Dosje javnega naročila 007232/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007232/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007232/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2018
JN007232/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007232/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007232/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 201-457535
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4731
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0355
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
10.3-0022-SIHR-W-M-16
II.2.14 Dodatne informacije
.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2018   08:19
VPRAŠANJE
Dear Sir ,

My Company , Nidec ASI, would like to participate to the bid in object.

For this we wish to know if there is also an English version of Bid Documents, and if the document in your web site (632_16430_Razpisna Dokumentacija) is the only one or if there are others.

I remain waiting of your reply

ODGOVOR
Dear Sir,

The tender documentation is available only in Slovenian language and it's all documentation for the first phase of Public procurement.

Best regards,
Datum objave: 08.11.2018   14:27
VPRAŠANJE
Zainteresiranega ponudnika zanima, ali je potrebno proizvajalca kompenzacijske naprave, ki bo le-to proizvedel skladno s tehnično specifikacijo naročnika, nominirati kot podizvajalca, pri čemer je proizvajalec kompenzacijske naprave s ponudnikom povezana oseba po merilih, kot to določa ZGD-1.


ODGOVOR
Ker je glavni predmet javnega naročila dobava kompenzacijske naprave Statcom, je torej dobava blaga kljub montažnim delom glavni oziroma pretežni del naročila, in nominiranje proizvajalca naprave kot ponudnikovega podizvajalca skladno z 94. členom ZJN-3 ni potrebno.«Datum objave: 08.11.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Trenutno velja: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018 12:00
Prosimo za podaljšanje roka do 15.11.2018 12:00

Hvala in pozdrav!


ODGOVOR
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj se ne podaljša.Datum objave: 08.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno prosimo, da naročnik zaradi sodelovanja tujih pravnih oseb pri ponudnikih, da na voljo tudi obrazce (ESPD in druge) v angleščini. Hvala za razumevanje. S spoštovanjem,

ODGOVOR
Razpisni dokumentaciji je priložen tudi ESPD v angleškem jeziku. Dopolnjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Elesa.Datum objave: 08.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi sodelovanja tujh prijaviteljev in podizvajalcev vas vljudno prosimo, da objavite ESPD še v angleškem jeziku.

ODGOVOR
Razpisni dokumentaciji je priložen tudi ESPD v angleškem jeziku. Dopolnjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Elesa.Datum objave: 14.11.2018   08:18
VPRAŠANJE
Vprašanje zainteresiranega ponudnika:

Prijave in dokazila (VI. poglavje, 2.1 h točka)
V zvezi s h točko 2.1 podčlena VI. poglavja Prijave in dokazila ponudnika zanima, ali naročnik pod pogodbo dopušča tudi predpogodbo, ki je sklenjena z namenom oddaje ponudbe in predvideva sklenitev pogodbe s podizvajalci v primeru uspešne oddaje javnega naročila izbranemu ponudniku.


ODGOVOR
Za potrebe priznanja sposobnosti zadošča predpogodba med prijaviteljem in podizvajalcem, iz katere
mora poleg podatkov iz VI. poglavja, 2.1 h točka jasno izhajati tudi obveznost sklenitve glavne pogodbe med prijaviteljem in podizvajalcem.
Datum objave: 14.11.2018   08:19
VPRAŠANJE
Dear Sir,

With reference to the public contract reference MAP2018/0355, we kindly ask if bidders can submit their applications, in part, in English language also for the first phase of the tender.

We thank you in advance for considering our request and we look forward to hearing from you.

Best Regards.

ODGOVOR
The application documentation for the first phase is only available in Slovene language apart from ESPD form.
Datum objave: 14.11.2018   08:20
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

please can you clarify:

Is China a country with which the Republic of Slovenia or the EU has an appropriate international agreement?
As the procurement process is likely to continue past 29th March 2019 when the UK is due to leave the EU will a bidding entity including a legal entity registered in England and Wales continue to be qualified through all three stages of the procurement process?

Kind regards,ODGOVOR
China and Slovenia (or EU) does not have an appropriate international agreement.
The legal entity shall fulfil all the requirements throughout all three stages of procurement process.
Datum objave: 14.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v alineji b) točke 2.1 podpoglavja 2. PRIJAVE IN DOKAZILA v poglavju VI. NAVODILA PRIJAVITELJEM zahtevate predložitev finančnega zavarovanja v v8išini 70.000 , kot varščino, da bodo ponudniki pod pogoji tega javnega naročila sklenili pogodbo. Takšno določilo je v fazi prijave popolnoma nesorazmerno in neskladno z ZJN-3 (zakon opredeljuje zavarovanje o resnosti ponudbe). Kandidati v tej fazi niti ne podajo ponudbe, ampak se preverja zgolj njihova sposobnost za izvedbo naročila (poglavje V: POGOJI ZA SODELOVANJE IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI PRIJAVITELJEV), tako da se obligacijsko pravno niti ne zavežejo k podaji ponudbe, ampak s prijavo zgolj izkažejo interes za JN. V tej fazi načeloma kandidati niti ne morejo podati ponudbe, saj dokumentacija v zvezi z JN ne vsebuje tehničnega dela, ki je ključen za pripravo ponudbe, ki bi omogočal kalkulacijo, niti vzorca ponudbe, ki bi vseboval morebitne dodatne stroške (npr. podpoglavje 1.5. poglavja VI. NAVODILA PRIJAVITELJEM stroški pripravljenosti za dobo 3 let).

Tako vas pozivamo, da skladno s načelom sorazmernosti spremenite to določilo, da postane zavezujoče šele v fazi predaje ponudbe (2. faze) in ne povzročate potencialnim kandidatom nepotrebnih dodatnih stroškov, saj bomo drugače primorani pričeti ustrezne postopke pred Državno revizijsko komisijo.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Garancijo za resnost ponudbe VI. 2. Prijave in dokazilo, 2.1, točka b) bo naročnik zahteval ob predložitvi ponudbe v drugi fazi (faza predložitve ponudb), z veljavnostjo 200 dni od datuma predložitve ponudb.
Datum objave: 14.11.2018   08:23
VPRAŠANJE
Zahtevi v alineji h) in i) točke 2.1 podpoglavja 2. PRIJAVE IN DOKAZILA v poglavju VI. NAVODILA PRIJAVITELJEM, v delu, kjer naročnik zahteva predložitev pogodb sta nesorazmerni in nezakoniti, saj v fazi prijave oz. pred podpisom pogodbe (ampak šele v fazi, ko je naročilo oddano) naročnik ne more zahtevati da imajo taki subjekti določeno pravno obliko (3. odstavek 10. člena ZJN-3). Prav tako je nesorazmerna zahteva da naročnik že v fazi prijave zahteva predložitev pogodbe, saj iz 94. člena ZJN-3 izhaja, da je šele PONUDNIK dolžan v PONUDBI navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Načeloma mora prijavitelj na podlagi vaše zahteve skleniti pravno razmerje s subjektom, kljub temu da nima zagotovljenega posla, tako da je takšna zahteva nesorazmerna. ZJN-3 naročniku nikjer ne dodeljuje pravice do vpogleda v interen odnos med ponudnikom in podizvajalcem in ureditev njunih pogodbenega razmerja, saj tudi ni stranka tega razmerja. Pozivamo vas, da ti nesorazmerni in nezakoniti zahtevi ustrezno korigirate.

ODGOVOR
Naročnik v RD ne zahteva pravne oblike ponudnika ali podizvajalca, v kolikor pa ponudnik v fazi izkazovanja sposobnosti, le-to izkazuje s podizvajalcem, mora v prijavni navesti tudi podizvajalca in natančno navesti, katere pogoje in na kakšen način jih podizvajalec skupaj s ponudnikom izpolnjuje(ta).
Datum objave: 14.11.2018   08:24
VPRAŠANJE
Vprašanja prijavitelja:

1.
V točki 1.4 na strani 7 v zadnjem odstavku zapisano: »Prijavitelj mora z izjavo in drugimi ustreznimi dokumenti dokazati izvor proizvodov, ki sestavljajo ponudbo.«.
Ker v Prvi fazi Prijavitelj še ne daje tehnične rešitve, smatramo, da se ta zahteva nanaša na Ponudnika in sicer ob predložitvi Ponudbe druge ali tretje faze.
Prosimo za potrditev in korekcijo tega dela RD.

2.
Na strani 8 v točki 3.3.1 zahtevate razpolaganje z ustreznimi kadri. Obrazec za navedbo kadrov ni priložen.
Predvidevamo, da Prijavitelj sam pripravi tak obrazec in predloži spisek iz katerega je razvidno kdo poimensko je naveden za izpolnjevanje pogojev po točki (i) in (ii), naziv delodajalca, in izpolnjevanje ostalih pogojev.
Prosimo za potrditev in korekcijo tega dela RD.

3.
Na strani 8 v točki 3.3.1 zahtevate izpolnjevanje določenih kadrovskih potencialov potem pa nadalje v alineji (i) zahtevate:
»v obdobju od 2015 do 2017 povprečno najmanj 10 zaposlenih inženirjev elektro stroke«
Ker bodo dela na SVC-STATCOM zahtevala poleg strokovnjakov elektro stroke, tudi strokovnjake strojne in gradbene stroke, se nam zdi primerno, da ta pogoj ustrezno preformulirate in sicer:
»v obdobju od 2015 do 2017 povprečno najmanj 10 zaposlenih inženirjev od tega najmanj 5 elektro stroke, ostalih 5 pa je lahko elektro, strojne ali gradbene stroke«

4.
Na strani 8 v točki 3.3.1 zahtevate izpolnjevanje določenih kadrovskih potencialov potem pa nadalje v alineji (ii) zahtevate:
»zagotavljajo, da bodo imeli za uspešno izvedbo projekta na voljo najmanj 5 inženirjev elektro stroke z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na objektih za prenos, distribucijo ali proizvodnjo električne energije.«
Ker bodo dela na SVC-STATCOM zahtevala poleg strokovnjakov elektro stroke, tudi strokovnjake strojne in gradbene stroke, se nam zdi primerno, da ta pogoj ustrezno preformulirate in sicer:
»zagotavljajo, da bodo imeli za uspešno izvedbo projekta na voljo najmanj 5 inženirjev od tega najmanj 3 elektro stroke, ostala dva pa sta lahko elektro, strojne ali gradbene stroke, z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na objektih za prenos, distribucijo ali proizvodnjo električne energije.«

5.
Na strani 8 v točki 3.3.2 zahtevate da bo moral izbrani ponudnik, to je izvajalec zagotoviti in imenovati:
- odgovornega vodjo projekta (OVP),
- vodjo del (VD)
in
- odgovorne projektante (OP),
v skladu z Gradbenim zakonom (GZ)

Pripominjamo da trenutno veljaven GZ pozna:
- Projektanta
(ki je pravna ali fizična oseba)
- Vodjo projekta
(imenuje ga projektant)
- In Vodjo del

Glede na to mi pod navedenimi pojmi razumemo kot sledi spodaj:
- odgovorni projektant (OP),
(razumemo projektanta kot je definiran v GZ)

- odgovorni vodja projekta (OVP),
(razumemo Vodjo projekta, kot ga definira GZ)

- vodjo del (VD)
(razumemo Vodjo del, kot ga definira GZ)

Prosimo za potrditev in korekcijo tega dela RD.

6.
V RD na strani 8 v točki 3.3.3 REFERENCE:
Samo v podtočki (iii) zahtevate, da so te reference na območju države, kjer je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.

Prosimo da potrdite naše razumevanje, da je zahteva po referencah v točkah (i) in (ii) tudi dopolnjena, da mora le ta biti na območju države, kjer je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E, ostali pogoji pa ostanejo enaki, kot so zapisani v RD.
ODGOVOR

1.
Prijavitelj mora z izjavo potrditi da bo izvor blaga v skladu z zahtevami iz točke 1.4 (ii). V drugi fazi pa bo moral ponudnik z drugimi ustreznimi dokumenti dokazati izvor blaga.

2.
Ponudnik sam pripravi obrazec za vsa zahtevana potrdila iz točke 3.3., iz katerih bodo razvidni zahtevani podatki.

3.
Razpisna dokumentacija se v točki 3.3.1 (i) spremeni:
»v obdobju od 2015 do 2017 povprečno najmanj 10 zaposlenih inženirjev od tega najmanj 5 elektro stroke, ostalih 5 pa je lahko elektro, strojne ali gradbene stroke«

4.
Razpisna dokumentacija se v točki 3.3.1 (ii) spremeni:
»zagotavljajo, da bodo imeli za uspešno izvedbo projekta na voljo najmanj 5 inženirjev od tega najmanj 3 elektro stroke, ostala dva pa sta lahko elektro, strojne ali gradbene stroke, z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na objektih za prenos, distribucijo ali proizvodnjo električne energije«

5.
Vloge v projektu bodo definirane kot so opredeljene v Gradbenem zakonu (GZ):
- odgovorni projektant (OP) - projektant kot je definiran v GZ

- odgovorni vodja projekta (OVP) - Vodjo projekta, kot ga definira GZ

- vodjo del (VD) - Vodja del, kot ga definira GZ

6.
Potrjujemo, da je zahteva po referencah v točkah (i) in (ii) tako dopolnjena, da morajo biti reference na območju države, kjer je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E, ostali pogoji pa ostanejo enaki, kot so zapisani v RD.
Datum objave: 14.11.2018   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji je v točki se v točki V.2.1. Ekonomska in finančna zmogljivost zahteva izpolnjevanje kriterijev.
V primeru, da kasneje spremenimo podizvajalca ali velja isti datum za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti (dan oddaje prijave)?
Kaj če podizvajalec na ta datum še ne obstaja, ipd.?

ODGOVOR
V primeru naknadne vključitve podizvajalca se datum za dokazovanje ekonomske in finančne zmogljivosti izkaže na dan vključitve novega podizvajalca, ob upoštevanju vseh ostalih določil iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 14.11.2018   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z povabilom za oddajo prijave na ta projekt imamo sledeča vprašanja:

1.
V navodilih prijaviteljem je v točki VI. 1.5. navedeno:
" Naročnik si pridržuje pravico, da po podpisu pogodbe o Dobavi in montaži kompenzacijske naprave SVC-STATCOM 400 kV +-150 Mvar enostransko zadrži začetek izvajanja gradbenih del za potrebe izvedbe pogodbe vse do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo kompenzacijske naprave vendar največ za tri leta od podpisa pogodbe, s čimer se mora izbrani ponudnik strinjati."

Prosimo, da potrdite, da v primeru zadržanja začetka izvajanja gradbenih del, kot je navedeno, lahko prijavitelj/ponudnik uveljavlja vse dejansko nastale in dokazane stroške do tega trenutka (izvedene storitve na projektu, proizvedeno ali delno proizvedeno opremo, itd.) in dodatne stroške zaradi zadržanja gradbenih del, kot so na primer stroški skladiščenja, manipulacije z opremo, prekinitve proizvodnje, ipd., tečajne razlike, spremembe cen surovin in storitev, itd..
Opremo, ki pa bo že proizvedena in pripravljena na odpremo, ipd. do trenutka prekinitve pa bo naročnik sprejel in plačal.

2.
Izjava o izpolnjevanju pogojev prijavitelja

V obrazcu je navedeno:
"11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, itd.) in jo v celoti sprejemamo;"

Trditve iz te točke, ne moremo potrditi z izjavo, ker "vsebina razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, itd.)" v tem trenutku še ni znana.
Prosimo, da zahtevo umaknete ali spremenite, da potrjujemo samo dokumentacijo, ki je na voljo v 1. fazi.

3.
Obrazec zavarovanje/garancija za resnost prijave/ponudbe po EPGP-758

V obrazcu so navedeni razlogi za unovčenje zavarovanja/garancije za resnost prijave/ponudbe.
Točka 2. navaja: "naročnik zavarovanja/garancije ni oddal ponudbe, čeprav je bil uvrščen v II./III. fazo postopka;"

Glede na dejstvo, da "kompletna in detajlna preostala razpisna dokumentacija (RD), vključno s podrobnimi, dodatnimi oziroma razširjenimi tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami ter specifikacijami, roki za predložitev ponudb z zahtevanimi spremnimi dokumenti ter merili in kriteriji za oddajo naročila, kakor tudi z vzorci pogodbenega sporazuma o izvedbi JN s priloženimi splošnimi in posebnimi pogoji po vzoru FIDIC (srebrna knjiga)" še ni na voljo, razlog za unovčenje bančne garancije po tej točki ni korekten, ker obstaja možnost, da pogoji v "kompletni in detajlni preostali razpisni dokumentaciji (RD)" ne bodo taki, da nam omogočijo priprave ponudbe, kar pa je lahko razlog za unovčenje bančne garancije. Podajanje bančne garancije za nekaj, kar ni znano ni korektno.
Predlagamo, da se razlog za unovčenje po točki 2. iz obrazca briše.

Točki 1. in 3. sta nekoliko nejasni, ker obe navajata "prijava/ponudba".
Ali lahko iz točke 1. brišete "ponudba", iz točke 3. pa brišete "prijava"?

Vnaprej hvala za odgovore!

ODGOVOR

1. Vprašanje glede stroškov povezanih z zadržanjem začetka izvajanja gradbenih del bo ustrezno urejeno v drugi fazi postopka ob upoštevanju določil FIDIC.

2. Z Izjava o izpolnjevanju pogojev prijavitelja, prijavitelj izkazuje seznanjenost in strinjanje z dokumentacijo, ki je na voljo v 1. fazi.

3. Razpisna dokumentacija je v tem delu spremenjena. Zavarovanje za resnost ponudbe se prenese (zahteva) v drugi fazi, obrazec bo takrat ustrezno popravljen.
Datum objave: 14.11.2018   08:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 10 v točki 1.1. Jezik, zahtevate, da eventuelne prevode - tehnični del v 2. fazi ponudbe opravi sodni tolmač. Ker gre za kompleksno tehnično problematiko je težko zagotoviti sodne tolmače z ustreznim tehničnim znanjem. Zato predlagamo, da se zadnji stavek te točke spremeni v »Prevod mora opraviti ali sodni tolmač ali pa strokovno usposobljena oseba iz predmeta prevajanja (SVC, SVC-STATCOM)«
Prosimo za ustrezno korekcijo razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena. Naročnik bo prevode zahteval samo v primeru nejasnosti oziroma neskladij v posameznih točkah. Te prevode mora opraviti sodni tolmač.

Datum objave: 14.11.2018   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zainteresiranega ponudnika zanima, ali lahko tuje pravne osebe predložijo ESPD podpisan s strani oseb, ki so pooblaščene za podpis tega dokumenta s strani zastopnikov družbe ali mora biti obrazec podpisan s strani zakonitega zastopnika oz. prokuristov.

Najlepša hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
ESPD obrazec mora biti podpisan s strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje družbe na podlagi zakona ali pooblastila zakonitega zastopnika.
Datum objave: 14.11.2018   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zainteresirani ponudnik glede oseb iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3 pri gospodarskih družbah vljudno prosi naročnika, da odobri daljšo veljavnost potrdil o nekaznovanosti, in sicer vsaj 6 mesecev

Hvala,

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena.