Dosje javnega naročila 007042/2018
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Storitve: IZVAJANJE KONZULTANTSKIH STORITEV PRI PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA OBMOČJE CESTNE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO
ZJN-3: Odprti postopek

JN007042/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2018
JN007042/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN007042/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007042/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 196-443358
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Luka Sladič
luka.sladic@trbovlje.si
+386 35634810
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4557
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE KONZULTANTSKIH STORITEV PRI PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA OBMOČJE CESTNE NAVEZAVE ZASAVJA NA AVTOCESTO
Referenčna številka dokumenta: 430-39/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvideno izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi prostorskega akta za območje cestne navezave Zasavja na avtocesto (A1-Šentrupert-Prebold-Trbovlje-Hrastnik-(G2-108)).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvideno izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi prostorskega akta za območje cestne navezave Zasavja na avtocesto (A1-Šentrupert-Prebold-Trbovlje-Hrastnik-(G2-108)).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vse potrebne informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:15
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Javno naročilo se ni oddalo, saj do roka za oddajo ponudb ni prispela nobena ponudba. Prejšnja številka objave JN004261/2018-B01. Predmetna razpisna dokumentacija je v primerjavi s prejšnjo minimalno korigirana.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2018   09:00

Dodatne informacije:
Vse potrebne informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2018   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na: URL: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24 ni obrazca ESPD. Prosimo, da naročnik objavi obrazec ESPD.

ODGOVOR

Lep pozdrav,

hvala za vaš opomnik glede ESPD dokumenta. ESPD dokument je sedaj objavljen na spletni strani naročnika: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.Datum objave: 05.11.2018   09:11
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila:

1.
2.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI
V tabeli na strani 9/točka B., kjer je naveden strokovnjak za projektno dokumentacijo, nas v točki d. zanima, ali zadostuje, da je le-ta sodeloval pri konzultantskih storitvah (PGD in PZI, PGD/PZI) dokumentacije za izvedbo gradnje za vsaj tri referenčna dela in za katera so bila pridobljena uporabna dovoljenja.

2.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 11, v točki A. Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje, vas za točke c., e. in f. prosimo za pojasnilo, kaj je dejansko njihova vsebina.

3.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 12, v točki B. Pridobitev dokumentacije in gradiv, vas za točko a. prosimo za pojasnilo, kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko.

4.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 12, v točki C. Izvedba aktivnosti, vas za točko b. prosimo za pojasnilo, kaj sodi pod vsebino analiza izdelanih gradiv, strokovnih podlag, mnenj in dokumentacij, itd. oziroma kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko.

5.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Upoštevajoč Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 odl. US, 14/15 ZUUJFO in 61/17 ZUreP-2), ki določa postopek priprave regionalnega prostorskega načrta, vas za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 13, v točki A. Delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor, prosimo za pojasnilo, zakaj so predvidene delovne aktivnosti pri izdelavi poročila o vplivih na okolje, kot tudi aktivnosti pri postopku presoje vplivov na okolje.

6.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 13, v točki A. Delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor Izvedba, vas prosimo za pojasnilo prvih dveh alinej (1. alineja: kaj sodi pod izdelavo analize dokumentov in 2. alineja: kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko).

7.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 14, v točki B. Delovne aktivnosti pri izdelavi strokovnih podlag Izvedba, vas prosimo za pojasnilo edine alineje, kaj sodi pod izvedbo drugih dokumentov (poročila, strokovna mnenja, povzetki, predstavitve ipd.), potrebnih za izvedbo projekta ali njegovih posameznih delov na zahtevo naročnika (kot so npr. okoljske, kulturno-varstvene vsebine,...).

8.
Vprašanja 2-7 se nanašajo tudi na dodatek A (stran 37-39), kjer se navedbe ponovijo.

9.
Iz ponudbene dokumentacije ni razvidno, če se neizkoriščena količina ur, ki je določena s ponudbenim predračunom po posameznih letih lahko prenese v naslednje leto.

10.
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je navedeno, da mora strokovnjak za javna naročila izpolnjevati med drugim tudi pogoj:
- je v zadnjih 10 letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil sodeloval pri izvedbi vsaj treh (3) referenčnih del, ki zajemajo izvedbo storitev pravnega svetovanja pri izvedbi javnega naročila v skupni investicijski vrednosti vsaj 10.000.000,00 EUR z DDV, pri čemer minimalna vrednost posameznega referenčnega dela ne sme biti manjša kot 500.000,00 EUR z DDV.

Ali kot referenčno delo lahko razumemo posamezno javno naročilo, za katerega je bilo izvedeno pravno svetovanje?
Ali zadošča, da pri posameznem referenčnem delu kot investicijsko vrednost navajamo vrednost, za katero je bilo posamezno javno naročilo oddano in je preverljiva preko objave odločitve na portalu JN, v kolikor vrednostno ustreza pogoju (skupno 10.000.000,00 EUR oz. posamezno najmanj 500.000,00 EUR z DDV), ki je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevan za strokovnjaka za javna naročila?


ODGOVOR
Spoštovani!

1.
2.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI
V tabeli na strani 9/točka B., kjer je naveden strokovnjak za projektno dokumentacijo, nas v točki d. zanima, ali zadostuje, da je le-ta sodeloval pri konzultantskih storitvah (PGD in PZI, PGD/PZI) dokumentacije za izvedbo gradnje za vsaj tri referenčna dela in za katera so bila pridobljena uporabna dovoljenja.

DA

2.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 11, v točki A. Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje, vas za točke c., e. in f. prosimo za pojasnilo, kaj je dejansko njihova vsebina.

Navedene delovne aktivnosti se navezujejo na zakonske določbe Zakona o prostorskem načrtovanju, in sicer na določila, ki se na nanašajo na pripravo regionalnega prostorskega načrta. V tem procesu je potrebno pripraviti tudi dokumente, povezane s postopkom pridobivanja mnenj in sprejemanjem osnutka RPN na občinskem svetu.

3.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 12, v točki B. Pridobitev dokumentacije in gradiv, vas za točko a. prosimo za pojasnilo, kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko.

Gre za predvsem za delovne aktivnosti, povezane s pridobivanjem stališč, ki so potrebna v teku sprejemanja RPN (nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost...).

4.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Obvezne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 12, v točki C. Izvedba aktivnosti, vas za točko b. prosimo za pojasnilo, kaj sodi pod vsebino analiza izdelanih gradiv, strokovnih podlag, mnenj in dokumentacij, itd. oziroma kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko.

Gre za strokovni pregled gradiva, strokovnih podlag, ki bodo izdelane za pripravo osnutka RPN. Točka b se navezuje tudi na točko d.

5.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Upoštevajoč Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 odl. US, 14/15 ZUUJFO in 61/17 ZUreP-2), ki določa postopek priprave regionalnega prostorskega načrta, vas za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 13, v točki A. Delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor, prosimo za pojasnilo, zakaj so predvidene delovne aktivnosti pri izdelavi poročila o vplivih na okolje, kot tudi aktivnosti pri postopku presoje vplivov na okolje.

V postopek priprave RPN se istočasno vključi tudi postopek priprave okoljskega poročila in pridobitev odločbe CPVO. Skladno s tem bo koordinator sodeloval v vseh potrebnih postopkih do sprejema RPN.

6.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 13, v točki A. Delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor Izvedba, vas prosimo za pojasnilo prvih dveh alinej (1. alineja: kaj sodi pod izdelavo analize dokumentov in 2. alineja: kakšna je aktivnost konzultanta pod to točko).

Analiziranje dokumentov, pripravljenih strokovnih podlag z navedbo morebitnih dopolnitev ali popravkov glede na smernice nosilcev urejanja prostora. Ravno tako bo sodeloval pri pripravi potrebnih stališč ali obrazložitev za obravnave na Občinskem svetu ali javnih razgrnitvah osnutka plana oziroma drugih predstavitvah.

7.
2.10.3 OPIS NAROČILA
Za Ključne delovne aktivnosti, ki so navedene na strani 14, v točki B. Delovne aktivnosti pri izdelavi strokovnih podlag Izvedba, vas prosimo za pojasnilo edine alineje, kaj sodi pod izvedbo drugih dokumentov (poročila, strokovna mnenja, povzetki, predstavitve ipd.), potrebnih za izvedbo projekta ali njegovih posameznih delov na zahtevo naročnika (kot so npr. okoljske, kulturno-varstvene vsebine,...).

Omenjene aktivnosti se nanašajo na vsa poročila, mnenja, predstavitve, javne razgrnitve, obrazložitve za občinski svet ter komisije občinskega sveta. V času objave razpisa ne vemo, kakšne dokumente in strokovne podlage bodo zahtevane, saj je to določeno šele v postopku priprave in sprejema RPN.

8.
Vprašanja 2-7 se nanašajo tudi na dodatek A (stran 37-39), kjer se navedbe ponovijo.

Odgovori od 2-7 veljajo tudi za to točko.

9.
Iz ponudbene dokumentacije ni razvidno, če se neizkoriščena količina ur, ki je določena s ponudbenim predračunom po posameznih letih lahko prenese v naslednje leto.

"Opravljena dela bo konzultant obračunaval mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih konzultantskih storitev, po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih količinah." V kolikor se bo iz upravičenih razlogov priprava dokumentacije in pripadajoče aktivnosti prenesle iz enega v drugo leto, se bodo takrat obračunale tudi konzultantske ure.

10.
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je navedeno, da mora strokovnjak za javna naročila izpolnjevati med drugim tudi pogoj:
- je v zadnjih 10 letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil sodeloval pri izvedbi vsaj treh (3) referenčnih del, ki zajemajo izvedbo storitev pravnega svetovanja pri izvedbi javnega naročila v skupni investicijski vrednosti vsaj 10.000.000,00 EUR z DDV, pri čemer minimalna vrednost posameznega referenčnega dela ne sme biti manjša kot 500.000,00 EUR z DDV.

Ali kot referenčno delo lahko razumemo posamezno javno naročilo, za katerega je bilo izvedeno pravno svetovanje?

DA

Ali zadošča, da pri posameznem referenčnem delu kot investicijsko vrednost navajamo vrednost, za katero je bilo posamezno javno naročilo oddano in je preverljiva preko objave odločitve na portalu JN, v kolikor vrednostno ustreza pogoju (skupno 10.000.000,00 EUR oz. posamezno najmanj 500.000,00 EUR z DDV), ki je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevan za strokovnjaka za javna naročila?

DA

ADD OPIS NAROČILA - velja za vse odgovore:
"Na splošno velja, da je izvajalec del dolžan v okviru prevzetih konzultantskih storitev izvesti vse potrebno za popolno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so posamezne konzultantskih storitve, opravila in naloge eksplicitno navedene ali ne in mora izvesti vse za njihovo uspešno izvedbo."


Datum objave: 06.11.2018   07:09
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, Poglavje 3.10. Vzorec pogodbe, Dodatek C, Način plačila, je v šestem odstavku navedeno naslednje:

»Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.«

Skladno z Obligacijskim zakonikom (293. člen) se za plačilo šteje, da je dolg poravnan, ko denarno nakazilo prispe banki oziroma organizaciji, pri kateri ima upnik račun. Predlagamo, da se navedba črta oz. ustrezno spremeni.


ODGOVOR

293. člena OZ jasno določa, da strani naveden element lahko drugače uredita, zaradi česar naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.