Dosje javnega naročila 007069/2018
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Gradnje: Izvedba vodnjakov in povezava na WT SCADO - mod. 1063-PW-L
ZJN-3: Odprti postopek

JN007069/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.10.2018
JN007069/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007069/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007069/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava
vlasta.kozole@nek.si
+386 74802489

Internetni naslovi
https://www.nek.si
https://www.nek.si
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
SI
Brežice
Slovenija
Zdenka Kunej
zdenka.kunej@he-ss.si
+386 74992875
+386 74992880

Internetni naslovi
https://www.he-ss.si
https://www.he-ss.si
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277904/RD_za_Izvedbo_vodnjakov-sklep_št_90_18.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y9euetm5
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba vodnjakov in povezava na WT SCADO - mod. 1063-PW-L
Referenčna številka dokumenta: sklep št.90/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba vodnjakov in povezava na WT SCADO
mod. 1063-PW-L
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71334000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NEK - Nuklearna elektrarna Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba vodnjakov in povezava na WT SCADO
mod. 1063-PW-L
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
zaradi neugodnih vremenskih razmer
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2018   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2018   09:15
Naročnik je še enkrat preveril in ni zaznal težav pri odpiranju dokumenta.

Datum objave: 17.10.2018   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da objavite RD, ki jo bo možno odpreti.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je še enkrat preveril in ni zaznal težav pri odpiranju dokumenta.


Datum objave: 22.10.2018   08:59
VPRAŠANJE
Poštovani,

molimo odgovore na slijedeća pitanja:
1. Ukoliko je ponuditelj/konzorcijski partner/podizvoditelj već dostavio svoj QA priručnik u prijašnjim postupcima, mora li ponovno dostavljati isti?

ODGOVOR: QA priročnik ni potrebno priložiti, prosimo pa da se navede, tam kjer je to potrebno. Navedite tudi kot OPOMBO, da je QA dostavljen v QA NEK.

2. Iako je na svim obrascima predviđen ručni potpis i žig, u uputama se traži da se neki obrasci potpišu elektronski. Molimo potvrdu da će naručitelj uvažiti da i ti obrasci budu potpisani ručno.

ODGOVOR: Vsi obrazci morajo biti podpisani ročno s strani ponudnika oz. osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika in požigosani, kot je to navedeno v RD tč. E. SESTAVNI DELI PONUDBE.

3. Vezano za policu osiguranja od odgovornosti (t. 37.2), mora li svaki konzorcijski partner priložiti u ponudi svoju policu ili je dovoljno da ju priloži samo jedan od partnera?
ODGOVOR: Vezano na postavljeno vprašanje, naročnika spreminjata zahtevo v točki 37.2. (pod OPOMBA), in sicer:

Zadostitev pogoju 37.2 mora izpolniti:
- ponudnik;
oz.
- v primeru konzorcialne ponudbe Vodilni partner konzorcija.

4. Molimo potvrdu naručitelja da se uvjet iz t. 37.2 (polica osiguranja od odgovornosti) dokazuje ESPD obrascem u trenutku predaje ponude, a ne prilaganjem police osiguranja.

ODGOVOR: Da. Ponudnik v ESPD-ju potrdi, da bo pridobil zavarovalno polico, pred podpisom oz. ob podpisu pogodbe pa mora naročnikoma predložiti original polico oz. kopijo že sklenjene police.
Datum objave: 23.10.2018   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za tolmačenje navodil glede referenc.
Če razumemo pravilno, lahko reference izpolnjujemo tudi s podizvajalcem. Na strani 13 navodil pa je navedeno, da mora vodilni pogodbenik izvesti vodnjake. Ali "vodilni pogodbenik" pomeni glavni izvajalec skupaj s podizvajalci?

Hvala.

ODGOVOR
»Vodilni pogodbenik« ne pomeni "glavni izvajalec skupaj s podizvajalci", temveč pomeni Vodilnega partnerja v primeru »konzorcijskega nastopa« torej več partnerjev. Vodilnega partnerja bosta določila naročnika (glej tč. 1.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).
Datum objave: 25.10.2018   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za tolmačenje navodil glede referenc.
Če razumemo pravilno, lahko reference izpolnjujemo tudi s podizvajalcem. Na strani 13 navodil pa je navedeno, da mora vodilni pogodbenik izvesti vodnjake. Ali "vodilni pogodbenik" pomeni glavni izvajalec skupaj s podizvajalci?

Hvala.

ODGOVOR

Način izkazovanja oz. zagotavljanja referenc je opredeljen v uvodu 38. poglavja razpisne dokumentacije, citiramo:

»Opomba: Zadostitev pogoju 38.1 - 38.4 morajo izpolniti:
- ponudnik ali njegov podizvajalec, ki bo dejansko izvajal storitev,
- konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.

(Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seštevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri čemer morajo vsi skupaj v celoti izpolniti pogoj.)«, konec citata.

V primeru izkazovanja referenc s podizvajalci bosta naročnika upoštevala reference podizvajalca le v primeru, da bo le ta tudi dejansko izvajal dela na katera se nanaša sama referenca.
Primer:
V kolikor podizvajalec izkazuje referenco za poglavje 38.1 razpisne dokumentacije, mora biti v ponudbi oz. Obrazcu 4 Seznam imenovanih podizvajalcev jasno razvidno, da bo v okviru del po tem razpisu ta podizvajalec dejansko izvajal dela gradnje cevovodnih strojnih inštalacij.Datum objave: 25.10.2018   09:01
VPRAŠANJE
Ali lahko reference zagotavljamo s podizvajalci?

ODGOVOR

DA. Glej odgovor na vprašanje z dne 23.10.2018 ob 07:43.


Datum objave: 25.10.2018   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vaš odgovor z dne 25.10.2018 ob 7:05 uri:
Ali mora reference za vodnjake izkazovati vodilni pogodbenik (izvedba 3 vodnjakov ali več), če želimo, da pridobimo dodatne točke pri ocenjevanju (stran 13 RD)?

ODGOVOR

Da, vodilni pogodbenik v primeru skupne ponudbe (konzorcij), oz. ponudnik sam (ne njegov podizvajalec). To velja za celotno točko i v Tabeli na str.13).


Datum objave: 25.10.2018   13:06
VPRAŠANJE
Ali je ogled lokacije obvezen ali priporočljiv?

ODGOVOR

Ogled lokacije NI obvezen, je pa priporočljiv. (glej točko 44.4. RD).


Datum objave: 26.10.2018   10:29
VPRAŠANJE
Poštovani,

ljubazno Vas molimo da produžite rok za predaju ponude za 2 tjedna zbog otežanog prikupljanja ponuda of strane dobavljača opreme.

Hvala

ODGOVOR

Naročnika podaljšujeta rok za oddajo E-ponudbe do 23.11.2018 do 9.ure. Rok za vprašanja bo podaljšan do vključno 12.11.2018 do 23.59 ure.
Veljanost ponudbe mora biti do 25.3.2019. Glej objavo na PJN.

Datum objave: 26.10.2018   13:45
VPRAŠANJE
Reference 38.1 - gradnja sistema cevovodnih strojnih inštalacij
Zanima nas ali pogoju zadostimo z izgradnjo sistema vodovoda ali kanalizacije ali plina.....ali samo določenega sistema.

ODGOVOR
Pogoju za reference v skladu z točko 38.1 razpisne dokumentacije zadostite z referenco izgradnje sistema vodovoda ali plinovoda. Referenca izgradnja kanalizacije ne bo upoštevana.Datum objave: 15.11.2018   08:17
VPRAŠANJE
Lepo prosimo za objavo načrtov navedenih v poziciji 1.13, 1.14 in 1.15 v sklopu gradbenih del z oznako: I-06-869-IP-207 in I-06-869-IP-208.
Na prevzeti zgoščenki z dokumentacijo teh načrtov ni. Prosimo za objavo na portalu.

Hvala.

ODGOVOR: Načrt I-06-869-IP-207 je v DMP-ju na strani H2.4-17, načrt I-06-869-IP-208 pa je v DMP-ju na strani H2.4-18.
Datum objave: 15.11.2018   08:21
VPRAŠANJE
1. Reference 38.3 gradnja zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zanima nas katere gradnje se upoštevajo? Ali gradnje stavb oz. visoke gradnje ali izvedba nizkih gradenj, kot so ceste, mostovi, kanalizacije, vodovod...in
podobno?
Prosimo naročnika naj objavi klasifikacijo objektov s katerimi zadostimo pogoju referenc.

ODGOVOR: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 GZ, 61/17 ZUreP-2 in 37/18) jasno definira vrsto zahtevnih objektov (3. člen) vključno s CC-SI klasifikacijo (Priloga 1) in vrsto manj zahtevnih objektov (4. člen). Naročnika bosta kot ustrezno referenco upoštevala gradnjo vseh vrst objektov (stavb in gradbenoinžinirskih objektov), ki izpolnjujejo v uredbi definirana merila za zahtevne in manj zahtevne objekte.

2. Enako vprašanje imamo tudi pri pogoju Tehnične in strokovne sposobnosti 38.5 - 3 Vodja del za področje gradbeništva. Ali se upoštevajo reference nizkih
ali visokih gradenj in to katerih iz klasifikacije objektov po CC-SI?

ODGOVOR: Vodja del za področje gradbeništva mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo vodje gradnje pri izvedbi gradnje katere koli vrste objekta, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Datum objave: 15.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Lepo prosimo za obrazložitev postavke 1.12 Izkop in zaščita gradbene jame 3*200 m3. (1. Gradbena dela, vodnjaki).
Kakšna zaščita je predvidena?

ODGOVOR: Gradbena jame se izvede tako, da je naklon izkopa okoli najnižje točke 30°. Na naklon izkopa se položi armirani beton C 12/15 z armaturo Q139. Drugačen pristop zaščite gradbene jame je pri južnem vodnjaku, kjer se bo gradbena jama ščitila z HEA 160 profili. Navodila so opisana v DMP v sekciji E Instalation Instruction, stran E2.4.1-20.
Datum objave: 15.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavke 1.36 v gradbenih delih: Dobava in izvedba zaščite gradbene jame za južni vodnjak z jeklenimi HEA 160 profili, 1 set.
Kolikšna je količina HEA profilov? Prosimo za detajl zaščite.ODGOVOR: Navodila za zaščito gradbene jame so opisana v Instalacijskih navodilih na strani E2.4.1-20.
Datum objave: 15.11.2018   08:23
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavke 1.78 v gradbenih delih "Armiranje kabelske trase" v količini 120 m.
Kakšna je količin armature kg/m1?

ODGOVOR: Načrt in količina armature za armiranje kabelske trase je prikazan v DMP na strani H2.4-36, načrt I-06-869-IP-404.
Datum objave: 15.11.2018   08:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo naj tekoče odgovarja na zastavljena vprašanja.
S tem si ožate krog ponudnikov, ker vezano na vaše odgovore, bomo imeli mogoče dodatna vprašanja, katera pa ne bomo mogli zastaviti, ker je rok postavljanja vprašanj danes ob 24.00 ure.

ODGOVOR: Naročnik postopa skladno s točko 9.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in si prizadeva čim hitreje odgovarjati na zastavljena vprašanja.
Datum objave: 15.11.2018   13:47
VPRAŠANJE
Poštovani,

vezano za t. 38.5. (Tehnička i stručna sposobnost - upis u IZS), molimo potvrdu naručitelja da za dokazivanje članstva u odgovarajućoj stručnoj komori vrijedi uzajamnost i jednakovrijednost sukladno EU Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, izmijenjena i dopunama Direktive 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) i svim ostalim direktivama, odredbama i sl. kojima se omogućuje sudjelovanje svim ponuditeljima čije su matične države članice EU.

Na osnovu toga, molimo naručitelja da za strane ponuditelje prihvati kao dokaz članstvo u stručnoj komori te države i izjavu da će ponuditelj do potpisivanja ugovora priložiti kopiju o upisu u IZS.

S poštovanjem,

ODGOVOR: Ponudnik s sedežem v državi članici Evropske unije lahko kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev iz točke 38.5 namesto izpiska iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja, priloži dokaz o vpisu v imenik strokovne zbornice države sedeža ponudnika, ki dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja, in izjavo, da bo ponudnik do podpisa pogodbe priložil kopijo vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, ki dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja.
Datum objave: 21.11.2018   13:12
NAVODILA ZA IZPOLNITEV e-PREDRAČUNA V SISTEMU NAROČNIKA:
V sistemu sta dve postavki, ki ju mora ponudnik izpolniti, in sicer vnese znesek ponudbe v razmerju 50:50.