Dosje javnega naročila 007425/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 672.916,95 EUR

JN007425/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007425/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007425/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN007425/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007425/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 206-469619
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme
Referenčna številka dokumenta: 4300-112/2018, ODVMV-26/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Veeam licence
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme, SKLOP 1: Veeam licence
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 142.854,40 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo financirata RS in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov: Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacije: Uprava 2020, EPT, POK, Gospodar
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: VMware licence
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme, SKLOP 2: VMware licence
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2018
Konec: 24.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo financirata RS in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov: Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacije: Uprava 2020, EPT, POK, Gospodar
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so navedene v dokumentaciji naročila, v dokumentu Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe


IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   13:17
VPRAŠANJE
Pod točko 6. Navodil gospodarskim subjektom Informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe je navedeno »V stolpec Ponujeno ponudnik ne vpisuje ničesar. Če ponudnik v ta stolpec karkoli vpiše, naročnik tega ne bo upošteval«.
V izogib neskladju, med oddanimi ponudbami, predlagamo naročniku, da se ta zahteva spremeni tako, da morajo ponudniki v stolpec »Ponujeno« vpisati ponujeno oznako produktov, opis in količine pri posamezni zaporedni številki. To se navezuje na Splošne in garancijske zahteve iz obrazca Tehnične specifikacije.

ODGOVOR
Naročnik je v sistemu e-Dražba v stolpcu »Naziv« že opisal predmete naročila, ki so še podrobneje opredeljeni (opis, količine, ime in oznake) v dokumentu Tehnične specifikacije, ki je sestavni del dokumentacije naročila. Ponudnik mora skladno s 4. odstavkom točke 12.1 Navodil gospodarskim subjektom vpisati le ponujene cene na enoto mere (enota mere = kos/komplet). Prav tako je v točki 12.1 v 8. odstavku dodatno določeno, da ponudnik v »stolpec Ponujeno, ne vpisuje ničesar. Če ponudnik v ta stolpec karkoli vpiše, naročnik tega ne bo upošteval in bo štel, da je ponujeno to kar je v sistemu e-Dražba, ob posamezni postavki zapisal naročnik.« Naročnik ob tem pojasnjuje in hkrati popravlja administrativno napako na način, da se v 8. odstavku zadnja beseda »ponudnik«, nadomesti z besedo »naročnik«.