Dosje javnega naročila 007173/2018
Naročnik: SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR, Mladinska ulica 14, 2000 Maribor
Gradnje: Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor ter dobava in montaža pohištvene opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 493.674,73 EUR

JN007173/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.10.2018
JN007173/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2018
JN007173/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2018
JN007173/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN007173/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2018
JN007173/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2018

    JN007173/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
Mladinska ulica 14
2000
SI032
Maribor
Slovenija
lidija.paradiz@guest.arnes.si
+386 22504650
+386 22505810

Internetni naslovi
http://www.trgovska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.trgovska.si/zanimivosti/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4716
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor ter dobava in montaža pohištvene opreme
Referenčna številka dokumenta: 15-10/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor ter dobava in montaža pohištvene opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor (gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mladinska ulica 14, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova dela prostorov Srednje trgovske šole Maribor (gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža pohištvene opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mladinska ulica 14, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pohištvene opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
Mladinska ulica 14
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2018   09:46
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila in razpoložljivih sredstev naročnika za predmetno javno naročilo.

ODGOVOR
Naročnik po ZJN-3 ni dolžan objaviti ocenjene vrednosti javnega naročila oziroma razpoložljivih sredstev naročnika za javno naročilo. Podatek o ocenjeni vrednosti javnega naročila je sestavni del dokumentacije, ki jo vodi naročnik o posameznem javnem naročilu, in postane javna po naročnikovi odločitvi o oddaji naročila.Datum objave: 18.10.2018   10:06
VPRAŠANJE
1. Prosimo za odpravo anomalije glede v 5. členu vzorca pogodbe, saj pogodbena cena ni fiksna, saj gre za pogodbo "na izmere"!
2. Prosimo za objavo varnostnega načrta, kar bistvena sestavina razpisne dokumentacije, glede na to, da bo objekt v času izvajanja del v uporabi, ter se bo v objektu izvajal proces izobraževanja (varnostni načrt mora zagotoviti naročnik in ne izvajalec, kot je navedeno v pogodbi!).

ODGOVOR

1. Naročnik v tem delu spreminja vzorec pogodbe za prenovo dela prostorov (sklop1) in sicer tako, da besedilo 2. odstavka 5. člena »Pogodbena cena in posamezne cene iz popisa del so fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi.« nadomesti z besedilom »Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene«.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa vzorca pogodbe, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo, ki jo bo naročnik upošteval pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.

2. V vzorcu pogodbe za prenovo dela prostorov (sklop1) je predvideno, da izvajalec dela izvede v skladu z varnostnim načrtom. V pogodbi ni določeno, da bi moral varnostni načrt zagotoviti izvajalec. Pred začetkom del bo naročnik zagotovil izdelavo varnostnega načrta.Datum objave: 18.10.2018   12:35
VPRAŠANJE
1. Prosimo, da objavite tudi PGD projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.
2. Obenem opozarjamo, da nekaterih datotek ni možno odpreti.

ODGOVOR
1. Naročnik je pripravil PGD izključno za prenovo vetrolova, za ta del pa še pridobiva gradbeno dovoljenje kot je pojasnjeno v razpisni dokumentaciji v poglavju B. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, točka 1. Predmet javnega naročila.
Vsa ostala dela se izvajajo na osnovi PZI dokumentacije, ki je objavljena.

2. Naročnik je zagotovil, da se vse datoteke odpirajo.
Datum objave: 18.10.2018   12:36
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da tekoče odgovarja na vsa zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik je za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 16.10.2018, odgovoril na vsa doslej postavljena vprašanja potencialnih ponudnikov.Datum objave: 23.10.2018   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za specifikacijo keramike.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Keramika stenska skladno s standardom dodatek SIST EN 14411 dimenzije 30x60 cm; kuhinjski pas 15x15 cm, Talna - skladno s standardom EN ISO 10545 dimenzije 60x60 cm , PEI 4, R10.


Datum objave: 23.10.2018   14:29
VPRAŠANJE
1. Kje je objavljen projekt opreme (vključno z risbami, detajli,.... opreme)? Kako naj pripravimo ponudbo brez natančnih podatkov?
2. Zahtevamo, da je varnostni načrt sestavni del razpisne dokumentacije, saj ukrepi za varnost in zdravje pri delu, vplivajo na ponudbeno ceno.
3. Naročnik mora izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju preveriti pred oddajo naročila in ne med izvajanjem naročila, zato zahtevamo, da naročnik v celoti pripravi razpisno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.
4.Prosimo za objavo kompletne PZI - saj ni objavljena kompletna dokumentacija zahtevana v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
5. Prosimo, da objavite DGD projektno dokumentacijo.
6. Kje so objavljeni armaturni načrti?
7. Popisi so pomanjkljivi in tehnično nestrokovni. Projektant naj definira zahtevane tehnične karakteristike, ne pa da navaja nabavne cene keramike,.... Kakšno zvočno izolativnost morajo izponljevati vrata, kjer je objavljen elaborat akustike? Projektant naj definira furnir, ne pa da ga bo kasneje izbiral in vplival na ceno!
8. Kakšen je po mnenju projektanta ustrezno čistilo za kamniti tlak, kakšen bi naj bil ustrezni zaščitni premaz?
9. Kakšna je nedrseča keramika po mnenju naročnika - R7 ali R12 ali kje vmes?
10. Kakšno zvočno izolacijo pred hrupom pri montažnih stenah je potrebno upoštevati? Kje so detajli? Ali jih po novem v PZI ni potrebno izdelati?
11. Zakaj je objavljen tloris kleti? Kje so popisi za dela v kleti?
12. Objavite izkaz požarne varnosti, izkaz zvočne zaščite,...
13. Kje so objavljeni detajli vetrolova? Kateri ponudnik je izdelal projektantu sheme, ki jih je skopiral v projekt, da se obrnemo na njega, da nam poda ponudbo? Ali ima tudi že ta ponudnik izdelano delavniško dokumentacijo?

ODGOVOR

1. Kje je objavljen projekt opreme (vključno z risbami, detajli,.... opreme)? Kako naj pripravimo ponudbo brez natančnih podatkov?

Odgovor:
V popisih je podanih dovolj podatkov za pripravo ponudbe.

2. Zahtevamo, da je varnostni načrt sestavni del razpisne dokumentacije, saj ukrepi za varnost in zdravje pri delu, vplivajo na ponudbeno ceno.

Odgovor:
Za zahtevano ni pravne podlage. Naročnik bo presodil o potrebnosti objave varnostnega načrta in ga v primeru pozitivne odločitve pravočasno objavil.

3. Naročnik mora izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju preveriti pred oddajo naročila in ne med izvajanjem naročila, zato zahtevamo, da naročnik v celoti pripravi razpisno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji v poglavju B. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe je v točki 8.3.2. določeno, da ponudniki v zvezi z dokazili o zagotavljanju zahtev po Uredbi o zelenem javnem naročanju izpolnijo ESPD obrazec in da bo naročnik pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati naročilo, zahteval predložitev dokazil.
V isti točki je naročnik tudi opozoril, da bo med izvajanjem naročila tudi preverjal, ali ponudnik izpolnjuje okoljske pogoje.

4. Prosimo za objavo kompletne PZI - saj ni objavljena kompletna dokumentacija zahtevana v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Odgovor:
Podanih je dovolj podatkov za pripravo ponudbe.

5. Prosimo, da objavite DGD projektno dokumentacijo.

Odgovor:
Naročnik bo objavil DGD projektno dokumentacijo.

6. Kje so objavljeni armaturni načrti?

Odgovor:
V tehničnem poročilu in razpisni dokumentacije je jasno navedeno, da teče postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za vetrolov, v popisih je dovolj podatkov za izdelavo ponudbe.

7. Popisi so pomanjkljivi in tehnično nestrokovni. Projektant naj definira zahtevane tehnične karakteristike, ne pa da navaja nabavne cene keramike,.... Kakšno zvočno izolativnost morajo izponljevati vrata, kjer je objavljen elaborat akustike? Projektant naj definira furnir, ne pa da ga bo kasneje izbiral in vplival na ceno!

Odgovor:
Keramika stenska skladno s standardom dodatek SIST EN 14411 dimenzije 30x60 cm; kuhinjski pas 15x15 cm, Talna - skladno s standardom EN ISO 10545 dimenzije 60x60 cm , PEI 4, R10.
Ponudniki imajo dovolj podatkov za izdelavo ponudbe. Projektant je glede na namembnost prostorov odločil, da elaborat akustike ni potreben, zanj tudi ni nobene pravne podlage.

V kolikor je v vprašanju ponudnik uporabil napačen termin in sprašuje o elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah, je le- ta zahtevan z gradbenim dovoljenjem. Skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, ki se uporablja pri vzdrževalnih delih, so upoštevane mejne vrednosti ravni hrupa iz tehnične smernice TSG-1-005.

Vrata R'w min= 37dB
Hrastov furnir 0,9 mm, 3x lakiran.

8. Kakšen je po mnenju projektanta ustrezno čistilo za kamniti tlak, kakšen bi naj bil ustrezni zaščitni premaz?

Odgovor:
Čistilo mora odstranjevati mastno in trdovratno umazanijo, premaze, ostanke gume od čevljev (npr. Kärcher, Mellerud.). Zaščita mora impregnirati in ščititi kamen pred vodo in oljem, madeži (npr. Tenax, Sprint, Tkk, Akemi...)

9. Kakšna je nedrseča keramika po mnenju naročnika - R7 ali R12 ali kje vmes?

Odgovor:
Naročnik je jasno opredelil namembnost prostorov. Odgovor podan pri dodatnem pojasnilu za keramiko.

10. Kakšno zvočno izolacijo pred hrupom pri montažnih stenah je potrebno upoštevati? Kje so detajli? Ali jih po novem v PZI ni potrebno izdelati?

Odgovor:
Izvedba po certificiranih sistemih in standardih, vsi detajli so dostopni pri izbranih sistemih kot npr. Knauf, ki dosegajo zahtevane karakteristike. (R`w, min= 52 dB).

11. Zakaj je objavljen tloris kleti? Kje so popisi za dela v kleti?

Odgovor:
Za orientacijo, investicijsko vzdrževalna dela v kleti v tej fazi niso predvidena.

12. Objavite izkaz požarne varnosti, izkaz zvočne zaščite,...

Odgovor:

Izkaz se izdela na podlagi elaborata, ki se izdela za dela, ki se izvajajo z gradbenim dovoljenjem. Investicijsko vzdrževalna dela se na podlagi 5. člena GZ izvajajo brez gradbenega dovoljenja. Z vzdrževalnimi deli se obstoječe stanje ne sme poslabšati in je na podlagi Strokovne presoje požarne varnosti, izboljšano.

13. Kje so objavljeni detajli vetrolova? Kateri ponudnik je izdelal projektantu sheme, ki jih je skopiral v projekt, da se obrnemo na njega, da nam poda ponudbo? Ali ima tudi že ta ponudnik izdelano delavniško dokumentacijo?

Odgovor:
Ponudnik upošteva shemo in opis kot je navedeno. V razpisnih pogojih je jasno navedeno kako je z dokumentacijo za izvedbo vetrolova. Za oddajo ponudbe je dovolj podatkov.

Datum objave: 26.10.2018   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naprošam za:

- specifikacije za koš za smeti, material, litraža itd...
- pozicija čajna kuhinja: - hladilnik Gorenje no frost - vgradni, zunanji? dimenzije? model hladilnika da se ponudijo enakovredni temu?
- pomivalno korito - material? dimenzije? z armaturo ali brez?
- steklo keramična plošča 2 plošči - dimenzije? model plošče, da se ponudi enakovreden artikel
- pomivalni stroj - vgradni? dimenzije? model pomivalnega stroja, da se ponudbi enakovreden.

- kotiček za druženje: - tapeciran dvosed z mikrotkanino dim: 160/70: naprošam za točne mere dvoseda, višina naslona itd... kakšna mikrotkanina, barva?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik podaja posamezne specifikacije in sicer:

- specifikacije za koš za smeti, material, litraža itd...

kot npr. DONAU BEL 5001 kovinski koš za smeti, premer koša 29 cm, višina 34 cm, iz črne emajlirane kovine ali podobno

- pozicija čajna kuhinja: - hladilnik Gorenje no frost - vgradni, zunanji? dimenzije? model hladilnika da se ponudijo enakovredni temu?

Vgradni integriran hladilnik bruto prostornine 134 l, razred A+, dimenzije 54/87,5/54,5 kot npr. Gorenje RBI4091AW

- pomivalno korito - material? dimenzije? z armaturo ali brez?

Pomivalno korito: Število posod: 1, Min. širina omarice: 450 mm, Velikost pomivalnika: Ø 510 mm, Velikost posode: 410 x 390 x 185 mm, Način vgradnje: vsadni (I), Vrsta materiala: Nerjavno jeklo, Barva: SAT (satin), Velikost: 450 mm

Armatura:
višina: 328 mm, Način priklopa: Tlačni grelnik (2 cevi) , Oblika armature: Enoročna, Stenska montaža: NE, Izvlečna: DA (kot npr. GROHE Minta 32168000 )
- steklo keramična plošča 2 plošči - dimenzije? model plošče, da se ponudi enakovreden artikel
GORENJE ECT322BCSC steklokeramična kuhalna plošča
Število kuhališč: 2, Širina plošče: 30 cm, Razširljivo kuhališče: DA , Način upravljanja: Na dotik , Rob plošče: Brušen (kot npr. Gorenje ECT
322BCSC)

- pomivalni stroj - vgradni? dimenzije? model pomivalnega stroja, da se ponudbi enakovreden.

Energijski razred: A++ , Letna poraba energije: 258 KWh, Število programov: 5, Število temperatur: 4, Zmogljivost pomivanja: 12 pogrinjkov
(kot npr. GORENJE GV 61010 popolnoma vgradni )


- kotiček za druženje: - tapeciran dvosed z mikrotkanino dim: 160/70: naprošam za točne mere dvoseda, višina naslona itd... kakšna mikrotkanina, barva?

Mikro tkanina npr. Nordic 132 in Nordic120 v sivi in limeta barvnem odtenku, Kot npr . Žakelj, Sky,
Datum objave: 26.10.2018   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V RD se zahtevajo vsaj 2 (dve) reference - prenovi prostorov podobne velikosti v izobraževalnih ali podobnih institucijah.

Prosimo za vaš odgovor, če smatrate podobne inštitucije pod klasifikacijo 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena.

Hvala.

ODGOVOR

Za izpolnjevanje pogoja se zahteva izvedba posla na stavbah splošnega družbenega pomena (CC-SI 126).Datum objave: 30.10.2018   12:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za sheme Stavbnega pohštva- mizarska dela in predvsem Steklenih sten za cel projekt, ker iz popisov ni povsem razvidno kaj se zahteva.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo objavil shemo stavbnega pohištva.Datum objave: 06.11.2018   12:06
VPRAŠANJE
Lahko podate mere predpražnika, material oz primer predpražnika?

LP

ODGOVOR

Predpražnik kot npr. EMCO vgrajen (alu z gumo) dim 100/100/2 cm ali boljše.


Datum objave: 06.11.2018   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naprošam za točne mere pisalnih miz v obliki črke L, višina, dolžina, širina, ter podatek glede dviga le teh, za koliko naj bi se dvignile.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Dimenzije so razvidne iz priloženih risb in opisov, dvig miz do 86 cm.


Datum objave: 06.11.2018   12:11
VPRAŠANJE
Naprošam za točne mere tribune, iz načrtov namreč ni možno razbrati točnih mer, predvidevam, da gre za nepremično tribuno ali je mišljena premična, da se "pospravi" ob zid?

ODGOVOR
Tribuna fiksna: širina 360 cm, skupna globina 240 cm, skupna višina 120 cm, sedišče globine 60 in višine 30 cm. ponovijo se 4 vrste.
Datum objave: 06.11.2018   12:16
VPRAŠANJE
RAZNO Izdelava, dobava in montaža zaključnih mask nad omarami do stropa višine cca 27 cm Material oplemenitena plošča oz. kot omare

Ni navedenih količin


ODGOVOR
15 kom nad omarami hodnika št. prostora 3 in prostor št. 7 vse v pritličju.
Datum objave: 06.11.2018   12:18
VPRAŠANJE
Paravanska stena med računalniškimi mizicami 130/140.

Je pomembno iz katerega materiala je stena?
Se lahko ponudi steno z minimalnim odstopanjem glede dimenzij ali morajo biti točno 130/140?

Hvala.

LP

ODGOVOR
Oplemenitena iverica, upoštevati dimenzije iz popisa.Datum objave: 06.11.2018   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V RD zahtevate vsaj 2 (dve) referenci v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR pod klasifikacijo 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena.
Glede na standarde in vrsto gradnje vas prosimo, da razširite reference na celotne nestanovanjske stavbe - klasifikacija 12.
Obenem vas prosimo, če dovolite, da priložimo samo 1 (eno) referenco v skupni vrednosti najmanj 400.000,00 EUR.

V upanju ugoditve naše prošnje vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisnih zahtev.Datum objave: 06.11.2018   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisu so navedena avtomatska vrata višine 2100 mm,v načrtu pa so vrisana vrata višine 3800 mm.
Ali upoštevamo,da so vse stene vetrolova na višini 2100 mm razdeljene s horizontalno prečko?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Stene vetrolova so razdeljene s horizontalno prečko na vrhu avtomatskih vrat.Datum objave: 06.11.2018   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno čakamo na objavo varnostnega načrta, v katerem bodo natančno definirani ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu, ki bistveno vplivajo na ponudbeno ceno (objekt bo v času del v uporabi in mora biti v prvi vrsti ustrezno poskrbljeno za varnost otrok, s čimer se verjetno naročnik strinja).

Prosimo za informacijo kdaj bodo objavljen PZI načrt gradbenih konstrukcij in armaturni načrti?

Zahtevamo podaljšanje roka za vsaj 10 delovnih dni, saj je naročnik objavil pomanjkljivo projektno dokumentacijo in za pripravo korektne ponudbe ponudniki potrebujemo popolno dokumentacijo, zato prosimo za takojšnjo objavo manjkajoče dokumentacije.

LPODGOVOR
V izogib morebitni neskladnosti med trenutno pripravljenim PZI in DGD dokumentacijo, na podlagi katere se pridobiva gradbeno dovoljene, PZI ne bo objavljen.

Vse postavke dela, ki bodo potrebne za izvedbo, so že opisane v popisu del. Dejanske količine bodo obračunane na podlagi izmer.

Dodatna pojasnila glede izvedbe konstrukcije:

Armatura talne oz. temeljne plošče je sestavljena iz:

Klasičnih standardno dobavljivih armaturnih mrež tipa Q196 Q785 kvalitete S500B dimenzije do max 215cmx600cm

Klasičnih standardno dobavljivih rebrastih armaturnih palic FI10-FI20 kvalitete S500B dolžine do max 6m (ravne in krivljene)

Klasičnih standardno dobavljivih rebrastih armaturnih palic FI8-FI10 kvalitete S500B za stremena v obliki črke U ali podobno

Črpnega betona C25/30 XC2

Ker gre pri celotni izvedbi za majhne količine porabljenega materiala, je obračun vse armature (mreže, palice različnih premerov, stremena) glede na kg dobavljene in vgrajene armature. Cena je ista za vse tipe armature.

Jeklena konstrukcija nadstreška je sestavljena iz:

Klasičnih standardno dobavljivih hladno oblikovanih profilov HOP različnih dimenzije v rangu HOP 80/80/5 - HOP 200/200/5 kvalitete S235 J0 dolžine do max 8m

Klasičnih standardno dobavljivih vroče valjanih IPE profilov različnih dimenzije v rangu IPE 100 IPE 200 kvalitete S235 J0 dolžine do max 8m

Priključnih pločevin do max debeline 10mm

Sidrnih vijakov za sidranje v beton

Varjenih spojev med glavnimi nosilnimi elementi, ki se izvedejo pri montaži na gradbišču

Drugih standardnih tipskih redno dobavljivih pomožnih jeklenih elementov

Obračun vseh elementov bo na podlagi dobavljenih in vgrajenih kg jeklenih polizdelkov (profili, pločevine,)

Naročnik roka ne bo podaljšal.Datum objave: 06.11.2018   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno čakamo na objavo varnostnega načrta, v katerem bodo natančno definirani ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu, ki bistveno vplivajo na ponudbeno ceno (objekt bo v času del v uporabi in mora biti v prvi vrsti ustrezno poskrbljeno za varnost otrok, s čimer se verjetno naročnik strinja).

Prosimo za informacijo kdaj bodo objavljen PZI načrt gradbenih konstrukcij in armaturni načrti?

Zahtevamo podaljšanje roka za vsaj 10 delovnih dni, saj je naročnik objavil pomanjkljivo projektno dokumentacijo in za pripravo korektne ponudbe ponudniki potrebujemo popolno dokumentacijo, zato prosimo za takojšnjo objavo manjkajoče dokumentacije.

LPODGOVOR
Naročnik je objavil tudi varnostni načrt.