Dosje javnega naročila 006743/2018
Naročnik: OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Storitve: Izvedba storitev gradbenega nadzora pri izvedbi projekta Otroški vrtec Spodnja Idrija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006743/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.09.2018
JN006743/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2018

    JN006743/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
SI043
Idrija
Slovenija
Maja Majnik
maja.majnik@idrija.si
+386 53734516
+386 53734518

Internetni naslovi
https://www.idrija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/276123/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4332
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev gradbenega nadzora pri izvedbi projekta Otroški vrtec Spodnja Idrija
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev nadzora skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje pri izvedbi gradnje v okviru projekta Otroški vrtec Spodnja Idrija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev nadzora skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje pri izvedbi gradnje v okviru projekta Otroški vrtec Spodnja Idrija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.12.2018
Konec: 28.02.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2018   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2018   10:55
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo kakšna je dolžina garancijske dobe v kateri bi bilo prav tako potrebno zagotavljati storitve nadzora.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je doba za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca gradnje, v okviru katere mora svoje storitve skladno z določbami razpisne dokumentacije zagotavljati tudi izvajalec nadzora, skladno z določenim v razpisni dokumentaciji za javno naročilo z naslovom: "Otroški vrtec Spodnja Idrija", ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN006833/2018-B01, najmanj 5 let od izvedbe uspešnega kvalitetnega pregleda in prevzema del s strani naročnika.


Datum objave: 09.10.2018   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kateri člen veljavnega ZJN dopušča naročniku postopanje, kot opredeljeno v točki 7. Zmanjšanje obsega naročila.ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njihovo veljavnostjo predvidene v 95. členu ZJN-3, prav tako pa spremembe pogodb predvideva veljavni Obligacijski zakonik.

Naročnik vezano na izpostavljeno določbo razpisne dokumentacije dodatno pojasnjuje, da je predvidena predvsem ob upoštevanju dejstva, da je storitev, ki je predmet javnega naročila ,neposredno povezana z izvedbo same gradnje - v kolikor bi namreč nastopile okoliščine, katerih posledica bi bila zmanjšanje obsega naročila gradnje, to pomenilo tudi zmanjšanje obsega naročila storitev nadzora, kar je naročnik skladno z določbami veljavnega ZJN-3 in skladno s prakso Državne revizijske komisije predvidel v naprej jasnih določbah v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 12.10.2018   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ob pregledu objavljenih razpisnih dokumentacij (za gradnje in za storitve nadzora) ugotavljamo sledeče:

- v objavljeni razpisni dokumentaciji za gradnjo je navedeno, da se naročilo oddaja po sklopih - 3 sklopi (1: GOI dela in Tehnološka oprema, 2. Pohištvena oprema, 3: Igrala na igrišču) medtem ko je
- v objavljeni razpisni dokumentaciji za izvajanje storitev nadzora oz. v tehničnih specifikacij zapisano, da je predmet javnega naročila "izvedba storitev gradbenega nadzora pri izvedbi projekta Otroški vrtec Spodnja Idrija".

Naročnika sprašujemo ali bo storitve nadzora potrebno izvajati nad vsemi tremi razpisanimi sklopi del ali zgolj nad Sklopom 1 - GOI dela in tehnološka oprema.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno - storitve nadzora bo potrebno izvajati nad vsemi tremi razpisanimi sklopi javnega naročila z naslovom: "Otroški vrtec Spodnja Idrija". Navedeno dejstvo morajo ponudniki v polnosti upoštevati pri podaji ponudbene cene in nadalje tudi v fazi izvedbe javnega naročila.


Datum objave: 12.10.2018   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podajo ocenjene vrednosti javnega naročila in ocenjene vrednosti GOI del, ki bodo predmet nadzora.

Lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ima ocenjeno vrednost posameznega javnega naročila (tako gradnje kot storitev nadzora) določeno v Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila, ki skladno z določbami Zakona o javnem naročanju ne predstavlja javnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Posledično naročnik ocenjene vrednosti posameznega naročila tudi ni objavil v okviru objave javnega naročila na Portalu javnih naročil oziroma v okviru razpisnih dokumentacij. Ker naročnik ne želi vzpostaviti možnosti za špekuliranje potencialnih ponudnikov glede podaje ponudbene cene in ker skladno z določbami veljavne javno-naročniške zakonodaje ocenjene vrednosti do roka za oddajo ponudb ni potrebno objaviti ali razkriti naročnik informacije o ocenjeni vrednosti ne bo objavil.Datum objave: 16.10.2018   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bi naročnik štel kot ustrezno referenco izvedbo nadzora na objektu, ki bi moral biti končan v 2018 vendar je bila gradnja (kljub podaljšanju roka za 3mesece) v juniju zaradi težav izvajalca prekinjena in odpovedana pogodba. Naročnik išče novega izvajalca. Objekt izpolnjuje kriterije iz razpisa, vendar gradnja zaradi opisanih okoliščin ni končana.
ODGOVOR


Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se za izpolnjevanje pogojev upoštevajo zgolj zaključene reference in referenčni posli, ki so zaključeni do datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Ne glede na navedeno pa naročnik ob delnem upoštevanju postavljenega vprašanja ter v sledenju cilja, da pridobi kar največ konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov spreminja pogoj 1 "Reference ponudnika storitev" pogojev tehnične sposobnosti na način, da se v tem sedaj zahteva:

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izvedeni vsaj dve (2) uspešno zaključeni storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji istovrstnega objekta v skupni vrednosti vseh referenčnih storitev najmanj 4,5 milijone EUR (brez DDV).


Prav tako naročnik v okviru predmetnega odgovora spreminja tudi pogoj 2 "Vodja nadzora" v delu, ki se nanaša na reference in sicer na način, da se v obravnavanem pogoju sedaj določa:

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, razpolaga s kadrom, ki bo opravljal funkcijo odgovornega inženirja, ki izpolnjuje pogoje za nominacijo v funkcijo:

- vodje nadzora skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Kader ima ustrezno izobrazbo s področja gradbeništva.

Odgovorni inženir in vodja nadzora bo moral biti v času, ko nastopa kot vodja nadzora, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS).

Vodja nadzora ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj dve (2) uspešno zaključeni storitvi v funkciji vodje nadzora pri gradnji objekta, ki obsega primerljiva dela, kot so dela, ki bodo predmet nadzora, v skupni vrednosti vseh referenčnih poslov najmanj 4 milijone EUR (brez DDV).

Gradnja istovrstnega objekta pomeni gradnjo na objektih visoke gradnje (šifra klasifikacije CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena).


Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevajo predmetno spremembo pogojev Tehnične sposobnosti.