Dosje javnega naročila 007000/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
ZJN-3: Odprti postopek

JN007000/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 09.10.2018
JN007000/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN007000/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007000/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 195-442015
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4464
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0441
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231600
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RTP Cirkovce
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2018   23:59
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2018   13:00
Kraj: preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo organiziral dva termina ogledov na naslovu: ELES, d.o.o., PE Cirkovce, Cirkovce 75, 2326 Cirkovce, in sicer:
- 1. termin ogleda bo dne 17.10.2018 on 10:00 uri,
- 2. termin ogleda bo dne 25.10.2018 ob 10:00 uri.

Ogled objekta je za ponudnika in imenovanega vodjo del obvezen.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2018   14:13
VPRAŠANJE
Kot naročnik ste dolžni upoštevati sklep o poslovni skrivnosti ne glede na to ali je ponudnik priložil pdf dokumentacijo s prekritimi podatki. Pozivam za popravek navodil.

ODGOVOR:
Ker gre za elektronske ponudbe, naročnik nima ustreznega orodja, da bi lahko v primeru vpogledov zanesljivo učinkovito prekrival zaupne podatke iz ponudb, razen na način, da dokumente natisne in jih »peš« prekrije. Ker je s tem izničen namen elektronskega načina sporočanja, naročnik predlaga ponudnikom, da to storijo sami v fazi priprave ponudbe, ko je to še zanesljivo mogoče. V interesu ponudnikov samih je, da je njihova poslovna skrivnost resnično varovana, zato prosimo, da upoštevajo postavljene zahteve.

Datum objave: 12.10.2018   09:25
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne navedbo, da kjer sta naročnik - potrjevalec in izvajalec ista oseba, ne bodo upoštevane. DKOM je že večkrat odločila, da se mora priznati tudi lastna referenca.

ODGOVOR:
Referenca izvajalca del poleg kakovosti izkazuje tudi spoštovanje določil razpisne dokumentacije in pogodbe. V kolikor je naročnik in izvajalec ista pravna oseba ni predvideno, da izpolnjuje kakršnekoli pogoje razpisne dokumentacije, pogodbe o izvajanju del pa sam s seboj nima sklenjene in tako spoštovanja določil, kot so obveznosti izvajalca, organizacija, roki, garancije, odzivnost, sodelovanje s predstavnikom naročnika, ni možno oceniti. Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.

Datum objave: 12.10.2018   09:26
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR:
Referenco mora izkazovati nosilec posla, to je ponudnik oziroma soponudnik v primeru skupne ponudbe.

Datum objave: 12.10.2018   09:26
VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik terminski plan predložiti v ponudbi?

ODGOVOR:
Ponudnik mora izdelati okvirni terminski plan izvedbe del v elektronski obliki v MS Projectu oz. kompatibilnem programu in v pisni obliki, razvidni morajo biti časovni okvirji posameznih aktivnosti ne glede na datum realnega začetka, ki v tem trenutku še ni znan.

Datum objave: 12.10.2018   09:27
VPRAŠANJE
Ali mora biti ponudnik prisoten na obeh ogledih?

ODGOVOR:
Zahtevana je prisotnost na vsaj enem ogledu.

Datum objave: 12.10.2018   09:28
VPRAŠANJE
Ali morata biti na ogledu dve osebi? Je dovolj, da je na ogledu prisoten samo vodja del?

ODGOVOR:
Kandidat za vodjo del je lahko za ogled pooblaščen tudi s strani ponudnika, torej je dovolj samo ena oseba.

Datum objave: 12.10.2018   09:28
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da je na ogledu prisoten samo vodja del enega od partnerjev?

ODGOVOR:
Na ogledu mora biti prisoten kandidat, ki bo v ponudbi/pogodbi imenovan kot vodja del.

Datum objave: 12.10.2018   09:29
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da en vodja del izpolnjuje referenčne pogoje po razpisu? Ali se reference vodij del lahko seštevajo od vsakega vodje del posebej?

ODGOVOR:
Skladno z GZ se zahteva in imenuje en vodja del, saj gre za eno izvajalsko pogodbo, torej enega izvajalca, ki je lahko npr. konzorcij.Datum objave: 12.10.2018   09:30
VPRAŠANJE
Ali mora obrazec I-1 predložiti vsak izmed partnerjev in podizvajalcev?

ODGOVOR:
V ponudbi se predloži en obrazec I-1. Skladno z GZ se zahteva en vodja del, saj gre za eno izvajalsko pogodbo, torej enega izvajalca, ki je lahko npr. konzorcij.

Datum objave: 12.10.2018   09:31
VPRAŠANJE
Na obrazcu R-1 imate navedeno: referenca izvajalca - nosilca posla. Ali to pomeni, da zahtevate referenco, kjer je bil ponudnik ali podizvajalec nosilec posla?
Morda ne priznavate referenc podizvajalcev na referenčnem objektu?

ODGOVOR:
Referenco mora izkazovati nosilec posla, to je ponudnik oziroma soponudnik v primeru skupne ponudbe. V kakšni vlogi je referenco pridobil, naročnik ni določil, zahteva pa se, da je na referenčnem objektu nastopal kot dejanski izvajalec del, kar je mogoče tudi dokazati v primeru, da naročnik to zahteva. V kolikor naročnik navedb ne bo mogel preveriti, se taka referenca ne bo upoštevala.

Datum objave: 12.10.2018   09:32
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da ima samo partner vodjo del z referencami?

ODGOVOR:
Vodja del mora biti zaposlen pri prevzemniku posla, to je pri ponudniku oziroma soponudniku v primeru skupne ponudbe (zahteva 16. točke 14 člena GZ).

Datum objave: 12.10.2018   09:32
VPRAŠANJE
Ali morajo vsi vodje del biti prisotni na ogledu? Podizvajalčev in partnerjev vodja del?

ODGOVOR:
Na ogledu mora biti prisoten kandidat, ki bo v ponudbi/pogodbi imenovan kot vodja del.

Datum objave: 12.10.2018   09:33
VPRAŠANJE
Ali mora imeti tudi partner vodjo del iz elektrotehnične stroke ali je lahko gradbene stroke?

ODGOVOR:
Skladno z GZ se zahteva en vodja del, saj gre za eno izvajalsko pogodbo, torej enega izvajalca, ki je lahko npr. konzorcij. Vodja del mora biti elektrotehnične stroke.

Datum objave: 17.10.2018   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V točke 3.2 razpisne dokumentacije imate navedeno, da mora biti ponudnik registriran po standardni klasifikaciji NACE F41 in F42. Glede na to da ima večina slovenksih podjetih registracijo dejavnosti pod SKD, ali je dovolj če imamo po SKD registrirane dejavnosti:
41.200 Gradnja stan. in nestan. stavb
42.110 Gradnja cest
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
SKD je bila razvita na osnovi evropske klasifikacije dejavnosti NACE in ji je v delu F41 in F42 identična. Izvajalec, ki ima registrirano dejavnost, kot je navedeno v vprašanju, izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.10.2018   13:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika prosimo, da popravi predračun, saj niso vidne vse celice. Pri nekaterih pozicijah se pojavlja znak #############.

ODGOVOR:
Naročnik je preveril navedbe, vendar navedenega ne opaža.
Prosimo ponudnika, da navede, kje oz. kdaj konkretno se pojavlja znak za prekoračitev vidnega prostora celice.Datum objave: 25.10.2018   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da popravi popis saj v štirih vrsticah opis postavke ni razviden, kaže se znak ######
-pri optičnem kabelskem sistemu 110, vrstici 32 in 33
- pri optičnem kabelskemsistemu 400 kv , vrstici 62 in 63ODGOVOR
Naročnik je preveril navedbe a do napake ni prihajalo. Interesentu predlagamo ponovno preveritev delovanja programa. V pomoč objavljamo popis še v pdf obliki.


Datum objave: 25.10.2018   12:57
VPRAŠANJE
Ali mora biti vodja del (vaša točka 3.2.2.) vpisan v Inženirski zbornici Slovenije za vodenje del na zahtevnem objektu?

ODGOVOR
DA, ker se bo gradnja izvajala na zahtevnem objektu.
Datum objave: 25.10.2018   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji v točki 3.2.2. Vodja del navajate, da mora biti vodja del zaposlen pri enem od izvajalcev. Ali mora biti zaposlen za polni delovni čas kot to zahteva ZAID?


ODGOVOR
DA, tolmačenje tega je med drugim javno objavljeno na http://www.izs.si/zakonodaja/nova-prostorska-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-2017/gradbeni-zakon-gz/ , vprašanje 5.
Datum objave: 26.10.2018   11:56
VPRAŠANJE
Na kakšen način se bo delal obračun materiala. Ali lahko izvajalec zaračuna material naročniku pred vgradnjo?

ODGOVOR
Material se dobavi skladno s 6. točko Pogodbe iz Razpisne dokumentacije MAP2018/0441, obračuna se skladno s 4. točko Pogodbe iz Razpisne dokumentacije MAP2018/0441. Material se lahko zaračuna šele po vgradnji.Datum objave: 26.10.2018   11:58
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ne omejuje konkurence na način, da zahteva referenco vodje del pod točko 3.2.2. Vodja del, 3. odstavek prva alineja - izvedba vsaj ene spojke kot bo dobavljena po specifikaciji DZR št. projekta R4CI-A025/480 mapa R4CI-6C/03 in R4CI-6C/02. Glede na to, da gre za začasno spojko, je dovolj, da razpolaga z referenco samo izvajalec. Običajno vodje del, ki nastopajo pri izvedbi daljnovodov, nimajo hkrati reference še izvedbo spojke zahtevane iz prve alineje točke 3.2.2..

ODGOVOR
Naročnik bo sprejel tudi referenco R-2, kjer vodja del nima reference za izvedbo vsaj ene spojke kot bo dobavljena po specifikaciji DZR št. projekta R4CI-A025/480 mapa R4CI-6C/03 in R4CI-6C/02.Datum objave: 26.10.2018   11:59
VPRAŠANJE
Ali je možno narediti hkratni vpis v JK GJI za oba sklopa skupaj (Dobava opreme za izvedbo optičnega kabelskega sistema na 110 kV daljnovodih, postavka 33 in Dobava opreme za izvedbo optičnega kabelskega sistema na 400 kV in 220 kV daljnovodih, postavka 63)?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 26.10.2018   12:09
VPRAŠANJE
V odgovorih ste navedli:
Referenco mora izkazovati nosilec posla, to je ponudnik oziroma soponudnik v primeru skupne ponudbe. V kakšni vlogi je referenco pridobil, naročnik ni določil, zahteva pa se, da je na referenčnem objektu nastopal kot dejanski izvajalec del, kar je mogoče tudi dokazati v primeru, da naročnik to zahteva. V kolikor naročnik navedb ne bo mogel preveriti, se taka referenca ne bo upoštevala.

Ali to glede na vaše zahteve v točki 3.2.1 pomeni naslednje:
če je imel pogodbeni izvajalec del (kateremu je investitor naročil izvedbo, meritve itd. na OPGW) podizvajalca, ki je dejansko izvedel naročene meritve in izvedbo spojk itd., ali boste pogodbenemu izvajalcu priznali to kot referenco, čeprav dejansko tega ni izvedel, ampak je to opravil njegov podizvajalec? Ker praktično pogodbeni izvajalec nima ne znanja ne resničnih/dejanskih referenc.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik bo priznaval reference v skladu s prakso DKOM.Datum objave: 26.10.2018   12:10

V odgovorih ste navedli:
Referenco mora izkazovati nosilec posla, to je ponudnik oziroma soponudnik v primeru skupne ponudbe. V kakšni vlogi je referenco pridobil, naročnik ni določil, zahteva pa se, da je na referenčnem objektu nastopal kot dejanski izvajalec del, kar je mogoče tudi dokazati v primeru, da naročnik to zahteva. V kolikor naročnik navedb ne bo mogel preveriti, se taka referenca ne bo upoštevala.

Ali to glede na vaše zahteve v točki 3.2.1 pomeni naslednje:
če je imel pogodbeni izvajalec del (kateremu je investitor naročil izvedbo, meritve itd. na OPGW) podizvajalca, ki je dejansko izvedel naročene meritve in izvedbo spojk itd., ali boste pogodbenemu izvajalcu priznali to kot referenco, čeprav dejansko tega ni izvedel, ampak je to opravil njegov podizvajalec? Ker praktično pogodbeni izvajalec nima ne znanja ne resničnih/dejanskih referenc.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik bo priznaval reference v skladu s prakso DKOM.Datum objave: 26.10.2018   12:11
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da natančneje specificirate postavko 7 pod Dobava opreme za izvedbo optičnega kabelskega sistema na 110 kV daljnovodih. Zanima nas podrobnejša specifikacija MM povezovalne vrvice in sicer premer jedra..OM 2.3.4?
ODGOVOR
MM povezovalne vrvice morajo biti OM3.Datum objave: 29.10.2018   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V popisu pri kabelskem sistemu na 400kV in 220 kV sta predvideni dve vrsti kabla in sicer 6x12E in 6x12 E ( 4x12SMF+2x12NZDSF ). Ali se lahko kabel 6x12 E ( 4x12SMF+2x12NZDSF ) uporabi tudi kot 6x12E. Problem nastane, ker je minimalna količina naročila takšnega kabla 2000m. Oziroma ali je investitor pripravljen razliko kabla prevzeti na zalogo kot rezervo.
Naročnik po drugi pogodbi dobavi optične delilnike in vrvice. Ali lahko v primeru slabe kvalitete in večkratnega spajanja ter predvsem meritev izvajalez zahteva dodatna dela ki bi nastala pri izvajanju del.
Prosimo za oceno kolikokrat bo moral OVD priti na objekt v času ko se ne bodo izvajala montažna dela na optičnemu kabelskemu sistemu, predvsem zaradi usklajevanja med ostalimi izvajalci. Ker se pogodba zaključi januarja 2022, načeloma lahko zahtevate, da je prisoten na vseh koordinacijskih sestankih.

lp


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi kable kot so razpisani. Za kabel 6x12 E (4x12SMF+2x12NZDSF) je dopustno ponuditi dva ločena kabla 4x12SMF (ali 6x12SMF) in 2x12 NZDSF, ki lahko nadomestita enega 6x12 E ( 4x12SMF+2x12NZDSF ). Vendar pa naročnik v tem primeru ne bo priznal povečanja količine opreme, drobnega materiala in storitev (polaganja, zaključevanja,), ki je razpisana za to izvedbo tega kabla. Investitor ne bo prevzel razlike kabla na zalogo kot rezervo.
Izvajalec je dolžan pregledati material pred izvedbo pri prevzemu od naročnika. Po prevzemu materiala ne more zahtevati dodatnih del, ki bi nastala pri izvajanju del.
Potrebna pa je prisotnost vodje del na sestankih, kjer bo potekalo usklajevanje terminskega plana ter na operativnih sestankih vsaj 14 dni pred predvidenim začetkom del na posamezni fazi OKS ter v času izvajanja del ter na ISTP in TP. Naročnik prisotnosti vodje del na operativnih sestankih v času, ko se ne bo izvajalo del na OKS ne predvideva.Datum objave: 29.10.2018   09:59
VPRAŠANJE
Ali morajo biti kabli iz popisa res odporni proti požaru? Ali gre za napako v razpisni dokumentaciji. Običajne kapacitete takih vlaken je do 24 VL in se uporabljajo za predore...


ODGOVOR
Ne gre za napako v razpisni dokumentaciji. ZOK so znotraj objekta uvedeni v samougasne PVC cevi, ki tako predstavljata celovit kabelski sistem. Zato izključujoči faktor požarna (ne) odpornost samega kabla.Datum objave: 10.12.2018   10:33
OBVESTILO
Interesente obveščamo, da je revizijski postopek zaključen in da razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena. Na podlagi tega se postopek oddaje javnega naročila nadaljuje.
Rok za prejem ponudb se podaljša na 20.12.2018 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 20.12.2018 ob 10:01 preko eJN.