Dosje javnega naročila 007044/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z izvedbo projektantskega in gradbenega nadzora ter tehničnega svetovanja za ureditev dostopov za invalide za potrebe sodnih stavb v Celju in Kranju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.564,00 EUR

JN007044/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007044/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2018
JN007044/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2018
JN007044/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.12.2018
JN007044/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007044/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277763/Povabilo_s_prilogami_4300-38-2018.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4600
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije z izvedbo projektantskega in gradbenega nadzora ter tehničnega svetovanja za ureditev dostopov za invalide za potrebe sodnih stavb v Celju in Kranju
Referenčna številka dokumenta: 4300-38/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora ter tehnično svetovanje za ureditev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov (dosto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
71320000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora ter tehnično svetovanje za ureditev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov (dostopov za invalide) v objektih pravosodnih organov na naslednjih lokacijah: Višje, Okrožno in Okrajno sodišče v Celju, Prešernova 22 in Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2018   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2018   08:25
VPRAŠANJE

Spoštovani.

Pri analizi vsebine ponudbe in zaradi tovrstnih izkušenj s podobnimi posegi na tovrstnih objektih enakega namena opozarjamo vse ponudnike, da ste kot investitor dejansko razpisali celovite svetovalne in inženirske storitve. Zaradi narave del ter specifičnih zahtev (stavb in s strani naročnika) in lastnosti povezanih s pravosodno dejavnostjo pa je po dosedanjih izkušnjah obseg del najmanj dvakraten v primerjavi z deli na upravnih stavbah drugih namenov.

Zato za boljši vpogled v obseg razpisanih del naprošamo za dodatne informacije:

1. Ogledi lokacij in objektov niso predvideni, zato niso vidni posegi v stavbe oz. v notranjosti stavbe. Dvigala za objekta v Celju in Kranju v vseh nadstropjih posegajo (po fotografijah sodeč) v obstoječe pisarne.
To seveda pomeni:
- preureditev prostorov,
- ureditev novih komunikacijskih poti,
- notranje komunikacije morajo biti primerne za invalide,
- zagotovitev sistemskega varovanja zaradi novih vhodov v stavbo (vlom, videonadzor).
Zato pozivamo za podajo projektnih zahtev z opisom obstoječih tangiranih prostorov in z opisom zahtev njihove preureditve. Posegi v prostore namreč pomenijo poleg običajnih obrtniških preureditev tudi predelave inštalacij (ogrevanje, razsvetljava in ostale inštalacije).

Opozarjamo, da so predmetni potrebni posegi zelo velikega obsega in da ne gre zgolj za "namestitev dvigala na fasado". Potrebno je torej podati projektno zahtevo za vsak prostor tangiran z novim dvigalom (po etažah), in sicer ločeno za Celje in Kranj.

2. Pozivamo za opredelitev do dinamike gradnje. Zaradi rednega delovanja sodišča boste mogoče kot naročnik želeli urejati nove preboje (vhode dvigalo-stavba) za vsak prostor ločeno, tako časovno kot funkcionalno. Opredelitev časovnice je izjemnega pomena za obseg razpisanih del in lahko vrednostno predstavlja razmerje tudi velikosti 1:5 v odvisnosti od načina izvajanja del.

3. Razpisana dela vezana na izvajanje nadzora so pogojena z izvajanjem gradnje, zato bodo za nadzor veljali enaki kriteriji.
Morebitne omejitve ali posebne zahteve, ki jih boste zahtevali od izvajalca del, bodo torej veljala tudi za ponudnika tega razpisa, kar seveda bistveno vpliva na obseg del in višino ponudbe. Pozivamo za objavo orientacijskih pogojev, ki jih boste zahtevali kasneje od izbranega izvajalca del (pogoji del, delovni čas del, obdobje del ipd.).

Hvala

ODGOVOR

Potencialni ponudnik je pravilno ugotovil, da naročnik razpisuje poleg projektantskih in nadzorniških del tudi svetovalne storitve, torej vsa dela, ki so potrebna za uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo razpisa za pridobitev izvajalca GOI del, dela projektantskega in gradbenega nadzora, vse do uspešne pridobitve uporabnega dovoljenja, končnega obračuna in primopredaje del.

Dodatne informacije v zvezi z razpisanimi deli po katerih sprašuje potencialni ponudnik so vprašanja, ki jih bo projektant moral rešiti v sami projektni dokumentaciji, ki je predmet tega razpisa. Obseg projektiranja bo tako določil potencialni projektant s projektno rešitvijo, ki bo določala dinamiko gradnje in s tem posredno tudi dinamiko izvajanja nadzora. Ponudnik pravilno ugotavlja, da bo sodišče v času projektiranja kot tudi gradnje delovalo neprekinjeno.

Ne glede na navedeno bo naročnik omogočil, da si morebitni ponudniki ogledajo lokaciji v dneh od 22.10.2018 do vključno 25.10.2018 po predhodnem dogovoru s predstavnikoma sodišč:
* Za Kranj: Elizabeta Orešnik, tel. št. 04 271 12 14, e-naslov: elizabeta.oresnik@sodisce.si in
* za Celje: Sebastjan Boljte, tel. št. 031 685 700, e naslov: sebastjan.boljte@sodisce.si

Datum objave: 26.10.2018   12:15
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo vas, da potrdite, da boste namesto podpisanih POOBLASTIL ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE s strani vseh članov upravnega, vodstvenega in nadzornega organa upoštevali v ponudbi predložena pridobljena potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, saj je pridobitev podpisov s strani vseh teh oseb zelo težko, ker so nekateri upokojenci, drugi so v tujini.....

v upanju na vašo potrditev vas lepo pozdravljamo


ODGOVOR:
V skladu s 13.1. točko Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, sestavnemu delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4300-38/2018/4 z dne 10. 10. 2018 (v nadaljevanju: navodila), naj ponudnik do roka za oddajo ponudbe med drugim v ponudbi predloži tudi izpolnjene in podpisane obrazce »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence fizične osebe« (priloga št. 3) za vse fizične osebe, ki so v gospodarskem subjektu člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (zahteva velja tudi za morebitne druge ponudnike v primeru oddaje skupne ponudbe ali za morebitne prijavljene podizvajalce). V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo predložil vseh zahtevanih pooblastil, bo naročnik ravnal v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Skladno s 14.1. točko navodil lahko ponudnik potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. V tem primeru morajo potrdila odražati zadnje stanje, ne smejo pa biti starejša več kot štiri mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. Če ponudnik potrdila iz Kazenske evidence v ponudbi priloži sam, mora v ponudbi vseeno priložiti tudi izpolnjene in podpisane obrazce »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence fizične osebe« (priloga št. 3) za predhodno navedene fizične osebe.
Datum objave: 26.10.2018   15:24
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
1.
V točki 11 MERLA so zahtevane reference za vodjo projekta ali odgovornega projektanta izdelave projektne dokumentacije faze PGD in/ali PZI od 1.1.2010 dalje s področja načrtovanja poslovnih objektov, kjer je bilo v sklopu projektne dokumentacije zajeto tudi projektiranje dvigala v vrednosti izdelabne projektne dokumentacije (kot celote) vsaj 20.000 EUR brez DDV.

Prosimo za razširitev pogoja za dokazovanje referenc tudi na objekte z drugimi klasifikacijami CC-SI 112 in 126 saj se projektiranje ne razlikuje od projektiranja poslovnih stavb.

1.a.
Ali prav razumemo, da lahko izkazujemo reference tako z odgovornim vodjem projekta, kot z odgovornimi projektanti (različne osebe, npr. eden vodja projekta, drugi odgovorni projektant za arhitekturo, tretji odgovorni projektant za gradbene konstrukcije, četrti odgovorni projektant za elektro instalacije, četrti odgovorni projektnat za strojne instalacije)?

1.b.
Ali prav razumemo da lahko izkazujemo reference ali za projektno dokumentacijo kjer je bilo tudi projektiranje dvigala v vrednosti izdelane projektne dokumentacije (kot celote) vsaj 20.000,00 ali za projektno dokumentacijo kjer je bilo projektirano samo dvigalo v vrednsoti izdelane dokumentacije vsaj 5.000,00 brez DDV?

Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

1.
Naročnik bo priznal reference za projektiranje objektov s klasifikacijami CC- SI:
- 112 - Večstanovanjske stavbe,
- 113 - Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
- 123 - Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
- 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena.

1.a.
Da, ponudnik lahko izkazuje reference tako z odgovornim vodjem projekta, kot z odgovornimi projektanti (različne osebe, npr. eden vodja projekta, drugi odgovorni projektant za arhitekturo, tretji odgovorni projektant za gradbene konstrukcije, četrti odgovorni projektant za elektro instalacije, četrti odgovorni projektant za strojne instalacije.

1.b.
Da, ponudnik lahko izkazuje reference ali za projektno dokumentacijo kjer je bilo tudi projektiranje dvigala v vrednosti izdelane projektne dokumentacije (kot celote) vsaj 20.000,00 ali za projektno dokumentacijo kjer je bilo projektirano samo dvigalo v vrednosti izdelane dokumentacije vsaj 5.000,00 brez DDV.
Datum objave: 29.10.2018   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji v točki 13.2. Pogoji za sodelovanje zahtevate, da ima ponudnik oziroma njegov podizvajalec licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem, varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011).

Ker se ti načrti običajno naročajo posebej vas lepo prosimo, da to zahtevo umaknete iz razpisnih pogojev saj po nepotrebnem povečujejo vrednost ponujenih del, ki jih lahko vi, kot direkten naročnik, dobite bistveno ceneje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil pogoja iz točke 13.2. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, sestavnemu delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil, da mora imeti ponudnik ali njegov podizvajalec licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011), kot tudi ne bo spreminjal izdelane projektne naloge za posamezni objekt.

Predmet javnega naročila je med drugim tudi izdelava projektne dokumentacije, ki vključuje izdelavo »Načrta varnostno tehničnega sistema«. Gre izdelavo projektne dokumentacije, ki mora v celoti urediti dostop za invalide za potrebe sodnih stavb v Celju in Kranju, kamor sodi tudi ta načrt .