Dosje javnega naročila 007244/2018
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Luke Koper, d.d.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.323.364,32 EUR

JN007244/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.10.2018
JN007244/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2018
JN007244/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007244/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN007244/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007244/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 201-456096
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/278583/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4752
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Infrastrukturni naročnik
I.5 Glavna področja dejavnosti
pristaniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Luke Koper, d.d.
Referenčna številka dokumenta: JN499/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika z deležem zelene energije kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   10:01
Kraj: elektronsko preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2018   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2018   15:51
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Na vašo razpisno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom »Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Luke Koper, d.d.« št. javnega naročila JN499/2018 imamo naslednje pripombe oziroma predloge popravkov:

1.) V točki a.) 2. odstavka je navedeno, da cena za dobavo električne energije ne vključuje omrežnine, prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost URE, prispevek za delovanje trga) in trošarine ter DDV. V nadaljevanju točka 3.2. tudi določa, da mora ponudbena vrednost vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila, razen trošarine, DDV, omrežnine in prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost URE, prispevek za delovanje trga).
Skladno z navedenim predlagamo da se poenoti in boj določno določi tudi 6. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena ter 2. in 3 odstavek 5. člena Pogodbe št. JN499/2018, da bo tudi iz osnutka okvirnega sporazuma jasno razvidno, da cene za dobavo električne energije ne vsebujejo naslednjih stroškov:
- davka na dodano vrednost,
- trošarine na električno energijo,
- prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
- stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij stroška za uporabo omrežja,
- prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE,
- prispevka za delovanje trga,
- morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja,
Skladno z zgoraj navedenim prosimo, da bolj natančno opredelite ali pogodbena vrednost v ponudbenem predračunu vključuje zgolj ceno za dobavo električne energije ali tudi ostale stroške (trošarina , DDV, omrežnine in prispevke, kot navedeno v alinejah zgoraj).

1.) 5. odstavek 2. člena okvirnega sporazuma ne opredeljuje samega postopka »posameznega koraka nakupa« želene količine električne energije s strani naročnika. Zato predlagamo dopolnitev navedene določbe s postopkom posameznega koraka nakupa s strani naročnika. Predlagamo, da se navedeno določilo 2. člena okvirnega sporazuma dopolni na sledeči način:
»Naročnik poda naročilo za nakup dobavitelju po elektronski pošti. V naročilu mora navesti (1) produkt, (2) količino produkta v MW. Posredovanje in izvedba tega naročila je mogoča v času trgovanja na terminski borzi HUDEX, in sicer vsak delovni dan v času med 9.00 in 16.00 uro. Po prejemu naročila dobavitelj pošlje naročniku po elektronski pošti ponudbo. Za sprejem ponudbe se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o nastanku obveznosti (15. člen in nadaljnji). Ponudba šteje za sprejeto, posel pa sklenjen, če dobavitelj do izteka roka veljavnosti ponudbe po elektronski pošti prejme naročnikov pisni sprejem ponudbe. Sprejem učinkuje v trenutku, ko dobavitelj prejme to elektronsko pošto kupca. Stranki ta sklenjen posel potrdita še s podpisom pisnega aneksa iz 2. člena okvirnega sporazuma.«
Prav tako iz omenjenega odstavka okvirnega sporazuma tudi ni jasno določeno katera cena na kateri dan se uporabi v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita za nakup inštrumenta do 15. dne pred začetkom instrumenta. Odstavek določa zgolj, da se cena avtomatično določi na dan naveden v prejšnjem odstavku, pri čemer prejšnji odstavek ne določa točno katera cena in na kateri dan. Predlagamo dopolnitev, da je v tem primeru cena avtomatično določena kot cena poravnave (Settlement price) na 15. dan pred začetkom instrumenta oz. v kolikor je 15. dan pred začetkom instrumenta nedelovni dan, se kot cena določi cena poravnave (Settlement price) na prvi naslednji delovni dan.

2.) V 2. odstavku 3. člena okvirnega sporazuma je določeno, da si naročnik pridržuje pravico, da bo začel z odjemom električne energije po 1.1.2019.
Glede na to, da se skladno s predpisi na posameznem merilnem mestu dobava s strani določenega dobavitelja začne s trenutkom, ko je to merilno mesto zavedeno v bilančni skupini dobavitelja, predlagamo, da se navedena določba preoblikuje na sledeč način:
»Dobava se prične s 1.1.2019 oz. z dnem ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«

3.) 3. odstavek 8. člena okvirnega sporazuma določa, da se dobavitelj zavezuje, da v primeru, da naročnik po poteku tega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, da bo nadaljeval dobavo tudi po poteku veljavnosti sporazuma po cenah, primerljivimi s takratnimi cenami na trgu, in sicer za čas do sklenitve pogodbe z novim dobaviteljem.
Predlagamo bolj določno opredelitev določbe kot sledi v nadaljevanju in pa vključitev določbe, ki predvideva možnost naročnika in dobavitelja da skladno s 1. točko 1. odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15) podaljšata veljavnost pogodbe o izvedbi javnega naročila za čas do sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Le tako bo mogoče na zakonit način zagotoviti nemoteno dobavo električne energije tudi v tako imenovanem »vmesnem« obdobju. Predlagamo vključitev sledeče določbe:
»V primeru, da naročnik po poteku sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku po poteku veljavnosti sporazuma po tržnih mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe. V tem primeru naročnik in izbrani ponudnik z aneksom k sporazumu podaljšata veljavnost pogodbe o izvedbi JN, in sicer za obdobje od poteka veljavnosti Pogodbe št. JN 499/2018, do sklenitve nove pogodbe o dobavi električne energije, ki se sklene na podlagi izvedenega javnega naročila.«


4.) 2. člen okvirnega sporazuma v 1. odstavku določa, da naročnik ni zavezan nabaviti točno določene količine električne energije in za morebitno razliko do dejanskih količin v razmerju do ponudnika nima nikakršnih obveznosti.
Na navedeno določbo imamo sledečo pripombo. Velika količina odjema in volatilnost na posameznih merilnih mestih, ki so vključena v predmetno javno naročilo, predstavljajo za dobavitelja velik izziv pri pripravi in prijavi voznega reda odjema el. energije, kar pomeni, da prihaja do razlik med napovedanimi količinami in dejansko realizacijo. Zaradi navedenega je dobavitelj dodatno obremenjen z vidika stroškov odstopanj, do katerih prihaja zaradi težko napovedljivega odjema. Poleg omenjenega, nepravilna ocena oz. napoved količine pogodbenih vrednosti, predstavlja za dobavitelja dodatno tveganje pri nakupu na trgu na debelo. Verjamemo, da ste kot porabniki proračunskih sredstev usmerjeni in zavezani k pripravi razpisne dokumentacije, ki za vas predstavlja najmanj stroškov, vendar moramo poudariti, da pri takšni razpisni količini kot je v tem primeru, vseh stroškov nastalih kot posledica odstopanj ne more kriti dobavitelj sam, kot tudi ne stroškov ki nastanejo zaradi nepravilnih zakupov el. energije na trgu na debelo. Predlagamo, da razpisni dokumentaciji in pogodbi dodate besedilo, ki se nanaša na odstopanja od pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.
Seveda pri tem pripominjamo, da je dobavitelj odgovoren za plačilo odstopanj, obračunanih po veljavnih Pravilih za delovanje trga z elektriko Uradni list RS 105/15, ki se izvajajo na urni osnovi.
Ob upoštevanju zgoraj napisanih pojasnil predlagamo, da se 2. člen okvirnega sporazuma spremeni na način:
»Naročnik bo plačal dobavitelju dejansko prevzeto količino električne energije (realizacija) po pogodbenih cenah. V primeru odstopanj prevzema od pogodbene količine, pa tudi stroške teh odstopanj, skladno z določili tega poglavja. Stroški odstopanj se obračunavajo za vsako obdobje
obračuna odstopanj, ki je določeno v spodnji tabeli tega poglavja. Na podlagi izračuna iz tega poglavja bo dobavitelj izdelal obračun odstopanj posebej za vsako vrsto električne energije (MT, VT) in za obdobje obračuna odstopanj, in sicer po prejemu obračunskih podatkov od distribucijskega operaterja za to obdobje.
Izraz "toleranca" pomeni razpon okoli pogodbene količine za posamezno vrsto električne energije, znotraj katerega se stroški odstopanj ne obračunavajo. Toleranca je lahko pozitivna ali negativna. Tolerance so določene v spodnji tabeli tega poglavja.
Stroški odstopanj se obračunavajo ločeno za vsako vrsto EE posebej, in sicer kot produkt med:
razliko med dnevno ceno, po kateri je dobavitelj kot dober gospodarstvenik količino, ki je predmet odstopanj, skladno s pravili pri trgovanju z EE kupil/prodal (ali bi lahko kupil/prodal) na trgu in pogodbeno ceno EE;
količino EE, ki je predmet odstopanj, to je razliko med dejansko prevzetimi količinami EE (na podlagi realizacije) in pogodbeno količino določeno v spodnji tabeli, povečano oziroma znižano za pogodbeno dogovorjeno toleranco. Količina odstopanj je lahko pozitivna ali negativna;
koeficientom, ki znaša v primeru, da je produkt vrednosti prvih dveh alinej pozitiven 1,05, v primeru, da je negativen pa 0,95.

V primeru, da je znesek iz prejšnjega odstavka negativen, se ugotovljena odstopanja ne obračunajo in iz tega naslova ni pogodbenih obveznosti.

Obdobje obračuna odstopanj in tolerance
Obdobje obračuna odstopanj Pogodbena količina Toleranca
od do Vrsta električne energije Količina Pozitivna toleranca Negativna toleranca
01.01.2019 31.12.2019 VT/MT 30.090.400 +10% -10%
01.01.2020 31.12.2020 VT/MT 30.618.542 +10% -10%
01.01.2021 31.12.2021 VT/MT 31.307.246 +10% -10%

5.) V 2. členu okvirnega sporazuma so opredeljene zgolj okvirne letne količine električne energije. Predlagamo, da v tem členu za namene jasnosti, kolikšna je največja količina posameznega nakupa, natančno opredelite tudi okvirne kvartalne količine za leto 2019, v katerem se bo po delih kupovalo električno energijo ločeno po kvartalih. Predlagamo, da se pod obema tabelama doda še določba: »Okvirne letne in okvirne kvartalne količine iz zgornjih tabel so maksimalne količine, ki jih naročnik po postopku opisanem v 2. členu lahko kupi z delnimi nakupi.«

6.) Glede na to, je dobavitelj pri izdaji računov za preteki mesec vezan na prejem obračunskih podatkov za pretekli mesec s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja predlagamo dopolnitev 1. odstavka 13. člena okvirnega sporazuma, in sicer s sledečim določilom:
»V kolikor izvajalec do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko izvajalec izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva pri naslednjem računu.«

7.) 15. člen okvirnega sporazuma, da ima naročnik pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če dobavitelj ne izvaja dobav v skladu z okvirnim sporazumom in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje. Predlagamo dopolnitev navedenega člena tudi z možnostjo odstopa od pogodbe na strani dobavitelja v primeru neplačila oz. zamude s plačilom s strani naročnika, in sicer z naslednjo določbo.
»Naročnik ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če dobavitelj ne izvaja dobav v skladu z okvirnim sporazumom in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje. Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe v primeru, da naročnik ne izpolni svoje obveznosti plačila izstavljenih računov za dobavljeno električno energijo. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v primerih iz tega odstavka samo pod pogojem, če pogodbena stranka - kršiteljica ne izpolni svoje obveznosti niti v roku 5 (petih) dni šteto od dneva prejema pisnega opomina.«

Predlagamo, da dodate v okvirni sporazum tudi določbo, ki bo določala, da bo v primeru zamude pri plačilu, dobavitelj zaračunal naročniku zakonske zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti do dneva plačila računa. Predlagamo sledečo določbo:
»Naročnik je dolžan plačati zakonske zamudne obresti Dobavitelj bo plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico.«

8.) Glede na to, da moramo kot dobavitelj na podlagi 318. člena Energetskega zakona (EZ-1) in na podlagi 3. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih v določenih % prodane električne energije v posameznem letu, kot to določa 4. členu predhodno omenjene Uredbe, predlagamo, da se v okvirni sporazum dopolni s sledečo določbo:
»Naročnik je zavezan za vsako posamezno koledarsko leto L pogodbenega obdobja dobave doseči prihranke energije v višini in z ukrepi določenimi v predpisih (višina prihranka se izračuna kot zmnožek med predpisanim deležem prihranka v letu L+1 in dobavljeno količino električne energije v letu L) ter do 1.12. v letu L predati dobavitelju v brezplačno in izključno uporabo dokaze o izvedenih ukrepih in doseženih prihrankih. Če naročnik ne bo izpolnil te obveznosti, mu bo dobavitelj zaračunal strošek nedoseganja ciljnih prihrankov, kot je določeno v predpisih. Za potrebe dokazovanja doseženih prihrankov lahko naročnik preda dobavitelju dokaze o izvedenih ukrepih in doseženih prihrankih, ki jih je dosegel po 1.1.2015.«

9.) V 5. členu Okvirnega sporazuma je navedeno, da v kolikor bo dobavitelj v času trajanja okvirnega sporazuma poslovnim uporabnikom ponujal nižje akcijske cene, ki bodo javno objavljene, je dolžan le te ponuditi tudi naročniku. Objavljene akcijske cene so samo za MPO odjemalce (male poslovne odjemalce). Poslovni odjemalci, ki spadajo v skupino MPO, so določeni z energetskim zakonom in pogoji, ki veljajo za njih, ne morejo veljati za ostale poslovne odjemalce.

10.) V 3.2. členu RD dobava električne energije so navedene formule za izračun cen za 2., 3. in 4. kvartal v 2019 ter leti 2020 in 2021. Formule se razlikujejo s formulami navedenimi v Osnutku okvirnega sporazuma (3. člen). Menimo, da v formulah za vse kvartale in za leta v 3.2. členu RD dobava električne energije manjkajo oklepaj pred k1 in zaklepaj po f1.

11.) V členu 2.7. RD dobava električne energije veljavnost ponudbe mora ponudba veljati do 31.01.2019. Za prvi kvartal za leto 2019 mora dobavitelj ponuditi fiksne cene za dobavo električne energije. Fiksne cene morajo veljati izključno na dan predložitve ponudbe v informacijski sistem e-JN, to je 16.11.2018 in sicer do javne objave zapisnika o odpiranju ponudb in s tem izbora dobavitelja. Koeficienti za določitev preostalih cen in ostali pogoji ponudbe / pogodbe pa imajo lahko veljavnosti do 31.01.2018.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik objavlja odgovore na zastavljena vprašanja:

- k točki 1: Naročnik je v osnutku okvirnega sporazuma navedel, da je sestavni del pogodbe dokumentacija v zvezi z naročilom in ponudbena dokumentacija dobavitelja. Priloga okvirnega sporazuma je tudi podrobni ponudbeni predračun. V vseh navedenih dokumentih je opredelitev cene električne energije enaka, kakor tudi v samem okvirnem sporazumu, kjer je opredelitev cene enaka, čeprav je uporabljena nekoliko drugačna dikcija. Glede na navedeno naročnik ne bo spreminjal vzorca okvirnega sporazuma.

- k točki 1 (drugo vprašanje pod točko 1):Naročnik spreminja vzorec okvirnega sporazuma tako, da se četrtemu odstavku 2. člena doda besedilo: »Naročnik poda naročilo za nakup dobavitelju po elektronski pošti. V naročilu mora navesti (1) produkt, (2) količino produkta v MW. Posredovanje in izvedba tega naročila je mogoča v času trgovanja na terminski borzi HUDEX, in sicer vsak delovni dan v času med 9.00 in 16.00 uro. Po prejemu naročila dobavitelj pošlje naročniku po elektronski pošti ponudbo. Za sprejem ponudbe se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o nastanku obveznosti (15. člen in nadaljnji). Ponudba šteje za sprejeto, posel pa sklenjen, če dobavitelj do izteka roka veljavnosti ponudbe po elektronski pošti prejme naročnikov pisni sprejem ponudbe. Sprejem učinkuje v trenutku, ko dobavitelj prejme to elektronsko sporočilo naročnika na elektronski naslov naveden v 14. členu okvirnega sporazuma. kupca. Stranki ta sklenjen posel potrdita še s podpisom pisnega aneksa iz 2. člena okvirnega sporazuma.«
Naročnik spreminja zadnji stavek petega odstavka 2. člena okvirnega sporazuma, tako, da se glasi: »Če se naročnik in dobavitelj ne dogovorita za nakup instrumenta pred tem se cena avtomatično določi na dan naveden v prejšnjem stavku, kot cena poravnave (Settlement price).«

- k točki 2: Dobavitelj bo začel z dobavo električne energije s 1.1.2019, če bodo za to izpolnjeni pogoji. Eden izmed pogojev je tudi podpis okvirnega sporazuma v roku, ki omogoča prenos merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja do 1.1.2019. Glede na navedeno in to pojasnilo naročnik ocenjuje, da sprememba razpisne dokumentacije ni potrebna in je zato ne bo spreminjal.

- k točki 3: Razpisna dokumentacija skupaj z vzorcem okvirnega sporazuma omogoča sklenitev aneksa za podaljšanje dobave po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik mora morebitne dodatke sklepati skladno z veljavno zakonodajo, zato eksplicitni vnos določila 95. člena ZJN-3 v sam vzorec okvirnega sporazuma ni potreben in naročnik okvirnega sporazuma ne bo spreminjal.

- k točki 4: Naročnik razpisne dokumentacije v smislu določanja toleranc porabe ne bo spreminjal. Glede na preteklo gibanja porabe električne energije in predvidevanja za prihodnjo porabo je volatilnost dokaj nizka. Stvar poslovne politike posameznega ponudnika pa je ali bo sprejel tveganja v povezavi z morebitnimi spremembami količine in oddal ponudbo pod pogoji naročnika.

- k točki 5: Okvirne kvartalne količine so opredeljene v podrobnem ponudbenem predračunu, ki je priloga in s tem sestavni del okvirnega sporazuma, zato ponovna navedba kvartalnih količin ni potrebna.

- k točki 6: Naročnik spreminja vzorec okvirnega sporazuma tako, da se po prvemu stavku prvega odstavka 13. člena doda stavek: »Obračun opravi dobavitelj glede na prejete podatke o dejanskih količinah dobavljene električne energije, v kolikor izvajalec do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko izvajalec izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva pri naslednjem obračunu.«

- k točki 7: Vzorec okvirnega sporazuma omogoča obračun zakonitih zamudnih obresti. Naročnik ne sprejema predloga in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

- k točki 8: Naročnik ne sprejema predloga ponudnika in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

- k točki 9: Naročnik ne sprejema predloga ponudnika in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Stvar poslovne politike posameznega ponudnika je ali bo sprejel zahteve naročnika.

- k točki 10: Naročnik spreminja formule naveden v točki b., točke 3.2. merila razpisne dokumentacije in v obrazcu podrobni ponudbeni predračun, tako da se glasijo:
PV Q2-4-19= pv-VT Q2-19 + pv-MT Q2-19 + pv-VT Q3-19 + pv-MT Q3-19 + pv-VT Q4-19 + pv-MT Q4-19
pv-VTQ2-19=qQ2VT*((k1*BL Q2-19) + (k2* PL Q2-19)+f1)
pv-MTQ2-19=qQ2MT*((k3*BL Q2-19) + (k4*PL Q2-19)+f2)
pv-VTQ3-19=qQ3VT*((k5*BL Q3-19) + (k6*PL Q3-19)+f3)
pv-MTQ3-19=qQ3MT*((k7*BL Q3-19) + (k8*PL Q3-19)+f4)
pv-VTQ4-19=qQ4VT*((k9*BL Q4-19) + (k10*PL Q4-19)+f5)
pv-MTQ4-19=qQ4MT*((k11*BL Q4-19) + (k12*PL Q4-19)+f6)

in

PV2020,2021= pv-VT20 + pv-MT20 + pv-VT21 + pv-MT21

pv-VT20=qVT20*((k13*BL YR20) + (k14* PL YR20)+f7)
pv-MT20=qMT20*((k15*BL YR20) + (k16*PL YR20)+f8)
pv-VT21=qVT21*((k17*BL YR21) + (k18*PL YR21)+f9)
pv-MT21=qMT21*((k19*BL YR21) + (k20*PL YR21)+f10)

Naročnik bo opravil izbor ponudnikov skladno z zgoraj navedenim merilom in objavil popravek podrobnega ponudbenega predračuna (excel tabelo).

- k točki 11: Naročnik ne sprejema predloga ponudnika , saj postopek oddaje javnega naročila ne omogoča sprejema ponudbe (podpisa okvirnega sporazuma) na dan oddaje oziroma odpiranja ponudb.


Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije, upoštevajoč podane odgovre in podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 09.11.2018   12:07
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Na vašo razpisno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom »Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Luke Koper, d.d.« št. javnega naročila JN499/2018 imamo naslednje pripombe oziroma predloge popravkov:

1.) V točki a.) 2. odstavka je navedeno, da cena za dobavo električne energije ne vključuje omrežnine, prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost URE, prispevek za delovanje trga) in trošarine ter DDV. V nadaljevanju točka 3.2. tudi določa, da mora ponudbena vrednost vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila, razen trošarine, DDV, omrežnine in prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost URE, prispevek za delovanje trga).
Skladno z navedenim predlagamo da se poenoti in boj določno določi tudi 6. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena ter 2. in 3 odstavek 5. člena Pogodbe št. JN499/2018, da bo tudi iz osnutka okvirnega sporazuma jasno razvidno, da cene za dobavo električne energije ne vsebujejo naslednjih stroškov:
- davka na dodano vrednost,
- trošarine na električno energijo,
- prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
- stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij stroška za uporabo omrežja,
- prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije OVE in SPTE,
- prispevka za delovanje trga,
- morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja,
Skladno z zgoraj navedenim prosimo, da bolj natančno opredelite ali pogodbena vrednost v ponudbenem predračunu vključuje zgolj ceno za dobavo električne energije ali tudi ostale stroške (trošarina , DDV, omrežnine in prispevke, kot navedeno v alinejah zgoraj).

1.) 5. odstavek 2. člena okvirnega sporazuma ne opredeljuje samega postopka »posameznega koraka nakupa« želene količine električne energije s strani naročnika. Zato predlagamo dopolnitev navedene določbe s postopkom posameznega koraka nakupa s strani naročnika. Predlagamo, da se navedeno določilo 2. člena okvirnega sporazuma dopolni na sledeči način:
»Naročnik poda naročilo za nakup dobavitelju po elektronski pošti. V naročilu mora navesti (1) produkt, (2) količino produkta v MW. Posredovanje in izvedba tega naročila je mogoča v času trgovanja na terminski borzi HUDEX, in sicer vsak delovni dan v času med 9.00 in 16.00 uro. Po prejemu naročila dobavitelj pošlje naročniku po elektronski pošti ponudbo. Za sprejem ponudbe se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o nastanku obveznosti (15. člen in nadaljnji). Ponudba šteje za sprejeto, posel pa sklenjen, če dobavitelj do izteka roka veljavnosti ponudbe po elektronski pošti prejme naročnikov pisni sprejem ponudbe. Sprejem učinkuje v trenutku, ko dobavitelj prejme to elektronsko pošto kupca. Stranki ta sklenjen posel potrdita še s podpisom pisnega aneksa iz 2. člena okvirnega sporazuma.«
Prav tako iz omenjenega odstavka okvirnega sporazuma tudi ni jasno določeno katera cena na kateri dan se uporabi v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita za nakup inštrumenta do 15. dne pred začetkom instrumenta. Odstavek določa zgolj, da se cena avtomatično določi na dan naveden v prejšnjem odstavku, pri čemer prejšnji odstavek ne določa točno katera cena in na kateri dan. Predlagamo dopolnitev, da je v tem primeru cena avtomatično določena kot cena poravnave (Settlement price) na 15. dan pred začetkom instrumenta oz. v kolikor je 15. dan pred začetkom instrumenta nedelovni dan, se kot cena določi cena poravnave (Settlement price) na prvi naslednji delovni dan.

2.) V 2. odstavku 3. člena okvirnega sporazuma je določeno, da si naročnik pridržuje pravico, da bo začel z odjemom električne energije po 1.1.2019.
Glede na to, da se skladno s predpisi na posameznem merilnem mestu dobava s strani določenega dobavitelja začne s trenutkom, ko je to merilno mesto zavedeno v bilančni skupini dobavitelja, predlagamo, da se navedena določba preoblikuje na sledeč način:
»Dobava se prične s 1.1.2019 oz. z dnem ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.«

3.) 3. odstavek 8. člena okvirnega sporazuma določa, da se dobavitelj zavezuje, da v primeru, da naročnik po poteku tega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, da bo nadaljeval dobavo tudi po poteku veljavnosti sporazuma po cenah, primerljivimi s takratnimi cenami na trgu, in sicer za čas do sklenitve pogodbe z novim dobaviteljem.
Predlagamo bolj določno opredelitev določbe kot sledi v nadaljevanju in pa vključitev določbe, ki predvideva možnost naročnika in dobavitelja da skladno s 1. točko 1. odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15) podaljšata veljavnost pogodbe o izvedbi javnega naročila za čas do sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Le tako bo mogoče na zakonit način zagotoviti nemoteno dobavo električne energije tudi v tako imenovanem »vmesnem« obdobju. Predlagamo vključitev sledeče določbe:
»V primeru, da naročnik po poteku sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku po poteku veljavnosti sporazuma po tržnih mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe. V tem primeru naročnik in izbrani ponudnik z aneksom k sporazumu podaljšata veljavnost pogodbe o izvedbi JN, in sicer za obdobje od poteka veljavnosti Pogodbe št. JN 499/2018, do sklenitve nove pogodbe o dobavi električne energije, ki se sklene na podlagi izvedenega javnega naročila.«


4.) 2. člen okvirnega sporazuma v 1. odstavku določa, da naročnik ni zavezan nabaviti točno določene količine električne energije in za morebitno razliko do dejanskih količin v razmerju do ponudnika nima nikakršnih obveznosti.
Na navedeno določbo imamo sledečo pripombo. Velika količina odjema in volatilnost na posameznih merilnih mestih, ki so vključena v predmetno javno naročilo, predstavljajo za dobavitelja velik izziv pri pripravi in prijavi voznega reda odjema el. energije, kar pomeni, da prihaja do razlik med napovedanimi količinami in dejansko realizacijo. Zaradi navedenega je dobavitelj dodatno obremenjen z vidika stroškov odstopanj, do katerih prihaja zaradi težko napovedljivega odjema. Poleg omenjenega, nepravilna ocena oz. napoved količine pogodbenih vrednosti, predstavlja za dobavitelja dodatno tveganje pri nakupu na trgu na debelo. Verjamemo, da ste kot porabniki proračunskih sredstev usmerjeni in zavezani k pripravi razpisne dokumentacije, ki za vas predstavlja najmanj stroškov, vendar moramo poudariti, da pri takšni razpisni količini kot je v tem primeru, vseh stroškov nastalih kot posledica odstopanj ne more kriti dobavitelj sam, kot tudi ne stroškov ki nastanejo zaradi nepravilnih zakupov el. energije na trgu na debelo. Predlagamo, da razpisni dokumentaciji in pogodbi dodate besedilo, ki se nanaša na odstopanja od pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.
Seveda pri tem pripominjamo, da je dobavitelj odgovoren za plačilo odstopanj, obračunanih po veljavnih Pravilih za delovanje trga z elektriko Uradni list RS 105/15, ki se izvajajo na urni osnovi.
Ob upoštevanju zgoraj napisanih pojasnil predlagamo, da se 2. člen okvirnega sporazuma spremeni na način:
»Naročnik bo plačal dobavitelju dejansko prevzeto količino električne energije (realizacija) po pogodbenih cenah. V primeru odstopanj prevzema od pogodbene količine, pa tudi stroške teh odstopanj, skladno z določili tega poglavja. Stroški odstopanj se obračunavajo za vsako obdobje
obračuna odstopanj, ki je določeno v spodnji tabeli tega poglavja. Na podlagi izračuna iz tega poglavja bo dobavitelj izdelal obračun odstopanj posebej za vsako vrsto električne energije (MT, VT) in za obdobje obračuna odstopanj, in sicer po prejemu obračunskih podatkov od distribucijskega operaterja za to obdobje.
Izraz "toleranca" pomeni razpon okoli pogodbene količine za posamezno vrsto električne energije, znotraj katerega se stroški odstopanj ne obračunavajo. Toleranca je lahko pozitivna ali negativna. Tolerance so določene v spodnji tabeli tega poglavja.
Stroški odstopanj se obračunavajo ločeno za vsako vrsto EE posebej, in sicer kot produkt med:
razliko med dnevno ceno, po kateri je dobavitelj kot dober gospodarstvenik količino, ki je predmet odstopanj, skladno s pravili pri trgovanju z EE kupil/prodal (ali bi lahko kupil/prodal) na trgu in pogodbeno ceno EE;
količino EE, ki je predmet odstopanj, to je razliko med dejansko prevzetimi količinami EE (na podlagi realizacije) in pogodbeno količino določeno v spodnji tabeli, povečano oziroma znižano za pogodbeno dogovorjeno toleranco. Količina odstopanj je lahko pozitivna ali negativna;
koeficientom, ki znaša v primeru, da je produkt vrednosti prvih dveh alinej pozitiven 1,05, v primeru, da je negativen pa 0,95.

V primeru, da je znesek iz prejšnjega odstavka negativen, se ugotovljena odstopanja ne obračunajo in iz tega naslova ni pogodbenih obveznosti.

Obdobje obračuna odstopanj in tolerance
Obdobje obračuna odstopanj Pogodbena količina Toleranca
od do Vrsta električne energije Količina Pozitivna toleranca Negativna toleranca
01.01.2019 31.12.2019 VT/MT 30.090.400 +10% -10%
01.01.2020 31.12.2020 VT/MT 30.618.542 +10% -10%
01.01.2021 31.12.2021 VT/MT 31.307.246 +10% -10%

5.) V 2. členu okvirnega sporazuma so opredeljene zgolj okvirne letne količine električne energije. Predlagamo, da v tem členu za namene jasnosti, kolikšna je največja količina posameznega nakupa, natančno opredelite tudi okvirne kvartalne količine za leto 2019, v katerem se bo po delih kupovalo električno energijo ločeno po kvartalih. Predlagamo, da se pod obema tabelama doda še določba: »Okvirne letne in okvirne kvartalne količine iz zgornjih tabel so maksimalne količine, ki jih naročnik po postopku opisanem v 2. členu lahko kupi z delnimi nakupi.«

6.) Glede na to, je dobavitelj pri izdaji računov za preteki mesec vezan na prejem obračunskih podatkov za pretekli mesec s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja predlagamo dopolnitev 1. odstavka 13. člena okvirnega sporazuma, in sicer s sledečim določilom:
»V kolikor izvajalec do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko izvajalec izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva pri naslednjem računu.«

7.) 15. člen okvirnega sporazuma, da ima naročnik pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če dobavitelj ne izvaja dobav v skladu z okvirnim sporazumom in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje. Predlagamo dopolnitev navedenega člena tudi z možnostjo odstopa od pogodbe na strani dobavitelja v primeru neplačila oz. zamude s plačilom s strani naročnika, in sicer z naslednjo določbo.
»Naročnik ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če dobavitelj ne izvaja dobav v skladu z okvirnim sporazumom in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje. Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe v primeru, da naročnik ne izpolni svoje obveznosti plačila izstavljenih računov za dobavljeno električno energijo. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v primerih iz tega odstavka samo pod pogojem, če pogodbena stranka - kršiteljica ne izpolni svoje obveznosti niti v roku 5 (petih) dni šteto od dneva prejema pisnega opomina.«

Predlagamo, da dodate v okvirni sporazum tudi določbo, ki bo določala, da bo v primeru zamude pri plačilu, dobavitelj zaračunal naročniku zakonske zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti do dneva plačila računa. Predlagamo sledečo določbo:
»Naročnik je dolžan plačati zakonske zamudne obresti Dobavitelj bo plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico.«

8.) Glede na to, da moramo kot dobavitelj na podlagi 318. člena Energetskega zakona (EZ-1) in na podlagi 3. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih v določenih % prodane električne energije v posameznem letu, kot to določa 4. členu predhodno omenjene Uredbe, predlagamo, da se v okvirni sporazum dopolni s sledečo določbo:
»Naročnik je zavezan za vsako posamezno koledarsko leto L pogodbenega obdobja dobave doseči prihranke energije v višini in z ukrepi določenimi v predpisih (višina prihranka se izračuna kot zmnožek med predpisanim deležem prihranka v letu L+1 in dobavljeno količino električne energije v letu L) ter do 1.12. v letu L predati dobavitelju v brezplačno in izključno uporabo dokaze o izvedenih ukrepih in doseženih prihrankih. Če naročnik ne bo izpolnil te obveznosti, mu bo dobavitelj zaračunal strošek nedoseganja ciljnih prihrankov, kot je določeno v predpisih. Za potrebe dokazovanja doseženih prihrankov lahko naročnik preda dobavitelju dokaze o izvedenih ukrepih in doseženih prihrankih, ki jih je dosegel po 1.1.2015.«

9.) V 5. členu Okvirnega sporazuma je navedeno, da v kolikor bo dobavitelj v času trajanja okvirnega sporazuma poslovnim uporabnikom ponujal nižje akcijske cene, ki bodo javno objavljene, je dolžan le te ponuditi tudi naročniku. Objavljene akcijske cene so samo za MPO odjemalce (male poslovne odjemalce). Poslovni odjemalci, ki spadajo v skupino MPO, so določeni z energetskim zakonom in pogoji, ki veljajo za njih, ne morejo veljati za ostale poslovne odjemalce.

10.) V 3.2. členu RD dobava električne energije so navedene formule za izračun cen za 2., 3. in 4. kvartal v 2019 ter leti 2020 in 2021. Formule se razlikujejo s formulami navedenimi v Osnutku okvirnega sporazuma (3. člen). Menimo, da v formulah za vse kvartale in za leta v 3.2. členu RD dobava električne energije manjkajo oklepaj pred k1 in zaklepaj po f1.

11.) V členu 2.7. RD dobava električne energije veljavnost ponudbe mora ponudba veljati do 31.01.2019. Za prvi kvartal za leto 2019 mora dobavitelj ponuditi fiksne cene za dobavo električne energije. Fiksne cene morajo veljati izključno na dan predložitve ponudbe v informacijski sistem e-JN, to je 16.11.2018 in sicer do javne objave zapisnika o odpiranju ponudb in s tem izbora dobavitelja. Koeficienti za določitev preostalih cen in ostali pogoji ponudbe / pogodbe pa imajo lahko veljavnosti do 31.01.2018.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik spreminja odgovor k točki 9. zastavljenega vprašanja, in sicer ponudnik naročniku ni dolžan ponuditi nižjih akcijskih cen. Naročnik spreminja vzorec okvirnega sporazuma tako, da se črta zadnji odstavek 5. člena vzorca okvirnega sporazuma. Čistopis okvirnega sporazuma z navedeno spremembo bo podpisan z izbranim ponudnikom.
Datum objave: 09.11.2018   12:08
Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se črta zadnji odstavek 5. člena vzorca okvirnega sporazuma. Čistopis okvirnega sporazuma z navedeno spremembo bo podpisan z izbranim ponudnikom.