Dosje javnega naročila 006821/2018
Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Gradnje: Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006821/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2018
JN006821/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006821/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
SI
Dol pri Ljubljani
Slovenija
glavna pisarna
obcina@dol.si
+386 015323240

Internetni naslovi
http://www.dol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4379
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročilo obsega sanacijo cest v občini Dol pri Ljubljani, in sicer Kamnici, Kamnica-Križevska vas, Laze-Janče in Senožeti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dol pri Ljubljani.
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo obsega sanacijo cest v občini Dol pri Ljubljani, in sicer Kamnici, Kamnica-Križevska vas, Laze-Janče in Senožeti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2018   12:00
Kraj: Portal EJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2018   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2018   09:37
Ali se meteorna kanalizacija lahko prišteje za vrednost reference?

Odgovor: Naročnik bo upošteval reference iz enakih ali podobnih del, kot so predmet razpisa.


Datum prejema: 03.10.2018 13:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

Ali kot enakovredna dela upoštevate sanacijo ceste, kjer je bila izvedena tudi fekalna, meteorna kanalizacija, vodovod, JR?

Odgovor: Naročnik bo upošteval reference iz enakih ali podobnih del, kot so predmet razpisa.


Datum prejema: 03.10.2018 13:14
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Kaj predložimo pod točko 3. finančno zavarovanje?

Odgovor: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Datum prejema: 03.10.2018 13:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali je potrebno kopijo predračuna priložiti v razdelek Predračun?

Odgovor: kopijo predračuna je potrebno priložiti v razdelek Predračun.


Datum prejema: 03.10.2018 10:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Ali lahko predložimo potrjene reference za ponudnika in OVD-ja na drugih obrazcih?

Odgovor: Potrebno je izpolniti obrazce, ki so del razpisne dokumentacije, drugi obrazci se lahko uporabijo zgolj kot priloga.

Datum prejema: 02.10.2018 14:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
V RD JE NAVEDENO, DA PRILOŽIMO ZAVAROVANJE. KAKŠNO ZAVAROVANJE IMATE V MISLIH?

Odgovor: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Datum prejema: 02.10.2018 13:52
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni.

zanima me ocenjena vrednost projekta?

Lep pozdrav
Odgovor: Ocenjena vrednost ni obvezen podatek za objavo.
Datum objave: 04.10.2018   09:38


Datum prejema: 04.10.2018 09:35
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Ali moramo slike iz predračuna tudi natisniti?

Odgovor: Spoštovani, slik ni potrebno natisniti.

Datum objave: 05.10.2018   09:00
Prispela vprašanja

Dodaj nov odgovor


Datum prejema: 05.10.2018 08:44
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani, vaši odgovori so povsem neskladni z vsebino razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji na strani 3, točka 1.3. je navedeno, da za resnost ponudbne NI zahtevano zavarovanje. Torej vaš odgovor, da naj k ponudbi priložimo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje NI skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Prosimo, da ponovno preberete vašo razpisno dokumentacijo in na tej podlagi podate ustrezen in pravilen odgovor.
Odločite se torej in nedvomno zapišite, ali zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe. Če ste se odločili, da ga zahtevate, navedite, v kakšnem znesku, v kakšni obliki in v tem primeru objavite tudi vzorec besedila za izdajo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja.
Prosimo za takojšen odgovor. Če se boste odločili za zavarovanje za resnost ponudbe, namreč za ponudnika traja vsaj en teden, da takšno zavarovanje pridobi pri banki ali zavarovalnici.

ODGOVOR: Izbrani ponudnik bo v po podpisu pogodbe predložil ustrezno finančno zavarovanje (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.


Datum prejema: 04.10.2018 14:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno V RD JE NAVEDENO, DA PRILOŽIMO ZAVAROVANJE. KAKŠNO ZAVAROVANJE IMATE V MISLIH?

Odgovor: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Ali že v fazi ponudbe predložimo zavarovanje? Taka zahteva je malo smešna. Prosimo za točen odgovor, katero garancijo priložimo v ponudbi, saj zavarovanja za resnost ponudbe ne zahtevate. Zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak se prilaga po podpisu pogodbe.

ODGOVOR: Izbrani ponudnik bo v po podpisu pogodbe predložil ustrezno finančno zavarovanje (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

Datum objave: 05.10.2018   09:58


Datum prejema: 05.10.2018 09:48
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Vaši odgovori glede bančnih zavarovanj so povsem konfuzni:
Nekrat na vprašanje, kakšno bančno garancijo zahtevate v ponudbi, odgovorite:
Odgovor: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.
Nato na pripombe, da ni zahtevana garancija za resnost ponudbe, temveč le garancije za dobro izvedbo in odpravo napak, ki jih izbrani ponudnik oddaja kasneje, odgovorite:
ODGOVOR: Izbrani ponudnik bo v po podpisu pogodbe predložil ustrezno finančno zavarovanje (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

PROSIMO VAS, DA NEDVOUMNO ZAPIŠETE, DA PONUDNIKOM V FAZI PONUDBE NI TREBA PRILAGATI NOBENIH BANČNIH GARANCIJ. Samo to, v enem preprostem stavku, da ne bo nepotrebne zmede. Hvala.

ODGOVOR: V fazi ponudbe ni potrebno prilagati dokazil o finančnih zavarovanjih.

Datum objave: 05.10.2018   10:00
Datum prejema: 05.10.2018 09:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Predvidevamo, da v e-JN v razdelek predračun naložimo samo obrazec PONUDBENI PREDRAČUN, ne pa tudi vsega popisa del. Takšna je namreč praksa pri vseh drugih javnih naročnikih in tako skladna z navodili MJU.
Prosimo, da potrdite, da NE zahtevate, da v razdelku PREDRAČUN v e-JN poleg obrazca PONUDBENI PREDRAČUN nalagamo tudi celotnega popisa del.

Odgovor: v razdelku PREDRAČUN se naloži samo obrazec ponudbeni predračun.

Datum objave: 05.10.2018   10:03
Datum prejema: 05.10.2018 08:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno V RD je zapisano, da bo izbrani izvajalec OB PODPISU POGODBE naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10. člen vzorca pogodbe). Isti člen navaja tudi, da bo izvajalec OB PRIMOPREDAJI naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak.
V poglavju 1.3. razpisne dokumentacije je tudi navedeno, da sta predvideni ti dve garanciji, GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE PA NI predvidena. V razpisni dokumentaciji tudi niste priložili nobenih vzorcev za obe omenjeni garanciji, seveda tudi ne za resnost ponudbe.
Kljub temu pa v istem poglavju 1.3, na strani 4 zapišete: "Ponudnik mora dokazilo o pridobljeni bančni garanciji naložiti v .pdf obliki v informacijski sistem e-JN, v razdelek "Druge priloge", v roku za oddajo ponudbe."
Kakšno dokazilo o pridobljeni bančni garanciji naj ponudnik naloži? Garancije za resnost ponudbe NI. Garanciji za dobro izvedbo del in odpravo napak bo izbrani izvajalec izročil naročniku skladno z 10. členom osnutka pogodbe - šele ob podpisu pogodbe in ob primopredaji in jih prej ponudnik ne more dobiti. Kaj naj torej ponudnik naloži v sistem e-JN.
Sklepamo, da gre za pomoto, zato prosimo, da čimprej odgovorite, da v sistem e-JN NI TREBA glede bančnih garancij nalagati ničesar in da na strani 8 razpisne dokumentacije izbrišete točko 3. Tam namreč navajate, da Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo:
1. Ponudba - Izjava ponudnika
2. Predračun
3. Finančno zavarovanje (KAR NE DRŽI)
4. Parafiran vzorec pogodbe.
V ponudbeno dokumentacijo ponudnik namreč NE MORE priložiti dokumentov pod točko 3.
Prosimo za čimprejšnji in jasen ter nedvoumen odgovor. Vaši dosedanji odgovori glede bančnih garancij so bili povsem neskladni z dejanskimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato prosimo, da jih preučite in ustrezno odgovorite, v izogib kasnejšim revizijskim postopkom.

ODGOVOR: v fazi ponudbe ni potrebno oddati dokazil o finančnih zavarovanjih. Za nejasnosti se iskreno opravičujemo.

Datum objave: 09.10.2018   13:39
Spoštovani,

v popisu del v rekapitulaciji imate dvakrat zapisano Sanacijo javne poti JP 569591 od Senožeti 20 do Senožeti 5.
Prosim za popravek rekapitulacije.
Hvala!

Odgovor:

Naročnik je popravil napako v rekapitulaciji ter izvedel še popravek naziva javne poti. Za vaše opozorilo se vam najlepše zahvaljujemo.