Dosje javnega naročila 007039/2018
Naročnik: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Blago: DIGITALNI RTG APARAT IN PACS/RIS SISTEM
ZJN-3: Odprti postopek

JN007039/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2018
JN007039/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007039/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007039/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 196-442624
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
SI
Kranj
Slovenija
urska.pintar@ozg-kranj.si
+386 42082516

Internetni naslovi
http://www.ozg-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ozg-kranj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4536
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DIGITALNI RTG APARAT IN PACS/RIS SISTEM
Referenčna številka dokumenta: JN_01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup digitalnega rtg aparata in pacs/ris sistema (nakup, dobava, vgradnja, odstranitev starega in vzdrževanje)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup digitalnega rtg aparata in pacs/ris sistema (nakup, dobava, vgradnja, odstranitev starega in vzdrževanje) za ZD Škofja Loka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2018   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer v razpisni dokumentaciji nismo zasledili kaj točno naj bi ponudnik izvedel pri alineji:

- pripravo prostora za namestitev novega rtg aparata,

Prosimo naročnika, da bolj pojasni kaj se pričakuje od ponudnika z opisom predvidenih del, ki naj bi bila opravljena. Prav tako prosimo naročnika, če lahko priloži dokumentaciji tudi tloris prostora (obstoječi ter predvideni).

Lep pozdrav
ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da priprava prostora zajema vsa dela (gradbena, instalacijska, zaključna ), ki so potrebna za ureditev prostora za namestitev aparata ter, po zaključeni namestitvi, vsa dela za vzpostavitev enakega stanja prostorov po načelu »funkcionalni ključ v roke.« Naročnik ponudnikom omogoča ogled prostora, kjer bo RTG aparat nameščen, z namenom, da ponudniki ob upoštevanju zahtev aparata, ki ga ponujajo, presodijo katere posege oz. katera dela bodo morali izvesti za potrebno pripravo prostora, da bo aparat mogoče namestiti. Iz tega razloga naročnik tudi zahteva, da ponudniki priložijo lasten popis del, ki so potrebna za izvedbo ustrezne priprave prostora.


Datum objave: 29.10.2018   14:02
VPRAŠANJE
Ponudili bi rentgene vendar jih zaradi pogojev ki ste jih navedli ne moremo. zakaj je pogterbno oddati ponudbo in za rentegene in pacs system, čeprav se to kupuje ločeno in tem privarčuje več kot 50% investicijskih sredstev ?

ODGOVOR

ZJN-3 v prvem odstavku določa, da mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. V skladu z zakonom torej ni dovolj, da je naročilo mogoče razdeliti, temveč morajo biti kumulativno izpolnjeni pogoji, da mora imeti delitev v sklope tudi pozitivne učinke na gospodarnost in učinkovitost javnega naročila.

Naročnik je ob pripravi naročila preučil različne možnosti izvedbe projekta, pri čemer je ugotovil, da je glede na organizacijo dela RTG oddelka v ZD Škofja Loka najgospodarneje, najučinkoviteje in najmanj tvegano izvesti dobavo RTG aparata, dobavo in implementacijo PAC/RIS sistema ter demontažo starega RTG aparata s pripravo prostora za vgradnjo novega RTG aparata skupaj, kot enotno naročilo. Oddaja projekta po sklopih bi, glede na dosedanje izkušnje naročnika s tovrstnimi projekti, za naročnika predstavljala večji končni strošek, izvedba projekta bi bila manj učinkovita, manj gospodarna, predvsem pa bolj zamudna. Po izkušnjah naročnika, namreč razdelitev takšnega projekta v sklope pomeni bistveno daljši rok izvedbe, saj se morajo izvajalci sklopov usklajevati glede specifik opreme, razpoložljivosti ekip in izvajanja vzporednih del, kar privede do sklicevanj na napake pri izvedbi del izvajalcev posameznih sklopov. Končna rešitev je na račun usklajevanja del izvajalcev posameznih sklopov lahko tudi manj kvalitetna, vsekakor pa terja dodatno angažiranje že tako omejeno razpoložljivih strokovnih kadrov naročnika. Čim hitrejša in v celoti funkcionalna izvedba je v primeru oddaje predmetnega naročila za naročnika izjemnega pomena, saj je moral naročnik, zaradi neodpravljive okvare starega RTG aparata, RTG oddelek v ZD Škofja Loka začasno zapreti. Z organizacijskega vidika gre za zahteven projekt, ki ga naročnik oddaja kompetentnemu izvajalcu, ki lahko ponudbo odda bodisi samostojno, v obliki skupne ponudbe več ponudnikov (konzorcij) ali pa s podizvajalci.

Naročnik naročila iz zgoraj navedenih razlogov ne bo razdelil v sklope.VPRAŠANJE
Je naročnik namenoma omejil oddajo zgolj za enega ponudnika s čimer bom z davkoplačevalskim denarjem za vsaj 100% preplačal investicijo ?

ODGOVOR

ZJN-3 v prvem odstavku določa, da mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. V skladu z zakonom torej ni dovolj, da je naročilo mogoče razdeliti, temveč morajo biti kumulativno izpolnjeni pogoji, da mora imeti delitev v sklope tudi pozitivne učinke na gospodarnost in učinkovitost javnega naročila.

Naročnik je ob pripravi naročila preučil različne možnosti izvedbe projekta, pri čemer je ugotovil, da je glede na organizacijo dela RTG oddelka v ZD Škofja Loka najgospodarneje, najučinkoviteje in najmanj tvegano izvesti dobavo RTG aparata, dobavo in implementacijo PAC/RIS sistema ter demontažo starega RTG aparata s pripravo prostora za vgradnjo novega RTG aparata skupaj, kot enotno naročilo. Oddaja projekta po sklopih bi, glede na dosedanje izkušnje naročnika s tovrstnimi projekti, za naročnika predstavljala večji končni strošek, izvedba projekta bi bila manj učinkovita, manj gospodarna, predvsem pa bolj zamudna. Po izkušnjah naročnika, namreč razdelitev takšnega projekta v sklope pomeni bistveno daljši rok izvedbe, saj se morajo izvajalci sklopov usklajevati glede specifik opreme, razpoložljivosti ekip in izvajanja vzporednih del, kar privede do sklicevanj na napake pri izvedbi del izvajalcev posameznih sklopov. Končna rešitev je na račun usklajevanja del izvajalcev posameznih sklopov lahko tudi manj kvalitetna, vsekakor pa terja dodatno angažiranje že tako omejeno razpoložljivih strokovnih kadrov naročnika. Čim hitrejša in v celoti funkcionalna izvedba je v primeru oddaje predmetnega naročila za naročnika izjemnega pomena, saj je moral naročnik, zaradi neodpravljive okvare starega RTG aparata, RTG oddelek v ZD Škofja Loka začasno zapreti. Z organizacijskega vidika gre za zahteven projekt, ki ga naročnik oddaja kompetentnemu izvajalcu, ki lahko ponudbo odda bodisi samostojno, v obliki skupne ponudbe več ponudnikov (konzorcij) ali pa s podizvajalci.

Naročnik naročila iz zgoraj navedenih razlogov ne bo razdelil v sklope.VPRAŠANJE
Zakaj naročnik združuje dve področji, medtek ki vsi ostali naročniku lučujejo roentgen in pacs ločeno, s čimer se dosegajo tudi 50% nižje cene?

ODGOVOR

ZJN-3 v prvem odstavku določa, da mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. V skladu z zakonom torej ni dovolj, da je naročilo mogoče razdeliti, temveč morajo biti kumulativno izpolnjeni pogoji, da mora imeti delitev v sklope tudi pozitivne učinke na gospodarnost in učinkovitost javnega naročila.

Naročnik je ob pripravi naročila preučil različne možnosti izvedbe projekta, pri čemer je ugotovil, da je glede na organizacijo dela RTG oddelka v ZD Škofja Loka najgospodarneje, najučinkoviteje in najmanj tvegano izvesti dobavo RTG aparata, dobavo in implementacijo PAC/RIS sistema ter demontažo starega RTG aparata s pripravo prostora za vgradnjo novega RTG aparata skupaj, kot enotno naročilo. Oddaja projekta po sklopih bi, glede na dosedanje izkušnje naročnika s tovrstnimi projekti, za naročnika predstavljala večji končni strošek, izvedba projekta bi bila manj učinkovita, manj gospodarna, predvsem pa bolj zamudna. Po izkušnjah naročnika, namreč razdelitev takšnega projekta v sklope pomeni bistveno daljši rok izvedbe, saj se morajo izvajalci sklopov usklajevati glede specifik opreme, razpoložljivosti ekip in izvajanja vzporednih del, kar privede do sklicevanj na napake pri izvedbi del izvajalcev posameznih sklopov. Končna rešitev je na račun usklajevanja del izvajalcev posameznih sklopov lahko tudi manj kvalitetna, vsekakor pa terja dodatno angažiranje že tako omejeno razpoložljivih strokovnih kadrov naročnika. Čim hitrejša in v celoti funkcionalna izvedba je v primeru oddaje predmetnega naročila za naročnika izjemnega pomena, saj je moral naročnik, zaradi neodpravljive okvare starega RTG aparata, RTG oddelek v ZD Škofja Loka začasno zapreti. Z organizacijskega vidika gre za zahteven projekt, ki ga naročnik oddaja kompetentnemu izvajalcu, ki lahko ponudbo odda bodisi samostojno, v obliki skupne ponudbe več ponudnikov (konzorcij) ali pa s podizvajalci.

Naročnik naročila iz zgoraj navedenih razlogov ne bo razdelil v sklope.
Datum objave: 30.10.2018   13:00
VPRAŠANJE

1. Potencialni ponudnik naproša ponudnika, da razmisli o možnosti razdelitvi predmetnega javnega naročila na več sklopov z namenom zagotavljanja večje konkurence med ponudniki in posledične boljše cene. Predlagamo, da se naročilo razdeli na naslednje sklope:
Sklop 1 Dobava RTG aparata
Sklop 2 Dobava in implementacija PAC/RIS sistema
Sklop 3 Demontaža starega RTG aparata in gradbeno-obrtniška dela za pripravo prostora za vgradnjo novega RTG aparata


2. Skladno z določili ZJN-3 potencialni ponudnik opozarja naročnika, da je predložena
tehnična dokumentacija oz. specifikacija prirejena povsem in izključno na lastnosti izdelkov
enega proizvajalca RTG naprav.

Posledično Vas pozivamo, da spremenite tehnične specifikacije na način, da bo omogočena
večja konkurenčnost in sicer pri naslednjih točkah:

1. Visokofrekvenčni rentgenski generator vsaj 65 KV.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence pogoj postavi na vsaj 50kW.

2. Rentgenska cev mora imeti dva čim manjša fokusa, ne večja kot 0,6 in 1,0 mm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj: ne večja kot 0,6
in 1,2 mm.

3. Toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 800 kHU.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj: najmanj 400
kHU.

4. Dimenzije plavajoče plošče morajo biti velikosti vsaj 240 x 80 cm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj na vsaj 220 x
80cm.

5. Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju od 52 cm do najmanj 91,5 cm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj na vsaj 53-81 cm.

Smatramo da so naši predlogi za spremembo poslovno in tudi tehnično korektni in
omogočajo, da se na javno naročilo prijavi več ponudnikov. V kolikor ne boste spremenili
navedenih pogojev, bomo zaradi varovanja naših poslovnih interesov prisiljeni vložiti
zahtevek za revizijo.ODGOVOR

1. / Naročnik je v zvezi z razdelitvijo naročila na sklope že podal pojasnilo na portalu dne 29.10.2018.

2. / 1. Visokofrekvenčni rentgenski generator vsaj 65 KV.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence pogoj postavi na vsaj 50kW.

Naročnik ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.

2. Rentgenska cev mora imeti dva čim manjša fokusa, ne večja kot 0,6 in 1,0 mm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj: ne večja kot 0,6
in 1,2 mm.

Naročnik dopušča odstopanje +/-10%.

3. Toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 800 kHU.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj: najmanj 400
kHU.

Naročnik dopušča odstopanje največ za +/- 10%.

4. Dimenzije plavajoče plošče morajo biti velikosti vsaj 240 x 80 cm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj na vsaj 220 x
80cm.

Da, naročnik dopušča dimenzijo mize vsaj 220x80 cm.

5. Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju od 52 cm do najmanj 91,5 cm.
Predlagamo, da se zaradi zagotavljanje poštene konkurence postavi pogoj na vsaj 53-81 cm.

Naročnik zahteve ne bo spreminjal.Datum objave: 06.11.2018   12:26
VPRAŠANJE
Zakaj naročnik zahteva od izvajalca, da se implemetira rešitev, ki bo omogočal registracijo pacienta s pomočjo sistema Vrstomat, pri čemer kolikor nam je znano naročnik tega sistema sploh še nima implementiranega v svojem procesu? Ali naročnik zahteva, da se bo omogočala tudi registracija pacienta preko konkurenčnih sistemov?ODGOVOR

Naročnik ne zahteva implementacije oz. postavitve rešitve Vrstomat, temveč zgolj, da sistem omogoča možnost kasnejše nadgradnje registracije pacienta s pomočjo rešitve Vrstomat. Enako velja tudi glede omogočanja registracije pacienta preko konkurenčnih sistemov (zahteva se , da sistem omogoča možnost kasnejše nadgradnje).

VPRAŠANJE
Spoštovani,

navezujoč se na vprašanje in odgovor glede pripravo prostora za namestitev novega rtg aparata, nas zanima, kako bo naročnik ovrednotil drugačne tipe ponudb, ki jih bo dobil od ponudnikov.

1. Ker naročnik nikjer ni definiral kaj točno želi, bo dobil drugačne in neprimerljive ponudbe, saj lahko en ponudnik ponudi vse (npr. novo razsvetljavo, novo pleskanje, nove pode), medtem ko en ponudnik tega ne ponudi in ima posledično ugodnejšo ceno? Smatramo, da gre posledično za kršitev ZJN-3, katerega bi moral naročnik upoštevati in bi moral vsaj v tem delu bolj definirati, kakšen prostor želi po zaključku montaže?

2. Ali naročnik konkurence zaradi zapisane tehnične specifikacije, ki preferira enega ponudnika sploh ne pričakuje?

lep pozdrav

ODGOVOR

1. Naročnik pojasnjuje, da priprava prostora zajema vsa dela (gradbena, instalacijska, zaključna ), ki so potrebna za ureditev prostora za namestitev aparata ter, po zaključeni namestitvi, vsa dela za vzpostavitev enakega stanja prostorov po načelu »funkcionalni ključ v roke.« Naročnik je ponudnikom omogočil ogled prostora, kjer bo RTG aparat nameščen, z namenom, da ponudniki ob upoštevanju zahtev aparata, ki ga ponujajo, presodijo katere posege oz. katera dela bodo morali izvesti za potrebno pripravo prostora, da bo stari aparat mogoče odstraniti in novi aparat mogoče namestiti. Iz tega razloga naročnik tudi zahteva, da ponudniki priložijo lasten popis del, ki so potrebna za izvedbo ustrezne priprave prostora.

Naročnik torej ne zahteva prenove prostora, kjer bo nameščen novi RTG aparat, temveč izvedbo zgolj potrebnih posegov oz. del, da bo mogoče odstraniti stari aparat, namestiti novi aparat ter izvedbo tistih del, da bo po namestitvi vzpostavljeno stanje prostora, enakovredno stanju pred namestitvijo novega aparata. Naročnik popisov del ne bo posebej vrednotil (upošteva se zgolj skupna cena), temveč bo na njihovi podlagi zgolj preveril, ali dela, predvidena v popisu, zadostijo opisani pripravi prostora ter vzpostavitvi enakovrednega končnega stanja prostora.

2. Zahteve v tehnični specifikaciji so opredeljene na podlagi funkcionalnih potreb naročnika.


VPRAŠANJE
1. Ponudnik opozarja, da določba, ki predvideva zamenjavo opreme za enakovredno, v kolikor se enaka napaka na opremi ponovi najmanj 3-krat, ponudnika postavlja v neenakopraven pogodbeni položaj. Razlog napake na opremi je pogosto lahko tudi zunanji oz. posledica višje sile, nepooblaščenih ali nepravilnih posegov, razlogov na strani uporabnika ali tretje osebe itd. in tako neodvisen od delovanje same naprave. Ponudnik prosi za razumevanje naročnika in umik sporne določbe.
2. Zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj predlagamo modifikacijo 16. člena kot sledi: Prodajalec odškodninsko odgovarja naročniku za pravilno izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi največ do višine celotne pogodbene vrednosti za vse škodne primere skupaj. V nobenem primeru prodajalec ne odgovarja naročniku za morebitno refleksno škodo, izgubo dobička, izpad proizvodnje, izgubo podatkov, izpad prodaje, zahtevke tretjih oz. druge oblike posredne škode.
3. Prosimo za uskladitev pogodbe o vzdrževanju s pogodbo o nabavi opreme, glede obvezne pisne prijave napake s strani naročnika na način, da se tudi v pogodbo o vzdrževanju doda člen: »Prijava napake mora biti izvedena pisno na elektronski naslov ______________ ali telefonsko na tel. št. _______________, v tem primeru pa ji mora slediti pisna potrditev prijave napake, na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.«
4. 13. člen pogodbe o vzdrževanju predvideva, da si izvajalec za oddaljeni dostop ni upravčen zaračunati stroške servisa. Navedena zahteva s strani naročnika je popolnoma neracionalna, saj sta oddaljeni servis in daljinski dostop vedno bolj uveljavljeni metodi reševanja in odprave napak. Napaka je lahko daljinsko odpravljena še hitreje in bolj efektivno, za naročnika pa lahko posledično pomeni tudi manjši strošek in neprimeroma hitrejšo odpravo napake. Izvajalec oddaljenega dostopa tako ne more ponujati brezplačno. Prosimo za izbris spornega člena iz vzorca pogodbe. V kolikor bi člen v pogodbi ostal, bi to pomenilo neupravičeno zahtevo s strani naročnika, da izvajalec svoje storitve ponuja brezplačno.


ODGOVOR

1. Določilo temelji na 482. členu Obligacijskega zakonika, ki določa, da če stvar ne deluje pravilno, lahko kupec v garancijskem roku zahteva od prodajalca oziroma od proizvajalca, da jo popravi ali zamenja, ne glede na to, kdaj se je pokazala napaka v delovanju. Vzorec pogodbe določa, da naročnik prvenstveno zahteva popravilo napake, v kolikor pa prodajalec napake ne odpravi v roku 45 dni ali pa se ista napaka ponovi najmanj trikrat, mora izvajalec zagotoviti zamenjavo aparata in/ali opreme za novi aparat in/ali opremo, ki deluje brezhibno. Gre za uveljavljanje garancije za brezhibno delovanje, pod pogoji kot jih določa Obligacijski zakonik, pri čemer se skrajni rok za odpravo napake določi na 45 dni ter omeji ponovitev iste napake na najmanj trikrat, nato mora izvajalec zagotoviti zamenjavo. Pogodbenega določila ne bomo spreminjali, razen v delu, da se kot skrajni rok za odpravo napake v garanciji, izrecno določi rok 45 dni.

2. Pogodbeno določilo ostane nespremenjeno.

3. Naročnik spreminja prvi odstavek 13. člena vzorca Pogodbe o vzdrževanju tako, da se glasi:

»Prijava napake na aparatu ali digitalizaciji mora biti izvedena pisno na elektronski naslov ______________ ali telefonsko na tel. št. _______________, v tem primeru pa ji mora slediti pisna potrditev prijave napake, na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.«

4. Besedilo tretjega odstavka 13. člena, ki se glasi »Za oddaljeni dostop si izvajalec ni upravičen zaračunati stroška servisa.« se izbriše. Dosedanji četrti odstavek postane nov tretji odstavek.