Dosje javnega naročila 007562/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 457.022,83 EUR

JN007562/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007562/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007562/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2018
JN007562/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2018
JN007562/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2018
JN007562/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN007562/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2019
JN007562/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007562/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5122
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
Referenčna številka dokumenta: 43001-179/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki od oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2018   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo da čimprej objavite elaborat prometne ureditve v času izvajanja del na podlagi katerega je mogoče ovrednotiti stroške cestne zapore.

Hvala
Lp

ODGOVOR

Elaborat prometne ureditve v času izvajanja del, ki je izvajalcu v pomoč pri izdelavi elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del, in je del projektne dokumentacije, je v skladu z navodili za pripravo ponudbe po predhodnem dogovoru na voljo za ogled pri naročniku.Datum objave: 09.11.2018   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za popravek formul v predračunu CE0023 Rimske Toplice ( rekapitulacije).popis 793 cest

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik bo objavil korigiran popis del.
Datum objave: 14.11.2018   10:05
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik pod Tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
 ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del

Ta zahteva presega zakonski pogoj ZJN3 šesti odstavek 14. člena.

Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


 Vsebina 14. člena ZJN3 (Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)) ni povezana z zahtevami, ki jih naročnik navaja v točki 3.2.3 Navodil za pripravo ponudbe (Tehnična in strokovna sposobnosti), tako da popravek navodil v povezavi z 14. členom ZJN-3 ni smiseln.Datum objave: 14.11.2018   10:05
VPRAŠANJE

Spoštovani Naročnik!

Razpisna dokumentacija, točka 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, postavka 3.2.3.3:
Izključna zahteva po odgovornem vodji gradnje, ki ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.) je v nasprotju z določili Gradbenega zakona (Ur.L. RS, št. 61/2017, z dne 02.11.2017).

Za vodjo gradnje namreč izvajalec določi Vodjo del, v skladu s 16. alinejo: »(16)
Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«


.in v skladu s 14. členom Zakona. Vodja del pa mora, v skladu s 4. alinejo 14. člena izpolnjevati naslednje pogoje:

14. člen zakona:
(4) Pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Vsi posamezniki, ki so bili na dan 01.06.2018 vpisani v Imenik IZS po ZGO-1 in so bili po 01.06.2018 prepisani bodisi v »Imenik pooblaščenih inženirjev« po 4. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ali v »Imenik vodij del« po 14. členu Zakona o gradnji, so obdržali vse pravice, ki so jih imeli po ZGO-1.

Prosimo, da v izogib vložitve zahteve po pravnem varstvu izločite zahtevo po izobrazbi dipl. inž. grad., saj je le-ta v neskladju s predmetnima zakonoma.


Lep pozdrav.

ODGOVOR
 Naročnik je objavil dopolnjena Navodila za pripravo ponudbe.

Datum objave: 14.11.2018   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik pod Tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)
- vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del

Ta zahteva naročnika presega zakonski pogoj ZJN3 šesti odstavek 14. člena.
Prosimo za obrazložitev!

Naročnika naprošamo, da omili zahtevo reference za ponudnika in vodjo gradnje in sicer pri premostitvenem objektu pri skupni dolžini.
Hkrati pa sprašujemo, zakaj skupna dolžina med dilatacijama oz. ali velja dolžina premostitvenega objekta pri katerem se ni izvedla dilatacija?

Hvala

ODGOVOR
 Vsebina 14. člena ZJN3 (Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)) ni povezana z zahtevami, ki jih naročnik navaja v točki 3.2.3 Navodil za pripravo ponudbe (Tehnična in strokovna sposobnosti), tako da popravek navodil v povezavi z 14. členom ZJN-3 ni smiseln.
 Skupna dolžina objekta je celotna dolžina prekladane konstrukcije objekta, in sicer razdalja med krajnima dilatacijama. V kolikor objekt nima dilatacij je skupna dolžina premostitvenega objekta razdalja med krajnima zaključkoma prekladane konstrukcije.
Datum objave: 19.11.2018   15:07
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite načrt "detajl vgraditve DYWIDAG palic"

ODGOVOR

Projektna dokumentacija, ki je sestavni del "Specifikacije naročila" je v skladu z navodili za pripravo ponudbe po predhodnem dogovoru na voljo za ogled pri naročniku.