Dosje javnega naročila 006975/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
ZJN-3: Odprti postopek

JN006975/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 08.10.2018
JN006975/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.12.2018
JN006975/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2019
JN006975/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006975/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 194-439832
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
Referenčna številka dokumenta: 430-410/2018/7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI, NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanjeOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI
upoštevanje OPN MOL ID ter pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora.

2. MERILA KAKOVOSTI URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost urbanistične zasnove, umeščanje in členitev objektov, sodobnost, odnos do okolice, promet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije, upoštevanje ciljev, namena in programske naloge ter celovit demonstracijski učinek.

3. MERILA TRAJNOSTNOSTI
Demonstracijski učinek, okoljski vidik in raba energije, tehnično tehnološki vidik, varnost zgradbe, sociološki in zdravstveni vidik, finančni vidik, funkcionalni vidik in digitalne tehnologije (kakovostni vidiki trajnostnosti tehnične zahteve)

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 36.000 EUR
2. nagrada 23.000 EUR
3. nagrada 14.000 EUR
tri priznanja po 7.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 94.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad je:
24 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 24 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh., , Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Katja Korošec, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Jurij Krpan, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): Fuensanta Nieto, Founding Partner Nieto Sobejano Arquitectos , Namestnica članov (naročnik): Ajda Radinja, univ. dipl. pol. , Namestnik članov (ZAPS): Miran Mohar, slikar, grafični oblikovalec in scenograf, Poročevalka A: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh., Strokovni izvedenec za trajnost: Friderik Knez, univ. dipl. fiz., Strokovni izvedenec za investicijo: Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad. , Izvedenec za gradbene konstrukcije: dr. Bruno Duijč, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka za OPN MOL: Monika Kovač Mesarić, univ. dipl. inž. arh., Skrbnik natečaja: Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 16. 11. 2018
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 23. 11. 2018
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12. 12. 2018
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14. 12. 2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 20. 12. 2018 do 16.00 ure
Oddaja makete sreda 9. 1. 2019 do 12.00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 15. 2. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2018   13:11
VPRAŠANJE
Does this competition has a english version ?

ODGOVOR
Yes. Competition documentation folders A (conditions), B (task) and C (competition basis) are being translated and will be published shortly.Datum objave: 22.10.2018   08:47
Obvestilo za javnost št. 1: 22.10.2018
Natečajno gradivo (mape A, B in C) je objavljeno v angleščini.

Public Release No 1: 22.10.2018
Competition documentation (folders A_Competition rules, B_ competition brief, C_ competition basis_1.part and C_ competition basis_2.part) are published in english.

Datum objave: 25.10.2018   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predvideni natečajni rok je v času ob koncu leta, ko so projektantska podjetja običajno zelo zasedena. Glede na zahtevnost in pomembnost natečaja , ki je tudi mednarodni predlagamo podaljšanje roka v čas po novem letu zato, da bi omogočili dovolj časa za izdelavo kvalitetnih natečajnih rešitev

hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
English translation of the question:

To whom it may concern:
The planned deadline for the design contest is at the end of the year, when design companies are generally very busy. Considering the complexity and significance of the international competition, we propose a deadline extension sometimes after New Years in order to give competitors sufficient time for preparation of quality design solutions.

Thank you for your understanding and nice regards

ODGOVOR:
Glede podaljšanja roka je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaenkrat mnenja, da podaljšanje roka ni potrebno.
REPLY:
Regarding the extension, the Ministry for education, science and sport currently believes that an extension is not necessary.


Datum objave: 26.10.2018   08:50
VPRAŠANJE
Dear Srs,
I have a question regardin the spatial programme. Can we divide the 2000sqm of the central space in differents levels, for example two levels of 1000sqm each?? or the central space must be in one floor a unique space?

Thank you very much
Best regards

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
imam vprašanje v zvezi s prostorskim programom. Ali lahko razdelimo 2000 m2 centralni prostor na različne ravni, na primer dve ravni po 1000 m2, ali mora biti centralni prostor v enem nadstropju kot enoten prostor?
Najlepša hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Centralni prostor naj bo enoten, 2000 m2 v istem nadstropju.

REPLY:
The central space should be unique, 2000 m2 on the same floor.Datum objave: 26.10.2018   08:53
VPRAŠANJE
Dear Srs
I am an architect from Spain who is interested in participating in the contest.
According to the bases, the project is completely anonymous, so no personal reference should appear in any place.
As you already know, the sending of the documentation is done through a messenger which necessarily requires you to put the data of the sender, so it would not fulfill the anonymity.
How can we resolve this issue without including it in anonymity?
We can put as a sender the chamber of architects of Spain or the Embassy of Slovenia in Spain as a sender´s data?
Thank you!

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani!
Sem španski arhitekt in se zanimam za sodelovanje na natečaju.
Glede na podloge je projekt popolnoma anonimen, zato nikjer ni mogoče navesti nobene osebne reference.
Kot že veste, pošiljanje dokumentacije poteka preko ustrezne službe, ki zahteva navedbo podatkov pošiljatelja, zato zahteve po anonimnosti ni mogoče izpolniti.
Kako lahko rešimo to težavo, ne da bi kršili anonimnost?
Ali lahko kot pošiljatelja navedemo špansko zbornico za arhitekturo ali veleposlaništvo Slovenije v Španiji?
Hvala vam!

ODGOVOR:
Da, kot pošiljatelja lahko postavite kateri koli zasebni ali poslovni subjekt, ki ne krši pravila o anonimnosti. Kot pošiljatelja lahko navedete tudi:
ZAPS, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova ulica 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

REPLY:
Yes, you can put as a sender any private or business entity that does not break the anonymity rule. You can also put as the sender:
ZAPS, Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Vegova ulica 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.


Datum objave: 26.10.2018   08:56
VPRAŠANJE
Dear Srs
In the bases of the contest says that it will be necessary to present between 3 to 5 panels size 100x70 cm.
Can That size vary to 100x60 cm?
Thank you

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani!
Iz natečajnih podlog je razvidno, da bo treba predstaviti med 3 do 5 plakatov, velikosti 100 x 70 cm.
Ali so plakati lahko veliki 100 x 60 cm?
Hvala

ODGOVOR:
Ne, velikost plakatov mora biti 100 x 70 cm.

REPLY:
No, the size of the panels should be 100x70 cm.Datum objave: 26.10.2018   09:02
VPRAŠANJE
Dear Srs,

1.-In the competition, two areas are established, one marked as the contest area, which is shaded and an unshaded part belonging to OPPN 81 which includes Kolezijska street. Does this unshaded part have to be planned urbanistically?

2.-In the bases of the contest says that you can reach a maximum height of building of 14 meters. How many floors can be built?

3.-Can we build underground and include there the parking lots? Or should the parking lot be on the surface?

Thank you
Best

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
1.-V natečaju sta določeni dve področji, eno je označeno kot natečajno območje, ki je osenčeno, in neosenčeni del, ki pripada OPPN 81 in ki vključuje Kolezijsko ulico. Ali je ta neosenčeni del treba urbanistično načrtovati?
2.-V natečajnih podlogah je navedeno, da je največja višina stavbe lahko 14 metrov. Koliko nadstropij je mogoče zgraditi?
3.-Ali lahko gradimo pod zemljo in tam vključimo tam parkirišča? Ali mora biti parkirišče na površini?

ODGOVOR:
1. Natečajni elaborat mora podati ureditveno situacijo za celotno območje OPPN 81. Območje OPPN 81 (natečajno območje je del območja OPPN 81) mora biti načrtovano urbanistično kot celota.

2. Nadstropja niso določena, venec objekta ne sme presegati višine 14m.

3. Lahko predlagate rešitve s podzemnimi etažami. Na zunanjih površinah morate predvideti obvezne dostope in intervencijske poti do objekta.

Hvala

REPLY:
1. The competition design must provide a spatial arrangement for the entire OPPN 81 area. The area OPPN 81 area (the competition area is part of the OPPN 81 area) must be the subject of urban planning as a whole.

2. The floors are not specified, the geison of the building must not exceed a height of 14m.

3. You can suggest solutions with underground levels. On the outer surfaces you must provide mandatory accesses and escape routes to the facility.

Datum objave: 29.10.2018   13:45
VPRAŠANJE
Hello, is there a registration fee? Thanks.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Ali je potrebno plačati pristojbino za prijavo? Hvala.

ODGOVOR:
Ne.

REPLY:
No.

Datum objave: 30.10.2018   15:19
VPRAŠANJE
Predlagamo podaljšanje roka oddaje natečajnega projekta na četrtek 17. januarja 2019 in oddajo makete na ponedeljek 28. januarja. 2019.


ODGOVOR
English translation of the question:
We propose a deadline extension for the contest project to Thursday, 17 January 2019, and the deadline for the model to Monday, 28 January 2019.

ODGOVOR:
Ocenjevalna komisija ocenjuje, da ni razlogov za podaljšanje roka oddaje natečajnih projektov.

REPLY:
The evaluation committee believes there are no grounds for a competition deadline extension.
Datum objave: 30.10.2018   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je dopustno preseči višino 14m?
14 metrov pomeni dejansko etažnost P+2, (3 x 4m), kar je precej nižje od Trnovskih blokov, naprimer. In glede na to, da je to javni objekt, ki naj bi imel izrazito poudarjeno reprezentativno in demonstracijsko vrednost, bi bilo vredno razmisliti, če lahko ima ustreznejši višinski gabarit. Oz nahko natečajne rešitve predlagajo ustrezno višino (mimo uravnilovke z OPN MOL ID)
Letošnja nova zakonodaja omogoča po skrajšanem postopku sprememebe posameznih določil OPN ravno za takšne primere, tako da iz tega vidika to ne bi smel biti (prevelik) problem.

ODGOVOR
English translation of the question:
To whom it may concern:
Can the height of 14 metres be exceeded?
14 metres means actual floors of P+2 (3 x 4 m), which is much lower than, for example, apartment buildings in Trnovo. Considering that this is a public building, which should have an emphasised representational and demonstrative value, isnt it worth considering more appropriate height dimensions? Or can contest proposals include a more appropriate height (beyond the levelling criteria set by OPN MOL ID)?
This years legislation allows changes to specific provisions of OPN using the fast-track procedure for such cases, so this should not be a (too big) problem.

ODGOVOR:
Dopustne višine stavbe v skladu z določili OPN MOL ID, t.j. do 14,00 m, ni dopustno preseči.
REPLY:
The allowed building height in accordance with the provisions of OPN MOL ID, i.e. up to 14.00 metres, can not be exceeded.
Datum objave: 30.10.2018   15:28
VPRAŠANJE
Ali je zahtevana ali zaželena nosilna lesena konstrukcija objekta? Natečajno gradivo na nekaterih mestih namiguje na to, izrecno se zdi da ni nikjer definirano. Razen v nekem ocenjevalnem parametru. V komisiji je tudi izvedenec za lesene konstrukcije.

ODGOVOR
English translation of the question:
Is the wooden load-bearing building construction required or desired? In certain places, the contest documentation provides some hints, but never provides an explicit definition. Except in a specific evaluation parameter. The commission includes an expert on wooden constructions.

ODGOVOR:
Zaželena je konstrukcijsko napredna in inovativna zasnova stavbe, kar ne izključuje tudi lesene konstrukcije objekta. Hkrati je zaželena smiselna izbira konstrukcijskih materialov, kar se lahko odraža tudi v njihovi kompoziciji in s tem v optimalnem hibridnem konstrukcijskem sistemu zgradbe.

REPLY:
A modern and innovative construction design of the building is desired, which does not exclude a wooden building construction. Furthermore, a sensible choice of construction material is desired, which can be reflected in their composition and thus an optimal hybrid construction system of the building.Datum objave: 30.10.2018   15:31
VPRAŠANJE
V natečajnem gradivu je zahteva po 1.500 m2 zelene (ekstenzivne!) strehe. Ali se res natečajniki ne smemo sami odločiti kakšen tip strehe bi bil najprimernejši glede na koncept zgradbe. In na najboljšo demonstracijsko in visoko tehnološko zasnovo zgradbe.
Vse zasnove s (sodobnejšimi zasnovami, kot zgolj gabarit kocke), recimo parametričnimi, geometrijskimi strehami oz fasadnimi opnami so tako dejansko onemogočene. Pa verjento to ni ravno namen natečajev.

ODGOVOR
English translation of the question:
The contest documentation includes a requirement for 1,500 m2 of green (extensive!) roof. Should not competitors decide by themselves what type of roof would be most suitable based on the building concept? And based on the best demonstrative and high-tech design of the building?
All design (modern designs, such as cube outline), such as parametric, geometric roofs or facade membranes are thus not possible. This is probably not the purpose of the contest.

ODGOVOR:
Zelena streha je del programske vsebine Centra znanosti. V kolikor odločitev o tipu strehe ne vpliva na zagotovitev želenih programskih vsebin površin, je seveda predlog relevanten. Zelena streha po celotni površini ni natečajni pogoj.

REPLY:
The green roof is part of the content of programmes of the Science Centre. If the decision on the roof type does not affect the necessary content of programmes for surfaces, the proposal is relevant. The green roof across the entire surface is not a competition requirement.
Datum objave: 13.11.2018   15:45
VPRAŠANJE
Can I use the area(archaeological site) beyond the river from the north?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):

Ali lahko uporabim območje (arheološko najdišče) izven reke s severa?

ODGOVOR:
Ne.

REPLY:
No.


Datum objave: 13.11.2018   15:48
VPRAŠANJE
Can I use the area beyond the river from the north?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Ali lahko uporabim območje prek reke s severa?

ODGOVOR:
Ne.

REPLY:
No.


Datum objave: 13.11.2018   15:51
VPRAŠANJE
participant : khalfa mohamed souhaib architecte et technicien en topographie

ODGOVOR
Vprašanja je treba oddati v slovenskem ali angleškem jeziku.

REPLY:
Questions should be submitted in Slovene or English language.


Datum objave: 13.11.2018   15:52
VPRAŠANJE
bonsoir je suis khalfa med souhaib un architecte et technicien en topographie algérien; j'ai l ' honneur de participer a ce concours de proposer une conception d'un projet : centre de science je veux tous donner pour a voir une conception qui réponds au exigences : fonctionnelle , formelle , désigne et technologie ...et merci d 'avance
N.B : je veux svp tous les donnés nécessaires e pour commencer le travail

ODGOVOR
Vprašanja je treba oddati v slovenskem ali angleškem jeziku.

REPLY:
Questions should be submitted in Slovene or English language.Datum objave: 13.11.2018   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas kvadratura planetarija, saj je v C_4_Tabela_Prikaz prostorov in povrsin navedena kvadratura 350m2, v natečajni nalogi pa na strani 47 piše velikost planetarija: 250m2.


ODGOVOR
English translation of the question:
Hello, we would like to know what the surface of the planetarium is, as C_4_Tabela_Prikaz prostorov in povrsin states a surface of 350m2, and the call task, on page 47 states that the size is 250m2.

ODGOVOR
Največja velikost planetarija je 350m2.

REPLY:
The maximum size of the planetarium is 350m2.
Datum objave: 13.11.2018   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me, ali je kočne renderje treba narediti konkretno na sliki, ki sta v mapi C_7_Pozicije za obvezne 3D prikaze ali je to le predlog smeri pogleda in je lahko pogled nastavljen iz višje/nižje točke kot sta slikani fotografiji, ki ste jih zagotovili.

pozdrav

ODGOVOR
English translation of the question:

Hello,
I would like to know if the final renders have to be concretely on the images in the folder C_7_Pozicije za obvezne 3D prikaze, or is this only a suggestion of direction of view and the view can also be set from a higher / lower point, as on the photographs which you have provided.

regards

ODGOVOR
Pozicije za obvezne 3D prikaze so obvezne smeri pogleda na objekt.

REPLY:
Pozicije za obvezne 3D prikaze are obligatory directions of view of the building.
Datum objave: 14.11.2018   08:15
VPRAŠANJE
Hello,

I won't to have my design enter the compitetion, how can I sign and upload it?

ODGOVOR

Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
želim, da moja zasnova sodeluje v natečaju, kako jo lahko prijavim in naložim?

ODGOVOR:
Predhodna registracija ni potrebna. Vsi zahtevani elementi oblikovanja natečaja morajo biti poslani v paketu po pošti ali osebno vloženi v ZAPS.
REPLY:
Prior registration is not necessary. All required elements of competition design must be send in a package by post or brought to ZAPS personally.Datum objave: 14.11.2018   08:23
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

We have a question regarding the conditions for participation in competition for Science Centre.
We are architects from Croatia, members of Croatian Chamber od Architects, running the office in Croatia. Do we meet your requirements for participating? If not, what documentation should we submit?

Kind regards.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):

Spoštovani gospod / gospa,
Imamo vprašanje glede pogojev za sodelovanje na tekmovanju za znanstveni center.
Mi smo arhitekti iz Hrvaške, člani hrvaške zbornice arhitektov, ki imajo pisarno na Hrvaškem. Ali izpolnjujemo vaše zahteve za sodelovanje? Če ne, katero dokumentacijo moramo predložiti?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Hrvaška je država EU, zato pooblaščena arhitekturna družba s sedežem na Hrvaškem izpolnjuje zahteve iz točke 2 točke 4.17. Natečajnih pogojev.
Če ste pooblaščeni arhitekt na Hrvaškem, ki deluje kot vodja projekta na natečaju, lahko sodelujete na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

REPLY:
Croatia is an EU state, so an authorised architectural company with headquarters in Croatia meets the requirements set in point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in Croatia, acting as the project leader in the competition, you may participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications.Datum objave: 14.11.2018   08:26
VPRAŠANJE
How can I sign in or register or make account in your website..I would like to Subscribe to the Science Center Competition??

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kako se lahko prijavim ali registriram ali prijavim na vašem spletnem mestu?Želim se prijaviti na natečaj za znanstveni center?

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna.

REPLY:
Prior registration is not necessary.
Datum objave: 14.11.2018   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

mi smo pooblašćeni projektni gospodarski subjekt v
Republiki Makedoniji in imamo pri delu tudi pooblaščeni arhitekti ki so svoje poklične kvalifikacije
pridobili v Republiki Makedoniji.
Moje vprašanje je ali so makedonska pooblaščila ustrezno dokazilo naše
poklične kvalifikacije in ali je dovoljeno sodelovanje ter makedonskih pooblaščenih gospodarskih
subjektov.

Vnaprej zahvaljujem na Vaš odgovor in se tudi opravičujem za mojo slovenščino,


ODGOVOR
English translation of the question:
Dear sir or madam,
we are an authorised planning economical subject at the Republic of Macedonia and our employees are also architects who have acquired their professional qualifications in the Republic of Macedonia. My question is whether Macedonian authorisations are suitable proof of our professional qualification and whether participation of these Macedonian economical subjects is permitted.
I thank you in advance for your answer and also apologise for my Slovene.

ODGOVOR
Republika Makedonija ni država EU ali države EGP, prav tako pa nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi ga opredelil kot državo pogodbenico. Razen če ne zagotovite dokazila, ki bi jo opredelili kot državo pogodbenico arhitekturno podjetje s sedežem v Republiki Makedoniji ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke točke 4.17. Natečajnih pogojev.
Če ste pooblaščeni arhitekt v Makedoniji, ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Razen če ne zagotovite dokazila, ki bi jo opredelili kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij izpolnjuje zahteve iz točke 1 točke 4.17. natečajnih pogojev, morate biti navedeni v arhivu ZAPS (za podrobnosti o vpisu glej tudi odgovor na podobno vprašanje zgoraj).

REPLY:
The Republic of Macedonia is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state, architectural company with headquarters in The Republic of Macedonia doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in Macedonia, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications, to meet the requirements set in point 1. of point 4.17. of Competition Rules, you must be listed in the ZAPS register of architects (for details of enlistment see also answer to similar question above).
Datum objave: 14.11.2018   08:47
VPRAŠANJE
Dear sir,
Is there any need for registration with any form on the contest website, or by sending my designs that would be a registration on the contest ?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Dragi gospod,
ali je na spletni strani natečaja potrebna prijava s katerimkoli obrazcem ali pošiljanje mojih modelov, ki bi bili prijava na tekmovanju?

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna.

REPLY:
Prior registration is not necessary.


Datum objave: 14.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Dear Sir / Madam

may i register as a team ?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):

Spoštovani,
se lahko prijavim kot ekipa?

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna. Dokumentacijo za sodelovanje na natečaju mora oddati natečajnik. Za izpolnjevanje pogojev iz točke 4.17. Natečajnih pogojev morajo imeti vloženi dokumenti vsaj enega avtorja (vodja projekta) in en poslovni subjekt. Natečajnika lahko sestavlja tudi več avtorjev in poslovnih subjektov.

REPLY:
Prior registration is not necessary. Competition tender documentation must be submitted by competitor. To comply with conditions set in point 4.17. of Competition Rules, the competitor must have at least one author (acting as project leader) and one business entity. Competitor may also consist of several authors and business entities.

Datum objave: 14.11.2018   08:59
VPRAŠANJE
i'am from algeria so ,is it possible to submit only by email?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Sem iz Alžirije, ali je mogoče sodelovanje le prek elektronske pošte?

ODGOVOR
Ne. Oglejte si natečajne pogoje.

REPLY:
No. See the competition rules.


Datum objave: 14.11.2018   09:03
VPRAŠANJE
Hello, Is it okay if I submitted all works in manual format? I mean without Autocad or graphic programs files?
Thanks in advance.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni, ali je v redu, če sem vsa dela predložil v ročni obliki? Mislim brez datotek Autocad ali grafičnih programov?
Hvala vnaprej.

ODGOVOR
Ne. Oglejte si natečajne pogoje.

REPLY:
No. See the competition rules.
Datum objave: 14.11.2018   09:11
VPRAŠANJE
Hello
I am the architect of Iran who became interested in this competition.
Can I participate in this contest?
How can I submit design documents?
Should I email?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
sem arhitekt iz Irana, ki se zanima za to tekmovanje.
Ali lahko sodelujem na tem tekmovanju?
Kako lahko predložim projektne dokumente?
Ali naj pošljem elektronsko pošto?

ODGOVOR
Iran ni država EU ali države EGP, prav tako pa nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi ga opredelil kot državo pogodbenico. Razen če ne zagotovite dokazila, ki bi ga opredelili kot državo pogodbenico, arhitekturno podjetje s sedežem v Iranu ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke točke 4.17. natečajnih pogojev.
Če ste pooblaščeni arhitekt v Iranu ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi ga opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Če ne zagotovite dokazil, ki ga opredeljujejo kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij, morate za izpolnjevanje zahtev iz točke 1 točke 4.17. natečajnih pogojev, biti vpisani v imeniku ZAPS (za podrobnosti o vpisu glej tudi odgovor na podobno vprašanje zgoraj).

REPLY:
Iran is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state, architectural company with headquarters in Iran doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in Iran, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications to meet the requirements set in point 1. of point 4.17. of Competition Rules you must be listed in the ZAPS register of architects (for details of enlistment see also answer to similar question above).
Datum objave: 14.11.2018   09:15
VPRAŠANJE
Dear Mr/Mrs,

are architectural offices from Bosnia &Herzegovina eligible to take part in this competition?ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani gospod / gospa,
ali arhitekturni biroji iz Bosne in Hercegovine lahko sodelujejo na tem natečaju?

ODGOVOR
Glej zgoraj Odgovor na enako vprašanje.

REPLY:
See above answer to identical question.
Datum objave: 14.11.2018   09:28
VPRAŠANJE
Q1: With regards to competition language - Is it eligible for submission of the competition proposal (panels and A3) to be in English language?

Q2: With regards to compliance of authors and in relation to section 4.17 in the competition rules doc:

Is it eligible for an architecture company registered in Bosnia and Herzegovina to be an author of a competition proposal if the Project Leader (in this case also founder and director of the aforementioned company) is a registered architect in the UK? i.e. Fully qualified architect registered with the Architects Registration Board.

- Does this qualify as 'the contracting states'?

- Also does the process of attaining evidence of recognised formal qualifications by ZAPS occur before competition submission or after competition submission if the authors is awarded?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
V1: V zvezi z jezikom natečaja - Ali je ustrezna predložitev predloga natečaja (panelov in A3) v angleškem jeziku?

V2: Glede skladnosti avtorjev in v zvezi z oddelkom 4.17 v natečajnih pogojih:

Ali lahko arhitekturna družba, registrirana v Bosni in Hercegovini, sodeluje kot avtor natečajnega predloga, če je projektni vodja (v tem primeru tudi ustanovitelj in direktor omenjenega podjetja) registriran arhitekt v VB? t.j. povsem kvalificiran arhitekt, registriran pri registrskem odboru arhitektov.

- Ali to izpolnjuje pogoje "države pogodbenice"?

- Ali tudi postopek pridobivanja dokazov o priznanih formalnih kvalifikacijah z ZAPS poteka pred oddajo natečajev ali po predložitvi natečaja, če so avtorji nagrajeni?

ODGOVOR:
O1: Da.

O2: Bosna in Hercegovina ni država EU ali države EGP, prav tako pa nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico. Razen če ne zagotovite dokazila, ki bi jo opredelili kot državo pogodbenico, arhitekturno podjetje s sedežem v BiH ne izpolnjuje zahtev iz 2. točke točke 4.17. natečajnih pogojev.
Če ste pooblaščeni arhitekt v VB, ki deluje kot vodja projekta na natečaju, lahko sodelujete na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Preverjanje skladnosti se pojavi po oceni natečajnih predlogov in pred objavo rezultatov.

REPLY:
R1: Yes.

R2: Bosnia and Herzegovina is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state, architectural company with headquarters in Bosnia and Herzegovina doesnt fulfil the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in UK, acting as the project leader in the competition, you may participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications. Verification of compliance occurs after evaluation of competition designs and prior to publication of results.

Datum objave: 14.11.2018   09:33
VPRAŠANJE
Dear Sir Madam

Could you please clarify whether all entries need to be by a "business entity" or whether a "competitor" without being a business entity is eligible? For instance if an Architect from a qualifying country but has not formally started their own architectural company.

Thanks.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
prosim, pojasnite, ali morajo biti vsi natečajniki "poslovni subjekt" ali ali je "natečajnik", ki ni poslovni subjekt, upravičen do sodelovanja? Na primer, če je arhitekt iz države, ki izpolnjuje pogoje, vendar ni uradno začel lastne arhitekturne družbe.
Hvala.

ODGOVOR
Znanstveni center je projektni natečaj. Vsak natečajnik mora zato imenovati gospodarski subjekt, ki daje ponudbo v fazi natečaja in kasneje (če je oddana) podpiše pogodbo in pripravi projektno dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

REPLY:
Science centre is a project design competition. Every competitor must therefore name a business entity which is the one that gives the offer in the competition phase and later on (if awarded) signs the contract and prepares the project documentation in compliance with the Construction act (GZ).
Datum objave: 14.11.2018   09:38
VPRAŠANJE
Hello from where i can register to the competition and be part of it ?
and is it group work or individual?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni, od kod se lahko prijavim na natečaj, da bi sodeloval na njem?
In ali je delo v skupini ali posamezno?

ODGOVOR
Registracija za sodelovanje ni potrebna. Natečajniki so lahko pravne ali fizične osebe (ena ali več), ki sodelujejo s svojimi natečajnimi elaborati.

REPLY:
No registration for participation is needed. Competitors can be legal or natural persons (one or several) who participate with their competition designs.
Datum objave: 14.11.2018   09:42
VPRAŠANJE
Regarding the point 6. CONTENT OF THE COMPETITION TENDER DOCUMENTATION of the document A. Competition Rules, could You please confirm that the number of Posters to be presented can vary from minimum 3 to maximum 5, and that those should be submitted in one printed copy only?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kar zadeva točko 6. VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE dokumenta A. Natečajni pogoji, ali lahko potrdite, da se lahko število plakatov spremeni od najmanj 3 do največ 5 in da jih je treba oddati le v eni tiskani kopiji?

ODGOVOR
Da, najmanj 3 do največ 5 plakatov v eni tiskani kopiji.

REPLY:
Yes, minimum 3 to maximum 5 posters in one printed copy only.

Datum objave: 14.11.2018   09:46
VPRAŠANJE
Regarding the point 6. CONTENT OF THE COMPETITION TENDER DOCUMENTATION of the document A. Competition Rules, with 2 pcs. In printed form indicated as NO.PCS for the FOLDER is it intended that the folder may only contain 2 A3 sheets? Or should it be an A3 folder containing a number of sheets, printed in 2 copies? In this case, which is the maximum of sheets to be presented?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kar zadeva točko 6. VSEBINA DOKUMENTACIJE NATEČAJA dokumenta A. Natečajni pogoji, z 2 kosoma v tiskani obliki, ki je označena s ŠT KOS za MAPO, je namen, da ima mapa samo 2 lista A3? Ali pa bi morala biti mapa A3, ki vsebuje več listov, natisnjenih v dveh izvodih? V tem primeru, kakšno je največje število listov, ki so lahko predstavljeni?

ODGOVOR
Mapa A3 naj vsebuje več listov. Mapa mora biti oddana v 2 tiskanih izvodih.

REPLY:
A3 folder should contain several sheets. The folder should be submitted in 2 printed copies.

Datum objave: 14.11.2018   09:50
VPRAŠANJE
Could you please specify what is the difference between the Authors and the Business Entity? Could it be the same person / Architectural studio?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Ali lahko navedete, kakšna je razlika med avtorji in gospodarskim subjektom? Ali je lahko to ista oseba / Arhitekturni studio?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt je ponudnik, ki predloži informativno ponudbo in tisti, ki mora imeti sedež v državi pogodbenici in je registriran za arhitekturne storitve. Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Če je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora slednja identificirati fizično osebo, ki je avtor natečajnega predloga.

REPLY:
Business Entity is the tenderer who submits the informative offer and the one who must have headquarters in a contracting state and is registered for architectural services. The author is a natural person who created copyright work. If a copyright holder is a legal person, the latter must identify the natural person who is the author of the competition design.
Datum objave: 14.11.2018   09:53
VPRAŠANJE
Regarding the Appendix CONTACT code: how can the appendix be filled with name/surname/title street place, state e-mail phone number, without revealing the authors name?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Glede Priloge KONTAKT šifra: kako lahko izpolnimo prilogo z imenom/priimkom/nazivom ulico krajem državo e-pošto telefonsko številko, ne, da bi razkrili ime avtorja?

ODGOVOR
Vnesete lahko katero koli pravno ali fizično osebo po vaši izbiri z ustreznim sedežem (ime / priimek / naslov ulice mesto, država e-pošta telefonska številka), ki ne krši pravila o anonimnosti.

REPLY:
You can put as a contact any legal or natural person of your choice with appropriate headquarters (name/surname/title street place, state e-mail phone number) that does not break the anonymity rule.

Datum objave: 14.11.2018   09:58
VPRAŠANJE
Regarding the point 4.17 of the document A.Competition Rules, and in particular point 1. Project Leader: how can the participant verify their professional qualification and make sure that it meets the requirements of those issued by ZAPS? If it is possible to verify it in this phase already, in order to make sure that in case of the possibility of contract signing, could you please specify the procedure for the verification of the qualification?

Regarding the following point 2. Of the above mentioned point 4.17 That states that a business entity who is not established in the Republic of Slovenia must provide information on free direct access to national databases, or shall be obligedto provide vidence of other documentary proof demonstrating compliance with the set conditions; what is intended by direct access to national databases and how can it be proved and provided? Subsequently, could you please explain what is intended by documentary proof and which type of documenti is it?


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Glede točke 4.17 dokumenta A. Natečajni pogoji in zlasti točke 1. Vodja projekta: kako lahko udeleženec preveri svojo strokovno usposobljenost in zagotovi, da izpolnjuje zahteve, ki jih je izdal ZAPS? Če je v tej fazi že mogoče preveriti, ali lahko v primeru možnosti podpisovanja pogodbe navedete postopek za preverjanje kvalifikacije?

Kar zadeva naslednjo točko 2. Iz zgornje točke 4.17., ki navaja, da mora gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, zagotoviti informacije o prostem neposrednem dostopu do nacionalnih podatkovnih baz ali pa mora zagotoviti vidnost drugega dokaznega gradiva, ki dokazuje skladnost z določenimi pogoji; kaj je mišljeno kot neposredni dostop do nacionalnih podatkovnih zbirk in kako se lahko dokaže in zagotovi? Lahko pojasnite, kaj je mišljeno dokumentnim dokazilom in kateri dokumenti so to?

ODGOVOR
Točka 1 točke 4.17. natečajnih pogojev zahteva, da je vodja projekta avtor natečajnega predloga. Nadalje zahteva, da je naveden v imeniku arhitektov ZAPS. V primeru, da ni v imeniku, lahko sodeluje na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Če je pooblaščeni arhitekt v državi pogodbenici, ki spada v direktivo 2005/36 / ES, bo lahko ZAPS v sistemu preveril poklicne kvalifikacije prek sistema IMI. Če je pooblaščeni arhitekt v državi, ki ne spada v direktivo 2005/36 / ES, ali državi, ki ni država pogodbenica za priznavanje poklicnih kvalifikacij, je vpis v imenik arhitektov ZAPS obvezen. Minimalne zahteve za vpis v ZAPS so: nostrifikacija diplome s strani NAKVIS, 2 leti ustreznih poklicnih izkušenj in uspešno opravljen strokovni izpit na ZAPS. Predvideni čas od datuma registracije za izpit do vpisa v ZAPS je 6 mesecev ali več.

Točka 2 točke 4.17. natečajnih pogojev zahteva, da bodisi posredujete internetno povezavo do vaše nacionalne baze podatkov, kjer lahko naročnik preveri, ali ima vaš poslovni subjekt sedež v državi pogodbenici in je registriran za arhitekturne storitve ali da predložite dokaze v obliki ustreznih dokumentov, ki dokazujejo skladnost z nastavljenimi pogoji.

REPLY:
Point 1 of point 4.17. of Competition Rules requires that the project leader is the author of the competition design. It further requires that he/she is listed in the ZAPS register of architects. In case he/she is not listed, he/she may participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications. If he/she is an authorised architect in a contracting state that falls under the 2005/36/EC Directive, ZAPS will be able to verify his/hers professional qualifications through the IMI system. If he/she is an authorised architect in a state that doesnt fall under the 2005/36/EC Directive, or a state that isnt a contracting state for the recognition of professional qualifications, enlistment in ZAPS register of architects is required. Minimum requirements for enlistment in ZAPS are: nostrification of diploma by NAKVIS, 2 years of appropriate professional experience and successful passing of professional exam at ZAPS. Estimated time from the date of registration for exam to enlistment into ZAPS is 6 months or more.

Point 2 of point 4.17. of Competition Rules requires that you either provide an internet link to your national database where the client can verify that your business entity has headquarters in a contracting state and is registered for architectural services or that you provide evidence in form of appropriate documents, that demonstrate compliance with the set conditions.

Datum objave: 14.11.2018   10:03
VPRAŠANJE
To whom it may concern,
Regarding the point 2.9 of the document A. competition rules, and in particular Required financial guarantees and Designer liability insurance, we would like to ask for a confirmation that these two documents should not be presented in the current phase of the competition, but only in the case of winning a prize or the next phases of project design.
In that sense, the Appendix AUTHOR serves as a guarancy that those requirements are in the posession of the partecipant, but should not be attached as a part of the documentation?


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Na kogar se to nanaša,
kar zadeva točko 2.9 dokumenta A. natečajnih pogojev, in še posebej zahtevana finančna jamstva in zavarovanje projektantske odgovornosti, bi radi zahtevali potrditev, da teh dveh dokumentov ni treba predstaviti v trenutni fazi natečaja, temveč samo v primeru osvojitve nagrade ali v naslednjih fazah projektiranja.
V tem smislu Priloga AVTOR služi kot zagotovilo, da so ta potrdila v posesti udeleženca, vendar pa naj niso priložena kot del dokumentacije?

ODGOVOR
Da, zahteve iz točke 2.9. natečajnih pogojev so le informativne narave in bi morale pomagati natečajniku pravilno določiti ponudbeno ceno. Navedena jamstva in zavarovanja niso del zahtevane dokumentacije te faze. V primeru, da je natečajnikovemu poslovnemu subjektu dodeljena pogodba o projektni dokumentaciji, se zahteva skladnost s postavljenimi zahtevami.

REPLY:
Yes, the requirements listed in point 2.9. of Competition Rules are only of informative nature and should help the competitor to fix the offer price correctly. The listed guarantees and insurances are not part of the required documentation of this phase. However, in the case that the competitors business entity is awarded the project documentation contract, compliance with the set requirements is required.Datum objave: 14.11.2018   14:18
VPRAŠANJE
Hello,
We would like to ask you about area 2. Phase: 196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3. Could we use this area for public square infront of the building of Science center and can we arrange and locate the future technology pavilion there (2x100m2)?
Best regard!


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
radi bi vas vprašali o območju 2. Faza: 196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3. Ali bi lahko to območje uporabljali za javni trg pred stavbo znanstvenega centra in ali lahko tam organiziramo in poiščemo prihodnji tehnološki paviljon (2x100m2)?
Najlepša hvala!

ODGOVOR
Celotni program Centra znanosti, vključno s platformama za paviljonom »Tehnologije prihodnosti«, mora biti umeščen na zemljišča, ki so vključena v 1. fazo projekta. Zemljišča, ki so vključena v 2. fazo projekta, so predvidena za ureditev parkovnih površin oziroma bodo ta služila za morebitno dopolnitev / razširitev programa Centra znanosti v kasnejših fazah oz. za drug javni program.

REPLY:
The complete programme of the Science centre, including platform the pavilion of "Technology of the Future" must be placed onto the land, included in phase 1 of the project. The land, included in phase 2 of the project, is planned for park surfaces or potential additions to / expansions of the "Science Centre" programme in the later phases or for another public programme.

Datum objave: 14.11.2018   16:10
VPRAŠANJE
Dear Srs,
1_Regarding to the maximum height of 14 meters of the building, In that 14 meters is included the elevator machinery and other outgoing installations or skylights or the 14 m is only up to the main roof of the building?

2_Regarding to the Pavilion /Technologies of the future" what is it exactly? Is it a pavillion in the building or is a external building? is one space og 250 sqm o varius spaces?

3- Can we put the parking lots underground or must be above surface?

Thank you

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
1_Glede maksimalne višine 14 metrov stavbe, ali teh 14 metrov vključuje naprave dvigala in drugih inštalacij, ali strešna okna, ali je 14 m le do glavne strehe stavbe?
2_Glede paviljona / Tehnologije prihodnosti, kaj natančno to je? Ali je to paviljon v stavbi ali je zunanja stavba? Ali je to en prostor 250 m2 ali več različnih prostorov?
3- Ali lahko parkirna mesta uredimo pod zemljo, ali morajo biti nad zemljo?
Hvala

ODGOVOR
1_Inštalacijske naprave je dopustno urediti nad višino 14,00 m.
V skladu s 121. točko 3. člena OPN MOL ID dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture. Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho.

2_Oblikovanje paviljona »Tehnologije prihodnosti« nad temeljno ploščo ni predmet natečaja.
Paviljon »Tehnologije prihodnosti« je stavba, ki bo dokončana kasneje kot pa glavni objekt Centra znanosti . Paviljon »Tehnologije prihodnosti« je sestavljen iz:
- stalnega dela, tj. iz dveh platform z inštalacijskimi priključki (inštalacijsko hrbtenico) in
- izmenljivega dela, ki bo na platformi postavljen kasneje, skladno z interesi podjetij za demonstracijo tehnologij gradnje in tehnologij v stavbi.
Paviljon »Tehnologije prihodnosti« predvideva 4 izmenljive dele na dveh platformah. Predmet natečaja obsega obe platformi, ki sta temeljni plošči za izmenljive dele paviljona in inštalacijske priključke (inštalacijsko hrbtenico), med tem ko bodo izmenljivi deli načrtovane in zgrajene kasneje, skladno z interesi podjetij za demonstracijo. Izmenljivi deli paviljona »Tehnologije prihodnosti« nad temeljno ploščo niso predmet natečaja.
Predmet natečaja v delu paviljon »Tehnologije prihodnosti« torej obsega pripravo dveh platform -temeljnih ploščadi in inštalacijskih priključkov. Platformi sta kvadratne oz. pravokotne tlorisne zasnove (v razmerju 1:1, največ 1:1,5). Na platformah je predvidena kasnejša izgradnja izmenljivih delov (ki niso del natečaja) skladno z načrtovanimi demonstracijami. Bruto površina ene platforme je 250 m2, bruto tlorisna površina izmenljivega dela, ki bo zgrajen kasneje in ni del natečaja, pa 100m2. Vsaka platforma mora imeti izvedene priključke na multiple inštalacije.
Umestitev platform v prostor mora biti taka, da bo za izmenjlive dele, ki bodo kasneje zgrajeni na njih, omogočen nemoten zajem sončne energije na strehi in vsaj na eni fasadi in zadosten razmik med njimi, da se prepreči medsebojni vpliv (razmik med platformama vsaj 6 m).
Lokacija postavitve je predvidena izven stavbe, v bližini stavbe Centra znanosti. Paviljon »Tehnologije prihodnosti« bo z glavno stavbo povezan z vsemi potrebnimi inštalacijami, ki bodo nadzorovale in spremljale delovanje testnih prostorov.

3-Umestitev in lokacija parkirnih površin v natečajnem gradivu ni določena in je odločitev za podzemne garaže oz nadzemne parkirne površine prepuščena natečajnikom. V natečajnih prilogah so predstavljeni rezultati Hidroloških raziskav (višina podtalne vode in viseče vode) ter Geomehanskih vzorcev zemljin na dani lokaciji, kar bo seveda vplivalo na odločitev o pozicioniranju garažnih in parkirnih mest.

REPLY:
1_Installation deviced may be arranged at a height above 14,00 m.
Compliant with Item 121 of Article 3 of OPN MOL ID, the permissible height of the building can be exceeded by: chimney, installation devices, solar collector or solar cells, access to the roof, fence, building and devices of electronic communications infrastructure. The height of the building is the distance between the level of the ground by the entrance to the ground floor of the building and the highest point of the roof ridge for buildings with slanted roofs (one or multiple peaks), or the wreath of the building with a straight roof.

2_The design of the pavilion Technologies of the future above the foundation slab is not the subject of the competition.
The Technology of the future pavilion is a building which will be completed later and not in time as the main building of the Science centre. The Technology of the future pavilion consists of:
- permanent component part, consisting of two platforms with installation connections (installation backbone) and
- changeable component part that will be placed on the platform later, in accordance with the interests of companies for demonstration building technologies and technologies in the building.
The Technology of the future pavilion foresees 4 changeable parts on two platforms. The subject of the competition comprises both platforms, which are the foundation slabs for changeable parts of the pavilion and the installation connections (installation backbone), while the changeable parts are planned and will be built later in accordance with the interests of the companies in a demonstration. The changeable parts of the pavilion Technologies of the future above the foundation slab are not the subject of the competition.
The subject of the competition in the part of the Technologies of the future pavilion, therefore, comprises of the preparation of two platforms - foundation slabs and installation connections. Platforms are square or rectangular floor plan design (in a ratio of 1:1, max. 1:1.5). On the platforms, the later construction of changeable parts (not part of the competition) is planned in accordance with the planned demonstrations. The gross area of one platform is 250 m2, the gross floor area of the changeable part, which will be built later and is not part of the competition, is 100 m2. Each platform must have carried out connections to multiple installations.
The placement of the platforms into the space must be such that for the changeable parts, which will be built on them later, it will be ensured smooth capture of solar energy on the roof and at least on one façade, as well as a sufficient distance between them to prevent interaction (the distance between the platforms is at least 6 m).
The location is provided outside the building, near the building of the Science centre. The Technology of the Future pavilion will be connected to the main building with all the necessary installations that will monitor the operation of test rooms.

3_Placement and location of parking surfaces in the contest material is not determined and the decision for underground garages or above ground parking surfaces is left over to the contestants. The contest attachments include the results of hydrological research (height of subterranean water and hanging water) and the geomechanical samples of soil at the given location, which will, of course, influence the decision on the positioning of grage and parking surfaces.Datum objave: 16.11.2018   11:55
VPRAŠANJE
How do we obtain the five Arabic numerals of the 'code of the competition design'? Is this code assigned by the competitor?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kako pridobimo pet arabskih številk "šifre natečajnega elabotara"? Si to šifro dodeli natečajnik?

ODGOVOR
Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, po vaši izbiri.

REPLY:
The code should consist of five Arabic numerals, of your choice.

Datum objave: 16.11.2018   12:00
VPRAŠANJE
Hi, do you require registration prior to submission? If so, can you please indicate the best way to do so? Thank you!

Pozdravljeni, potrebujete registracijo pred oddajo? Če je tako, ali lahko navedete najboljši način za to? Hvala vam!

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni, ali je pred predložitvijo potrebna registracija? Če je potrebna, ali lahko navedete, kako bi to najlažje naredili? Hvala!

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna. Vse zahtevane elemente natečaja je treba poslati v paketu po pošti ali osebno vložiti na ZAPS.

REPLY:
Prior registration is not necessary. All required elements of competition design must be send in a package by post or brought to ZAPS personally.

Datum objave: 16.11.2018   12:05
VPRAŠANJE
In addition to the posters, booklet and model, is the jury open to auxiliary submissions in other formats, such as videos, etc?
Thanks in advance!

Poleg plakatov, knjižice in modela je žirija odprta za pomožne prispevke v drugih oblikah, kot so video posnetki itd.?
Hvala vnaprej!

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Ali je ocenjevalna komisija poleg plakatov, mape in makete odprta tudi za pomožne predložitve v drugih oblikah, kot so video posnetki itd.?
Vnaprej se vam zahvaljujem!

ODGOVOR
Ne.

REPLY:
No.

Datum objave: 16.11.2018   12:10
VPRAŠANJE
Hello,
Kindly inform me, where is the registration link??

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
prosim za informacijo, kje je povezava za registracijo.

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna. Vse zahtevane elemente natečaja je treba poslati v paketu po pošti ali osebno vložiti na ZAPS.

REPLY:
Prior registration is not necessary. All required elements of competition design must be send in a package by post or brought to ZAPS personally.

Datum objave: 16.11.2018   12:16
VPRAŠANJE
1. Is there a provision for "tower" elements beyond the height of 14m? If so is there a percentage of foot print and height that they have to meet?

2. Is there a provision for sloping roof at an angle beyond the 14m mark of the cornice?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
1. Ali obstaja določba za elemente, ki se vzpenjajo nad višino 14 m? Če je tako, ali sta določena odstotek odtisa stavbe (obsega stavbe na ravni tal) in višina, ki morata biti izpolnjena?

2. Ali obstaja določba za kot poševne strehe za napušč, nižji od 14 metrov?

ODGOVOR
1. »Tower elements« nad dopustno višino stavbe niso dopustni.
2. Dopustna višina stavbe je do 14,00 m. Višina stavbe je v skladu z določili OPN MOL ID razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho.

REPLY:
1. Tower elements above the permissible height of the building are not permitted.
2. The permissible height of the building is up to 14.00 m. The height of the building is in accordance with the OPN MOL ID the distance between the ground level at the entrance to the ground floor of the building and the highest point of the ridge of the building with the inclined roof (mono-pitched or multi-pitched) or a gaison of a flat roof building.

Datum objave: 16.11.2018   12:19
VPRAŠANJE
bonjour
le lien d'inscription du concour SVP ?

ODGOVOR
Vprašanja je treba podati v slovenskem ali angleškem jeziku.

REPLY:
Questions should be submitted in Slovene or English language.

Datum objave: 16.11.2018   12:24
VPRAŠANJE
kako sodelovati na tem tekmovanju?

ODGOVOR
English translation of the question:
How to participate in this competition?

ODGOVOR
Skladno z natečajnim gradivom, ki je objavljeno na https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

REPLY:
In accordance with the competition material published at https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Datum objave: 16.11.2018   12:28
VPRAŠANJE
Dear Sir,

We have recently found the competition, and we want to know who are eligible to participate ?

thanks in advance.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
nedavno smo izvedeli za natečaj in bi želeli vedeti, kdo je upravičen do sodelovanja?
Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Sodelujejo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje postavljene v točki 4.17. natečajnih pogojev in druge zahteve iz razpisne dokumentacije.

REPLY:
Participate can anyone who fulfills the conditions set out in point 4.17 and other requirements of the competition documentation.

Datum objave: 16.11.2018   12:32
VPRAŠANJE
Navadno je pri natečajih potrebno izpolniti tudi ESPD obrazec. Ali v tem primeru to ni potrebno?

ODGOVOR
English translation of the question:
It is usually necessary to complete the European Single Procurement Document ESPD form in the competitions. Is this not necessary in this case?

ODGOVOR
Ne.

REPLY:
No.

Datum objave: 16.11.2018   12:36
VPRAŠANJE
How can I register and submit the documents?
Thank you so much

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kako se lahko registriram in predložim dokumentacijo?
Hvala lepa.

ODGOVOR
Predhodna registracija ni potrebna. Za predložitev glejte točko 4.13. natečajnih pogojev.

REPLY:
Prior registration is not necessary. For submission see point 4.13. of Competition Rules.

Datum objave: 16.11.2018   12:40
VPRAŠANJE
why your site is not presented in English???

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Zakaj vaša spletna stran ni predstavljena v angleščini???

ODGOVOR
Spletna stran in dokumentacija o natečaju sta predstavljeni v angleščini.
https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2

REPLY:
The site and the competition documentation is presented in English.
https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2

Datum objave: 16.11.2018   12:46
VPRAŠANJE
We are an architectural office from Ukraine. Are we eligible to take part in the competition?
(As you state: authorized architects who have acquired a professional qualification in a Member State of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation or in a country with which an appropriate international agreement has been concluded may participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications.)
How can we find out if our countries have necessary agreements?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Smo arhitekturni biro iz Ukrajine. Ali smo upravičeni do sodelovanja na natečaju?
(Navedli ste: pooblaščeni arhitekti, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarski konfederaciji ali v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko sodelujejo na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.)
Kako lahko ugotovimo, ali imajo naše države sklenjene potrebne sporazume?

ODGOVOR
Ukrajino zavezuje Sporazum o vladnih naročilih (GPA), zato arhitekturno podjetje s sedežem v Ukrajini izpolnjuje zahteve iz točke 4.17. natečajnih pogojev.
Če ste pooblaščeni arhitekt v Ukrajini, ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES (veljavne za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mi pa nismo seznanjeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi državo opredeljeval kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Če ne predložite dokaza, ki bi državo opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij, na podlagi česar bi bile izpolnjene zahteve, določene v 1. odstavku točke 4.17 natečajnih pogojev, morate biti vpisani v imenik ZAPS (za podrobnosti o vpisu glejte tudi odgovor na podobno vprašanje zgoraj).

REPLY:
Ukraine is bound by the Agreement on Government Procurement (GPA) so an architectural company with headquarters in Ukraine meets the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in Ukraine, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications to meet the requirements set in point 1. of point 4.17. of Competition Rules you must be listed in the ZAPS register of architects (for details of enlistment see also answer to similar question above).

Datum objave: 16.11.2018   13:03
VPRAŠANJE
1. VPRAŠANJE:
V natečajni nalogi mankajo zahtevane svetle višine vseh prostorov. Prosimo za točno navedbo višin vseh prostorov.
2. VPRAŠANJE:
Ali lahko teren namenjen 2. fazi predvidimo na drugi poziciji v natečajnem območju?
3. VPRAŠANJE:
Prosimo za točno navedbo kote, do koder segajo poplave.

ODGOVOR
English translation of the question:
1. QUESTION:
In the competition task, the required clear heights of all spaces are passed. Please indicate the exact height of all rooms.
2. QUESTION:
Can we foresee the field, which is intended for stage 2, in a different position in the competition area?
3. QUESTION:
Please indicate exactly the heights to which floods occur.

ODGOVOR
1. Odgovor na 1. vprašanje:
Stavba Centra znanosti predstavlja arhitekturno inovativen in prostorsko prepleten sistem, kjer lahko arhitekti v največji možni meri z upoštevanjem programskih vsebin inovativno, svojstveno in sodobno zasnujejo natečajni predlog. V zasnovi programskih ter tudi vseh ostalih prostorov pa morajo natečajni predlogi obvezno upoštevati predhodna mnenja in pogoje nosilcev urejanja prostora, usmeritve iz natečajne naloge, vse veljavne zakone, predpise, pravilnike in tehnične smernice, ki se nanašajo na graditev objektov ter zadostiti minimalnim pogojem iz 66. in 67. člena PRAVILNIKA o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418):

66. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da svetla višina delovnega prostora znaša vsaj:
- 2,50 m, če je osnovna površina prostora manjša od 50 m2;
- 2,75 m, če je osnovna površina prostora večja od 50 m2;
- 3 m, če je osnovna površina prostora večja od 100 m2;
- 3,25 m, če je osnovna površina prostora večja od 2000 m2.
(2) V prostorih s poševnim stropom nad delovnimi mesti in prometnimi potmi svetla višina prostora na nobenem mestu ne sme biti manjša kot 2,5 m.
(3) V prodajalnah, pisarniških in podobnih delovnih prostorih, kjer se opravlja pretežno lažje delo ali se pretežno sedi, lahko pristojni organ po predhodni presoji, pri kateri upošteva gradbene danosti prostora in naravo delovnega procesa, dovoli nižjo svetlo višino, vendar ne več kot za 0,25 m.

67. člen
(1) V prostorih s stalnimi delovnimi mesti mora delodajalec zagotoviti, da pripada vsakemu delavcu najmanj naslednji prosti zračni volumen:
- 12 m3 pri lahkem fizičnem delu;
- 15 m3 pri srednje težkem fizičnem delu;
- 18 m3 pri težkem fizičnem delu.
(2) Prostornina delovnega prostora, ki se naravno zrači, se mora zaradi začasne prisotnosti drugih delavcev povečati za 10 m3 na začasno prisotnega delavca.


2. Odgovor na 2. vprašanje:
Ne


3. Odgovor na 3. vprašanje:
Glede na to, da se obravnavano območje nahaja znotraj vodovarstvenega območja z oznako VV II, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št.115/2007. 9/2008. 65/2012 in 93/2013)
Izkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečjem zadnjih 10 let, ki leži na koti 273,5 m n.v..


REPLY:
1. Reply on 1. QUESTION:
The building of the Science centre represents an architecturally innovative and spatially intertwined system, where architects, as far as possible, can innovatively, characteristically and modernly conceive the competition proposal, taking into account programme contents. In the design of programme and all other premises the competition proposals must compulsorily take into account previous opinions and conditions of spatial planning operators, guidelines from the competition task, all applicable laws, regulations, rules and technical guidelines relating to the building construction and meet the minimum conditions referred to in Articles 66 and 67 of the RULES on the requirements for ensuring the safety and health of workers at workplaces (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418):

Article 66
(1) The employer must ensure that the clear height of the workspace is at least:
- 2.50 m if the base area of the space is less than 50 m2;
- 2.75 m if the base area of the space is more than 50 m2;
- 3 m if the base area of the space is more than 100 m2;
- 3.25 m if the base area of the space is more than 2,000 m2.
(2) In spaces with sloping ceilings above workplaces and traffic routes the clear height of the space must not be less than 2.5 m in any place.
(3) In shops, offices and similar workplaces, where mostly easier work or mostly sitting work is done, the competent authority may after preliminary assessment, taking into account the construction features of the space and the nature of the working process, allow a lower clear height, but not more than for 0.25 m.

Article 67
(1) In places with permanent posts the employer must ensure that at least the following free air volume belongs to each worker:
- 12 m3 for light manual labour;
- 15 m3 for medium heavy manual labour;
- 18 m3 for heavy manual labour.
(2) Due to the temporary presence of other workers, the volume of the workplace that is naturally ventilated must be increased by 10 m3 per temporary present worker.


2. Reply on 2. QUESTION:
No.


3. Reply on 3. QUESTION:
Given that the area under consideration is located within the water protection zone marked VV II, it is necessary to strictly observe all the conditions in the Decree on the water protection area for the aquifers of Ljubljansko barje and outskirts of Ljubljana (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 115/2007, 9/2008 65/2012 and 93/2013).
Excavations, facilities or installations in the wider water protection zone should be built above the middle level of the groundwater, above the average of the last 10 years, which lies at height of 273.5 m above sea level.

Datum objave: 16.11.2018   13:07
VPRAŠANJE
Bonjour, je suis Architecte Algerienne.
Je n'arrive pas à trouver les informations de base de projet comme la surface, le gabaret maximal, le programme ect...
Merci de me répondre. Mes salutations.


ODGOVOR
Vprašanja je treba podati v slovenskem ali angleškem jeziku.
REPLY:
Questions should be submitted in Slovene or English language.

Datum objave: 16.11.2018   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za obrazložitev; kaj je virtualni planetarij, ki ga je potrebno vključiti v zasnovo konferenčne sobe?

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello, I am asking for an explanation; what is a virtual planetarium that needs to be included in the design of the conference room?

ODGOVOR
V natečajni nalogi poimenovanje VIRTUALNI PLANETARIJ ni uporabljeno.
Prostor PLANETARIJA bo namenjen sodobnim interaktivnim projekcijam s področja vesolja, astronomije in drugih ved. Predvidena je najsodobnejša 3D projekcijska oprema, ki omogoča tudi »real time« opazovanje in spoznavanje nočnega neba in doživetja dimenzij vesolja. Sferična dvorana, ki je akustično dobro ločena od ostalih prostorov. Zaželjen je direkten izhod na zeleno streho oz. zunanje površine, za namen opazovanja zvezd s teleskopom.

REPLY:
The term VIRTUAL PLANETARY is not used in the competition task.
Spacefor the PLANETARIUM will be intended for contemporary interactive projections from the field of universe, astronomy and other sciences. The state-of-the-art 3D projection equipment is envisaged, which also enables "real time" observation, discovering of the night sky and experience of the dimensions of the universe. Spherical hall, which is acoustic well separated from other spaces. A direct exit to the green roof or external surfaces is desirable, for the purpose of observing stars with a telescope.

Datum objave: 16.11.2018   13:23
VPRAŠANJE
DEAR .......

How to sign in to the international competition and how to register ?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
SPOŠTOVANI ...
Kako se prijaviti na mednarodni natečaj in kako se registrirati?

ODGOVOR:
Predhodna registracija ni potrebna. Vse zahtevane elemente natečaja je treba poslati v paketu po pošti ali osebno vložiti na ZAPS.

REPLY:
Prior registration is not necessary. All required elements of competition design must be send in a package by post or brought to ZAPS personally.

Datum objave: 16.11.2018   13:26
VPRAŠANJE

( A_competition rules ...

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
( A_natečajni pogoji ...

ODGOVOR:
Ni jasno postavljeno vprašanje.

REPLY:
The question referred is not clear.

Datum objave: 16.11.2018   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pošiljamo nekaj vprašanj:
1. Ali je lahko kupola planetarija višja od predvidene višine venca-14m?
2. Ali mora biti mini eksperimentalnica (11) prostorsko povezana s osrednjim prostorom, kot je navedeno v natečajni nalogi?
3. Ali je osrednji skladiščni prostor (18) namenjen vsem prostorom, ali samo osrednjemu razstavnemu prostoru? Ali mora biti lociran v pritličju?


ODGOVOR
English translation of the question:
Hello, we send some questions:
1. Can the dome of the planetarium be higher than the predicted height of the geison -14 m?
2. Should the mini experimental room (11) be spatially linked to the central space, as stated in the competition task?
3. Is the central storage space (18) intended for all the rooms, or only for the central exhibition space? Should it be located on the ground floor?

ODGOVOR
1. Dopustna višina stavbe, tudi npr. planetarija, je do 14,00 m. Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho. V skladu s 121. točko 3. člena OPN MOL ID dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.
2. Da.
3. Osrednji skladiščni prostor je namenjen dostavi, hranjenju in pripravi (predvsem večjih) eksponatov za razstave in dogodke. Drugi programski prostori ( Fab-Lab, Demonstracijsko središče, Galerija idr.) imajo predvidene svoje pomožne tehnične prostore, ki naj se nahajajo v neposredni bližini programskih prostorov in so opisani v natečajni nalogi. Lokacija osrednjega skladiščnega prostora naj bo funkcionalno umeščena v stavbo glede na njeno predvideno programsko zasnovo in zagotavlja čim krajše poti do programskih prostorov.

REPLY:
1. The permissible height of the building, including, for example, planetarium, is up to 14.00 m. The height of the building is the distance between the ground level at the entrance to the ground floor of the building and the highest point of the ridge of the building with the inclined roof (mono-pitched or multi-pitched) or a gaison of a flat roof building. In accordance with point 121 of article 3 of the OPN MOL ID, the permissible height of the building may exceed: chimney, installation devices, solar collector or solar cells, access to the roof, fence, facility and device of electronic communications infrastructure.
2. Yes.
3. The central storage space is intended for the delivery, storage and preparation of (especially large) exhibits for exhibitions and events. Other software spaces (Fab-Lab, demonstration centre, gallery etc.) have foreseen their own auxiliary technical spaces, which should be located in the immediate proximity of the programme spaces and are described in the competition task. The location of the central storage space should be functionally positioned in the building according to its intended programme design and should provide as short as possible paths to the programme spaces.

Datum objave: 16.11.2018   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na odgovor o lokaciji osrednjega prostora, menimo, da je oblikovanju in lokacija osrednjega prostora zadeva projektne rešitve. Morda je rešitev osrednjega prostora v dveh etažah boljša, fleksibilnejša, bolj uporabna..., zato nas zanima ali je razporeditev osrednjega prostora v dveh etažah izključujoči parameter.

V razpisni dokumentaciji navajate da mora biti galerija večje prostornine. Kakšna je zahteva o višini prostora? Enako vprašanje je za osrednji prostor.

Hvala za odg.

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam.
Regarding the response to the location of the central space, we consider that the design and location of the central space concerns project solutions. Perhaps the solution of the central space on two floors is better, more flexible, more useful ... so we are wondering whether the arrangement of the central space in two floors is an exclusive parameter.
You state in the tender documentation that the gallery should be larger in volume. What is the requirement for the height of the space? The same question is for the central space.
Thanks for the reply.

ODGOVOR:
Razporeditev Osrednjega prostora v dveh etažah je izključujoči parameter.
Osrednji prostor eksperimentalnice naj se predvidi v enotni zasnovi, kot je navedeno v natečajni nalogi, z možnostjo fleksibilnih delitev in oblikovanja manjših prostorov. Vsekakor pa ni predvideno, da bi se prostor eksperimentalnice-osrednjega razstavnega prostora že v prvotni zasnovi razdelil na manjše prostore v različnih etažah.
Minimalne zahtevane višine prostorov so bile podane v odgovoru z dne 6.11.2018.
Opis Galerije v natečajni nalogi, kjer je navedena tudi večja prostornina prostora, je predvsem mišljen kot opomnik, da so lahko dela predstavljena v galeriji večjih dimenzij, in za dobro predstavitev potrebujejo večji volumen.

REPLY:
The arrangement of the central space on two floors is the exclusive parameter.
The central place of the experimental room should be envisaged in an uniform design, as stated in the competition task, with the possibility of flexible division and creating of smaller spaces. In any case, it is not envisaged that the space of the experimental room-central exhibition space would be divided into smaller rooms in different floors in its original design.
The minimum required height of the spaces was given in the answer of 6.11.2018.
The description of the gallery in the competition task, which also includes a larger volume of space, is primarily meant as a reminder that the works presented in a gallery can be of larger dimensions and they need a larger volume for a good presentation.


Datum objave: 16.11.2018   13:59
VPRAŠANJE
lahko svoj končni predlog predloži v angleščini?
ali lahko galerijo in razstavo razstavljamo na več ravneh ali pa moramo to narediti na eni ravni?

can we submit our final proposal in english?
can we design the gallery and the showroom on several levels or we have to make it on one level?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja in odgovora (Slovene translation of the question and the reply):

lahko svoj končni predlog predloži v angleščini?
Odgovor: DA.

ali lahko galerijo in razstavo razstavljamo na več ravneh ali pa moramo to narediti na eni ravni?
Odgovor: Galerija in Osrednji prostor se lahko nahajata na ločenih nivojih.


English translation of the question and the reply:

can we submit our final proposal in english?
Reply: YES.

can we design the gallery and the showroom on several levels or we have to make it on one level?
Reply: The gallery and the central space can be located on separate levels.Datum objave: 16.11.2018   14:03
VPRAŠANJE
please how i can make a register in the competition SCIENCE CENTRE .

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Prosim, kako se lahko registriram za natečaj CENTER ZNANOSTI.

ODGOVOR:
Predhodna registracija ni potrebna. Vse zahtevane elemente natečaja je treba poslati v paketu po pošti ali osebno vložiti na ZAPS.

REPLY:
Prior registration is not necessary. All required elements of competition design must be send in a package by post or brought to ZAPS personally.

Datum objave: 16.11.2018   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali boste odgovorili na vsebinska vprašanja postavljena po roku za postavljanje vprašanj? Rok za postavljanje vprašanj je 16.11.2018.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
English translation of the question:
Hello!
Will you answer the substantive questions asked after the questionnaire? The deadline for asking questions is 16.11.2018.
Thanks for the reply.

ODGOVOR:
Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprašanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal.

REPLY:
Substantive responses will be published only for substantive questions that will arrive within the deadline. The client will not respond to questions received after the deadline.

Datum objave: 19.11.2018   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, kakšne so priporočene oz. najnižje svetle višine programskih prostorov? Hvala.

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello,
we are interested what are recommended or the minimum clear heights of programme spaces? Thanks.

ODGOVOR:
V skladu s 66. in 67. členom Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, so višine prostorov naslednje :
- 2,50 m, če je osnovna površina prostora manjša od 50 m2;
- 2,75 m, če je osnovna površina prostora večja od 50 m2;
- 3 m, če je osnovna površina prostora večja od 100 m2;
- 3,25 m, če je osnovna površina prostora večja od 2000 m2.
Programski prostori Centra znanosti lahko zaradi svoje specifike presegajo minimalne zahteve iz navedenega Pravilnika.

REPLY:
In accordance with Articles 66 and 67 of the Rules on requirements for ensuring the safety and health of workers at workplaces, the heights of the premises are as follows:
- 2.50 m if the base area of the space is less than 50 m2;
- 2,75 m if the base area of the space is more than 50 m2;
- 3 m if the base area of the space is more than 100 m2;
- 3.25 m if the base area of the space is more than 2,000 m2.
Due to their specifics, the programme spaces of the Science centre may exceed the minimum requirements of the said Rules.

Datum objave: 19.11.2018   09:44
VPRAŠANJE
Dear sir/Madam
We are contestants from North Africa Egypt, please i wanna know how can we register and get more informations about the competition, as the information for registering is not clear enough, and thank you so much for your considerations..

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani!
Smo natečajniki iz Severne Afrike, iz Egipta. Rad bi vedel, kako se lahko registriramo in kje dobimo več informacij o natečaju, saj podatki za registracijo niso dovolj jasni. Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Predhodna registracija ni potrebna. Dokumentacijo za sodelovanje na natečaju mora oddati natečajnik. Za izpolnjevanje pogojev iz točke 4.17. natečajnih pogojev mora imeti natečajnik vsaj enega avtorja (vodjo projekta) in en poslovni subjekt. Natečajnika lahko sestavlja tudi več avtorjev in poslovnih subjektov. Če ste pooblaščeni arhitekt v Egiptu, ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi Egipt opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Oglejte si natečajne pogoje in druge odgovore.

REPLY:
Prior registration is not necessary. Competition tender documentation must be submitted by competitor. To comply with conditions set in point 4.17. of Competition Rules, the competitor must have at least one author (acting as project leader) and one business entity. Competitor may also consist of several authors and business entities. If you are an authorised architect in Egipt, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify Egipt as a contracting state for the recognition of professional qualifications. See the competition rules and other answers.

Datum objave: 19.11.2018   09:59
VPRAŠANJE
Hi.

1- Does the structure of the science centre must be in wood. Or we can choose concrete or steel and then the facades in wood??

2- can we design the gallery or the showroom with several floors (550m2 /3) or it has to be on one floor (500m2)??

3- can we submit in frensh or english?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!

1 - Ali mora biti konstrukcija Centra znanosti lesena? Ali lahko izberemo beton ali jeklo in potem fasade v lesu?

2 - Ali lahko galerijo ali demonstracijsko središče načrtujemo v več nadstropjih (550 m2/3), ali mora biti v enem nadstropju (500 m2)?

3 - Ali dokumentacijo lahko predložimo v francoščini ali angleščini?

ODGOVOR:
1 - Izbor konstrukcijskih in fasadnih elementov je prepuščen natečajnikom.
2 - Prostor Galerije naj bo načrtovan v enem nivoju. Tudi Demonstracijsko središče »Show room« naj bo načrtovano v enem nivoju. Pri čemer pa se ta dva prostora lahko nahajata v različnih nivojih.
3 - Natečajno ponudbena dokumentacija je lahko izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.

REPLY:
1 - The choice of construction and façade elements is left to the competitors.
2 - The gallery should be planned in one level. Also the demonstration centre Show room should be planned in one level. However, these two spaces can be located at different levels.
3 - The competition tender documentation can be made in Slovene or English language.

Datum objave: 19.11.2018   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V dokumentaciji je omenjena maksimalna višina objekta 14m. Katera nadmorska višina se upošteva kot višinska kota 0.00?

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,

The documentation specifies the maximum height of the building 14 m. Which height above see level is taken as an altitude 0.00?


ODGOVOR:
Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho.

REPLY:
The height of the building is the distance between the height of terrain at the entrance in the ground floor and the highest point of the ridge of the building with an inclined roof (mono-pitched or multi-pitched) or a geison of a flat roof building.

Datum objave: 19.11.2018   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali imajo kateri prostori določeno potrebno višino? (razen planetarija)

Lp

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello!
Do any rooms have a defined required height? (except planetarium)

Best regards

ODGOVOR:
Kot je bilo glede višin prostorov že večkrat zapisano, se morajo upoštevati najmanj zahtevane minimalne svetle višine prostorov kot jih določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
V natečajni nalogi pa je pri opisih programskih prostorov zapisan predviden program, ki se bo v njih izvajal, kar na natečajnikom služi kot priporočilo pri načrtovanju.

REPLY:
As regards the heights of the spaces we have already answered that the minimum clear heights required by the Rules on requirements for ensuring the safety and health of workers at workplaces must be followed.
In the competition task there are descriptions of programme spaces and description of the programme envisaged, which will be implemented, and this shall serve a competitor as a recommendation for planning.

Datum objave: 19.11.2018   11:15
OBVESTILO O PROSTOVOLJNI REGISTRACIJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Kljub predhodnim odgovorom, da registracija ni potrebna, smo se zaradi optimizacije organizacije natečaja odločili za prostovoljno registracijo. Zato naprošamo vse natečajnike, ki nameravajo na natečaju Center znanosti oddati svoj elaborat, da se do 10.12.2018 registrirajo na spodnji spletni povezavi. Za eno oddano natečajno rešitev je potrebna samo ena registracija. Hvala za sodelovanje!
https://www.1ka.si/a/189944

NOTICE ON VOLUNTARY REGISTRATION FOR THE DESIGN COMPETITION
Despite the preliminary answers that registration is not necessary, we decided to introduce voluntary registration in order to optimize the organization of the competition. Therefore, we ask all competitors who intend to submit their competition design for the Science centre to register by 10.12.2018 on the web link below. Only one registration is required for one competition design. Thank you for cooperation!
https://www.1ka.si/a/189944

Datum objave: 20.11.2018   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 2- natečajni pogoji je zavedeno pod 2.9. Bistvene zahteve naročnika v zvezi z naknadno oddajo naročila storitve projektiranja opredeljen parameter zavarovanja projektantske odgovornosti v višini ponudbene vrednosti z DDV. Glede na to, da minimalno vsoto določa zakon (50000eur), je nesorazmerna in nerealna zahteva po višini zavarovanja za polno pogodbeno vrednost, ki se glede na zahtevnost objekta realno ocenjuje v približku vsaj cca. 1 mio eur. Po poizvedovanju zavarovalnic, slednje izjavljajo da tako visoko zavarovanje projektantske odgovornosti ni običajna praksa in bi predstavljala izjemo (če je sploh izvedljiva) , komplikacijo in velik (nepotrebni) finančni vložek za projektanta, ki ima polega tega še dodatno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del. Iz dosedanje prakse na obsežnejših realizacijah smo seznanjeni, da so projekti višjega ranga investicij zavarovane med 200.000 in 300.000 eur. Vezano na gornja dejstva naprošamo za objektiven razmislek o realni oceni zavarovanja projektantske odgovornosti.
Prav tako pa je tudi nerazumljiva zahteva, da znesek zavarovanja projektantske odgovornosti vključuje DDV, ki se ga v vsakem primeru plača državi. Projektantska odgovornost tudi ni promet blaga ali storitve, od česar se po ZDDV plača DDV. Zahteva nima realne pravne osnove, ki bi predpisal znesek projektantske odgovornosti vključujoč DDV, za projektante pa predstavlja dodatno finančno breme, ki je nesmiseln. Naprošamo, da se opredeli vsota zavarovanja brez DDV.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
In the context of the 2-Competition rules under 2.9. Essential requirements of the client in connection with the subsequent award of a project documentation contract are defined parameters of the designers liability insurance in sum up to the amount of the total offer value (project documentation) with VAT. Considering that the minimum amount is determined by the law (50,000 EUR), it is disproportionate and unrealistic requirement for the amount of insurance for the full contract value, which, according to the complexity of the building is realistically estimated at approximate 1 mio eur. After inquiring from insurance companies, the latter declare that such high designers liability insurance is not a normal practice and would constitute an exception (if at all practically feasible), a complication and a large (unnecessary) financial investment for the designer who is also obliged to additional financial collateral for good performance of contractual works . From the practice on already realized extensive projects we are familiar that projects of higher rank of investments are insured for an amount between 200,000 and 300,000 EUR. Based on the above facts we are asking for an objective reflection on the realistic assessment of designers liability insurance.
It is also an incomprehensible requirement that the amount of designers liability insurance includes VAT, which is in any case paid to the state. Designers liability is also not the exchange of goods or services of which VAT is paid according to Value Added Tax Act (ZDDV). The requirement does not have a real legal basis which would prescribe the amount of designers liability insurance including VAT, and for designers it represents an additional financial burden, which is pointless. We ask you to define the sum for insurance without VAT.

Thanks for the reply.

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost izgradnje novega Centra znanosti predvideva investicijo v višini 19.764.000 EUR z DDV. Cilj natečaja je pridobitev najboljše strokovne rešitve in v nadaljevanju procesa oddaje naročila usposobljenega izdelovalca projektne dokumentacije. Z zakonom določena minimalna višina zavarovanja projektne odgovornosti je glede na investicijo in običajne cene tovrstnih projektnih dokumentacij nesorazmerna, zato je zahtevano dozavarovanje projektantske odgovornosti vezano na višino ponudbene cene, ki jo poda natečajnik in v kateri morajo biti všteti vsi stroški, vključno s stroškom dozavarovanja projektantske odgovornosti. Iz tega razloga naročnik svoje zahteve tudi podaja v naprej. Glede na predlog natečajnika, pa naročnik svojo zahtevo glede zavarovanja projektantske odgovornosti zmanjšuje v delu, ki se navezuje na DDV, zato se dopolnjena zahteva glede dozavarovanja projektantske odgovornosti, ki se navezuje na fazo pogajanj in oddajo storitve projektiranja (v točkah 2.9. in 4.24. natečajnih pogojev), glasi:
Zavarovanje projektantske odgovornosti:
Za zavarovalno vsoto do višine skupne ponudbene vrednosti brez DDV.

REPLY:
The estimated value of the construction of the new "Science Centre" foresees an investment in the amount of 19,764,000 EUR with VAT. The objective of the competition is to obtain the best professional solutions and in the continuation of the process to award the contract to a qualified designer of a project documentation. Legally defined minimum amount of designers liability insurance is disproportionate in relation to the investment and the usual prices of such project documentation, therefore the required excess designers responsibility is related to the amount of the total offer value provided by the competitor and in which all costs, including the cost of reinsurance of the excess designers responsibility, must be included. For this reason, the client also gives his requirements in advance. According to the proposal of the competitor, however, the client reduces his requirement regarding designers liability insurance in the part related to VAT, therefore the supplemented requirement for the excess designers liability insurance, which relates to the negotiation phase and the submission of the design service (in points 2.9 and 4.24 of the competition rules) reads as follows:
Designers liability insurance:
for the insurance sum up to the amount of the total offer value without VAT.

Datum objave: 20.11.2018   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V natečajni nalogi mankajo zahtevane čiste minimalne višine vseh razstavnih prostorov - galerije, demo središča, osrednjega prostora. Prosimo, da jih navedete.
2. Sprašujemo, če je prišlo pri navedbi kvadrature prostora 150m2 - 18.9. Strojnica za paviljon "Tehnologije prihodonosti" do napake, saj je primerljiva kvadratura pri pasivnih hišah 10-krat manjša ponavadi okoli 15m2. Ali mora biti strojnica umeščena v glavno stavbo?

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
1. In the competition task the required minimum heights of all exhibition spaces - the gallery, the demonstration centre, the central space - are missing. Please provide them.
2. We ask if there is a mistake when quoting the square footage of 150 m2 - 18.9. The engine room for the pavilion "Technologies of the Future", as the comparable quadrature in passive houses is 10 times smaller, usually around 15 m2. Should the engine room be located in the main building?


ODGOVOR:
1. Minimalne višine vseh razstavnih prostorov v natečajni nalogi niso določene, predvsem z namenom omogočiti svobodo arhitekturnega zasnove v tlorisu in prerezu tako zahtevne in svojstvene stavbe, kakršen bo Center znanosti. Ob tem je potrebno upoštevati 66. in 67. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418).
2. Površina strojnice je pravilna. Upoštevati je potrebno, da mora biti v strojnici dovolj prostora za veliko različnih sistemov hkrati, kot so npr. toplotna črpalka (več črpalk hkrati), plinski generator toplote, hranilnik električne energije, sistem za čiščenje vode, itd.). Strojnica je lahko umeščena v glavno stavbo, lahko pa je tudi izven glavne stavbe. V vsakem primeru mora biti dostopna tudi za oglede. Povezana mora biti s paviljonom »Tehnologije prihodnosti« na način, ki omogoča enostaven priklop paviljona na kateregakoli od sistemov v strojnici.

REPLY:
1. The minimum height of all exhibition spaces in the competition task are not determined, primarily with the aim of enabling the freedom of architectural design in the floor plan and the cross-sections of such a demanding and characteristic building as the Science centre will be. In doing so, it is necessary to take into account Articles 66 and 67 of the Rules on requirements for ensuring the safety and health of workers at workplaces (link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418).
2. The surface of the engine room is correct. It should be taken into account that there must be enough space in the engine room for many different systems at the same time, for example, heat pump (several pumps at the same time), gas heat generator, power storage device, water purification system, etc.). The engine room can be located in the main building, but it can also be outside the main building. In any case, it must also be accessible for sightseeing. It must be connected with the "Technologies of the Future" pavilion in a way that makes it easy to connect the pavilion to any of the systems in the engine room.

Datum objave: 20.11.2018   09:40
VPRAŠANJE
Hello,
we would like to ask You about the public park arrangement and possible update or extension of the program "Science centre" at later stages, or
another public program: 196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3. Is it posiible to situate there the two platforms of the future pavilion.
Best Regards


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
želeli bi vas vprašati glede ureditve javnega parka in glede morebitne posodobitve ali razširitve programa "Centra znanosti" na poznejših stopnjah, ali glede drugega javnega programa: 196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3. Ali je mogoče tam postaviti obe platformi bodočega paviljona?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ne. Celotni program Centra znanosti, vključno s platformama za paviljon »Tehnologije prihodnosti«, mora biti umeščen na zemljišča, ki so vključena v 1. fazo projekta. Zemljišča, ki so vključena v 2. fazo projekta (196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3), so predvidena za ureditev parkovnih površin oziroma bodo ta služila za morebitno razširitev programa Centra znanosti ali za kakšen drug javni program v kasnejših fazah izgradnje.

REPLY:
No. The entire program of the Science centre, including the platforms for the "Technologies of the Future" pavilion, must be located on the land that is included in the first phase of the project. The land that is included in the second phase of the project (196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 197/3) is foreseen for the arrangement of park areas, or it will serve for the possible extension of the "Science centre" or for some other public program in later stages of construction.

Datum objave: 23.11.2018   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v odgovoru na vprašanje o platformah Tehnologije prihodnosti ste odgovorili, da mora biti velikost ena platforme 250m2 (bruto), pričakujete pa dve, torej skupaj 500m2 (bruto). V natečajnih podlogah je predvidena kvadratura celotnega dela skupaj 250m2. Kot razumemo so kvadrature v podlogah podane v neto kvadraturah. Predvidena bruto kvadratura (500m2) kljub vsemu precej presega po podlogah pričakovano neto kvadraturo, prosimo za komentar, hvala.

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir / Madam,
in answer to the question about the platforms of Technology of the Future, you answered that the size of one platform should be of 250 m2 (gross area), and you expect two platforms, so a total of 500 m (gross area). In the competition bases, a total area of 250 m2 is envisaged. As we understand, the square footage in the bases are given in the net square footage. The envisaged gross square footage (500 m2) far exceeds the expected net square footage. Please for comment. Thank you.Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):


ODGOVOR:
Platformi za Paviljon "Tehnologije prihodnosti", merita vsaka cca. 100 m2 oz. obe skupaj največ do 250 m2. Platformi sta kvadratne oz. pravokotne tlorisne zasnove (v razmerju 1:1, največ 1:1,5), pri čemer je potrebno paziti na zadosten razmik med njima, in sicer, da se prepreči medsebojni vpliv (razmik med platformama vsaj 6 m).

V odgovoru na vprašanje o paviljonu "Tehnologije prihodnosti" z dne 26. 10. 2018 je prišlo pri navajanju površine platform do pomote. Pravilen odgovor se glasi:
Paviljon »Tehnologije prihodnosti« je stavba, ki bo dokončana kasneje kot pa glavni objekt Centra znanosti. Paviljon »Tehnologije prihodnosti« je sestavljen iz:
- stalnega dela, tj. iz dveh platform z inštalacijskimi priključki (inštalacijsko hrbtenico) in
- izmenljivega dela, ki bo na platformi postavljen kasneje, skladno z interesi podjetij za demonstracijo tehnologij gradnje in tehnologij v stavbi.

Paviljon »Tehnologije prihodnosti« predvideva 4 izmenljive dele na dveh platformah. Predmet natečaja obsega obe platformi, ki sta temeljni plošči za izmenljive dele paviljona in inštalacijske priključke (inštalacijsko hrbtenico), medtem ko bodo izmenljivi deli načrtovani in zgrajene kasneje, skladno z interesi podjetij za demonstracijo. Izmenljivi deli paviljona »Tehnologije prihodnosti« nad temeljno ploščo niso predmet natečaja.

Predmet natečaja v delu paviljon »Tehnologije prihodnosti« torej obsega pripravo dveh platform -temeljnih ploščadi in inštalacijskih priključkov. Platformi sta kvadratne oz. pravokotne tlorisne zasnove (v razmerju 1:1, največ 1:1,5). Na platformah je predvidena kasnejša izgradnja izmenljivih delov (ki niso del natečaja) skladno z načrtovanimi demonstracijami. Bruto površina ene platforme je cca. 100 m2 (obeh skupaj do 250m2). Vsaka platforma mora imeti izvedene priključke na multiple inštalacije.
Umestitev platform v prostor mora biti taka, da bo za izmenjlive dele, ki bodo kasneje zgrajeni na njih, omogočen nemoten zajem sončne energije na strehi in vsaj na eni fasadi in zadosten razmik med njimi, da se prepreči medsebojni vpliv (razmik med platformama vsaj 6 m).
Lokacija postavitve je predvidena izven stavbe, v bližini stavbe Centra znanosti. Paviljon »Tehnologije prihodnosti« bo z glavno stavbo povezan z vsemi potrebnimi inštalacijami, ki bodo nadzorovale in spremljale delovanje testnih prostorov.

REPLY:
Platforms for the Pavilion "Technologies of the Future" measure every approx. 100 m2 or both together up to 250 m2. Platforms are square or rectangular floor plan design (in a ratio of 1:1, max. 1:1.5) with a reasonable spacing between them in order to avoid interaction (the distance between the platforms is at least 6 m).

In answer to the question about the "Technology of the Future" pavilion of 26. 10. 2018 the mistake occurred when quoting the square footage of the platforms. The correct answer is:
The "Technology of the future" pavilion is a building which will be completed later and not in time as the main building of the Science centre. The "Technology of the future" pavilion consists of:
- permanent component part, consisting of two platforms with installation connections (installation backbone) and
- the changeable component part that will be placed on the platform later, in accordance with the interests of companies for demonstration building technologies and technologies in the building.

The Technology of the future pavilion foresees 4 changeable parts on two platforms. The subject of the competition comprises both platforms, which are the foundation slabs for changeable parts of the pavilion and the installation connections (installation backbone), but the changeable parts are planned and will be built later in accordance with the interests of the companies in a demonstration. The changeable parts of the pavilion Technologies of the future above the foundation slab are not the subject of the competition.

The subject of the competition in the part of the Technologies of the future pavilion, therefore, comprises of the preparation of two platforms - foundation slabs and installation connections. Platforms are square or rectangular floor plan design (in a ratio of 1:1, max. 1:1.5). On the platforms the later construction of changeable parts (not part of the competition) is planned in accordance with the planned demonstrations. The gross area of one platform is cca. 100 m2 (both total up to 250 m2). Each platform must have carried out connections to multiple installations.
The placement of the platforms into the space must be such that for the changeable parts, which will be built on them later, it will be ensured smooth capture of solar energy on the roof and at least on one façade, as well as a sufficient distance between them to prevent interaction (the distance between the platforms is at least 6 m).
The location is provided outside the building, near the building of the Science centre. The Technology of the Future pavilion will be connected to the main building with all the necessary installations that will monitor the operation of test rooms.


Datum objave: 23.11.2018   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz natečajne dokumentacije ne znamo razbrati katere parcele se lahko štejejo za določitev v faktorja zazidanosti (FZ= max 50%)? Ali so v faktor vključene tudi parcele namenjene ureditvi javnih površin in obvodnega pasu (225/52) ter parkovne površine in morebitna dopolnitev programa Centra znanosti v kasnejših fazah (196/1, 1692/47,197/1, 193/7, 193/3)? Hvala.


ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir / Madam,
from the competition documentation we can not figure out which parcels can be considered to determine the building factor (BF = max 50%)? Are in the building factor included also plots intended for the regulation of public spaces and the waterside belt (225/52) as well as the park area and the eventual completion of the program of the Science centre at later stages (196/1, 1692/47, 197/1, 193/7, 193/3)? Thanks.

ODGOVOR:
Za določitev FZ naj se upoštevajo vse parcele v natečajnem območju, to je parcele, namenjene gradnji Centra znanosti, tako faza 1 kot tudi faza 2, razen:
- parcel v območju faze 2, ki jih natečajna rešitev določi kot javne parkovne površine,
- parcele 225/52, ki je predvidena samo za ureditev javnih površin in obvodnega pasu,
- dela parcele 224/4, ki ga natečajna rešitev predvideva za ureditev javnih površin in odmik od vodotoka Gradaščice in
- del površine občinske ceste, Barjanske ceste.
Predvidena namembnost zemljišč je podrobneje razložena v natečajni nalogi v poglavju III. 5., str. 26.

REPLY:
In order to determine BF, all the plots in the competition area, that is the plots intended for the construction of the Science centre both in phase 1 and phase 2, should be taken into account, except:
- plots in the phase 2, which are determined by the competition solution as public park surfaces,
- plot 225/52, which is intended only for the arrangement of public spaces and the waterside belt,
- part of plot 224/4, which is foreseen by the competition solution for the arrangement of public areas and the distance from the Gradaščica watercourse and
- part of the surface of the municipal road Barjanska street.
The planned land use is explained in more detail in the competition order in Chapter III. 5., p. 26.


Datum objave: 23.11.2018   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1.) V natečajni nalogi navajate sanitarije posebej za program restavracije in kavarne. Ali je v primeru združitve obeh programov potrebno zagotoviti predvideno kvadraturo sanitarij obeh sklopov ali je v tem primeru možno kvadraturo smiselno prilagoditi potrebam prostorov?
2.) Ali lahko, glede na to da se na podani shemi v natečajni nalogi prostor planetarija ne navezuje na vhodno avlo ali osrednji prostor, sklepamo, da planetarij deluje popolnoma samostojno neodvisno od ostalega programa ali je potrebna navezava na kak specifičen prostor?
3.) V skladu z OPN je največji možen FZ 50%. Ali se pri izračunu FZ-ja upošteva samo parcele namenjene programu Centra znanosti (brez Faze 2) ali se upošteva celotno natečajno območje?
4.) Ali je dostop do predvidene zelene strehe omejen samo na delovni čas Centra znanosti, ali je lahko vedno javno dostopen?
5.) Ali je dostop do predvidene znanstvenega igrišča omejen samo na delovni čas Centra znanosti, ali je lahko vedno javno dostopen?

Hvala že vnaprej,

Lep pozdrav!


ODGOVOR
English translation of the question:

Dear Sir /Madam,

Please answer the following questions:

1.) In the competition task you quote the toilets separately for the restaurant and café program. Is it necessary to provide the envisaged square footage of the toilets for the two groups of programmes in the case of merging the programmes? In this case is it possible to adjust the square footage to the needs of the premises?
2.) Given the fact that on the basis of the scheme in the competition task the planetarium space is not connected to the entrance hall or the central space, can it be assumed that planetarium operates completely independently of the rest of the program, or is it necessary to connect it to a specific space?
3.) According to OPPN, the maximum BF is 50%. Are in the calculation of the BF taken into account only the plots intended for the Science centre programme (without phase 2) or the entire competition area is taken into account?
4.) Is access to the predicted green roof limited to the Science centre's work hours only, or can it be always publicly accessible?
5.) Is access to the foreseen scientific playground limited to the Science Centre's work hours only, or can it always be publicly available?

Thanks in advance.

Best regards.

ODGOVOR:
1.) Kvadraturo je možno smiselno prilagoditi potrebam prostorov in zagotoviti sanitarne prostore glede na predvideno število obiskovalcev.
2.) Planetarij deluje v okviru programa Centra znanosti in v času obratovanja Centra znanosti, kar pomeni, da bo dostopen preko notranjih komunikacij. Diagram funkcionalnih sklopov in povezav predvideva Planetarij v neposredni bližini konferenčne dvorane do katere se dostopa iz Galerije, Demo središča ali Osrednjega prostora.
3.) Za določitev FZ naj se upoštevajo vse parcele v natečajnem območju, to je parcele, namenjene gradnji Centra znanosti, tako faza 1 kot tudi faza 2, razen:
- parcel v območju faze 2, ki jih natečajna rešitev določi kot javne parkovne površine,
- parcele 225/52, ki je predvidena samo za ureditev javnih površin in obvodnega pasu,
- dela parcele 224/4, ki ga natečajna rešitev predvideva za ureditev javnih površin in odmik od vodotoka Gradaščice in
- del površine občinske ceste, Barjanske ceste.
Predvidena namembnost zemljišč je podrobneje razložena v natečajni nalogi v poglavju III. 5., str. 26.
4.) Zelena streha s programskimi vsebinami je dostopna samo v času obratovanja Centra znanosti in izven delovnega časa ni javno dostopna.
5.) Znanstveno igrišče je javno dostopen prostor, ki se navezuje na Center znanosti in je dostopen vsem tudi izven delovnega časa Centra znanosti.

REPLY:
1.) The square footage can be reasonably adjusted to the needs of the spaces and provide toilets according to the estimated number of visitors.
2.) The planetarium operates within the program of the Science centre and during the times of operation of the Science centre, which means that it will be accessible through internal communications. A diagram of functional sets and connections envisage the Planetarium in the immediate vicinity of the conference room which is accessible from the gallery, the demonstration centre or the central space.
3.) In order to determine BF, all the plots in the competition area, that is the plots intended for the construction of the Science centre both in phase 1 and phase 2, should be taken into account, except:
- plots in the phase 2, which are determined by the competition solution as public park surfaces,
- plot 225/52, which is intended only for the arrangement of public spaces and the waterside belt,
- part of plot 224/4, which is foreseen by the competition solution for the arrangement of public areas and the distance from the Gradaščica watercourse and
- part of the surface of the municipal road Barjanska street.
The planned land use is explained in more detail in the competition task in chapter III. 5., p. 26.
4.) The green roof with programme contents is only accessible during the times of operation of the Science centre and is not publicly accessible outside working hours.
5.) The scientific playground is a publicly available space which is connected to the Science centre and is accessible to everyone even outside the working hours of the Science centre.


Datum objave: 23.11.2018   09:34
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

iz natečajne naloge ni povsem jasno, katero območje upoštevamo pri izračunu FZ - faktorja zazidanosti. Ali upoštevamo celotno natečajno območje ali le zemljišča znotraj faze 1 (par. št. 225/52, 225/25, 221/8, 221/1, 221/9, 1692/49, 1692/4, 223/1, 224/4, 214/1, 222/2, 222/1, 221/4, 221/2, 221/3,
223/2, 223/3, 223/7, 223/8, 223/5, 1692/17, 1692/24, 1692/3, 1692/46), kot je navedeno na strani 65 v natečajni nalogi?

hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello,

it is not entirely clear from the competition task which area is taken into account in the calculation of the BF - building factor. Do we consider the whole competition area or only the land within phase 1 (plots no. 225/52, 225/25, 221/8, 221/1, 221/9, 1692/49, 1692/4, 223/1, 224/4, 214/1, 222/2, 222/1, 221/4, 221/2, 221/3, 223/2, 223/3, 223/7, 223/8, 223/5, 1692/17, 1692/24, 1692/3, 1692/46), as stated on page 65 in the competition task?

Thanks and best regards.

ODGOVOR:
Za določitev FZ naj se upoštevajo vse parcele v natečajnem območju, to je parcele, namenjene gradnji Centra znanosti, tako faza 1 kot tudi faza 2, razen:
- parcel v območju faze 2, ki jih natečajna rešitev določi kot javne parkovne površine,
- parcele 225/52, ki je predvidena samo za ureditev javnih površin in obvodnega pasu,
- dela parcele 224/4, ki ga natečajna rešitev predvideva za ureditev javnih površin in odmik od vodotoka Gradaščice in
- del površine občinske ceste, Barjanske ceste.
Predvidena namembnost zemljišč je podrobneje razložena v natečajni nalogi v poglavju III. 5., str. 26.

REPLY:
In order to determine BF, all the plots in the competition area, that is the plots intended for the construction of the Science centre both in phase 1 and phase 2, should be taken into account, except:
- plots in the phase 2, which are determined by the competition solution as public park surfaces,
- plot 225/52, which is intended only for the arrangement of public spaces and the waterside belt,
- part of plot 224/4, which is foreseen by the competition solution for the arrangement of public areas and the distance from the Gradaščica watercourse and
- part of the surface of the municipal road Barjanska street.
The planned land use is explained in more detail in the competition task in chapter III. 5., p. 26.


Datum objave: 23.11.2018   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V sklopu natečaja so podane tudi Strokovne podlage za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (LUZ). Zanima nas ali je potrebna priprava 3D modela urbanističnih projektov za vključevanje v postopek sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Del naloge je ravno tako urbanistična ureditev območja OPPN 81, ki predvideva anketno rešitev. Zanima nas kaj to je?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
English translation of the question:

Hello!

Within the competition there are also the Expert bases for the production of the municipal detailed spatial plan (LUZ). We are interested in whether the preparation of a 3D model of urban planning projects is needed for inclusion in the process of adopting municipal detailed spatial plans?

Part of the task is also the urban planning of the OPPN area 81, which provides for a survey solution. We would like to know what this is?

Best regards.

ODGOVOR:
3D modela urbanističnih projektov za vključevanje v postopek sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov po navodilih v okviru strokovnih podlag ni treba izdelati.
Za območje OPPN 81 je treba izdelati ureditveno situacijo, t.j. predlog pozidave z osnovnimi višinskimi gabariti.

REPLY:
The 3D model of urban planning projects for inclusion in the process of adopting municipal detailed spatial plans according to instructions in the framework of expert bases doesnt need be elaborated.
For the OPPN 81 area a spatial arrangement needs to be elaborated, i.e. a proposal for the building with basic heights.

Datum objave: 23.11.2018   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V natečajni nalogi piše da mora biti v osrednji skladiščni prostor ''omogočena dostava eksponatov s tovornimi vozili''. Zanima nas:
1. Če je skladiščni prostor v kleti ali je ustrezna dostava preko tovornega dvigala iz pritličja?
2. Lahko prosim določite velikost tovornega vozila?

Hvala!

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello,

In the competition task it says that for the central storage space "delivery of exhibits with trucks should be enabled". We are interested in the following:
1. Is suitable delivery via the cargo lift from the ground floor, if the storage room is in the basement?
2. Can you please specify the size of the truck?

Thanks.

ODGOVOR:
1. Za funkcionalno in neovirano dostavo tehničnega materiala in eksponatov v skladiščne prostore je potrebno v zasnovi zagotoviti čim bolj optimalno in enostavno transportno pot, ki bo funkcionalno umeščena na katerikoli nivo skladno s predlogom natečajne zasnove. Optimalno bi bilo predvideti pokrito/suho mesto raztovarjanja eksponatov.
2. Predviden naj bo dostop primeren za standardne velikosti transportnih vozil, smiselno na programsko usmeritev stavbe.

REPLY:
1. For the functional and unimpeded delivery of technical material and exhibits to storage facilities, in the design the optimal and easy transport route should be provided at the beginning, which shall be functionally positioned at any level in accordance with the proposal of the competition design. It would be optimal to foreseen the covered / dry place for unloading of the exhibits.
2. Envisaged access should be suitable for standard sizes of transport vehicles, in accordance with the program orientation of the building.

Datum objave: 23.11.2018   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Komisijo sestavljajo člani (Vodopivec, Koželj,...), ki so v preteklosti že jasno izrazili njihova mnenja o "trendovski" arhitekturi.
Ali glede na tako sestavo komisije pričakuje arhitekturne rešiteve kubusnih in neiztopajočih oblik?

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello,

The jury is composed of members (Vodopivec, Koželj, ...) who in the past have clearly expressed their opinions on "trendy" architecture.
Does the jury expects architectural solutions of cubic forms and forms which do not stand out in view of such a composition?


ODGOVOR:
Natečajne rešitve morajo biti pripravljene v skladu z natečajno nalogo, ki ne določa oz. predpisuje, niti ne preferira nikakršnih oblik stavbe. Najboljše natečajne rešitve bodo izbrane na podlagi meril, kot so določeni v natečajnih pogojih.

REPLY:
Competition solutions must be prepared in accordance with the competition task, which does not specify or prescribes and does not prefer any form of building. The best competition solutions will be selected on the basis of the criteria defined in the competition rules.

Datum objave: 23.11.2018   09:56
VPRAŠANJE
Hello,
I am an architect from non-European country and I finished PhD in architecture in EU where I am currently teaching at a faculty of architecture.
I am not a member of any EU chamber of architects.
Can I participate in the competition?
Regards

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
sem arhitekt iz neevropske države in doktoriral iz arhitekture v EU, kjer trenutno poučujem na fakulteti za arhitekturo.
Nisem član nobene zbornice arhitektov EU.
Ali lahko sodelujem na natečaju?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pogoji za sodelovanje so navedeni v točki 4.17. natečajnih pogojev. Vodja projekta mora biti strokovno usposobljen, kar pomeni, da mora biti vpisan v imenik ZAPS ali preverljiv na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES (veljaven za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kjer so naštete zahteve za vsako državo.

REPLY:
Conditions for participation are listed in point 4.17. of competition rules. Project leader must be professionally qualified which means, that he/she must be listed in the ZAPS register or verifiable on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications, where requirements for each country are listed.

Datum objave: 23.11.2018   10:06
VPRAŠANJE
Dear sirs, how can we register in the science center competition we are a team and we want to provide our names or create an account

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani, kako se lahko registriramo za natečaj Center znanosti? Smo tim in bi želeli posredovati svoja imena ali si ustvariti račun.

ODGOVOR:
Uradna predhodna registracija ni potrebna. Kljub temu pa prosimo, da pristopite k prostovoljni registraciji na povezavi: https://www.1ka.si/a/18994, najkasneje do 10. 12. 2018. Na podlagi podatkov o številu natečajnih rešitev bomo lažje organizirali izvedbo natečaja v nadaljevanju. Za eno oddano natečajno rešitev je potrebna samo ena registracija.
O tem smo dne 19. 11. 2018 ob 11:15 tudi objavili OBVESTILO O PROSTOVOLJNI REGISTRACIJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU.

REPLY:
Official previous registration is not necessary. Nevertheless, we ask you to join voluntary registration on the link: https://www.1ka.si/a/18994, no later than 10.12. 2018. Based on the data on the number of competition solutions, we will be able to organize the carrying out of the competition. Only one registration is required for one competition solution.
We also published a NOTICE ON VOLUNTARY REGISTRATION FOR THE DESIGN COMPETITION on 19.11.2018 at ob 11:15.

Datum objave: 23.11.2018   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponovno prosim za utemeljitev; kaj je virtualni planetarij, ki ga je potrebno vključiti v zasnovo konferenčne sobe. Besedna zveza VIRTUALNI PLANETARIJ se nahaja v tabeli C_4_Tabela_Prikaz prostorov in povrsin v stolpiču predvidena oprema za prostor 6: KONFERENČNA DVORANA, kjer piše VKLJUČITI VIRTUALNI PLANETARIJ.

Razumevanje pojma virtualni planetarij je ključno za optimalno zasnovo konferenčne dvorane s predvideno prilagojeno projekcijsko ravnino oziroma postavitvijo kupolnega volumna v prostor.

ODGOVOR
English translation of the question:
Hello,

I am asking again for an explanation what is a virtual planetarium that needs to be included in the design of the conference room? The words VIRTUAL PLANETARIUM are indicated in the table C 4 Table of surfaces in the column 6-equipment foreseen: THE CONFERENCE ROOM, where it is written TO INCLUDE A VIRTUAL PLANETARIUM.

Understanding the concept of virtual planetarium is crucial for the optimal design of the conference room with the planed tailored projection surface or the installation of the dome volume into the space.

ODGOVOR:
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Planetarij (prostor planetarija, ki se navezuje na prostor konferenčne dvorane in se nahaja v njeni neposredni bližini) je opredeljen v odgovoru z dne 16. 11. 2018 ob 13:13, objavljenem na portalu JN in v Natečajni nalogi znotraj razpredelnice programskih prostorov.

REPLY:
The contracting authority will not response on questions received after the deadline. The planetarium (the space of a planetarium, which is connected to the space of the conference room and is located in its immediate vicinity) is defined in the answer of 16. 11. 2018 at 13:13, posted on the JN portal and in the competition task within Table of programme spaces.

Datum objave: 23.11.2018   10:20
VPRAŠANJE
Madam, Sir,

Graduated from a Belgian University, we are currently doing the two-years "professional internship" requited by the national Architect Order. With this condition, is it possible for us to participated to the competition?

Thank you

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,

diplomirali smo na belgijski univerzi in trenutno opravljamo dveletno "strokovno pripravništvo", ki ga zahteva nacionalna arhitekturna odredba. Ali lahko s temi pogoji sodelujemo na natečaju?
Hvala.

ODGOVOR:
Pogoji za sodelovanje so navedeni v točki 4.17. natečajnih pogojev. Vodja projekta mora biti strokovno usposobljen, kar pomeni, da mora biti vpisan v imenik ZAPS ali preverljiv na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES (veljaven za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Če ste v trenutku predložitve natečaja strokovno usposobljeni kot pooblaščeni arhitekti v Belgiji, vas je mogoče preveriti s sistemom IMI (informacijskega sistema za notranji trg).

REPLY:
Conditions for participation are listed in point 4.17. of competition rules. Project leader must be professionally qualified which means, that he/she must be listed in the ZAPS register or verifiable on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications. If you are, at the moment of submitting the competition design, professionally qualified as an authorised architect in Belgium, you can be verified through IMI system.

Datum objave: 26.11.2018   09:12
VPRAŠANJE
Where are you going to publish the English versions of documents?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Kje boste objavili angleško različico dokumentov?

ODGOVOR:
Natečajno gradivo je že objavljeno na spletni strani ZAPS:
https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2

REPLY:
The competition material is already published on the ZAPS website:
https://www.zaps.si/index.php?m_id=26&m_name=natecaji_aktualni&lang=2

Datum objave: 26.11.2018   09:17
VPRAŠANJE
Dear Competition
We are a team of architects who wants to register in the competition and this is our first visit to this website with a lot of information, so kindly refer us to the direct link where we can register our names and create the account

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani!
Smo skupina arhitektov, ki bi se želeli registrirati za natečaj. To je naš prvi obisk na tej spletni strani z veliko informacijami. Prosimo vas, da nas napotite na neposredno povezavo, kjer lahko registriramo naša imena in ustvarimo račun.

ODGOVOR:
Uradna predhodna registracija ni potrebna. Kljub temu pa prosimo, da pristopite k prostovoljni registraciji na povezavi: https://www.1ka.si/a/18994, najkasneje do 10. 12. 2018.

REPLY:
Official previous registration is not necessary. Nevertheless, we ask you to join voluntary registration on the link: https://www.1ka.si/a/18994, no later than 10. 12. 2018.

Datum objave: 26.11.2018   09:23
VPRAŠANJE
Hello,

1. Does the table of program spaces beginning at page 44 in the Competition Brief refer to usable floor area (UFA) or gross floor area (GFA)?
What does then the total 7911 sqm of the Building of the Science Centre refer to, GFA or UFA ?
2. International shippers (like DHL TNT etc) do not allow the change of the sender name. Is there a workaround for this to still allow
foreign competitiors to send competition boards from abroad?

Thank you.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!

1. Ali se razpredelnica programskih prostorov, ki se začne na strani 44 natečajne naloge, nanaša na uporabno površino ali bruto tlorisno površino?
Kaj se potem nanaša na skupnih 7911 kvadratnih metrov zgradbe Centra znanosti, na uporabno površino ali bruto tlorisno površino?
2. Mednarodne logistične družbe (na primer DHL, TNT itd.) ne dovoljujejo spreminjanja imena pošiljatelja. Ali obstaja rešitev, ki bi še vedno dovoljevala tujim natečajnikom, da pošljejo natečajne naloge iz tujine?

Hvala.

ODGOVOR:
1. Velikosti prostorov so podane v skladu s standardom SIST ISO 9836 in pomenijo uporabno površino prostorov (UFA).
2. Pošiljatelj natečajnega elaborata je lahko kdorkoli iz vaše države, le da ne izdaja imena avtorja.

REPLY:
1. The sizes of the rooms are given in accordance with standard SIST ISO 9836 and represent the usable floor area of the premises (UFA).
2. Anyone from your country can be sender of the competition design, only the authors name should not be revealed.

Datum objave: 26.11.2018   09:31
VPRAŠANJE
Will I be excluded from the competition, if my competition design arrives per post on time prior to 20.12. at 16.00, but my model (due to unpredictable New Years Eve) fails to arrive until 9.1.2019 until 12.00? Is it possible to send the design and the model together and which date for submission is valid in this case?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Ali bom izključen iz natečaja, če moja natečajna naloga prispe po pošti pred 20.12. ob 16.00, a moja maketa (zaradi nepredvidljivega novoletnega večera) ne uspe prispeti do 9. 1. 2019 do 12.00? Ali je mogoče natečajno nalogo in maketo poslati skupaj, in kateri datum je v tem primeru veljaven?


ODGOVOR:
Da, izključeni boste iz natečaja, če vaša maketa ne bo prispela do 9. 1. 2019 do 12.00.
Da, natečajno nalogo in maketo lahko pošljete skupaj, vendar morate poskrbeti, da bosta na ZAPS prispeli najpozneje do 20. 12. 2018 do 16.00.

REPLY:
Yes, you will be excluded from the competition if your model fails to arrive until 9.1.2019 by 12.00.
Yes, it is possible to send the design and the model together but you must make sure that it reaches ZAPS not later than 20. 12. 2018 by 16.00.

Datum objave: 26.11.2018   12:59
Sporočilo za javnost 26.11.2018:
Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 26.11.2018.

Press Release 26.11.2018:
Photographs of the wider area model are published among the documentation E_foto model. The model is on display at ZAPS, during the official hours from 26.11.2018.

Datum objave: 27.11.2018   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je dovoljeno že v prvi fazi objekt podkletiti na območju rezerviranem za fazo 2?

Hvala za odgovor, lp.ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,

is it allowed already in the first stage to build a basement under building in the area reserved for phase 2?

Thanks for the reply. Best regards


ODGOVOR:
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal.

REPLY:
The contracting authority will not response on questions received after the deadline.


Datum objave: 27.11.2018   10:21
VPRAŠANJE
DEar Srs,
When you say in the delivery folder in A3 format:
1.-What is it the maximum pages?
2.- What do you refer with 2pcs ? is that means that we have to send 2 same copies of the folder?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
navajate, da je treba dostaviti mapo v formatu A3:
1.-Kakšno je največje število strani?
2.- Kaj se nanaša 2 kom? Ali to pomeni, da moramo poslati dve enaki kopiji mape?


ODGOVOR:
Skladno s 6. točko natečajnih pogojev; vsebina natečajne ponudbene dokumentacije:
Mapa.
Število strani ni določeno. Potrebno je oddati dva izvoda mape.

REPLY:
In accordance with point 6 of the competition rules, Contents of the competition tender documentation:
Folder:
The number of pages is not specified. It is necessary to submit two copies of the folder.

Datum objave: 27.11.2018   10:26
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

16.11 smo poslali vprašanje glede računanja faktorja zazidljivosti, saj iz natečajne naloge ni povsem jasno ali pri izračunu upoštevamo celotno natečajno območje ali le območja, ki so navedena na str 65. : 225/52, 225/25, 221/8, 221/1, 221/9, 1692/49, 1692/4, 223/1, 224/4, 214/1, 222/2, 222/1, 221/4, 221/2, 221/3, 223/2, 223/3, 223/7, 223/8, 223/5, 1692/17, 1692/24, 1692/3, 1692/46? Do danes nismo prejeli odgovora, zato ponovno postavljamo vprašanje.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,

on 16.11 we sent a question regarding the calculation of the building factor, since it is not clear from the competition task whether the whole competition area or only the areas listed on page 65 are taken into account when calculating. : 225/52, 225/25, 221/8, 221/1, 221/9, 1692/49, 1692/4, 223/1, 224/4, 214/1, 222/2, 222/1, 221/4, 221/2, 221/3, 223/2, 223/3, 223/7, 223/8, 223/5, 1692/17, 1692/24, 1692/3, 1692/46? To this day we have not received an answer, so we ask the question again.
Thanks. Best regards.


ODGOVOR:
Odgovor je bil objavljen v roku za odgovore na vsebinska vprašanja dne 23.11.2018 ob 9:34 uri.

REPLY:
The answer was published within the deadline for answering the substantive questions on 23.11.2018 at 9:34.

Datum objave: 29.11.2018   08:34
VPRAŠANJE
Dear Srs,
Can we adjust the scale of the floor plans and sections elevations to 1:250 instead of 1:200?
Thank you very much

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
ali lahko prilagodimo merilo tlorisov, etaž in prerezov na 1 : 250 namesto 1 : 200?
Hvala lepa.

ODGOVOR:
Prikazi morajo biti prikazani skladno s 6.1. točko natečajnih pogojev: Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata, v merilu M 1:200.
REPLY:

Presentations must be displayed in accordance with point 6.1. of the competition rules: Composition, form and contents of the competition design, in the scale 1:200.

Datum objave: 29.11.2018   08:38
VPRAŠANJE
Hello,
we could not arrange plans and other drawings in scale 1:200 in one board. Probably you have in mind scale 1:500 for plans, sections and elevation. And may be site plan in scale 1:1000 ?
Best Regards

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
na enem plakatu ne moremo narediti tlorisov in drugih risb v merilu 1 : 200. Verjetno imate v mislih merilo 1 : 500 za tlorise, etaže in prereze. In ali je morda ureditvena situacija v merilu 1 : 1000?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Natečajni elaborat mora biti predstavljen skladno s točko 6.1, ki je v razpisni dokumentaciji opisana v sklopu A_Natečajni pogoji. Predstavitveno merilo risb je obvezno. V sklopu C_Podloge C_5_sheme plakatov je navedeno tudi, da natečajniki lahko dodajo toliko plakatov kot jih je potrebno za prikaz vseh zahtevanih načrtov, vendar ne več kot skupaj 5 plakatov.

REPLY:
The competition design must be presented in accordance with point 6.1, which is described in the competition documentation in the set A-Competition rules. The scale criterion for drawing presentation is obligatory. In the set C_Competition basis, C_5_Poster schemes it is also stated that the competitors can add as many posters as they need to display all the required plans, but not more than a total of 5 posters.

Datum objave: 03.12.2018   10:10
VPRAŠANJE
We tried to compose the boards, but we understand that the scale of the plans and sections for the second board is impossible to be all in scale 1:200 ! May be you have in mind scale 1:500 and than we can arrange all drawing in the board which you listed?
Best regards

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Poskušali smo pripraviti plakate, toda vidimo, da tlorisov etaž in prerezov nikakor ne moremo narediti v merilu 1 : 200! Morda imate v mislih merilo 1 : 500? V tem primeru bi lahko pripravili vse risbe na plakatih, ki ste jih navedli.
Z lepimi pozdravi

ODGOVOR:
Prikazi morajo biti prikazani skladno s 6.1. točko natečajnih pogojev: Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata, v merilu M 1:200. Predstavitveno merilo risb je obvezno. V sklopu C_Podloge C_5_sheme plakatov je navedeno tudi, da natečajniki lahko dodajo toliko plakatov kot jih je potrebno za prikaz vseh zahtevanih načrtov, vendar ne več kot skupaj 5 plakatov.

REPLY:
Presentations must be displayed in accordance with point 6.1. of the competition rules: Composition, form and contents of the competition design, in the scale 1:200. The scale criterion for drawing presentation is obligatory. In the set C_Competition basis, C_5_Poster schemes it is also stated that the competitors can add as many posters as they need to display all the required plans, but not more than a total of 5 posters.


Datum objave: 03.12.2018   10:22
VPRAŠANJE
Hello,
we would like to ask, if we apply like firm, how we need to fulfill next two documents
1 Appendix CONTACT: How can we filled with name/surname/title street, email and phone number, without revealing the authors name? Is the password of the end of the list different from the code of the contest?
2 Appendix AUTHOR: Are we writting only the name of the firm (when we apply only like firm) or it is nessesary to write and our individual names in the list?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
Zanima nas, kako se lahko prijavimo, če se prijavljamo kot podjetje, in kako moramo izpolniti naslednja dva dokumenta
1 Priloga KONTAKT: Kako naj izpolnimo ime/priimek/ulico, elektronsko pošto in telefonsko številko, ne da bi razkrili ime avtorja? Ali je geslo na koncu priloge drugačno od šifre elaborata?
2 Priloga AVTOR: Ali napišemo samo ime podjetja (če se prijavljamo samo kot podjetje), ali je treba na seznam nujno napisati naša posamezna imena?

ODGOVOR:
1: Vnesete lahko katero koli pravno ali fizično osebo po vaši izbiri z ustreznim sedežem (ime / priimek / naslov ulice mesto, država e-pošta telefonska številka), ki ne krši pravila o anonimnosti. Kodo na prilogi KONTAKT izberete po vaši želji, pri čemer poskrbite, da je drugačna od šifre, ki jo izberete za mora svoj natečajni elaborat.
2: V prilogi AVTOR morajo biti navedene in podpisane samo fizične osebe, ki so ustvarile avtorsko delo. Če je imetnik avtorskih pravic pravna oseba (podjetje na primer), mora identificirati in zapisati imena fizičnih oseb, ki so ustvarile delo. Glej tudi 3. točko, 5. odstavek Opredelitev pojmov natečajnih pravil.

REPLY:
1: You can put as a contact any legal or natural person of your choice with appropriate headquarters (name/surname/title street place, state e-mail phone number) that does not break the anonymity rule. Choose the password in the Appendix CONTACT according to you choice, whereby make sure it is different from the code you will choose for your competition design.
2: In the Appendix AUTHOR only the natural pesons who created copyright work must be listed and signed. If the copyright holder is a legal person (a firm for example) it must identify and write down the names of natural persons who created the work. See also paragraph 5. of point 3. Definition of the terms of Competition Rules.

Datum objave: 03.12.2018   10:30
VPRAŠANJE
Dear sir/madam:

We are an architecture studio based in China . We are interested in the competition . And we are setting up our company in France , now it's in the registration stage, the registration procedure may be finished after the competition . Can we participate in the competition as a natural person whose professional qualification accepted by Chinese government , and execute contract after we finished the registration procedure if we can win the contract ?

Thank you very much!

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani!
Smo arhitekturni biro s sedežem na Kitajskem. Zanima nas vaš natečaj. Trenutno ustanavljamo svoje podjetje v Franciji, zdaj je v fazi registracije, postopek registracije bo verjetno zaključen po natečaju. Ali lahko sodelujemo na natečaju kot fizična oseba, katere poklicno kvalifikacijo je sprejela kitajska vlada, in sklenemo pogodbo po zaključku postopka registracije, če na natečaju zmagamo?
Hvala lepa.

ODGOVOR:
Kitajska ni država EU ali država EGP, niti nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico. Arhitekturna družba s sedežem na Kitajskem ne izpolnjuje zahtev pravil natečaja iz 2. drugega odstavka točke 4.17, če ne predložite dokazov, ki bi Kitajsko opredelili kot državo pogodbenico. Prijavijo se lahko samo registrirana arhitekturna podjetja.
Če ste pooblaščeni arhitekt s Kitajske, ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES (veljavne za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mi pa nismo seznanjeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi državo opredeljeval kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Če ne predložite dokaza, ki bi državo opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij, na podlagi česar bi bile izpolnjene zahteve, določene v 1. odstavku točke 4.17 natečajnih pogojev, morate biti vpisani v imenik ZAPS (za podrobnosti o vpisu glejte tudi odgovor na podobno vprašanje zgoraj).

REPLY:
China is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a a contracting state, architectural company with headquarters in China doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules. Only registered architectural companies can apply.
If you are an authorised architect in China, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications to meet the requirements set in point 1. of point 4.17. of Competition Rules you must be listed in the ZAPS register of architects (for details of enlistment see also answers to similar questions).


Datum objave: 03.12.2018   10:35
VPRAŠANJE
IMPORTANT! During the arrangement of our boards we saw that our drawings in board 2 cant be put it ! We are curious about the scale of the drawings in 1:200 or you mean 1:500 ? We are wondering?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
POMEMBNO! Med pripravo plakatov smo ugotovili, da svojih risb nikakor ne moremo umestiti na plakat 2! Zanima nas, ali ste namesto merila 1 : 200 imeli v mislih merilo 1 : 500? Prosimo za odgovor.

ODGOVOR:
Natečajni elaborat mora biti predstavljen skladno s točko 6.1, ki je v razpisni dokumentaciji opisana v sklopu A_Natečajni pogoji. Predstavitveno merilo risb je obvezno. V sklopu C_Podloge C_5_sheme plakatov je navedeno tudi, da natečajniki lahko dodajo toliko plakatov kot jih je potrebno za prikaz vseh zahtevanih načrtov, vendar ne več kot skupaj 5 plakatov.

REPLY:
The competition design must be presented in accordance with point 6.1, which is described in the competition documentation in the set A-Competition rules. The scale criterion for drawing presentation is obligatory. In the set C_Competition basis, C_5_Poster schemes it is also stated that the competitors can add as many posters as they need to display all the required plans, but not more than a total of 5 posters.

Datum objave: 05.12.2018   11:14
VPRAŠANJE
The Project Leader for our submission is an individual German registered architect practicing in Germany and is in partnership with an architectural company from Australia. If we register the project leader on ZAPs as an authorised architect which has acquired a professional qualification in a member state of the EU, are we eligible to take part in the competition?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Vodja projekta za predložitev našega natečajnega elaborata je individualni nemški arhitekt, registriran v Nemčiji, in je v partnerstvu z arhitekturnim podjetjem iz Avstralije. Ali smo upravičeni do sodelovanja na natečaju, če registriramo vodjo projekta na ZAPS-u kot pooblaščenega arhitekta, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici EU?

ODGOVOR:
Če je vaš vodja projekta pooblaščeni arhitekt v Nemčiji, lahko sodelujete na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES (veljavne za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Vendar mora imeti tudi vaš poslovni subjekt sedež v državi pogodbenici in mora biti registriran za arhitekturne storitve. Avstralija ni država EU ali država EGP, niti nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico. Arhitekturna družba s sedežem v Avstraliji ne izpolnjuje zahtev pravil natečaja iz 2. drugega odstavka točke 4.17, če ne predložite dokazov, ki bi Avstralijo opredelili kot državo pogodbenico.

REPLY:
If your project leader is an authorised architect in Germany at the moment of submitting the competition design, you can participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications. However, also your business entity must have headquarters in a contracting state and must be registered for architectural services. Australia is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state, architectural company with headquarters in Australia doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.


Datum objave: 05.12.2018   11:19
VPRAŠANJE
Hello,

Should I register some documents before the submission?
Also, Do I need to send any official documents with project panels and folders?


Thanks

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
Ali moram pred predložitvijo registrirati kakšne dokumente?
Prav tako me zanima, ali moram s projektnimi posterji in mapami poslati kakšen uradni dokument?
Hvala.

ODGOVOR:
Uradna predhodna registracija ni potrebna. Kljub temu pa prosimo, da pristopite k prostovoljni predhodni registraciji na povezavi: https://www.1ka.si/a/18994, najkasneje do 10. 12. 2018.
Obseg natečajnega gradiva, ki ga je potrebno oddati je navedeno v natečajnih pogojih (točka 6.).

REPLY:
Official previous registration is not necessary. Nevertheless, we ask you to join voluntary registration on the link: https://www.1ka.si/a/18994, no later than 10. 12. 2018.
The volume of the competition material to be submitted is stated in the competition rules (point 6).

Datum objave: 05.12.2018   11:29
VPRAŠANJE
Hello,

I have a question about Science Center International Architectural Design Competition.

We are Istanbul-Turkey based architectural office. We have AIA and Turkey Chamber of Architecture membership.
Can we participate to the competition?

We are looking forward to hearing from you.

Sincerely,

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
V zvezi z mednarodnim arhitekturnim projektnim natečajem za Center znanosti imam naslednje vprašanje.
Smo arhitekturni biro s sedežem v Istanbulu v Turčiji. Smo člani združenja arhitektov AIA in člani arhitekturne zbornice Turčije.
Ali lahko sodelujemo na natečaju?
Hvala za odgovor.
Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR:
Turčija ni država EU ali država EGP, niti nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico. Arhitekturna družba s sedežem v Turčiji ne izpolnjuje zahtev pravil natečaja iz 2. drugega odstavka točke 4.17, če ne predložite dokazov, ki bi Turčijo opredelili kot državo pogodbenico.
Če ste pooblaščeni arhitekt iz Turčije, ne morete sodelovati na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36 / ES (veljavne za EU, EGP in Švico) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mi pa nismo seznanjeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi državo opredeljeval kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Če ne predložite dokaza, ki bi državo opredelil kot državo pogodbenico za priznavanje poklicnih kvalifikacij, na podlagi česar bi bile izpolnjene zahteve, določene v 1. odstavku točke 4.17 natečajnih pogojev, morate biti vpisani v imenik ZAPS (za podrobnosti o vpisu glejte tudi odgovor na podobno vprašanje zgoraj).

REPLY:
Turkey is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a a contracting state, architectural company with headquarters in Turkey doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.
If you are an authorised architect in Turkey, you cant participate on the basis of European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications and we are not informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state for the recognition of professional qualifications to meet the requirements set in point 1. of point 4.17. of Competition Rules you must be listed in the ZAPS register of architects (for details of enlistment see also answers to similar questions).


Datum objave: 05.12.2018   15:11
Zaradi velikega zanimanja za natečaj in s tem povezanimi dodatnimi poročevalci naročnik spreminja zahtevo glede obveznega števila oddanih elektronskih nosilcev iz 2 kom na 5 kom in število potrebnih oddanih map A3 iz 2 kom na 3 kom.

Due to the great interest in the competition and the associated additional rapporteurs, the client changes the requirement for the compulsory number of submitted electronic media from 2 pcs to 5 pcs and the number of required A3 folders from 2 pcs to 3 pcs.

Datum objave: 06.12.2018   10:03
VPRAŠANJE
Hello,

We are an architecture firm based in Turkey. The author has RIBA Membership.
Is it possible to participate in the competition?
Also, How many digit is the author code?

Thanks


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
Smo arhitekturni biro s sedežem v Turčiji. Avtor je član RIBA (Kraljevega inštituta britanskih arhitektov).
Ali lahko sodelujemo na natečaju?
Prav tako nas zanima iz koliko številk naj bo sestavljena šifra.
Hvala.

ODGOVOR:
Članstvo v RIBA ne zadostuje, da bi lahko delovali kot evropski arhitekt. V ZK je potrebno članstvo v ARB - Registracijskem odboru za arhitekte za izpolnjevanje zahtev Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (veljavne za EU, EGP in Švico).
Toda vaše arhitekturno podjetje mora prav tako izpolnjevati pogoje. Turčija ni država EU ali država EGP, niti nismo obveščeni o ustreznem mednarodnem sporazumu, ki bi jo opredelil kot državo pogodbenico. Arhitekturna družba s sedežem v Turčiji ne izpolnjuje zahtev pravil natečaja iz 2. drugega odstavka točke 4.17, če ne predložite dokazov, ki bi Turčijo opredelili kot državo pogodbenico.

Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk po vaši izbiri.

REPLY:
RIBA membership is not enough to be able to act as European architect. In the UK membership in ARB - Architects registration board is needed in order to comply with the European Parliament and Council Directive 2005/36/EC (valid for EU, EEA and Switzerland) on the recognition of professional qualifications.
However, your architectural company must be eligible too. Turkey is not a EU or a EEA state, neither are we informed of an appropriate international agreement that would qualify it as a contracting state. Unless you provide evidence that would qualify it as a contracting state, architectural company with headquarters in Turkey doesnt meet the requirements of point 2. of point 4.17. of Competition Rules.

The code should consist of five Arabic numerals, of your choice.


Datum objave: 11.12.2018   09:08
VPRAŠANJE

Hello!
I have some questions about the design of the Science Center
1- I am a free architectural engineer and I do not have a tax or trade register. Is this requirement required?
2- Is the green belt in the middle of the river and the area of competition presented by 5 meters taken into account during the design or is it already outside the area of competition, but is an urban solution to reach the general public?
3 - Is required for the implementation of drawings for the lines of electricity, drainage and construction work?
Or is the project restricted only to the design idea?
What is the communication site to send the project upon completion

ODGOVOR:
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
V zvezi z zasnovo Centra znanosti imam nekaj vprašanj:
1- Sem svobodni inženir arhitekture in nisem vpisan v davčni register ozhiroma register pravnih oseb. Ali je ta zahteva nujna?
2 - Ali je zeleni pas med reko in natečajnim območjem, ki ga predstavlja 5 m varovalnega pasu, že upoštevan v zasnovi, ali je že izven natečajnega območja in gre za urbano rešitev, dostopno in namenjeno javni rabi?
3 - Ali so za izvedbo potrebne risbe električne napeljave, kanalizacije in gradbenih del?
Ali je projekt omejen samo na idejno zasnovo?
Katera je spletna stran za komunikacijo za pošiljanje projekta po njegovem zaključku?

ODGOVOR:
1-Da. Poglejte natečajne pogoje, točka 4.17.

2-Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Natečajno območje je opredeljeno v B_Natečajni nalogi, v poglavju III, medtem, ko so odmiki razvidni iz C_natečajnih podlog, in sicer datoteke C_1_oppn81_1_1000_odmiki. Ob tem je v B_natečajni nalogi, v točki V.5 Krajinskoarhitekturna zasnova in zunanja ureditev navedeno, da je poseben poudarek namenjen oblikovanju južnega nabrežja Gradaščice in stiku novega objekta Centra znanosti z zelenimi površinami ob vodotoku kot preplet zelenih in grajenih površin.

3. Projekt se obdeluje na nivoju idejne zasnove. Natečajni elaborat se pošlje na naslov naveden v točki 4.13. natečajnih pogojev.

REPLY:
1-Yes. See the competition rules, point 4.17.

2- The contracting authority will not response on substantive questions received after the deadline. The competition area is defined in the B-Competition task, in Chapter III, while the distances are visible from the C_Competition bases, namely the file C_1_oppn81_1_1000_distances. In addition, in the B_Competition task, in point V.5 Landscape architectural design and external arrangement is stated that a special emphasis is placed on the shaping of the southern embankment of Gradaščica and the connection of the new facility "Science centre" with green surfaces along the watercourse - as an intertwining of green and built-up areas.

3. The project is processed at the conceptual level. The competition design is sent to the address indicated in point 4.13. of the competition conditions.

Datum objave: 11.12.2018   09:29
VPRAŠANJE
Dear Sir / Madam,

we would like to ask a clarification regarding the contents of the A3 format folder. Is it correct to insert the 'indication of amount TOTAL CONTRACT PRICE EXCLUDING VAT from the appendix INFORMATIVE OFFER', which is the partecipants' economical offer for the requested services, inside the competition 'technical' documentation?

We were wondering if we have enterpretated the indications correctly, or should we indicate the ESTIMATE VALUE OF INVESTMENT, as calculated in the 'Table of Surfaces'?

In that regard, could you confirm that the TOTAL INVESTMENT should correspond to 19.764.000,00 EUR with VAT.

Finally, could you specify the VAT% applicable in Slovenia?

Thank you in advance.

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
radi bi vas prosili za pojasnilo glede vsebine mape formata A3. Ali je pravilno, da vložimo "navedbo zneska SKUPNA POGODBENA CENA BREZ DDV iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA", ki je ekonomska ponudba natečajnikov za zahtevane storitve v okviru tehnične dokumentacije natečaja?

Spraševali smo se, ali smo si pravilno razlagali navedbo, ali moramo navesti OCENJENO VREDNOST INVESTICIJE, kot je izračunana v Tabeli površin?

Ali bi v zvezi s tem lahko potrdili, da mora SKUPNA INVESTICIJA ustrezati znesku 19.764.000,00 EUR z DDV?

Nazadnje, ali bi lahko navedli stopnjo DDV v %, ki se uporablja v Sloveniji?

Vnaprej hvala.

ODGOVOR:
Da. V mapi A3 mora biti naveden znesek celotne pogodbene cene brez DDV (in brez imen - anonimnost), kakršen bo naveden v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA.

Ocenjena vrednost naložbe se lahko prikaže v mapi A3. Vendar je obvezno, da se ocenjena vrednost naložbe prikaže v datoteki ENG_C_4_Tabela površin.

Da. Ocena investicije za izgradnjo novega "Centra znanosti" znaša 19.764.000,00 EUR z DDV, ki vključuje naslednje postavke:
A gradbeno-obrtniška in instaslacijska dela,
B komunalna infrastruktura,
C oprema (brez demonstracijskih eksponatov) in
C1 pohištvena in pisarniška oprema.

V investiciji je upoštevan 22 % davek na dodano vrednost. Vrednost investicije je opredeljena v B natečajna naloga, poglavje VII.

REPLY:
Yes. In A3 folder there should be the indication of the amount of the total contract price excluding VAT (and without any names - anonymity) as it will be given in the appendix INFORMATIVE OFFER.

The estimated value of investment can be shown in folder A3. But it is obligatory that the estimated value of investment is shown in the file ENG_C_4_Table of surfaces.

Yes. The estimation of the investment for the construction of the new "Science Centre" is in the amount of 19,764,000.00 EUR with VAT, which includes the following items:
A construction, craft and installation works,
B community infrastructure,
C equipment (without demonstration exhibits) and
C1 furniture and office equipment.

The investment includes 22% value added tax. The value of the investment is defined in the B Contest task, Chapter VII.


Datum objave: 11.12.2018   09:37
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

we have a question regarding the format of the package that will contain the competition offer. In that regard we would kindly ask you to clarify:
- if the documentation listed in the point 6.1 Competition design, form and contents of the design, and the documentation listed in the point 6.2 Accompanying tender documentation, should be enclosed in two separate envelopes and then put together in unique package marked with words ''DESIGN COMPETITION - SCIENCE CENTER - DO NOT OPEN''.
- In case the response is affirmative, would it be correct to mark the 'envelope' containing the documentation listed in the point 6.1 as ''COMPETITION DESIGN'' + the code; and to mark the 'envelope' containing the documentation listend in the point 6.2 as ''ACCOMPANYING TENDER DOCUMENTATION'' + the code.

Thank you in advance

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,

imamo vprašanje glede oblike paketa, ki bo vseboval natečajni elaborat. V zvezi s tem vas vljudno prosimo za pojasnilo:
- ali morata biti dokumentacija, navedena v točki 6.1 Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata, in dokumentacija, navedena v točki 6.2 Spremljajoča ponudbena dokumentacija, priloženi v dveh ločenih ovojnicah in nato poslani skupaj v eni pošiljki z oznako "NATEČAJ - CENTER ZNANOSTI - NE ODPIRAJ''?
- Če je odgovor pritrdilen, ali bi bilo prav, da označimo "ovojnico", ki vsebuje dokumentacijo, navedeno v točki 6.1, kot "NATEČAJ" + šifra, in da označimo "ovojnico", ki vsebuje dokumentacijo iz točke 6.2, kot "SPREMLJAJOČA PONUDBENA DOKUMENTACIJA" + šifra?

Vnaprej hvala.

ODGOVOR:
Ne. Vsa zahtevana natečajna dokumentacija se lahko pošlje v enem ali več paketih (skladno z odločitvijo natečajnika) z oznako "NATEČAJ CENTER ZNANOSTI NE ODPIRAJ!" Poslan material (v enem ali več paketih) mora vsebovati: plakate, mape, USB-je ali enakovredne elektronske nosilce, maketo, ovojnico KONTAKT, ovojnico AVTOR, ovojnico NAKNADNI PREIZKUS, ovojnico ANKETA (po želji).

REPLY:
No. All the required competition material can be sent in one or more packages (as decided by competitor) marked with words ''DESIGN COMPETITION - SCIENCE CENTER - DO NOT OPEN''. And the sent material (in one or more packages) must include: the posters, the folders, the USBs or equivalent, the model, envelope CONTACT, envelope AUTHOR, envelope SUB-SEQUENT EXAMINATION, envelope QUESTIONNAIRE (optional).


Datum objave: 12.12.2018   15:06
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

we would like to ask for a clarification regarding the compilation of the INFORMATIVE OFFER. Should the indicated prices refer to the services regarding all the design disciplines (Architectural, Structural and Plant design), or just the Architectural design?

Thanks in advance

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
radi bi vas prosili za pojasnilo glede sestavljanja INFORMATIVNE PONUDBE. Ali se morajo navedene cene nanašati na storitve v zvezi z vsemi načrtovalskimi dejavnostmi (arhitekturno, konstrukcijsko in proizvodnjo energije) ali le na arhitekturno zasnovo?
Vnaprej hvala

ODGOVOR:
Informativna ponudba mora zajemati vse storitve in celoten obseg del kot je naveden v točki 4.24. natečajnih pogojev, odstavek Obseg del. Torej načrte s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, prometnega inženirstva, krajinske arhitekture in drugo navedeno dokumentacijo ter storitve.

REPLY:
The informative offer must cover all services and the full range of works as specified in point 4.24 of the competition rules, paragraph The scope of work. In means plans from the field of architecture, building construction, electrical engineering, mechanical engineering, fire safety, traffic engineering, landscape architecture and other listed documentation and services.


Datum objave: 12.12.2018   15:09
VPRAŠANJE
Hello!
I have some questions about the design of the Science Center
1- I am a free architectural engineer and I do not have a tax or trade register. Is this requirement required?
2- Is the green belt in the middle of the river and the area of competition presented by 5 meters taken into account during the design or is it already outside the area of competition, but is an urban solution to reach the general public?
3 - Is required for the implementation of drawings for the lines of electricity, drainage and construction work?
Or is the project restricted only to the design idea?
What is the communication site to send the project upon completion?


ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni!
V zvezi z zasnovo Centra znanosti imam nekaj vprašanj:
1- Sem svobodni inženir arhitekture in nisem vpisan v davčni register oziroma register pravnih oseb. Ali je ta zahteva nujna?
2 - Ali je zeleni pas med reko in natečajnim območjem, ki ga predstavlja 5 m varovalnega pasu, že upoštevan v zasnovi, ali je že izven natečajnega območja in gre za urbano rešitev, dostopno in namenjeno javni rabi?
3 - Ali so za izvedbo potrebne risbe električne napeljave, kanalizacije in gradbenih del?
Ali je projekt omejen samo na idejno zasnovo?
Katera je spletna stran za komunikacijo za pošiljanje projekta po njegovem zaključku?

ODGOVOR:
Že odgovorjeno dne 11.12.2018 ob 09:08.

REPLY:
Already answered on 11.12.2018 at 09:08.

Datum objave: 12.12.2018   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanje glede razporeditve vsebine po plakatih: ali se lahko na plakat 3 poleg predpisane vsebine umesti tudi eden od tlorisov etaž ali ga je obvezno umestiti na ločen plakat (2.x)?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
we have a question regarding the distribution of content on the posters: can one of the floor ground plans be placed on the poster 3 in addition to the prescribed content, or should it be placed on a separate poster (2x)?
Thanks for the reply

ODGOVOR:
Delitev vsebin po plakatih je obvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi. Na plakata 1 ali 3 je mogoče umestiti tudi vsebine iz plakata 2, če se izkaže, da je ta za vse na njem predpisane vsebine premajhen.

REPLY:
The distribution of content among posters is binding, only the distribution within the poster the competitor can reasonably adjust to his solution. On the posters 1 or 3 can also be placed contents from poster 2 if it turns out that is too small for all the content that is prescribed for it.

Datum objave: 12.12.2018   15:16
VPRAŠANJE
Dear Srs,
Have we send the C8-Technical Requirements_Table with the folder?
Thank you

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
ali moramo C8-Tehnične zahteve_Tabela poslati z mapo?
Hvala.

ODGOVOR:
Vprašanje je nejasno, v kolikor sprašujete, če mora biti v mapi A3 izpolnjena tudi tabela C8-Technical Requirements_Table, potem je odgovor, da.

REPLY:
The question is unclear, in case you are asking if the C8-Technical Requirements_Table must also be filled in folder A3, then the answer is yes.

Datum objave: 12.12.2018   15:23
VPRAŠANJE
Dear Srs,
In the envelope "CONTACT" we have to fill the Appendix contact with the name, adress, phone... but in the competitions rules you say: Contact address should not reveal the author´s name (anonymity)....so, we supose that this envelope is the last one that will be opened because the address and the name will appear, right? so then, why do you say the sentence "Contact address should not reveal the author´s name (anonymity)"

In that document we have to put a password.... what is exactly that password? and wwhere have we put it?

Thank you

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
V ovojnici "CONTACT" moramo kontaktni dodatek izpolniti z imenom, naslovom, telefonom ... vendar v pravilih o tekmovanjih pravite: Kontaktni naslov ne bi smel razkriti imena avtorja (anonimnosti) .... zato smo prepričani, da bo ta ovojnica zadnja odprta, ker se bo naslov in ime prikazal, kajne? zakaj potem rečem stavek "Kontaktni naslov ne sme razkriti imena avtorja (anonimnosti)"

V tem dokumentu moramo dati geslo .... kaj je točno to geslo? in kjer smo ga postavili?
Hvala.

ODGOVOR:
Oseba navedena v prilogi kontakt ne sme biti eden od avtorjev ali sodelavcev, sicer bo kršeno pravilo anonimnosti. Vnesete lahko katero koli pravno ali fizično osebo po vaši izbiri z ustreznim sedežem (ime / priimek / naslov ulice mesto, država e-pošta telefonska številka), ki ne krši pravila o anonimnosti. Kodo na prilogi KONTAKT izberete po vaši želji, pri čemer poskrbite, da je drugačna od šifre, ki jo izberete za svoj natečajni elaborat.

REPLY:
The person listed in the appendix contact may not be one of the authors or colleagues, otherwise the rule of anonymity will be violated. You can put as a contact any legal or natural person of your choice with appropriate headquarters (name/surname/title street place, state, e-mail, phone number) that does not break the anonymity rule. Choose the password in the appendix CONTACT according to you choice, whereby make sure it is different from the code you will choose for your competition design.

Datum objave: 14.12.2018   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na natečaj CZ postavljam formalno vprašanje glede tabel (C_8_Tehnične zahteve.doc)
- ali jih je tabele potrebno izpolniti
- če da, kam se jih vloži
- v vsebini natečajo ponudbene dokumentacije (natečajni pogoji str.20), je zahtevana zgolj tabela kvadratur,; druge tabele se ne omenjajo

Hvala za odgovor.ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
in relation to the Science centre competition, I am putting forward a formal question regarding the tables (C_8_Technical Requirements.doc)
- whether the tables have to be completed
- if yes, where to file them
- in the content of the contest tender documentation (competition rules p.20) only a table of surfaces is required; other tables are not mentioned.
Thanks for the reply.

ODGOVOR:
Da. Tabelo je treba izpolniti.
Tabele se vloži v mapo: opis drugih bistvenih sestavin zasnove (kakovostni vidiki trajnostnosti tehnične zahteve, konstrukcije, instalacije, idr.). Originalno datoteko se lahko priloži na USB oz. drugi elektronski nosilec.

REPLY:
Yes. The table needs to be completed.
Tables are put in a folder: description of other essential components of the design (qualitative aspects of sustainability - technical requirements, constructions, installations, etc.) The original file can be attached on the USB drive or another electronic medium.

Datum objave: 14.12.2018   09:14
VPRAŠANJE
Dear Sir/Madam,

we have a question regarding the indication of the INFORMATIVE OFFER TOTAL VALUTE EXCLUDING VAT inside the technical documentation (A3 folder). Is it correct that it should be inserted, since it is not an economic evaluation but basically an economic offer?

Thank you in advance

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Spoštovani,
imamo vprašanje, ki se nanaša na navedbo INFORMATIVNA PONUDBA SKUPNA VREDNOST BREZ DDV v okviru tehnične dokumentacije (mapa A3). Ali je pravilno, da je vložena, ker to ni ekonomska ocena, temveč je v bistvu ekonomska ponudba?
Vnaprej hvala.

ODGOVOR:
Da, v mapo A3 je treba vložiti skupni znesek brez DDV, povzet iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. Treba je navesti samo ceno, brez imen, da se ohrani anonimnost.

REPLY:
Yes, your sum total excluding VAT, taken from the appendix INFORMATIVE OFFER FOR CREATION OF PROJECT DOCUMENTATION should be inserted in A3 folder. Only the price, without names should be given, to maintain anonymity.

Datum objave: 14.12.2018   09:23
VPRAŠANJE
Hello,
we would like to ask You about one of the tables. Is it nessesary to add in the documentation tender table with TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE "SCIENCE CENTRE" BUILDING, and if it yes -where?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Pozdravljeni,
želeli bi vam zastaviti vprašanje glede ene od tabel. Ali je razpisni dokumentaciji treba dodati tabelo TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZGRADBO CENTER ZNANOSTI, in če je to potrebno, kam jo je treba vložiti?

ODGOVOR:
Da, tabelo TEHNIČNE ZAHTEVE je potrebno izpolniti in vložiti v mapo A3: opis drugih bistvenih sestavin zasnove (kakovostni vidiki trajnostnosti tehnične zahteve, konstrukcije, instalacije, idr.). Originalno datoteko se lahko priloži na USB oz. drugi elektronski nosilec.

REPLY:
Yes, the table TECHNICAL REQUIREMENTS must be completed and filed in folder A3: a description of other essential components of the design (qualitative aspects of sustainability - technical requirements, constructions, installations, etc.) The original file can be attached on the USB drive or another electronic medium.

Datum objave: 14.12.2018   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na material makete me zanima ali dopuščate,da je del makete iz prozornega pleksi stekla, za lažjo ponazoritev ideje objekta.
Hvala za odgovor.
LP

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
in relation to the material for the model I am interested whether it is permissible that part of the model is made from transparent plexiglass to facilitate the illustration of the idea of the object.
Thanks for the reply.
Best regards

ODGOVOR:
Odgovor: Material makete ni predpisan. Maketa mora biti bela.

REPLY:
Answer: The model material is not prescribed. The model must be white.

Datum objave: 14.12.2018   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri izpolnjevaju tabele C4 Prikaz prostorov in povšin - v tabelo ni možno vpisovati dodatnih prostorov - kam lahko vnesemo površine jaškov (tehnični prostori), parkirne garaže in manipulacijske površine?


ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/Madam,
when completing table C4 Table of surfaces - it is not possible to enter additional spaces in the table - where can the shaft surfaces (technical spaces), parking spaces and manipulative areas be entered?

ODGOVOR:
Delovni list B znotraj tabele C4 Prikaz prostorov in površin dopušča vpisovanje dodatnih etaž in prostorov. Hkrati pa bi dodali, da so na delovnem listu A tabele C4 Prikaz prostorov in površin predvideni tudi Tehnični prostori (tč. 18-18.10) znotraj katerih je morda smiselno razporediti tudi površine jaškov.

REPLY:
Worksheet B inside C4 Table of surfaces allows the entering additional floors and spaces. At the same time we would add that on the worksheet A of C4 Table of surfaces the Technical spaces are also envisaged (points 18-18.10) and within them it might be reasonable to allocate the surfaces of the shafts.


Datum objave: 14.12.2018   13:28
VPRAŠANJE
We would like to ask you about one of the content in usb flash. What does it mean spatial arrangment with mandatory deviations? Is that mean diagram of functional links in the building- something like functional scheme of our concept?

ODGOVOR
Slovenski prevod vprašanja (Slovene translation of the question):
Želeli bi vam zastaviti vprašanje glede vsebine USB ključka. Kaj pomeni prostorska ureditev z obveznimi odstopanji? Ali to pomeni diagram funkcionalnih povezav v stavbi - nekakšna funkcionalna shema našega koncepta?

ODGOVOR:
To pomeni situacijski/glavni načrt z označeno obvezno najmanjšo razdaljo od meje.

REPLY:
It means site/master plan with marked mandatory minimum distance from the boundary.

Datum objave: 14.12.2018   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moramo oddati izpolnjeno tabelo ''Tehnične zahteve za stavbo Center znanosti'' (podloga C_8) ali opis rešitev vključimo le v tekstualni del?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
English translation of the question:
Dear Sir/madam,
do we have to submit a completed table "Technical Requirements for the Science centre" (basis C_8) or describe the solution only in the textual part?
Thanks for the reply.

ODGOVOR:
Da, tabelo TEHNIČNE ZAHTEVE je potrebno izpolniti in vložiti v mapo A3: opis drugih bistvenih sestavin zasnove (kakovostni vidiki trajnostnosti tehnične zahteve, konstrukcije, instalacije, idr.). Originalno datoteko se lahko priloži na USB oz. drugi elektronski nosilec.

REPLY:
Yes, the table TECHNICAL REQUIREMENTS must be completed and filed in folder A3: a description of other essential components of the design (qualitative aspects of sustainability - technical requirements, constructions, installations, etc.) The original file can be attached on the USB drive or another electronic medium.