Dosje javnega naročila 007052/2018
Naročnik: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Gradnje: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart - PRVA FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007052/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2018
JN007052/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2018
JN007052/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007052/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Jože Dukarič, Martin Breznik
obcina@lenart.si
+386 27291348
+386 27207352

Internetni naslovi
http://www.lenart.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277805/NADZIDAVA_ZD_LENART_I_FAZA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4612
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart - PRVA FAZA
Referenčna številka dokumenta: 170-4/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt:Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart -
PRVA FAZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lenart v Slovenskih goricah, Maistrova ulica 22
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart -
PRVA FAZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 05.11.2018
Konec: 24.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2018   09:01
Kraj: Preko portala e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka preko Portala e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2018   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik ponudbo odda na način, da v rubriki predračun posebej objavi samo OBR-1 v ponudbi, v ostali dokumentaciji pa celotno ponudbeno dokumentacijo skladno z Navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ocenjena vrednost naročila 257.754,44 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2018   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo da mora ponudnik predložiti fotokopije pogodb, ki so opredeljene kot poslovna skrivnost ter da to zahtevo zamenja z predložitvijo potrjenih referenčnih dokazil.

hvala.

ODGOVOR


Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi, referenčno potrdilo ni ekvivalentno fotokopiji pogodbe iz katere referenca izhaja. Naročnik pojasnjuje, ker gre za postopek oddaje javnega naročila po določilih ZJN-3, ki veljajo za naročila male vrednosti, da v kolikor ponudnik ne bo predložil fotokopije pogodb bo v primeru, da bo po merilih izbran kot najugodnejši bo pozvan k dopolnitvi ponudbe za predložitev navedenih pogodb iz katerih izhajajo reference, ki pa so seveda lahko označena kot poslovna skrivnost.

Datum objave: 23.10.2018   07:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da podaljša rok izvedbe del, saj je rok izvedbe glede na faze posameznih gradbeno obrtniških del nemogoče doseči.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Glede na dejstvo, da je predmetni projekt sofinanciran in tudi, da trenutno zamaka streha obstoječega objekta, na katerega je predvidena nadzidava si moramo prizadevati, da se razpisana gradbena dela izvedejo v predvidenem roku.