Dosje javnega naročila 007192/2018
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.595,32 EUR

JN007192/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2018
JN007192/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2018
JN007192/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2018
JN007192/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.11.2018
JN007192/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007192/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN 14/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223310
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemna garaža Knobleharjeva 18, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za izvedbo je možno pod pogoji iz 4. člena vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2018   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2018   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je možen ogled, kdaj in kje ter kdo je kontakt?

ODGOVOR
Naročnik bo omogočil neobvezen ogled na lokaciji izvedbe del, in sicer je ogled možen jutri, 18.10.2018 med 13:00 in 13:30 uro. Prisoten bo projektant elaborata, g. Poš (vhod v podzemno garažo Knobleharjeva 18 Ljubljana). Predhodna najava ni potrebna.
Datum objave: 19.10.2018   13:10
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v mapi Tlorisi ni nobenega dokumenta. Prosimo, da objavite tlorise.
ODGOVOR
Naročnik je na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija, objavil tlorise (https://eponudbe.si/sl/Objave+javnih+naro%C4%8Dil/Aktualna/Posamezno-javno-naroeilo+-ki-mu-rok-za-oddajo-ponudb-se-ni-potekel/t/sanacija-podzemne-garaze-knobleharjeva-18-ljubljana/n/5d2b56cbab0da81b7eace953411adda9).

Datum objave: 22.10.2018   08:02
PODALJŠANJE ROKA
Naročnik je podaljšal rok, in sicer:
Rok za oddajo ponudb: 30.10.2018 do 10:00
Datum odpiranja ponudb: 30.10.2018 ob 10:00

Naročnik ne bo objavljal čistopisa navodil, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo.

Datum objave: 24.10.2018   08:28
VPRAŠANJE
V zvezi z vsebino postavke 4 popisa del opozarjamo na neskladnost v razpisni dokumentaciji, saj navedeni standardi ne predvidevajo predpisane izvedbe na asfaltno podlago pod katero je evidentna vlaga. Prosimo, da naročnik nadomesti zadevno neustrezno rešitev s pravilnim predlogom izvedbe.
Poleg tega je zahtevana referenca absurd, saj tehnično neustrezna referenca ne more služiti za reference neustrezni rešitvi. Prosimo, da naročnik zadevno zahtevo po referenci ustrezno korigira.
ODGOVOR
Predmet predmetnega razpisa je tudi izvajanje del po postavki 15: »Redno vzdrževanje in izvajanje pregledov skladno s predmetno zakonodajo« in po opisu: Izvajanje rednih letnih pregledov v obdobju petih letih in morebitno odprava pomanjkljivosti. Sanirana mesta v garaži NIVO 1 in NIVO 2 je potrebno letno pregledovati v spremstvu upravnika in morebitnim predstavnikom stanovalcev pred zimskim obdobjem. Pregledati je potrebno napihovanje, pokanje ter odstopanje sanirane površine. Vse morebitne pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v dogovoru z upravnikom in stanovalci. Kot pomanjkljivost se smatra napihovanje, pokanje ter odstopanje sanirane površine. Izvzete so mehanske poškodbe ter razlitje visoko koncentriranih kemikalij.« se nanaša na dela, ki jih bo dejansko izvedel izvajalec ponujenih del po tem razpisu v času trajanja zahtevane garancije izključno na lastnih delih. S to postavko želi naročnik doseči, da bo izvajalec vsa izvedena dela izvajal skladno s tehničnimi standardi, ki predpisujejo tudi obvezno in redno vzdrževanje in sicer po DIN 1045-1 in DIN 18195, kjer se med ostalim navaja, da: »morajo (podzemne) parkirne hiše ustrezati enakim lastnostim (biti funkcionalne) skozi celotno življenjsko dobo«. Naročnik je prepričan, da določila razpisne dokumentacije, da sta izvedba sanacije in odprava vzroka ter po prevzemu izvedenih del (predmetna sanacija) izvedba tekočega vzdrževanja, neločljivo povezani in dejansko predstavljata prednost za izbranega izvajalca, ker bo lahko izvajal vse zakonsko določene postopke ter tekoče izvajal vzdrževanje saniranih delov in odpravljal morebitne napake v garancijskem roku.


VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pojasni svoje protizakonito ravnanje, ker neutemeljeno deli sanacijska dela na istem objektu na več ločenih razpisov, kljub temu da gre za sanacijska dela na istem objektu. Pojasni naj tudi zakaj dela iz predhodnega razpisa niso dala ustreznih rezultatov, da je potreben nov razpis, ki bo odpravil očitno neustreznost in nekvalitetno izvedbo po predhodnem razpisu.
Iz predmetnega razpisa je namreč razbrati, da gre za nadaljevanje del iz predhodne sanacije po razpisu JN009615/2017 z dne 16.11.2017.
Pojasni naj tudi kako je možno, da je izvajalec predhodne sanacije pripravil projekt in popise del za nadaljevanje del, ki je v bistvu odprava napak neuspele sanacije, ki jo je sam izvajal na podlagi predhodnega razpisa.
ODGOVOR
Naročnik vodi vse postopke skladno z javnonaročniško zakonodajo in poudarja, da v nobenem primeru ne gre za drobljenje javnih naročil. Predhodne sanacije niso predmet tega javnega naročila.

Datum objave: 26.10.2018   09:58
VPRAŠANJE
Postavka 8 je nejasna. Naročnik naj pojasni naslednjo formulacijo citiramo: »Izvedba sanacije asfalta na notranji uvozni rampi na asfaltno podlago.« Ali gre za sanacijo asfalta na asfaltni podlagi ali kaj drugega. Nejasnost je očitna!
ODGOVOR
Pri omenjeni postavki gre za sanacija asfaltnega dela na uvozno/izvozni rampi. Betonski del uvozno/izvozne rampe je podan ločeno (robniki). Uvozno izvozna rampa je namreč sestavljena iz asfaltnega povoznega dela, betonskih robnikov ter asfaltnega pohodnega dela. Torej gre za opis postavke na lokaciji povoznega asfaltnega dela uvozno/izvozne rampe.


VPRAŠANJE
Naročnik naj odpravi nejasnost pri nedefinirani izvedbi »poliurethanska laminacija«, katero navaja pri točki 5, 9 in 12.
ODGOVOR
Poliuretanska laminacija se smatra kot: nanos poliuretanskega predpremaza, nanos poliuretanskega nosilnega sloja, utapljanje tkanine za večje premoščanje razpok, sledi zaključni poliuretanski nanos v eni ali dveh nanos odvisno od debeline in strukture tkanine. Zaključna površina mora biti gladka v izogib zadrževanja umazanije.


VPRAŠANJE
Pri točki 13 popisa naj naročnik pojasni za kakšno globino izkopa gre. Prav tako naj definira izvedbo »poliurethanske vodotesne obdelave odtoka« v točkah 6, 11 in 13, saj je popis nejasen.
ODGOVOR
Globino izkopa lahko ocenimo na maksimalno 2,00 m, tako namreč narekuje predana tehnična dokumentacija (PID).
Poliuretanska vodotesna obdelava odtoka zajema: mehansko aktiviranje obstoječe podlage, nanos disperzijskega pred-premaza, vgradnja neskrčljive tiksotropne malte, nanos poliuretanskega predpremaza, nanos poliuretanskega nosilnega sloja, utapljanje tkanine za večje premoščanje razpok, sledi zaključni poliuretanski nanos v eni ali dveh nanos odvisno od debeline in strukture tkanine. Zaključna površina mora biti gladka v izogib zadrževanja umazanije. Sledi zasip in utrjevanje podlage.


VPRAŠANJE
Naročnik naj razjasni nejasnost in neskladnost vsebine 15 postavke, in sicer: katera zakonodaja ureja redno vzdrževanje in izvajanje pregledov na predmetu sanacije (člen).
Ali je v postavki mišljeno, da gre za odpravo pomanjkljivosti na delih, ki bodo izvedena po tem razpisu ali za odpravo pomanjkljivosti na delih, ki so bila izvedena po predhodnem razpisu št. JN009615/2017 z dne 16.11.2017?
V postavki naročnik navaja tudi pregledovanje napihovanja, pokanja ter odstopanje sanirane površine; če gre za sanirane površine iz predhodnega razpisa, potem je to reklamacija ne pa predmet in strošek tega razpisa!
Očitna absurdnost popisa v tej postavki pa je to, da naj bi izvajalec ponudil izvedbo sanacije pomanjkljivosti napihovanja in pokanja ter odstopanja saniranih površin, kar je sanacija posledic ne pa sanacija vzrokov. Še večji absurd pa je, da je to postavko predvidel izvajalec predhodne sanacije, ki je avtor in izdelovalec projekta te sanacije!
Javni denar se je najprej porabljal za prvi razpis, ki sploh ni odpravljal bistva in vzrokov napak, zato da je sedaj pred nami drugi razpis, ki sanira napake izvajalca v prvem razpisu, ki je obenem projektant tega razpisa in podaja predlog sanacije, ki je v večjem delu neustrezen in nestrokoven.
Naročnik naj pojasni in utemelji absurdne navedbe v zadevni postavki, prav tako pa naj odgovori zakaj je rok od objave do zahtevane oddaje ponudb zgolj en teden, kar je absolutno premalo za izdelavo resne ponudbe, izvedbo strokovnega ogleda in podajo ustreznih rešitev, saj jih razpisani projekt ne daje.
ODGOVOR
V postavki 15 gre za postavko, ki je zajela navodila za vzdrževanje, ki naj temeljijo na nalogah oz. potrebnih dejanjih skladnih med drugim tudi z: DIN 1045-1, DIN 18195, DAfStb in DBV Parkhaeuser und Tiefgaragen. Na tak način se pooblašča izbrani ponudnik, ker etažni lastniki niso strokovne osebe in nimajo možnosti izvajati strokovnih opravil, da izvede vse potrebne aktivnosti dobrega izvajalca po strokovnih standardih.
V preostalem je naročnik že odgovoril.
Naročnik je že podlajšal rok za oddajo ponudbe in ga ne bo ponovno podaljševal.