Dosje javnega naročila 006795/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe v Kočevju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.691,39 EUR

JN006795/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2018
JN006795/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2018
JN006795/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2018
JN006795/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2018
JN006795/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.11.2018
JN006795/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN006795/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006795/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4350
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe v Kočevju
Referenčna številka dokumenta: PD SiDG_2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2018   09:05
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2018   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pogoj, ki zahteva objekt po standardni klasifikaciji CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe ter uporabno dovoljenje v zadnjih treh letih je problematičen. Kot prvo izključuje bistveno kompleksnejše in zahtevnejše objekte, nadalje je problematičen tudi časoven okvir saj je nenavadno kratek. Tudi gradnja v zadnjih letih ni cvetela in posledično takšnih objektov ni mnogo. S temi pogoji si naročnik bistveno zmanjša nabor potencialnih ponudnikov in tvega manj konkurenčno ponudbo in projekt. Tako predlagamo razširitev nabora referenc in podaljšanje obdobja veljavnosti le-teh.

ODGOVOR

točka 9.2.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost - točka 1 (prvi odstavek): vrednost višina (obeh referenc skupaj) se iz 5 mio EUR zmanjša na 3 mio EUR za obdobje zadnjih 5 let (sedaj je 3 leta); prvi odstavek se tako sedaj glasi Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je uspešno izvedel projektiranje objekta po standardni kvalifikaciji CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe ali CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katerih skupna vrednost (višina obeh referenc skupaj) je bila najmanj 3 mio EUR in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v zadnjih 5 letih.

točka 9.2.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost - točka 2 (drugi odstavek): spreminja se površina objektov za katero je strokovni kader izdelal projektno dokumentacijo, in sicer iz sedanjih 3600 m2 na novo površino 2.000 m2 neto nadzemnih površin za objekt po standardni klasifikaciji CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe ali CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena. Spreminja-širi se tudi obdobje pridobitve uporabnega dovoljenja na 5 let (sedaj 3 leta); drugi odstavek se tako sedaj glasi: najmanj 1 referenca, ki izkazuje, da je strokovni kader izdelal projektno dokumentacijo za objekt po standardni klasifikaciji CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe ali CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katerih površina je bila najmanj 2.000 m2 neto nadzemnih površin in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v zadnjih 5 letih.

Posledično se v tem delu ustrezno korigirata spremenita prilogi št. 9 (Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika) in 10 (Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov). Ostale določbe razpisnih pogojev se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminjajo.Datum objave: 09.10.2018   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas:
- koliko referenc potrebujemo za strokovni kader. Na strani 23 pri razpisni dokumentaciji je zahtevana 1 referenca, pri prilogi št. 10 pa sta zahtevani dve referenci in
- katero bonitetno oceno od AJPES-a potrebujemo (ali je dovolj obrazec BON-2 ali potrebujemo še kakšno drugo oceno)
Hvala za odgovor

ODGOVOR

1. Reference:
določbe o zahtevanih referencah so spremenjene v prvem odgovoru z dne 8.10.2018 ob 14:31 uri, ki posledično spreminja tudi Prilogo št. 10 (zahtevana je samo 1 referenca pod spremenjenimi pogoji)

2. Bonitetna ocena:
zahteva je opredeljena v točki 9.2.1.2 Ekonomski in finančni položaj točka 1: BON-2 obrazec, ki ni starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.
Dodatno je opredeljena zahteva k predložitvi bonitetnega obrazca po pravilih Basel II vsaj SB5, pri čemer dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb - 9.2.1.2 Ekonomski in finančni položaj točka 2

Dodatno spreminjamo zahtevo po predložitvi BON-2 obrazca, ki ga nadomesti obrazec S.BON-1 (v kolikor bo potrdilo predloženo s strani AJPES-a).
Datum objave: 09.10.2018   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Osnutek pogodbe določa pogodbeno kazen v primeru, če pride zaradi napak projektanta do zamude pri izvedbi gradnje (stojnina) v višini 0,2% ocenjene investicijske vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10% ocenjene investicijske vrednosti brez DDV.
V skladu z OZ se lahko pogodbena kazen lahko dogovori za primere neizpolnitve ali zamude z izpolnitvijo, ne pa za primere, ko zaradi napake projektanta pride do zastoja na gradbišču, za katerega se bo tako odločil izvajalec (takšen zastoj namreč niti ni več v sferi projektanta). Poleg tega gre za podvajanje pogodbenih kazni, saj je naročnik pogodbeno kazen predvidel že v 38. členu pogodbe.
Nadalje gre tudi za nesorazmernost med višino pogodbene kazni in vrednostjo predmeta pogodbe. ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnik mora torej sorazmernost zagotoviti v celotnem postopku javnega naročanja, kar se mora nanašati tudi na pogodbena določila pogodbe, ki jo naročnik sklene z izbranim ponudnikom. Seštevek morebitnih pogodbenih kazni se izkaže za popolnoma nesorazmeren ukrep, v nasprotju z določili ZJN-3.
Pozivamo naročnika, da osnutek pogodbe v tem delu prilagodi.


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, glede pogodbenih kazni, da se v bistvu ne kumulirajo, ampak so navedene za različna neizvedena dejanja. V ZJN-3 ne vidimo podlage za očitano nesorazmernost, to načelo se nanaša na postopek in ne na pogodbo. Naročnik v tem delu tako ne bo spreminjal pogodbe.

Datum objave: 11.10.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kje je dostopna datoteka ESPD za ponudnika in podizvajalce.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, v katerem ni potrebno zahtevati ESPD obrazca. Ponudniki kot izkaz neobstoja razlogov za izključitev in obstoja pogojev za sodelovanje predložijo Lastno izjavo na prilogi št. 5 ter drugo zahtevano dokumentacijo, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.10.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, kako in kaj morajo podizvajalci izpolniti pri prilogi št. 5?
Izpolnijo tudi prilogo št. 6 in 7?
Katero dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanje pogojev morajo predložiti, če ne predložijo ESPD?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki za svoje podizvajalce predložijo Lastno izjavo na Prilogi št. 5, ki jo prečrtajo v točki 10., 11. in 12, saj za podizvajalce ti pogoji ne veljajo. Ponudnik je dolžan za svoje podizvajalce predložiti tudi soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, torej prilogo št. 6 in prilogo št. 7.