Dosje javnega naročila 007099/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007099/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.10.2018
JN007099/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007099/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007099/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič, Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ilirska-bistrica.si
ESPD: http://www.ilirska-bistrica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4658
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek.
Referenčna številka dokumenta: 430-49/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vodarna Podstejnšek v Občini Ilriska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2018   13:16
VPRAŠANJE
Postavljam vprašanje glede višine rezerviranih proračunskih sredstev, v razpisni dokumentaciji je navedeno da se za ta projekt črpajo iz proračunske postavke: 4001604.32 Vodovodno omrežje po občini Ilirska Bistrica, in so zagotovljena v višini 270.000,00 evrov z ddv -jem. V razpisni dokumentaciji tudi navajate, da je pogoj, da je ponudba dopustna, če cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ali bodo torej kot nedopustne oz. zavrnjene ponudbe, ki izpolnjujejo vse ostale razpisne pogoje, presegajo pa zagotovljena sredstva v višini 270.000,00 evrov z ddv jem? Ali obstaja možnost da boste (npr. z rebalansom) povečali zagotovljena sredstva za ta projekt in ponudbe, ki bodo presegale 270.000,00 evrov z ddv jem in ustrezale vsem ostalim pogojem, sprejeli kot dopustne? Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Kot dopustne lahko sprejmemo samo ponudbe, katere ne presegajo zagotovljena sredstva.Datum objave: 23.10.2018   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na referenčno potrdilo za delo in referenčno potrdilo za OVD:
poleg izpolnjenih obrazcev št.7 in 7a predvidevamo, da vam poleg omenjenih obrazcev priložimo še samostojno pripravljena potrdila, potrjena s strani naročnikov?
Poleg tega nas zanima, kateri obrazec predložimo na portalu e-jn v razdelek predračun, ker ni nikjer posebej omenjeno ali je to obrazec ponudbe ali predračun, napačen pa je lahko izločitveni.

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
LahkoDatum objave: 23.10.2018   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na referenčno potrdilo za delo in referenčno potrdilo za OVD:
poleg izpolnjenih obrazcev št.7 in 7a predvidevamo, da vam poleg omenjenih obrazcev priložimo še samostojno pripravljena potrdila, potrjena s strani naročnikov?
Poleg tega nas zanima, kateri obrazec predložimo na portalu e-jn v razdelek predračun, ker ni nikjer posebej omenjeno ali je to obrazec ponudbe ali predračun, napačen pa je lahko izločitveni.

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, potrdila pripravi ponudnik sam, v razdelek predračun predložite - predračun.Datum objave: 25.10.2018   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Če v ponudbi nastopamo s podizvajalci, po napisanem v razpisni dokumentaciji sklepamo, da moramo za vsakega podizvajalca k ponudbi predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca in izpolnjen obrazec št. 8 za vsakega podizvajalca. Prosimo za potrditev da je za vsakega podizvajalca ki ga imamo vključenega v ponudbi to dovolj. Če se za podizvajalce zahteva tudi druge obrazce (npr. OBRAZEC št. 4 Izjava o osnovni sposobnosti, ) to jasno navedite v odgovoru, ker po navodilih v razpisni dokumentaciji tako kot je napisano, to ni potrebno.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

V kolikor prijavitelj nastopa s podizvajalci mora v obrazcu št. 8 navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Vodilni partner v celoti odgovarja za pravilno izvajanje projekta ne glede na to ali bo projekt izvajal s podizvajalci.
Vsak od podizvajalcev, ki jih prijavitelj navede v obrazcu št. 8 mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN-3 -

OBRAZEC št. 4 Izjava o osnovni sposobnosti
OBRAZEC št. 4a ESPD obrazec
OBRAZEC št. 5 Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti
OBRAZEC št. 6 Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti
Opomba: Obvezno priložiti Potrdila banka in Potrdilo S.BON-1/PDatum objave: 25.10.2018   08:49
VPRAŠANJE
1. V popisih se v opisih pozicij pojavlja telemetrija, nikjer pa ni jasno navedeno kaj naj bi se izvedlo v okviru telemetrije. Ali je v obsegu projekta poleg lokalnega procesnega vodenja zahtevana kakršnakoli izvedba telemetrije npr. SMS alarmiranje, vključitev v centralni nadzorni sistem, telemetrijska povezava z drugimi objekti? Če je odgovor DA morate natančno opredeliti zahtevano vsebino da bomo lahko ponudili ustrezno rešitev.

2. V obrazcu 8 IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI je pri nominaciji podizvajalca potrebno navesti Vrsta posla (iz popisa del). Kaj naj navedemo, če bomo imeli podizvajalca za npr. izvajanje funkcije odgovornega vodje del, te pozicije pa ni v popisu del, saj jo moramo zagotoviti v okviru zahtevanega obsega kot npr. pripravljalna dela, organizacija gradbišča, ipd. Ali je ustrezno, da pod Vrsta posla (iz popisa del) navedemo vsebino ki jo bo podizvajalec izvajal, tudi če je ni eksplicitno v popisu del? Če tako tolmačenje ni pravilno, pojasnite kakšno je pravilno navajanje.


ODGOVOR
1. TELEMETRIJA NI PREDMET PONUDBE.
2. Na obrazec se napiše kaj bo izvajalec opravljal.

VPRAŠANJE

1. V dokumentu »Razpisna dokumentacija« je na strani 5, točka 3. Dopustna ponudba, navedeno »Ponudnik mora svojo prijavo izdelati in oddati v papirnati obliki, na izvirniku razpisne dokumentacije«. Verjetno gre za neskladje zahtev, saj je v nadaljevanju zahtevana oddaja ponudbe v elektronski obliki.
Prosimo za pojasnilo v kakšni obliki papirno, elektronsko je potrebno oddati ponudbo in popravek razpisne dokumentacije.

2. V dokumentu »Razpisna dokumentacija« je na strani 8, točka 9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije, navedeno »Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora prijavitelj pred oddajo prijave pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali prijaviteljeve obveznosti. Prijavitelj ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.«.
Podobno je v predlogu pogodbe, 10. člen, navedeno: »Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.«

Citirane zahteve so v neskladju z ZJN-3 in nične, naročnik na izvajalca ne more prevaliti vseh skritih in nepredvidenih stroškov zaradi pomanjkljivih projektov in popisov, nujnih ali nepredvidenih del, ki se pojavijo med izvajanjem del na lokaciji, ipd., teh stroškov izvajalec po zakonodaji ni primoran in jih ne more ne more upoštevati v ponudbi in se zaradi njih podaljša rok izvedbe!

Prosimo za umik zgoraj citiranih zahtev iz razpisne dokumentacije in vzorca pogodba, ki so nična in v neskladju z zakonodajo (ZJN-3,).

3. V dokumentu »Razpisna dokumentacija« je na strani 11, točka 20. Postopek izbire izvajalca, navedeno »Naročnik se pridržuje pravico do pogajanja s ponudniki.«. Verjetno gre za neskladje zahtev, saj je na portalu JN navedeno »IV.1.5 Informacije o pogajanjih - V postopek so vključena pogajanja: Ne«.
Prosimo za jasno pojasnilo ali so pri postopku izbire izvajalca predvidena pogajanja ali ne in popravek razpisne dokumentacije.

4. Je potrebno vzorec pogodbe samo parafirati ali tudi že kakorkoli izpolnjevati?


ODGOVOR
1.Ponudnik odda ponudba samo elektronsko in ne v pisni obliki.
2. Navedeno se črta iz razpisne dokumentacije, razpisna dokumentacija bo ponovno objavljena.
3. Pogajanj ne bo.
4. Samo parafirati.Datum objave: 25.10.2018   08:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


kot garancijo za resnost ponudbe zahtevate: bančno garancijo v višini 20.000,00 EUR, veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb

Ali lahko kot garancijo oddamo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

lp

ODGOVOR
Da, lahkoDatum objave: 25.10.2018   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisu zahtevate referenco odgovornega vodje del s področja gradenj.
Nov gradbeni zakon določa, da je odgovorni vodja del s področja, ki pri privzeti gradnji prevladuje. V vašem primeru torej predvidevamo, da pogoje izpolnjuje odgovorni vodja strojnih del glede na prevladujoča strojna dela.
Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik za predlagano osebo za odgovornega vodjo del predloži referenčno delo (1) iz zadnjih petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja gradenj, in sicer : gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode v vrednosti del najmanj 200.000 evrov brez ddv-ja, pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo del odgovorni vodja del.

Ponudnik LAHKO predloži referenčno potrdilo tudi s področja strojnih del, za čistilno napravo za pripravo pitne vode v vrednosti del najmanj 200.000 evrov brez ddv-ja, pri katerih je bila oseba, ki je predlagana za odgovornega vodjo del odgovorni vodja del.


Datum objave: 25.10.2018   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu elektro del je v Rekapitulaciji FAZA 3 VODOHRANI, s pozicijo TELEMETRIJA NA VODOHRANIH +R-VH1 in +R-VH2, KABLI IN KABELSKE POLICE in STORITVE predvidene v sklopu obnove Vodarne Ilirska Bistrica (ocenjena vrednost 15.000 eur). Enak tekst se pojavi tudi v 01 PREDRAČUN. Nikjer pa ni zavihka kjer bi bil stroškovnik za Fazo 3. Ali je Faza 3 tudi del ponudbe v tem primeru morate dopolniti stroškovnik!? Ali se gre za pomoto in Faza 3 ni del projekta izločiti morate Fazo 3 popraviti Rekapitulacijo!? Hvala za odgovor!

Lep pozdrav

ODGOVOR

TELEMETRIJA NI predmet ponudbe, objavljen je nov predračun s popravki in popravljenimi formulami.
- CELOTEN popis del PODTENJŠEK-Datum objave: 25.10.2018   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim če lahko objavite en kompleten in delujoč excel pogodbeni popis z zavihki za vse sklope in vse faze, kamor se bo vpisovalo cene in bodo že vstavljene formule za % in vsote ... Tako bomo na koncu vsi ponudniki lahko enostavno prebrali ceno celotne investicije. Sklepam da je to tudi v naročnikovem interesu, da se izogne napakam, ki jih ponudniki lahko vnesemo s spreminjanem in vstavljanjem (napačnih) formul.
Hvala.

ODGOVOR


TELEMETRIJA NI predmet ponudbe, objavljen je nov predračun s popravki in popravljenimi formulami.

- CELOTEN popis del PODTENJŠEK-


Datum objave: 25.10.2018   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim če lahko objavite en kompleten in delujoč excel pogodbeni popis z zavihki za vse sklope in vse faze, kamor se bo vpisovalo cene in bodo že vstavljene formule za % in vsote ... Tako bomo na koncu vsi ponudniki lahko enostavno prebrali ceno celotne investicije. Sklepam da je to tudi v naročnikovem interesu, da se izogne napakam, ki jih ponudniki lahko vnesemo s spreminjanem in vstavljanjem (napačnih) formul.
Hvala.

ODGOVOR

Objavljen je nov predračun s popravki in popravljenimi formulami.
- CELOTEN popis del PODTENJŠEK-

VPRAŠANJE
V predračunih je veliko napak oziroma nejasnosti glede seštevanja, nekatere pozicije se ne seštevajo v končne povzetke. V razpisni dokumentaciji ni navedeno kako boste primerjali ponudbe v primeru računskih napak in napak v excel formulah in sumiranjih? Boste popravili napake in primerjali dejansko skupno ceno ponudb kljub temu da ta zaradi napak ne bo prikazana pravilno ali boste primerjali cene ponudb kot se seštejejo po excel predračunih (z napakami) ki ste jih priložili? Prosimo da popravite predračune da bo v njih seštevanje pravilno in bo iz njih razvidna pravilna ponudbena cena!

ODGOVOR

Objavljen je nov predračun s popravki in popravljenimi formulami.
- CELOTEN popis del PODTENJŠEK-

VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri izpolnjevanju excel popisov sem doslej opazil nekaj napak, ki so navedene v nadaljevanju:
- dokument 01 PREDRAČUN:
o vrstice 30, 33, 44, 47 - ali je potrebno vpisati ali se sklicuje na postavke iz ostalih dokumentov ...? Prosim za popravek excel dokumenta.
o vrstica 54 (Telemetrija na vodohranih ...) ali je to predmet ponudbe ali ne (se nikjer ne upošteva)? Prosim za popravek excel dokumenta.
o Zaključna dela 6.I in 6.II (v obeh fazah, poz 1. do 4. ): kjer so predvideni odstotki - ali mora ponudnik sam vstaviti formule? Prosim za popravek excel dokumenta.

- dokument 01B POPIS STROJNE INSTALACIJE 1_2_FAZA:
o zavihek FAZA 1: poz. 5.24 (10% nepredvidenih del) računa samo od pozicije 5.1. naprej. Ali je to pravilno? Prosim za popravek excel dokumenta.
o zavihek FAZA 2: v skupnem znesku obračuna ne upošteva pozicije 1.1 (prva postavka). Prosim za popravek excel dokumenta.

- dokument 01A POPIS ELEKTRO DEL 1_2_ FAZA:
o v zavihku REKAPITULACIJA predvidevam da je potreben sklic na pozicije iz obeh zavihkov (FAZA 1 in FAZA 2). Prosim za popravek excel dokumenta.
o v zavihku REKAPITULACIJA je navedena tudi FAZA 3 VODOHRANI kaj točno je v tej postavki zajeto, se ta postavka kje upošteva oz. čemu je namenjena? Prosim za popravek excel dokumenta.

V izogib težavam pri izpolnjevanju ponudbenih popisov ter da bomo vsi ponudniki imeli enaka izhodišča prosim če lahko čimprej objavite popravke popisov. Hvala.


ODGOVOR
TELEMETRIJA ni predmet ponudbe.
Objavljen je nov predračun s popravki in popravljenimi formulami.
- CELOTEN popis del PODTENJŠEK-Datum objave: 25.10.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogodbi iz razpisne dokumentacije sta navedena dva različna roka dokončanja del in sicer:

6. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jih dokončati najkasneje v roku 120 dni.
10. člen
Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
- po začetku del nadaljevati z deli in zaključiti vsa dela in predati objekte naročniku v roku 45 dni od uvedbe v
delo ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez pripomb in zadržkov.

Navedena člena sta kontradiktorna, prosim za informacijo o roku dokončanja del in ustrezen popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
ROK za izvedbo je 120 DNI.Datum objave: 25.10.2018   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V predračunu (FAZA 3.) je navedena tudi postavka:

TELEMETRIJA NA VODOHRANIH +R-VH1 in +R-VH2, KABLI IN KABELSKE POLICE in STORITVE predvidene v sklopu obnove Vodarne Ilirska Bistrica (ocenjena vrednost 15.000 eur)

Ali je potrebno vrednost navedenih del vključiti v ponudbeni predračun? Če je navedena dela potrebno vključiti v predračun, vas prosim za točen popis del. Brez popisa del ne moremo napraviti ustrezne ocene vrednosti.

ODGOVOR


ELEMETRIJA NI PREDMET PONUDBE

Datum objave: 25.10.2018   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V predračunu (FAZA 3.) je navedena tudi postavka:

TELEMETRIJA NA VODOHRANIH +R-VH1 in +R-VH2, KABLI IN KABELSKE POLICE in STORITVE predvidene v sklopu obnove Vodarne Ilirska Bistrica (ocenjena vrednost 15.000 eur)

Ali je potrebno vrednost navedenih del vključiti v ponudbeni predračun? Če je navedena dela potrebno vključiti v predračun, vas prosim za točen popis del. Brez popisa del ne moremo napraviti ustrezne ocene vrednosti.

ODGOVOR
Telemetrija ni predmet ponudbe, objavljen je bil ustrezno korigiran popis del.Datum objave: 25.10.2018   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V nekaterih postavkah v popisu elektro del je naveden točen proizvajalec in tip opreme. V skladu z zakonodajo se lahko v zahtevah navede kot: tip opreme ali ustrezen drug tip (proizvajalec), ki izpolnjuje tehnične karakteristike. Zanima me ali moramo v primeru, da nudimo opremo drugega proizvajalca, ime tega proizvajalca vpisati v kolono "proizvajalec" in tip opreme v kolono "tip opreme"?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 30.10.2018   08:36
VPRAŠANJE


ODGOVOR

NAROČNIK podaljšuje rok za oddajo naročila do 02.11.2018 do 12:00 ure.