 80m3/uro.
Morata biti oba lastnika betonarne nominirana podizvajalca ali lahko nominiramo enega, ki s pismom o nameri izkazuje, da bo zagotoviti glavnemu ponudniku zahtevane kapacitete s svojo betonarno in betonarno nekoga tretjega?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje datum objave: 19.11.2018, 10:04.Datum objave: 19.11.2018   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na obrazec ESPD, točka "Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov", prosimo
za bolj jasno obrazložitev, kdaj mora gospodarski subjekt točko izpolniti ? Kje so s strani
naročnika v skladu z 82. členom ZJN-3 navedeni/objavljeni objektivni in nediskriminatorni
pogoji ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo
povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu?
Prosimo za konkreten primer in bolj jasno obrazložitev spodaj navedenega:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje
števila kandidatov: Da Ne
Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila: Kaj konkretno je potrebno opisati ?
Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od
njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh
potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:
Razpolaganje z dokazili: Konkretno kakšna dokazila ?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki oz. kandidati obkrožijo DA, pojasnjevati ali izpolnjevati česa drugega v tej rubriki ni potrebno, ker je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, s kom se bo pogajal tako, da bo v prvi krog pogajanj povabil izmed usposobljenih kandidatov oz. ponudnikov največ 3 usposobljene kandidate oz. ponudnike in sicer tiste 3, ki so v fazi prijave oddali po vrstnem redu najnižje skupne vrednosti prijav na obrazcu C. Predračun. V kolikor bodo usposobljeni kandidati oz. ponudniki 3 ali manj, bo naročnik v 1. krog pogajanj povabil vse usposobljene kandidate oz. ponudnike. V kolikor bo usposobljenih kandidatov oz. ponudnikov, uvrščenih med najnižje 3 skupne vrednosti prijav po vrstnem redu več kot 3, bo naročnik v 1. krog pogajanj povabil vse takšne usposobljene kandidate oz. ponudnike. Glej točko A.03.1. OPIS POTEKA POSTOPKA S POGAJANJI IN ODDAJA JAVNEGA NAROČILA.
Zato kandidatom oz. ponudnikom ni potrebno prilagati pri tej rubriki ničesar, razen izpolnjene prijave oz. ponudbe v skladu z zahtevami naročnika.
Datum objave: 19.11.2018   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na vseh obrazcih (E.02.1., E.02.3., E.02.5. ...), kjer se morajo navesti reference iz različnih področjih, je potrebno v tabelo vpisati ŠT. POTRDILA. Za kašno potrdilo gre in katero številko? Prosim za pojasnilo. Lp

ODGOVOR
V tabeli se po »št. potrdila« navede zaporedno številko reference (kot npr. referenca a št. 1, referenca b št. 2 itd.).


Datum objave: 19.11.2018   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali moramo upoštevati še kakšne dodatne stroške z vaše strani v zvezi s postavitvijo žerjavov, (razen ustreznih oznak žerjava skladno z elaboratom E 1803-02 BK in pridobitev soglasja CAA), če je postavitev žerjava taka, da roka žerjava delno sega v območje kritičnega dela (airside) in koliko ( v eur) ?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Upoštevajte zahteve iz predmetnih elaboratov.Datum objave: 19.11.2018   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V točki 2.3 je beton trdnostnega C 25/30 v armaturnih načrtih pa je beton trdnostnega razreda C 30/37.
Prosimo za obrazložitev.
Kaj pomeni svetlejši cement z dodatkom apnenca brez žlindre ali/in pepela ali mikrosilike.
prosimo za recepturo betona.
lep pozdrav

ODGOVOR
Pravilno je beton trdnostnega razreda C 30/37.
Posodobljen tekst postavke A2./2.3. se tako glasi:
Dobava in vgradnja betona, trdnostni razred C 30/37 v vidne konstrukcije, kvaliteta vidnega betona VB3 skladno s SIST EN 13670, upoštevati tudi primerne opaže. Svetlejši cement z dodatkom apnenca brez žlindre ali/in pepela (EFP) ali mikrosilike (SIST EN 197-1)
Izdelati velikoformatno testno polje vseh vidnih elementov v min. velikost 2 m2 s predvidenimi elementi (opaži, materiali, tehnologijo), ustreznost se opredeli skladno s SIT - TP CEN/TR 15739. Pred izvedbo del izdelati načrt betonov, ki ga podtrdijo projektant, nadzor in naročnik.
Izvajalec je dolžan na lastne stroške sanirati nepravilnosti izvedbe vidnih betonov, z vsemi potrebnimi brušenji, kitanji in premazi - sanacije so restavratorske. Vsi vogali brez trikotne letvice.
Dilatacije konstrukcije po projektu gradbenih konstrukcij.
Za pojasnitev zahtev glede cementa glejte več dodatnih obrazložitev v določenih odgovorih na posamezna vprašanja.
Datum objave: 19.11.2018   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani
Naročnika naprošamo, da objavi popravljene popise del v skladju z njegovimi dosedanjimi odgovori (12.11.2018).
Ponudniki namreč ne smemo posegati v vsebino popisa dal in količine.
naročnik naj popravi količine pri postavkah:
- N.V50 Kovinska vrata, 90x225, PISARNE v FAZI 2 / Notranja vrata - NE IZVEDEJO SE
- N.V51 Kovinska vrata, 90x225, PISARNE v FAZI 2 / Notranja vrata - NE IZVEDEJO SE
- N.V52 Kovinska vrata, 90x225, PISARNE v FAZI 2 / Notranja vrata - NE IZVEDEJO SE
Obdelava odprtine za roloje sortirnice
- P.V63.1 Preboj za rolo sortirnice, 160x195 -Obdelava odprtin z zaključnimi pločevinami, prašno barvane RAL 7016 - antracit mat" - Vrata se ne nudijo, so del opreme sortirnice.
naročnik naj popravi vsebino postavk:
- 4.3.b.2. pravilna dimenzija je 788,5+2206,5+1489+820/300cm. Vrata se upoštevajo posebej v 4.1.d.8. in 4.1.d.9. Morajo pa biti vrata kompatibilna s sistemom steklene stene
- 4.2.b.2.1 "okna v panelnih fasadah 120/300cm" - Upošteva se višina po načrtu, t.j. 400 cm.
-"Vrata N.V13 in N.V14 so notranja dvokrilna steklena vrata v kovinskem okvirju. Vrata nimajo zahteve po toplotni izolativnosti. Ostalo kot navedeno.....
- Vrata, ki ostanejo, je potrebno v času rušitvenih/gradbenih del zaščititi/hraniti, zato je za njih predvidena postavka s ceno.
itd...
Hvala

ODGOVOR
Glede postavk N.V50, N.V51 in N,.V52 naročnik pojasnjuje, da kandidati oziroma ponudniki ne glede na odgovora dne 09.11.2018 ob 9:01 in dne 09.11.2018 ob 9:02, upoštevajo popis del z rekapitulacijo kot so ga prejeli.

Posodobljeni opisi spodnjih postavk se glasijo kot sledi:

P.V63.1
Ni sprememb. Upoštevajte določila razpisne dokumentacije.

4.3.b.2.
sestavljene stene v prostoru VKT
788,5+2206,5+1489+820/300cm
v sklopu stene 2x dvokrilna vrata 200/220cm, ključavnica-sistemska rešitev, kljuka kot npr Hoppe Paris ali enakovredno

4.2.b.2.1
120/400cm

Posodobljeni opisi iz shem vrat »1729_popisi vrat« so naslednji

N.V13
VARNOSTNO KONTROLNA TOČKA / Notranja dvokrilna steklena vrata
Količina 1
Svetla odprtina (Š x V) 1,90×2,20
Vgradna odprtina (Š x V) 2,00×2,25
Odpiranje R
Požarna zahteva /
Evakuacijska funkcija EN1125, EN1158
Toplotna izolativnost Ni zahteve po toplotni izolativnosti
Zvočna izolativnost 27 dB
Prag / stoper stoper (kot npr.FSB 38 3881); vrata brez praga
Okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016 - antracit
Krilo kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 - antracit - mat
Maska /
Ročaj nerjaveče jeklo brušeno (kot naprimer Hoppe Paris) in EN1125 - naletna letev / kljuka
Tečaj nerjaveči - brušeni, prilagojeni teži in pogostosti odpiranja vrat
Ključavnica DA, sistemski ključ
Samozapiralo /
Varnostni standard /
El.zaklepna naprava / drugo DA, Električni prejemnik SZPV 411, EXIT tipka
Podkonstrukcija DA, podkonstrukcija iz profilov 120/120/4mm (okvir)
Vgradnja / Detajl vgradnja v MK steno, d = 15 cm

N.V14
VARNOSTNO KONTROLNA TOČKA / Notranja dvokrilna steklena vrata
Količina 1
Svetla odprtina (Š x V) 1,90×2,20
Vgradna odprtina (Š x V) 2,00×2,25
Odpiranje R
Požarna zahteva /
Evakuacijska funkcija EN1125, EN1158
Toplotna izolativnost Ni zahteve po toplotni izolativnosti
Zvočna izolativnost 27 dB
Prag / stoper stoper (kot npr.FSB 38 3881); vrata brez praga
Okvir kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan mat RAL 7016 - antracit
Krilo kovinsko, toplotno ločeno, prašno barvano RAL 7016 - antracit - mat
Maska /
Ročaj nerjaveče jeklo brušeno (kot naprimer Hoppe Paris) in EN1125 - naletna letev / kljuka
Tečaj nerjaveči - brušeni, prilagojeni teži in pogostosti odpiranja vrat
Ključavnica DA, sistemski ključ
Samozapiralo /
Varnostni standard /
El.zaklepna naprava / drugo DA, Električni prejemnik SZPV 411, EXIT tipka
Podkonstrukcija DA, podkonstrukcija iz profilov 120/120/4mm (okvir)
Vgradnja / Detajl vgradnja v MK steno, d = 15 cm

Ponudniki oziroma kandidati naj v popisu del z rekapitulacijo kot so ga prejeli izpolnijo rubriko »cena/enoto« tudi pri zgornjih postavkah. Ne glede na besedilo zgornjih postavk v popisu del z rekapitulacijo, ki so jo kandidati že prejeli, pa se kot relevantni in veljavni upoštevajo pri teh postavkah opisi postavk iz tega odgovora. Naročnik bo najkasneje pri pripravi pogodbe za podpis uskladil popis del z rekapitulacijo s tem odgovorom.
Datum objave: 19.11.2018   11:00
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da čimhitreje objavi čistopis popisa del, kateri bo usklajen z odgovori in navodili naročnika.
Ker je v razpisni dokumentaciji (stran 12) navedeno : "V kolikor kandidat oz. ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali kandidat oziroma ponudnik vpiše ceno posamezne postavke nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.", ponudniki ne moremo upoštevati navodila naročnika (glej odgovore, kjer naročnik odgovarja : "...., se ne ponujajo. Količina za te pozicije je 0.") in pustiti ceno na enoto neizpolnjeno. Hkrati pa je količina v popisu še vedno navedena, ponudniki pa ne smemo spreminjati vsebine popisov.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavil čistopisa popisa del v tej fazi, saj je z odgovori na zastavljena vprašanja, ki so del razpisne dokumentacije jasno kako se glasijo veljavne postavke oziroma količine iz popisa del za potrebe prijave oziroma ponudbe. Glej tudi odgovor naročnika datum objave: 19.11.2018 ob 10:55 idr.Datum objave: 19.11.2018   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za pojasnilo, kakšne/katere izkušnje bo štel naročnik za ustrezne pri izkazovanju izkušenosti delovodji. Kakšno število izkušenj zadostuje? V kakšni obliki naj ponudniki navedejo te izkušnje?

ODGOVOR
Naročnik k objavi odgovora z dne 19.11.2018 ob 08:35, dodatno pojasnjuje: kandidati oz. ponudniki naj od prijavljenih delovodij navedejo opis delovnih izkušenj (kot npr. ime objekta, opis del, ki jih je opravljal na tem objektu in obdobje v katerem je opravljal dela na tem objektu).Datum objave: 19.11.2018   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na objavo
Datum objave: 07.11.2018 08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za bolj natančno definirano postavko "Dobava in vgradnja oddušnih cevi fi 75mm. m1 150,00"
Kje je mišljena vgradnja in vrsta materiala?
Hvala.
ODGOVOR
Prosimo vas, da nam v pomoč navedete pod katero številko pozicijske postavke se predmetni opis nahaja.
postavka se nahaja v popisu del pri A4./ZIDARSKA DELA, 4.7. Dobava in vgradnja oddušnih cevi fi 75 mm m1 150,00

ODGOVOR
Tovrstni material je predviden za vgradnjo na sistemu fekalne kanalizacije.


Datum objave: 19.11.2018   11:32
VPRAŠANJE
veza: 6. člen vzorca pogodbe
zaradi preglednosti in razumljivosti citiramo iz vzorca pogodbe...:
******************** ZAČETEK citata>
Terminski in finančni plan, ki sta sestavna dela te pogodbe, se lahko v času izvajanja del po tej pogodbi na zahtevo naročnika tudi spremenita v počasnejšo dinamiko izvedbe. Naročnik sme počasnejšo dinamiko izvajanja del uveljaviti z enostransko pisno zahtevo izvajalcu. Izvajalec zahtevi ne more ugovarjati, upočasnjena dinamika izvajanja del pa se uredi še s podaljšanjem pogodbenega roka z ustreznim dodatkom k tej pogodbi. Kadar se na ta način podaljša pogodbeni rok, se zaradi tega pogodbena vrednost (cene na enoto) ne sme(jo) spremeniti. Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred podaljšanjem pogodbenega roka se ne brišejo, kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi počasnejše dinamike, nosi izvajalec.
Na zahtevo naročnika se lahko dela po tej pogodbi tudi začasno zaustavijo. Razlog za začasno zaustavitev del so objektivne okoliščine, zaradi katerih mora naročnik začasno zaustaviti dela. Dela se lahko iz navedenih razlogov začasno zaustavijo največ tri krat in sicer za čas trajanja objektivnih okoliščin, vendar največ za skupno obdobje 3 mesecev. Izvajalec začasni zaustavitvi del ne more ugovarjati. Začasna zaustavitev del se uredi še z ustreznim dodatkom k pogodbi. Kadar se na ta način podaljša pogodbeni rok, se zaradi tega pogodbena vrednost (cene na enoto) ne sme(jo) spremeniti. Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred začasno zaustavitvijo del, se ne brišejo, kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. Izvajalec poskrbi za zavarovanje in varovanje gradbišča in izvedenih del ter nosi vse stroške zaradi začasne zaustavitve del iz tega odstavka. Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode (med drugim izgubljenega dobička ipd.) iz naslova zaustavitve del iz tega odstavka.
Za vsako nadaljnjo začasno zaustavitev del na zahtevo naročnika, torej četrto in nadaljnjo začasno zaustavitev del, in za vsako začasno zaustavitev del, ki presega obdobje 3 mesecev skupaj glede na vse dotedanje začasne zaustavitve del, naročnik in izvajalec skleneta ustrezen aneks, pri čemer izvajalec ni upravičen do nikakršnega povračila škode (med drugim izgubljenega dobička ipd.) iz tega naslova. Z aneksom se pogodbeni stranki dogovorita v tem primeru za sorazmerno delitev stroškov, nastalih z začasno zaustavitvijo del, iz tega odstavka. Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred začasno zaustavitvijo del, se ne brišejo, kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe.
< KONEC citata********************

Spoštovani naročnik
V primeru začasnega ustavljanja in podaljševanja roka izvedbe gre za bistvene spremembe pogodbe in naročnik brez opredelitve pogojev in razlogov za upočasnitev dinamike izvajanja predmetnega javnega naročila oziroma začasne zaustavitve izvajanja javnega naročila ne more veljavno prevaliti takšne odgovornosti kritja stroškov na ponudnika in jim nalagati negativne posledice za svoje neustrezno in malomarno ravnanje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Poleg tega ponudniki takšne nepredvidene okoliščine ( število in trajanje prekinitev gradnje katere so izključno in lahko povzročene samo v sferi naročnika ) ponudniki ne morejo pred pojavom in trajanjem niti primerljivo ocenit, ovrednotiti, niti jih pravilno upoštevati v stroških enotnih cen.
Naročnik v konkretnem sploh ni ponudnikom opisal in podal tehničnih specifikacij naročila, zato je takšen prenos stroškov "nečesa" kar se - zelo verjetno bo pojavilo- ni pa še znano v kakšnem obsegu ( številu- / in trajanju) ne more in sme vplivati na izbor najugodnejšega ponudnika, niti ne sme vplivati na enotne cene postavk iz ponudbenega predračuna in ne more biti vključeno v skupen znesek ponudbe in v skupno pogodbeno ceno.
Naročnik mora v tem delu razpisno dokumentacijo popraviti, tako, da bo zakonita.
Zahtevamo ustrezen popravek razpisne dokumentacije in dokumenta "Vzorec pogodbe" .
lep pozdrav

ODGOVOR
1. in 2. odstavek 6. člena vzorca pogodbe se spremenita, tako da se odslej glasita:

Terminski in finančni plan, ki sta sestavna dela te pogodbe, se lahko v času izvajanja del po tej pogodbi na zahtevo(e) naročnika tudi spremenita v počasnejšo dinamiko izvedbe in sicer, v kolikor je naročnik zaradi objektivnih razlogov prisiljen uveljaviti počasnejšo dinamiko izvajanja del. Izvajalec naročnikovi zahtevi oz. zahtevam ne more ugovarjati, razen v kolikor naročnikova zahteva oz. zahteve po počasnejši dinamiki pomenijo, da se končni pogodbeni rok skupaj podaljša za več kot 3 mesece. Naročnik sme počasnejšo dinamiko izvajanja del, ki pomeni podaljšanje končnega pogodbenega roka do vključno tri mesece, uveljaviti z enostransko pisno zahtevo oz. zahtevami izvajalcu. Upočasnjena dinamika izvajanja del se uredi vsakokrat s podaljšanjem pogodbenega roka z ustreznim dodatkom k tej pogodbi. Kadar se na način iz predhodnih stavkov podaljša pogodbeni rok, se zaradi tega pogodbena vrednost (cene na enoto) ne sme(jo) spremeniti. Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred podaljšanjem pogodbenega roka se ne brišejo, kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi počasnejše dinamike v zgornjih primerih, nosi izvajalec. Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode (med drugim izgubljenega dobička ipd.) iz naslova počasnejše dinamike izvajanja del iz zgornjih stavkov tega odstavka. V kolikor pa bi naročnikova zahteva, ali zahteve po počasnejši dinamiki izvajanja del pomenile, da se končni pogodbeni rok podaljša skupaj za več kot tri mesece, pa naročnik sicer to lahko uveljavi, vendar pa se bosta pogodbeni stranki o sorazmerni delitvi stroškov, ki s tem nastanejo izvajalcu, med seboj sporazumeli.

Na zahtevo naročnika se lahko dela po tej pogodbi tudi začasno zaustavijo. Razlog za začasno zaustavitev del so objektivne okoliščine, zaradi katerih je prisiljen naročnik začasno zaustaviti dela. Dela se lahko iz navedenih razlogov začasno zaustavijo največ tri krat in sicer za čas trajanja objektivnih okoliščin, vendar največ za skupno obdobje 3 mesecev. Izvajalec začasni zaustavitvi del ne more ugovarjati. Začasna zaustavitev del se uredi še z ustreznim dodatkom k pogodbi. Kadar se na ta način podaljša pogodbeni rok, se zaradi tega pogodbena vrednost (cene na enoto) ne sme(jo) spremeniti. Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred začasno zaustavitvijo del, se ne brišejo, kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. Izvajalec poskrbi za zavarovanje in varovanje gradbišča in izvedenih del ter nosi vse stroške zaradi začasne zaustavitve del iz tega odstavka. Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode (med drugim izgubljenega dobička ipd.) iz naslova zaustavitve del iz tega odstavka.

Objavi se čistopis razpisne dokumentacije oz. vzorca pogodbe. Naročnik je določil za vse enako maksimalno število in trajanje upočasnjene dinamike izvajanja del oz. začasne zaustavitve del. Poleg tega bo naročnik začasno upočasnil dela oz. začasno zaustavil dela, samo takrat, ko bi bil zaradi objektivnih razlogov v to prisiljen. Tako imajo vsi kandidati oz. ponudniki popolnoma enake informacije, ki jih lahko upoštevajo pri pripravi prijave oz. ponudbe.

Datum objave: 19.11.2018   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
dne 16.11.2018 - glede na obsežnost in zahtevnost objekta, ter številčnosti dodatno objavljenih pojasnil naročnika, ki se objavljajo in se še morajo objaviti ter jih je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe, prosimo podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.

ODGOVOR
Rok za oddajo prijav je bil enkrat že podaljšan. Z namenom slediti načrtom naročnika se rok za oddajo prijav podaljša do petka, 30. 11. 2018, do 12:00 ure. Naročnik bo nove roke in čistopis razpisne dokumentacije objavil tudi v popravku na PJN in TED.Datum objave: 19.11.2018   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Veza referenčni pogoj izvedbe fasade, kjer je v razpisni dokumentaciji zahteva"Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred oddajo prijave uspešno izvedel vsaj dve fasadi. Vsaka od izvedenih fasad mora obsegati najmanj 5.000 m2 površine. Fasada mora biti izvedena v kombinaciji stekla in pločevine."
Vas prosimo za znižanje referenčnega pogoja na vsaj 1 fasado, saj menimo, če ima gospodarski subjekt 1 pravilno referenco, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje prav tako usposobljen in možen izvedbe del javnega naročila po obsegu ter kvaliteti.
Prosimo Vas za pozitiven odgovor.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 19.11.2018   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo, kakšne objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila naročnik namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu? Kakšna potrdila oz. dokazi se zahtevajo v zvez s tem?
V ESPD namreč v "Delu V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov" zahtevate da ponudnik izjavi, da izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov, da opiše na kakšen način izpolnjuje te pogoje in pravila in če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, mora navediti za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih.
V zvezi z zmanjšanjem števila ustreznih kandidatov mora gospodarski subjekt zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoge in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja.
V razpisni dokumentaciji tega nismo zasledili. Naročnika prosimo za pojasnilo, kje so ti pogoji ali pravila navedeni in kakšna potrdila se v zvezi s tem zahteva oziroma, da ESPD uskladi z razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Glej odgovor naročnika datum objave: 19.11.2018, 10:21.

Datum objave: 19.11.2018   12:10
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, zakaj je v okvirnem terminskem planu, ki je del razpisne dokumentacije, naročnik predvidel testiranje in poskusno obratovanje pred tehničnim pregledom? Običajno se namreč poskusno obratovanje izvaja po tehničnem pregledu.
Ker izvedbe zunanje - prometne ureditve ni možno izvajati naenkrat, ampak bo potrebno dela izvajati po zaporednih fazah kot je predvideno v projektu organizacije gradbišča, nas zanima, ali bo možno zadnjo fazo prometne ureditve podaljšati do 20 meseca (istočasno kot je predvideno poskusno obratovanje)?
Naročnik je s tem terminskim planom predvidel 6 mesecev (od 18 do 23 meseca) samo za izvedbo poskusnega obratovanja, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja - v tem terminu ni predvideno izvajanje nobenih drugih del, ki bi jih dejansko bilo možno izvajati (na. primer montaža vse opreme).
V kolikor bo naročnik vztrajal na tako nesmiselno postavljenih faznih rokih (za pričetek montaže sistema za transport prtljage, sistema tehničnega varovanja, informacijsko-komunikacijske opreme ter notranje opreme) ter 3 mesečnim poskusnim obratovanjem, ki mora biti opravljeno pred tehničnim pregledom, je rok, ki ostane na razpolago za izvedbo GOI del novega terminala, prekratek.
Naročnika pozivamo, da ponovno presodi smiselnost terminskega plana, ki je priložen razpisni dokumentaciji.


ODGOVOR
Izvajanje testiranja in poskusnega obratovanja predvsem določene opreme v objektu je specifika implementacije tovrstne letališke infrastrukture in je nujno potrebna. Vzporedno s testiranjem delovanjem opreme in sistemov, se lahko izvajajo določena druga zaključna dela, ki niso nujno povezana z delovanjem same opreme (pleskanje, montaža druge notranje opreme, zaključna elektro inštalacijska in strojna dela, dela na zunanji ureditvi).
Zunanja prometna ureditev se lahko izvaja tudi tekom izvajanja zgoraj navedenih testiranj oz. poskusnega obratovanja. Skrajni rok za dokončanje del na zunanji ureditvi je 20 mesecev od dneva podpisa pogodbe/uvedba v delo pri tem pa je potrebno upoštevati predviden rok za pripravo dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda po veljavni zakonodaji.
Datum objave: 19.11.2018   13:46
VPRAŠANJE
Veza: Datum objave: 25.10.2018 13:22
glede prestavitve obstoječe opreme in tehnologije na novo lokacijo (obrtna dela, post. 12.4a-f):
Prestavitev prostora za deportirance s kadilnico 1,00 kpl
Prestavitev policijskih kabin 1N obstoječi terminal 2,00 kpl
Prestavitev obstoječega rentgena. 4,00 kpl
sklop sedežev čakalnic 7,00 kpl
tehnološki pulti 4,00 kos
oprema sortirnice (trakovi...) 1,00 kpl
Ker je naročnik odgovoril: "Ponudnik naj v ponudbi zajame zgolj gradbeno obrtniška dela za selitev / odstranitev predmetne opreme",
naročnika pozivamo, da navede katera oprema iz omenjenih postavk se bo selila in katera odstranila. Strošek gradbeno obrtniških dela za selitev se namreč bistveno razlikuje od stroška gradbeno obrtniških dela za odstranitev.

ODGOVOR
Dela se izvajajo v obstoječem objektu št. 12, stara upravna stavba. Gre za objekt etažnosti K+P+1, površina posamezne etaže je cca. 580 m2. V P in 1 so bile pisarne, v K strojnica, TK prostor, UPS prostor ipd. Naročnik je za natančno razjasnitev posameznih nejasnosti omogočil in nudil možnost ogleda.Datum objave: 19.11.2018   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na izdelavo betonski tlakov iz postavk 4.2. v poglavju A4. Zidarska dela prosimo za naslednja pojasnila:
1. Ali naj v ceni postavk kot zaključno obdelavo (poleg impregnacije) upoštevamo samo brušenje betonske površine ali želite imeti poliran tlak?
2. Kakšen mora biti izgled tlaka glede na agregat? Ali mora biti morda izgled enakomernega agregata?
3. Dilatacija betonskih tlakov. V armaturnem načrtu je za tlak na koti 0,00 predvidena rezana in mozničena dilatacija in predpostavljam, da tesnenje s trajno elastičnim kitom, v načrtu tlakov pa je zrisana dilatacija iz RF traku dim 4/20 mm.
Po katerem detajlu se bodo izvedle dilatacije betonskih tlakov? V primeru, da se bodo izvedle dilatacije z RF traku 4/20 mm prosimo za potrditev, da je dimenzija traku ustrezna.
Cene za različne zahtevnosti obdelave in videza površine se namreč zelo razlikujejo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Betonski tlak se brusi do globine min. 8mm (odvisno od kvalitete izdelave podlage). Velikost zrn po brušenju je do 10mm. Po nanosu globinske silikatne impregnacije sledi poliranje do satinastega izgleda (polmat oz. 400 gritov). Enakomeren agregat, brez sledov stopinj ipd, je obvezen. Dilatacije se izvajajo po opisu v popisu (RF trak). Ostale zahteve po popisu.Datum objave: 19.11.2018   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za objavo prerezov oz. načrtov jaškov za dvigala.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Načrti dvigal 1, 2 in 3 so del razpisne dokumentacije (1_Arhitektura/PDF/Grafika/14_Tehnične risbe).Datum objave: 19.11.2018   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za informacijo pri postavkah SLIKOPLESKARSKA DELA 10.1.b in 10.3.c kaj je predvideno, saj so dela že enkrat zajeta.

Hvala.

ODGOVOR
Postavka Brušenje, glajenje pred pleskanjem je bila dodana kot zagotovilo da so površine ustrezno gladke in ravne pred končnimi opleski (še posebej v inteznivnih barvah). Načeloma pa bi zadoščalo že klasično dvakrat glajenje in 2x brušenje.Datum objave: 19.11.2018   13:56
VPRAŠANJE
Prosimo, da projektant bolj natančno specificira betonske tlake, ki so zajeti v zidarskih delih v postavkah 4.2.a, b, c, g, j po sledečem opisu:
podloga tlaka pritličja iz sestav TP1
15cm betonski tlak: armiran beton C 30/37, XC3, XM2 (OO2), PV-II, Cl 0,2, Dmax= 16 mm, S4; uporabi se lahko le rečni (savski) separirani (pisan) certificirani agregat za beton (SIST EN 12620); svetlejši cement z dodatkom; apnenca brez žlindre ali/in pepela (EFP) ali mikrosilike (SIST EN 197-1); SRA tekoči ali mineralni; ekspanzivni dodatek za zmanjšanje krčenja betona; dilatacije po projektu (največja stranica 11.5/11.5 m); dilatacije izvedene iz RF traku 4/20 mm; armatura Q283 v zgornji coni; diagonalna armatura Q283 na vogalih na konstrukcijskih dilatacijah robna armatura;
Globinska impregnacija na silikatni osnovi (povečana tlačna in; obrabna odpornost, manj spolzka in vpojna površina, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo; stabilnost, povečana ravnost in refleksija svetlobe); diamantno brušen beton (Dmax = 16 mm); stopnja protizdrsnosti R9 (DIN 51130:2004); ravnost 9 mm/4 m (DIN 18202- preglednica 3, vrstica 4); fino zaglajen, vendar ne do črnega sijaja, to pomeni le s kovinsko krožno gladilno ploščo

1. Ali so to gotovi - finalni tlaki (brez dodatne obdelave ali obloge) ali pa so to podložni tlaki, kot je navedeno v prvi vrstici vsake postavke (podloga tlaka)?
2. Kakšna obdelava betona je predvidena: diamantno brušen beton ali fino zaglajen beton (vendar ne do črnega sijaja, le s kovinsko krožno gladilno ploščo)?
3. Če je zahtevano brušenje betonskega tlaka, prosim da navedete globino brušenja.
4. Da bodo ponudbe med seboj primerljive, prosimo da bolj natančno določite tehnične lastnosti/zahteve globinske impregnacije na silikatni osnovi, ki jo je potrebno upoštevati (povečana tlačna in; obrabna odpornost - koliko?, manj spolzka in vpojna površina - R?, povečana odpornost na udarce in UV ter vodo ?; stabilnost ?, povečana ravnost - koliko? in refleksija svetlobe?). Brez teh podatkov je namreč možno ponuditi impregnacijska sredstva v izredno velikem cenovnem razponu (razlika v ceni tudi do 25 EUR/m2, skupaj torej do 200000 EUR).

ODGOVOR
Na tematiki betonskega zaključnega tlaka je bilo v podanih odgovorih kar veliko pojasnil. Prosimo da jih ustrezno upoštevate.Datum objave: 19.11.2018   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za pojasnilo, in sicer nas zanima, zakaj bo pri presoji referenčne sposobnosti kot podobne posle upošteval samo tiste, pri katerih je tlak v uporabi, in sicer najmanj 3 in največ 5 let. Trajanje uporabe predanega referenčnega projekta ni v nobeni pravno relevantni zvezi z vprašanjem, kvalitetne izvedbe tega projekta, na kar naročnika izrecno opozarjamo, zato navedeno ne more predstavljati pogoja v postopku javnega naročanja.
Prav tako naročnika opozarjamo, da pri referenčni zahtevi od ponudnikov pričakuje reference v primerljivi kvaliteti in izgledu. Takšno določilo je skrajno nejasno, saj ni jasno niti, kaj pomeni primerljiva kvaliteta in izgled, kdo bo oseba, ki bo presojala takšno primerljivost, kakšne so njene kvalifikacije, kaj so kriteriji za primerljivost, kar velja tako za kvaliteto, kot tudi za izgled, saj naročnik očitno primerja referenčni (dokončan) projekt s predmetnim, ki je šele v razpisni fazi in zato primerljiva evidentno sploh ni mogoča, ipd. Posebej namreč opozarjamo, da je naročnik v skladu z 2. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
Že na tem mestu naročnika opozarjamo na prakso DRK, v skladu s katero je namen ocenjevanja ponudb v skladu z določili razpisne dokumentacije preprečiti naročnikovo subjektivno oziroma arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na izbiro najugodnejše ponudbe. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo popolno ter konkurenčno ponudbo, ki jo bodo lahko primerjali s ponudbami drugih ponudnikov.
Tudi sicer je naročnikova dolžnost je, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki bo jasna in nedvoumna in ne dopušča različnih razlag, ki lahko vodijo v predložitev ponudb z različno ponudbeno vsebino in možnost arbitrarnega odločanja naročnika ter s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudb. Naročnik ne sme pripraviti takšne razpisne dokumentacije, ki bi ponudnike kakorkoli zavedla in jim oteževala pripravo ustrezne in konkurenčne ponudbe.
Glede na navedeno vas pozivamo, da razpisno dokumentacijo v obeh delih spremenite in s tem zagotovite zakonitost razpisa; v nasprotnem primeru bomo primorani uveljavljati pravno varstvo z zahtevkom za revizijo.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik spreminja 13. pogoj, tako da se odslej glasi:
13. pogoj
Pogoj izpolnjujejo skupaj: kandidat ali subjekt, ki nastopa kot partner v skupini kandidatov ali podizvajalec. Gospodarski subjekt je pred oddajo prijave uspešno izvedel podobne posle pri izgradnji notranjega finalnega betonskega industrijskega tlaka. Kot podobni posli se bodo upoštevali posli izgradnje notranjega finalnega betonskega tlaka v objektih iz klasifikacijske ravni po CC-SI (razdelek klasifikacijska skupina): 121 do 126 in 241 do 242 po seznamu iz priloge 1 k Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018, 1.6.2018) v primerljivi kvaliteti in izgledu glede na tehnične zahteve in slikovno gradivo iz tehničnega poročila v projektu za izvedbo (PZI, 1-NAČRT ARHITEKTURE) v skupni površini najmanj 3.000 m2. Referenca se prizna, v kolikor je bil posamezen posel, ki predstavlja referenčno delo opravljen (tj. ustrezen finalni betonski industrijski tlak vgrajen) pred največ 5 leti, šteto od roka za oddajo prijav oz. ponudb. Reference se bodo seštevale, pri čemer bo naročnik kot ustrezen posamezen podoben posel izgradnje navedenega finalnega betonskega tlaka priznal, če njegova površina znaša vsaj 1.500 m2.

Objavi se čistopis razpisne dokumentacije
Datum objave: 19.11.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V čistopisu razpisne dokumentacije ste na str. 42 kot »13. pogoj« določili:
»Gospodarski subjekt je pred oddajo prijave uspešno izvedel podobne posle pri izgradnji notranjega finalnega betonskega industrijskega tlaka. Kot podobni posli se bodo upoštevali posli izgradnje notranjega finalnega betonskega tlaka v objektih iz klasifikacijske ravni po CC-SI (razdelek klasifikacijska skupina): 121 do 126 in 241 do 242 po seznamu iz priloge 1 k Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018, 1.6.2018) v primerljivi kvaliteti in izgledu v skupni površini najmanj 3.000 m2, ki je najmanj 3 in največ 5 let v uporabi (reference se bodo seštevale, pri čemer bo naročnik kot ustrezen posamezen podoben posel izgradnje navedenega finalnega betonskega tlaka priznal, če njegova površina znaša vsaj 1.500 m2)«.
Iz zapisanega je razvidno, da naročnik ponudniku ne bo priznal reference za posel izgradnje notranjega finalnega betonskega tlaka, ki ni v uporabi najmanj 3 leta. Naročnika opozarjamo, da je takšen pogoj nezakonit, navedeno pa naj se skladno z določili ZPVPJN šteje kot opozorilo na kršitev pravil javnega naročanja.
Opozarjamo vas, da kot izvajalec izgradnje notranjega finalnega betonskega tlaka nimamo popolnoma nobenega vpliva na to, koliko časa je z naše strani izgrajen in predan objekt (ali del objekta - tukaj konkretno betonski tlak) v uporabi, prav tako pa sami tudi nismo uporabnik takšnega tlaka, zato je pogoj, ki omejuje pridobitev referenčne sposobnosti na čas uporabe, protipraven.
V skladu z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik v delu, ki se nanaša na ugotavljanje tehnične sposobnosti, zahteva, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, (npr. v sklepih št. 018-205/2011, 018-426/2012, 018-375/2013, 018-77/2014, 018-108/2014), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.
Iz zapisanega je razvidno, da nam referenčni naročniki priznajo referenčno sposobnost s tem, ko izkažemo, da so bila naročena dela izvedena v zahtevanem obsegu in kvaliteti. Opozarjamo torej, da naročnik naše referenčne sposobnosti ne more vezati na vprašanje uporabe notranjega finalnega betonskega tlaka, tudi sicer pa izvedenega objekta izvajalec (kolikor ni obenem tudi sam investitor) ne uporablja. Vprašanje uporabe objekta je torej povsem izven sfere izvajalca, ki je svoja dela pravilno, kvalitetno in pravočasno izvedel, referenčni naročnik pa mu za takšna dela tudi priznava referenco.
Glede na navedeno naročnika pozivamo, da iz 13. pogoja, kot je citiran zgoraj, črta zapis: »ki je najmanj 3 in največ 5 let v uporabi«.
Posebej opozarjamo tudi, da je obravnavan pogoj, ki bi vseboval dostavek: »ki je najmanj 3 in največ 5 let v uporabi« določen tudi v nasprotju z načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3). Javno naročanje se mora namreč izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. V konkretnem primeru je zahteva naročnika, po kateri mora biti notranji finalni betonski tlak najmanj 3 in največ 5 let v uporabi, določena tudi v neposrednem nasprotju s predmetom javnega naročila in z njim sploh ni povezana.
Prosimo Vas za spremembo razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glej odgovor naročnika datum objave: 19.11.2018, 14:53.Datum objave: 20.11.2018   07:03
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da priložen okvirni terminski plan, ki ga moramo ponudniki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije potrditi, ni ustrezen, saj na njem niso prikazana nobena notranja zaključna / obrtna dela. Za izvedbo teh del bo potrebno predvideti minimalno čas od končanje strehe in fasade (11 mesec) do končanja elektro in strojnih inštalacij (17 mesec).

ODGOVOR
Naročnik se z navedbo zastavljavca vprašanja o neustreznosti okvirnega terminskega plana ne strinja. Pravilno pa navajate da se ta dela začnejo v času zaključevanja izvedbe strehe in fasade in da morajo biti zaključena pred predvidenim zaključkom električnih in strojnih inštalacij. Vključitev del ki jih navajate bo vseboval podrobni izvedbeni terminski plan, ki ga navaja 9. člen vzorca pogodbe.Datum objave: 20.11.2018   07:06
VPRAŠANJE
V projektu organizacije gradbišča ni prikazana niti opisana organizacija gradbišča za izvedbo nove kinete, AB jaškov ter prestavitev reflektorskih stebrov na območju airside. V kolikor ima naročnik kakeršne koli zahteve glede organizacije gradbišča na tem delu (zaščitne ograje, začasna razsvetljava, ...), glede varovanja, omejitve dostopov ali časovnih omejitev glede izvedbe teh del, naj to dodatno opisno specificira in/ali grafično prikaže.

ODGOVOR
V vaši ugotovitvi vas popravljamo v delu kjer navajate »novo kineto« namreč predmet te postavke ni kineta ampak kabelska kanalizacija, ki je prikazana v komunalni situaciji kot delu zunanje ureditve in obdelana v načrtih električnih inštalacij.
Izvedba predmetne kabelske kanalizacije je tudi predhodni pogoj za prestavitev in delovanje obstoječih svetlobnih stebrov za osvetlitev glavne letališke ploščadi. To je prikazano tudi v okvirnem terminskem planu iz priloge razpisne dokumentacije.
Izvedba tega dela zunanje ureditve se smatra kot t.i. kratkotrajnejše pripravljalno delo na varovanem območju omejenega gibanja, ki je definirano v 9. členu vzorca pogodbe.
Datum objave: 20.11.2018   07:07
VPRAŠANJE
Naročnik si zasluži zlato medaljo za postavljanje referenčnih pogojev.
Namreč v zahtevi za industrijske tlake zahteva po katerih klasifikacijah morajo biti izvedeni posli in med drugimi navaja tudi klasifikacijo CC-SI 241.
Prosimo samo za obrazložitev kako naj zagotovimo NOTRANJE industrijske tlake po tej klasifikaciji.

ODGOVOR
Naročnik s predmetnim pogojem zahteva referenco za izvedeni finalni betonski tlak v enem izmed objektov, ki se uvršča v nabor navedenih klasifikacijskih skupin.