Dosje javnega naročila 006975/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
ZJN-3: Odprti postopek

JN006975/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 08.10.2018

    JN006975/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2018/S 194-439832
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
Referenčna številka dokumenta: 430-410/2018/7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI, NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: CENTER ZNANOSTI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanjeOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI
upoštevanje OPN MOL ID ter pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora.

2. MERILA KAKOVOSTI URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost urbanistične zasnove, umeščanje in členitev objektov, sodobnost, odnos do okolice, promet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije, upoštevanje ciljev, namena in programske naloge ter celovit demonstracijski učinek.

3. MERILA TRAJNOSTNOSTI
Demonstracijski učinek, okoljski vidik in raba energije, tehnično tehnološki vidik, varnost zgradbe, sociološki in zdravstveni vidik, finančni vidik, funkcionalni vidik in digitalne tehnologije (kakovostni vidiki trajnostnosti tehnične zahteve)

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 36.000 EUR
2. nagrada 23.000 EUR
3. nagrada 14.000 EUR
tri priznanja po 7.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 94.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad je:
24 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 24 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh., , Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Katja Korošec, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Jurij Krpan, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): Fuensanta Nieto, Founding Partner Nieto Sobejano Arquitectos , Namestnica članov (naročnik): Ajda Radinja, univ. dipl. pol. , Namestnik članov (ZAPS): Miran Mohar, slikar, grafični oblikovalec in scenograf, Poročevalka A: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh. , Poročevalka A: Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh., Strokovni izvedenec za trajnost: Friderik Knez, univ. dipl. fiz., Strokovni izvedenec za investicijo: Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad. , Izvedenec za gradbene konstrukcije: dr. Bruno Duijč, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka za OPN MOL: Monika Kovač Mesarić, univ. dipl. inž. arh., Skrbnik natečaja: Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 16. 11. 2018
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 23. 11. 2018
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12. 12. 2018
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14. 12. 2018
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 20. 12. 2018 do 16.00 ure
Oddaja makete sreda 9. 1. 2019 do 12.00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 15. 2. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2018   13:11
VPRAŠANJE
Does this competition has a english version ?

ODGOVOR
Yes. Competition documentation folders A (conditions), B (task) and C (competition basis) are being translated and will be published shortly.