Dosje javnega naročila 007280/2018
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: 110 kV GIS STIKALIŠČE ZA RTP VOJNIK
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.689.491,28 EUR

JN007280/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.10.2018
JN007280/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007280/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2019
JN007280/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN007280/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007280/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 202-460607
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba nabave in javnih naročil, Robert Cehnar
info@elektro-celje.si
+386 34201000
+386 34201010

Internetni naslovi
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-celje.si/si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2755
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 110 kV GIS STIKALIŠČE ZA RTP VOJNIK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
110 kV GIS STIKALIŠČE ZA RTP VOJNIK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
110 kV GIS STIKALIŠČE ZA RTP VOJNIK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   08:53
VPRAŠANJE
Vprašanje:
V času priprave ponudbe po vašem razpisu so bili tako pri nas kot pri naših zunanjih partnerjih šolske počitnice, ki pa se žal niso prekrivale.
Zaradi tega in zaradi kompleksnosti razpisne dokumentacije in ostalih pogojev ponudbe (zahtevana dokumentacija) naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za štiri delovne tedne.


ODGOVOR
Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb za 14 dni.Datum objave: 14.11.2018   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ker bi radi pripravili pravilno ponudbo vas sprašujemo ali so naslednje dobave ali storitve predmet tega razpisa:
Dobava in montaža ozemljilnega obroča v kletnem prostoru
Dobava in montaža kabelskih polic za NN kable med GIS stikališčem in omarami sekundarne opreme
Dobava in montaža VN spončnega materiala v TR poljih
Montaža 110 kV prenapetostnih odvodnikov v TR polj, skupaj z dobavo in montažo podpornih konstrukcij
Dobava in montaža VN spončnega materiala v TR poljih ter izvedba VN povezav
Lepo pozdrav.ODGOVOR
K1 Ne.
K2 Ne.
K3 Ne.
K4 Da. Str. 23 dokumenta »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji«.
K5 Ne.Datum objave: 14.11.2018   09:05
VPRAŠANJE
Vprašanja zainteresiranega ponudnika za naročnika preko portala javnih naročil:

1. Sodelovanje (poglavje 2 Navodil za izdelavo e ponudbe)

V poglavju 2.1 naročnik navaja dokazila, ki naj jih tuji ponudniki oz. podizvajalci predložijo za izkazovanje sposobnosti. Zainteresiranega ponudnika zanima, ali bo naročnik tujega ponudnka oz. podizvajalca pozval na predložitev vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev ali mora pri določenih le-te tuj ponudnik oz. podizvajalec predložiti že ob oddaji ponudbe. V slednjem primeru, katere mora tuj ponudnik oz. podizvajalec predložiti ob oddaji ponudbe?

2. Skupna ponudba (poglavje 2.3 Navodil za izdelavo e ponudbe)

V poglavju 2.3 naročnik zahteva predložitev akta o skupni izvedbi naročila, iz katerega bi bilo razvidna izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ponudnika zanima, ali naročnik s tem zahteva neomejeno odškodninsko odgovornost ponudnikov.

3. Obvezni pogoji (13. pogjavje Navodil za izdelavo e ponudbe)

V poglavju 13 Navodil za izdelavo e ponudbe je navedeno, da bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD. Zainteresiranega ponudnika zanima, ali slednje velja za vsa dokazila, ki so zahtevana za izkazovanje ponudnikove sposobnosti (izpolnjevanje pogojev in neobstoj izključitvenih razlogov).

4. Dostava in prevzem blaga (6. člen Osnutka pogodbe)

Ponudnik meni, da je glede na vrednost in predmet pogode Pogodbeno določilo o prevzemu preskopo in ne določa načina prevzema, pogojev za prevzem naročnika ter nekaterih bistvenih varovalk za izvajalca, ki je svoje pogodbene obveznosti izpolnil. Iz tega razloga predlaga dopolnitev navedenega člena, kot sledi:

»Prevzem pogodbenih del mora biti izveden najpozneje v roku 15 (petnajst) delovnih dni po pisnem obvestilu kupcu, da je prodajalec končal s pogodbenimi deli. Če prevzem ni opravljen do roka iz prejšnjega odstavka, čeprav je prodajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti, kupec pa ne pristopi k prevzemu niti po dodatnem pisnem pozivu, se šteje prevzem po poteku dodatnega 7-dnevnega roka za opravljen. Kupec ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo prodajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum prevzema. Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem, se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem, ko je prodajalec poslal drugo obvestilo kupcu o pripravljenosti na prevzem. Kupec ne sme pričeti uporabljati opreme pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je bila oprema prevzeta z dnem pričetka njene uporabe. Riziko naključnega uničenja ali poškodovanja opreme preide na kupca ob dobavi opreme na mesto montaže.«.

5. Pogodbena kazen (7. člen; Osnutek prodajne pogodbe)

5.2 Zainteresirani ponudnik meni, da je določilo o pogodbeni kazni neobičajno strogo in predlaga, da se pogodbena kazen v navedenih zneskih obračuna za vsak »dopolnjen koledarski teden« zamude.

5.3 Zainteresirani ponudnik naročnika opozarja, da je določilo o nevračunavanju pogodbene kazni v morebitno odškodnino za presežek škode glede na določilo prisilne določbe 2. odstavka 253 čl. Obligacijskega zakonika nezakonito. Pogodbena kazen ima v slovenskem pravu namreč primarno funkcijo povrnitve (pavšalizirane) škode. Naročnika zato pozivamo, da navedeno nezakonito določilo iz javnega naročila umakne.

5.4 Omejitev odškodninske odgovornosti
Zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj (načelo predvidljivosti) ponudnik predlaga, da se osnutek pogodbe v 7. členu spremeni tako, da se vanjo vključi naslednje določilo:

»Ne glede na ostala določila je odgovornost prodajalca za škodo, vključujoč pogodbeno kazen za zamudo, po tej pogodbi omejena na največ neto pogodbeno vrednost brez DDV za vse škodne primere skupaj. Prodajalec kupcu ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je prodajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.«

5.5 Zainteresirani ponudnik meni, da pogodbeno določilo iz 2. odstavka 7. člena osnutka pogodbe »Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.« ne sodi v pogodbeni odnos izbranega ponudnika in naročnika, vsled česar predlaga, da naročnik navedeno določilo briše. Nepogodbena odškodninska odgovornost posameznikov in pravnih oseb namreč izhaja iz samega zakona ter vzpostavlja odnos med tretjimi, kar ni predmet pogodbe o izvedbi javnega naročila.

6. Poslovna skrivnost (Osnutek prodajne pogodbe; 13. člen)

6.2 Osnutek prodajne pogodbe v 13. členu predvideva pavšalno odškodnino v višini 10.000 EUR za kršitev varovanje poslovne skrivnosti naročnika s strani izvajalca, ne glede na dejansko škodo. Ponudnik meni, da je pogodbeno določilo nezakonito, saj slovenska zakonodaja kot restitcijo pozna le institut odškodnine, ki je vezan na predpostavke: nastanka škode, višina odškodnine mora ustrezati dejansko nastali škodi, obstoja vzročne zveze in odgovornosti povzročitelja. Odškodnina torej po definiciji mora biti vezana na dejansko škodo, ki je nastala.Ponudnik prosim ,da naročnik sporno določilo umakne.

6.3 Osnutek prodajne pogodbe v 13. členu predvideva pavšalno odškodnino v višini 10.000 EUR za kršitev varovanje poslovne skrivnosti naročnika s strani izvajalca, ne glede na dejansko škodo. Edini institut v slovenskem pravu, ki ni vezan na obstoj in višino škode, je pogodbena kazen, vendar pa naročnik uporablja termin odškodnine, zaradi česar je določilo dvoumno. Ponudnik prosi, da naročnik sporno in nejasno določilo umakne.

6.4 Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj predlaga, da se pogodbeno določilo o poslovni skrivnosti v 13. členu pogodbe spremeni tako, da dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za obe pogodbeni stranki. Toliko bolj mora namreč obveljati naročnikova zaveza k varovanju poslovne skrivnosti, saj je predvsem ponudnik tisti, ki s ponujeno tehnčno rešitvijo razkrije svoj know-how, ki je predmet poslovne skrivnosti. Zato ponudnik predlaga, da dolžnost varovanja in posledice kršitve te dolžnosti veljajo tudi za naročnika.

7. Garancija Reklamacije Finančno zavarovanje (15. člen Osnutka pogodbe)

7.2 Zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti obeh strank ponudnik predlaga, da se v dosedanjem 1. odstavku 15. člena doda naslednje določilo:

»Garancijski rok za zamenjane oz. popravljene dele v vsakem primeru izteče najpozneje 6 mesecev po izteku prvotne garancijske dobe za celotno dobavljeno opremo.«

7.3 Ponudnik zaradi jasnosti predlaga dopolnitev protokola o prijavi napake z dostavkom (označen s krepkim tiskom) v 2. odstavku 15. člena tako, da se ta glasi:

Pri prijavi napake mora naročnik navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare. Odzivni rok teče od izvajalčevega posredovanja pisnega potrdila o prijavi. Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

7.4 Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom ter osnutek pogodbe glede unovčitve zavarovanj določata bistveno strožje pogoje od ustaljene poslovne prakse in zakonsko določenega režima, saj omogoča uveljavitev zavarovanja že zaradi nepomembnih odstopanj od dogovora. Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov predlaga, da se naročnik zaveže, da bo zavarovanja unovčil le v primeru, če izvajalec tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni. Tako predlaga, da se 4. odstavek 15. člena dopolni na naslednji način:

»Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil niti po pozivu in dodatnem primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti, kot mu sledi iz te pogodbe.«

Vključitev navedenega pogoja ima zgolj značaj dogovora med naročnikom in izvajalcem in ne vpliva na možnost njihove unovčitve na prvi poziv.

8. Posebne obveznosti prodajalca in kupca (10. člen Osnutka pogodbe)

Zaradi preteklih izkušenj ponudnik predlaga dogovor o ustreznih varovalkah za izvajalca, če naročnik ne bi zagotovil vseh potrebnih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik tako predlaga, da se za besedilom 10. člena doda nov odstavek, ki se glasi:

»V primeru, da prodajalec ne bi mogel dobaviti opreme ali začeti instalacije oziroma bi bili ti prekinjeni ali oteženi iz razlogov, ki so povzročeni s strani kupca, je prodajalec upravičen zadržati izvajanje pogodbe, dokler kupec ne zagotovi pogojev za izvedbo, kupec pa je dolžan kriti prodajalčeve stroške, povezane z zadržanjem izvedbe javnega naročila (npr. stroške skladiščenja, pripravljenosti osebja itd.).«

9. Višja sila (16. člen Osnutka pogodbe)

Zaradi podrobnejše opredelitve pravnega instituta višje sile ponudnik predlaga dopolnitev vzorca pogodbe z novim členom, ki se glasi:

»Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji prodajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.«

10. Razveza pogodbe (18. člen Osnutka pogodbe)

10.1 Zaradi pretirano enostranskega člena o razvezi pogodbe, po katerem je urejena zgolj pravica naročnika do razveze pogodbe v primeru izvajalčevih kršitev obveznosti, pa tudi zaradi pomanjkljive vsebine le-tega, ponudnik predlaga dopolnitev 1. odstavka 18. člena na način:

»Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe. Odstop od pogodbe je mogoč po tem, ko je pogodbi zvesta stranka nasprotno na kršitev opomnila in ji pustila primeren dodatni rok za odpravo kršitev, ki ni krajši od 8 dni, pa kršitev niti v dodatnem roku ni odpravljena. Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od pogodbe, ne da bi nasprotni stranki pustila dodaten rok za odpravo kršitev, če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti niti v dodatnem roku. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko.

V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.«

10.2 Glede 3. odstavka 18. člena ponudnik vljudno prosi naročnika za pojasnilo, na kakšni podlagi bi od izvajalca, do katerega pogodbeno razmerje bi v predmetni situaciji prenehalo, terjal povrnitev pogodbene odškodnine. Zaradi nesmiselnosti tega odstavka ponudnik predlaga, da se le-ta briše.


ODGOVOR
K1 Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti ob ponudbi so navedeni v tč. 4 »Dopustnost ponudbe« Navodila za izdelavo e-ponudbe obrazca OBR-2.
K2 Ne.
K3 Za vsa, ki niso navedena v tč. 4 »Dopustnost ponudbe« Navodila za izdelavo e-ponudbe obrazca OBR-2.
K4 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K5.2 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K5.3 Naročnik bo s popravkom dokumentacije iz vzorca pogodbe izbrisal stavek: Pogodbena
kazen se ne všteva v znesek odškodnine.«.
K5.4 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K5.5 Naročnik bo s popravkom dokumentacije iz vzorca pogodbe izbrisal stavek: »Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.«.
K6 Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila spremenil dikcijo člena, ki opredeljuje poslovno skrivnost, tako da se bo glasila »Vse podatke vezane na predmet pogodbe morata pogodbeni stranki šteti za poslovno skrivnost, razen v tistih delih, ki so javni po samem zakonu, in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja stranki ne smeta dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne smeta uporabljati za izven pogodbene namene. Stranki si jamčita za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.«.
K7 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K8 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K9 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K10 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.Datum objave: 14.11.2018   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi obsežnosti priprave ponudbe, pridobitev vse tehnične dokumentacije, uskladitev z proizvajalcem GIS naprave ... Vas vljudno naprošamo če lahko podaljšate rok za oddajo ponudbe za minimalno 14 dni.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podaljšal rok za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb za 14 dni.Datum objave: 14.11.2018   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- V RD v točki 9.4 VISOKONAPETOSTNI KABLI med drugim zahtevate:
»Vodniki kabla morajo biti bakreni ali aluminijasti, izdelani v skladu z IEC 60228 - razred II. Zahtevana oblika vodnika je kompaktirana bakrena ali aluminijasta vrv."
V tabelah tehničnih zahtev pod točko 11.20 pa se zahteva oblika vodnika okrogel.
Zaradi izjemno majhne količine 110 kV kabla predlagamo, da se ta omejitev umakne kot zahteva in se kot ustrezna dovoli tako kompaktirana kot okrogla oblika vodnika.

- V tabelah tehničnih zahtev 14. KABELSKI KONČNIKI - PROSTOZRAČNI pod točko 14.15 se zahteva sornik premera 30 mm.
Opozarjamo da premer samega sornika pogojuje presek vodnika ponujenega 110 kV kabla.
Naročniku predlagamo, da to zahtevo umakne in dovoli premer sornika, ki bo ustrezal preseku vodnika 110 kV kabla.


ODGOVOR
K1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik -Tabela tehničnih zahtev« vrstica 859.
K2 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik -Tabela tehničnih zahtev« vrstica 1065.Datum objave: 14.11.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Po podrobni preučitvi tehničnih zahtev vas prosimo za razjasnitev spodaj navedenih vprašanj oz. nejasnosti.

1. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »7.3 RAZPOLOŽLJIVOST ZA VZDRŽEVANJE, POPRAVILA, RAZŠIRITVE IN TESTIRANJA« zahtevate:
»Dostop za vzdrževanje do vsakega modula mora biti možno brez potrebnega izpada sosednjih modulov. «
Pripominjamo, da to pri nobenem renomiranem proizvajalcu tropolno oklopljenega GIS postrojenja tega ni mogoče zagotoviti tako iz konstrukcijskih razlogov kot iz razlogov zagotavljanja varnosti pri delu. Razen če se ta pogoj nanaša na posamezno VN polje in ne modul. Investitorju Investitorju predlagamo, da ta stavek črta iz RD ali pa jasno definira zahtevo.

2. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »7.5 plinske pregrade« zahtevate:
»Izvedba mora omogočati vakumiranje kateregakoli od predelkov ob tem, da so sosednji predelki pod polnim tlakom.«
Investitorja opozarjamo na:
Samo vakumiranje je sicer dovoljeno, ne pa potem kakršenkoli poseg v ta plinski predelek.V primeru da se zahteva v takem plinskem predelku kakršen koli poseg, je v tem primeru potrebno v sosednjih plinskih predelkih tlak plina reducirati na 50% nazivnega nadtlaka. Ta zahteva izhaja iz zahtev varnosti vzdrževalnega osebja pri delu in ni odvisna od proizvajalca GIS naprav. Investitorju predlagamo, da ta stavek črta iz RD.

3. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »7.12 MEHANSKA KONSTRUKCIJA« zahtevate:
»Vijačni spoji in fitingi morajo imeti navoje po zahtevah ISO.«
Investitorja opozarjamo da so priključki »fitingi« za polnjenje in vakumiranje plinskih predelkov pri vseh renomiranih evropskih proizvajalcih izdelani po standardu firme DILO. Le ti priključki niso izdelani po ISO standardih! Investitorju predlagamo, da ta stavek črta iz RD.

4. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »8.2 TRIPOLOŽAJNO STIKALO IN HITRI OZEMLJILNIK«, nadalje v točki »8.2.1 Splošno« zahtevate:
»Tripoložajno stikalo in hitri ozemljilniki morajo biti izvedeni tako, da je omogočeno varno vzdrževanje kateregakoli dela naprav tudi takrat, ko je okolica pod napetostjo.«
Nadalje imate podobno zahtevo v točki »8.2.2 Tripoložajno stikalo« v prvem odstavku zahtevate:
»Izvedba tripoložajnega stikala mora zagotavljati varno vzdrževanje katerekoli sekcije stikalne naprave ob normalnem delovanju ostalih delov. «
Zahteva ni jasna: ali je zahteva po varnem obratovanju v primeru vzdrževanja tripoložajnega stikala oziroma hitrega ozemljilnika ali v primeru vzdrževanja katerega koli dela GIS naprave.
Ne glede na to pa pripominjamo, da v primeru da zgornja zahteva ostane in se nanaša na varno vzdrževanje kateregakoli aparata GIS naprave ali na varno vzdrževanje tripoložajnega stikala oz. hitrega ozemljilnika, je le to zahtevo nemogoče izpolniti.
Po nam znanih podatkih konstrukcija in pravila varnosti pri delu pri nobenem evropskem proizvajalcu ne omogočajo izpolnitev zgornje zahteve! Investitorju predlagamo, da ta stavek črta iz RD.

5. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »8.2 TRIPOLOŽAJNO STIKALO IN HITRI OZEMLJILNIK«, nadalje v točki »8.2.1 Splošno« v zadnjem odstavku zahtevate:
»Zahteva se galvanska ločitev za ozemljilnike za potrebe merjenja kontaktne upornosti odklopnika in primarno preizkušanje zaščite«.
Verjetno je mišljena možnost galvanske ločitve ozemljilnih kontaktov pri ozemljilnikih. Prosimo za potrditev in korekcijo razpisne dokumentacije.

6. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »8.2.3 Hitri ozemljilniki« v drugem zadnjem odstavku zahtevate:
»Hitri ozemljilniki morajo biti sposobni vklopov pod napetostjo in hitrih preklopov pod obremenitvijo. Izvedeni morajo biti tako, da počasen preklop ni mogoč. "
Tako imenovani vklop na polno napajane zbiralke ali dovod/odvod iz polja mora biti načeloma onemogočen s sistemom zapahovanja. Hitri ozemljilniki prenesejo samo vklop na daljnovod, ki je sicer izklopljen, je pa še pod napetostjo, t.i. praznjenje daljnovoda. Prosimo da to zahtevo črtate iz RD.

7. V točki »8.3 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORJI« NAVAJATE:
»Tokovni merilni transformatorji morajo ustrezati obratovalnim zahtevam in smiselnim zahtevam standardov SIST EN 60044-1« in nadalje v točki »8.4 NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATORJI« v drugem odstavku navajate:
»Napetostni merilni transformatorji morajo ustrezati skupnim zahtevam za stikalne naprave po tej specifikaciji in zahtevam standarda SIST EN 60044-2«
Ne nazadnje se na standard IEC 60044 sklicujete tudi v tabelah tehničnih podatkov.
SIST EN 60044-1 in 60044-2 sta slovenska standarda ustreznih IEC standardov to je IEC 60044-1 in IEC 60044-2. Naročnika opozarjamo, da standardi IEC 60044-x ne veljajo več. Tudi naveden standard IEC 660044-4 (točka »11.2.4 Napetostni in tokovni merilni transformatorji«) ni več v veljavi.
Trenutno veljavni IEC standardi so:
IEC 61869-1 Splošne zahteve za merilne transformatorje
IEC 61869-2 Tokovni merilni transformatorji
IEC 61869-3 Induktivni napetostni merilni transformatorji
Ker vsi proizvajalci GIS merilnih transformatorjev sedaj proizvajajo po teh novih standardih prosimo, da ustrezno korigirate RD.

8. V sledečih delih omenjate »ranžirne omarice polja«:
Točka »7.2 OSNOVNI KONSTRUKCIJSKI PRINCIPI«, 5. odstavek,
Točka »8.1.2 SPLOŠNA POSTAVITEV«, 5. odstavek,
Točka »8.3 TOKOVNI MERILNI TRANSFORMATORJI«, 7. odstavek,
V točki »5. MEJE DOBAVE IN NADZORA« pa navajate zahteve:
»priključeni in označeni krmilno signalni in merilni kabli na strani GIS-postroja. Vsi kabli na strani 110 kV GIS-naprav morajo biti na strani GIS postroja priključeni s konektorji, razen tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev, ki imajo priključke, izvedene s sponkami in morajo biti priključeni direktno na sponke v priključnih omaricah merilnih transformatorjev skozi EMC uvodnice. Krmilno signalni kabli morajo biti položeni do omar vodenja, meritev in zaščite in pripravljeni za uvod skozi dobavljene EMC uvodnice ter za priključitev na vrstne sponke na strani priključevanja v omarah vodenja in zaščite.«
Tu torej zahtevate, da so signalni, krmilni in NN kabli položeni od GIS postrojenja direktno na omare sekundarne opreme brez vmesnih ranžirnih omaric.
Naročnika prosimo da jasno definira ali so v GIS poljih ranžirne omarice in se NN kabli zaključujejo v teh omaricah, ali je GIS postrojenje brez ranžirnih omaric in se NN kabli položijo in priklopijo na omare sekundarne opreme.
Prav tako iz razpisne dokumentacije niso razvidne dolžine in tipi kablov ki jih mora ponudnik upoštevati v ponudbi. Prosimo za ustrezno korekcijo RD.

9. V RD v točki »8.4 NAPETOSTNI MERILNI TRANSFORMATORJI« zahtevate:
»Ponudbi po tem razpisu morajo biti priložene magnetilne krivulje vsakega napetostnega merilnega transformatorja, oziroma se mora Ponudnik zavezati, da jih bo podal kot del tovarniške dokumentacije ob dobavi GIS postroja.«
Pripominjamo da to ni mogoče. Magnetilne krivulje za posamezen tip/konstrukcijo napetostnega transformatorja se dobijo kot del merilnih rezultatov kosovnih preizkusov in jih v ponudbeni fazi ni možno predložiti.
Predlagamo da se RD v tem delu korigira na sledeči način:
Pri kosovnih preizkusih se morajo za vsak tip/konstrukcijo napetostnega merilnega transformatorja posneti tudi magnetilne krivulje. Te magnetilne krivulje mora dobavitelj priložiti rezultatom kosovnih preizkusov in so del dokumentacije o zanesljivosti objekta.

10. V RD v točki »8.5 KABELSKI KONČNIKI PLUG-IN« zahtevate:
»Dobavljena mora biti tudi dodatna oprema za izvedbo visokonapetostnih enosmernih preizkusov in meritve mesta napake na prevodnih kabelskih tokokrogih.«
Iz opisa ni razumljivo kakšno dodatno opremo zahteva naročnik, pripominjamo pa da se skladno z IEC VN preizkus z DC napetostjo za VN kabelske tokokroge ne uporablja več. Nadomestil ga je VN AC test in sicer 24 h napetostni preizkus z obratovalno napetostjo in frekvenco kot ga omenjate v točki 11.4.5.
Prosimo za korekcijo tega dela RD.

11. V tabelah tehničnih podatkov navajate v točki »7 Napetostni instrumentni transformatorji« zahtevo:
V točki »7.11 / Nazivni kratkostični zdržni tok, 1 s / 40 kA/«
Ta zahteva je očitno napaka, saj čez napetostni transformator ne teče noben tok.
Prosimo, da to točko črtate iz tabele.

12. V RD (Razpisni dokumentaciji) v točki »7.11 POSTAVITEV IN PODPORNE KONSTRUKCIJE« zahtevate:
»Ponudnik mora v dobavo vključiti navodila in orodje/napravo za dvigovanje z vsemi pripomočki kot je primerno velikosti in teži posameznih delov postroja katerega je potrebno dvigniti med vzdrževanjem ali popravilom.«
Ta zahteva ni navedena v poglavju »4 OBSEG DOBAVE IN STORITEV«
Razumemo, da so v ponudbi zajeti stroški orodja/naprav, ki so potrebni za montažo GIS postroja, vendar je zahteva RD, da je potrebno te naprave ponuditi tudi za namene vzdrževanja in popravila.
Investitorja prosimo da naj ali to zahtevo črta iz RD ali pa jo dodatno natančno objasni kakšno dvigalo je zahtevano (npr. mostovno ali kako drugo), ali bo zgradba prirejena za tako dvigalo ter doda to podrobno zahtevo v poglavje »4 OBSEG DOBAVE IN STORITEV« in v ponudbeni predračun.

13. V RD v točkah 8.3 in 8.4 kjer opisujete zahteve za tokovne in napetostne merilne transformatorje zahtevate:
»Ponudnik mora zagotovi odobritev in prvo overitev tipa merila za Slovenijo."
Ali je potrebno dokumente s katerimi se dokazuje odobritev tipa merila za Slovenijo
in dokumente s katerimi se dokazuje kako bo izvedel prvo overitev merila, le ti pa se morajo nanašati na ponudnika oz. proizvajalca GIS postroja priložiti v fazi ponudbe?


ODGOVOR
K1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 11.
K2 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K3 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 15.
K4.1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 18.
K4.2 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 20.
K5 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 19.
K6 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 20.
K7 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 9, 20, 21.
K8.1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 10.
K8.2 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 17.
K8.3 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 20.
K8.4 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 10, 17, 20.
K9 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K10 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 21.
K11 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik -Tabela tehničnih zahtev« vrstica 553.
K12 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 13.
K13 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 27, 28.Datum objave: 14.11.2018   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V RD v točki 8.5 KABELSKI KONČNIKI PLUG-IN zahtevate:
»Komore za SF6 kabelske končnike morajo biti dobavljene kot je določeno za izhodne tokokroge."
Opozarjamo, da je tip oz. velikost komor za SF6 odvisna od preseka vodnika priključenega 110 kV kabla. Medtem ko je dobava 110 kV kabla za TR polja predmet tega razpisa in iz tega ponudnik lahko izbere pravilni tip komore, dobava 110 kV polja ni predmet tega razpisa.
V tabelah tehničnih zahtev je sicer navedba da se za DV polja zahteva presek vodnika 110 kV kabla 1200 mm2 s pripombo da bo presek potrjen naknadno.
V izogib kasnejšim zapletom naročnika pozivamo, da že v fazi razpisa jasno določi presek 110 kV kabla za DV polja in s tem omogoči ponudniku podatke za izbiro pravilnega tipa komore.


ODGOVOR
Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik -Tabela tehničnih zahtev« vrstica 979, 984.Datum objave: 14.11.2018   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za bolj natančno opredelitev tipa krmilno signalnih kablov

Hvala


ODGOVOR
Določi jih proizvajalec GIS-a.
Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 14.Datum objave: 14.11.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatna pojasnila kot sledi.:

1. Prosimo vas za potrditev, da pravilno razumemo obseg del glede krmilnih, signalnih in merilnih kablov, da je v razpisni dokumentacija meja naše dobave in montaže od lokalne krmilne omare GIS-a do omar sekundarne rabe.
2. Prav tako vas prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da povsod, kjer se v razpisni dokumentaciji pojavi zahteva (prevzemi, preizkusi,.) po sodelovanju strokovne inštitucije le to angažirate in plačate vi kot naročnik.
3. Ali gre v točki 9.2 obseg dobave za 110 kV kable za tiskarsko napako, saj zahtevate tudi dobavo prenosnega senzorja SF6 plina?
4. V točki 10.2 tovarniška in ostala dokumentacija v podtočki d) je v oklepaju navedeno PZI tovarniške dokumentacije. Ali prav razumemo, da mora ponudnik ponuditi zgolj tovarniško dokumentacija, PZI pa ni predmet razpisa in ga bo izdelal projektant?
5. V točki 10.2 tovarniška in ostala dokumentacija v podtočki f) je navedeno, da je zahtevan vnos sprememb, ki so nastale tekom montaže in spuščanje v pogon. In pa izdelava PID tovarniške dokumentacije. Ali prav razumemo, da mora ponudnik ponuditi zgolj tovarniško dokumentacijo, PID pa ni predmet razpisa in ga bo izdelal projektant?
6. Glede tovarniškega prevzema ni jasno, kdo plača prevoz udeležencev na strani naročnika. Ali prav predvidevamo, da boste poleg stroškov, ki ste jih navedli kot strošek osebja naročnika tudi strošek prevoza udeležencev iz vaše strani poravnali sami?
7. Tudi glede šolanja naročnikovega osebja ni jasno, kdo plača prevoz udeležencev na strani naročnika. Ali prav predvidevamo, da boste poleg stroškov, ki ste jih navedli kot strošek osebja naročnika tudi strošek prevoza udeležencev iz vaše strani poravnali sami?

Hvala lepa za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR
K1 Da.
K2 Da.
K3 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 7, 23.
K4 Da.
K5 Da.
K6 Da.
K7 Da.Datum objave: 14.11.2018   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik
V RD v točki 11.3 TOVARNIŠKI PREVZEM FAT navajate:
Vsi stroški tovarniških preizkusov v tovarni in drugih stroškov v tovarni, ter stroški organizacije gredo v breme Ponudnika. Stroški prevzemnega osebja Naročnika, kot so: dnevnice, nočitve, bremenijo Naročnika.
Sprašujemo kako je s stroški prevoza 5 oseb naročnika. Ali so to predmet stroška ponudnika ali naročnika?
Prav tako V RD v točki 14. ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA navajate:
Vsi stroški šolanja v tovarni in na mestu vgradnje, ter stroški organizacije gredo v breme Ponudnika. Stroški šolanja osebja Naročnika, kot so: dnevnice, nočitve, bremenijo Naročnika. S strani Naročnika je predvidena udeležba štirih predstavnikov za pet dni.
Sprašujemo kako je s stroški prevoza predstavnikov naročnika. Ali so to predmet stroška ponudnika ali naročnika?


ODGOVOR
K1 Naročnika.
K2 Naročnika.Datum objave: 14.11.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V razpisni dokumentaciji v točki 9.2 Obseg dobave zahtevate, da ponudnik poleg opreme, ki je navedena v posebnih tehničnih pogojih ter v tabelah tehničnih zahtev nudi tudi:
ves potrebni spončni material za pritrditev kabla na nosilce kabelskih zaključkov,
ves potrebni povezovalni material za pritrditev kabla v kabelski trasi znotraj zgradbe,
ostali pomožni material za polaganje kabla,
podporne konstrukcije v kabelskem prostoru (če so potrebne) in pritrdilni material za pritrditev kabla v kabelskem prostoru,
podporne konstrukcije za pritrditev kabelskega končnika v transformatorskem prostoru,
podporne konstrukcije za križanja kabla v kabelskem prostoru,
posebna montažna in vzdrževalna orodja in pribor,
prenosni senzor plina SF6.

V ponudbenem predračunu ta oprema podrobno ni obdelana, v predloženi razpisni dokumentaciji pa ni nobenih risb (tloris, stranski ris poteka 110 kV kablov ter način in lokacija pritrditve 110 kV kabelskih končnikov in 110 kV prenapetostnih odvodnikov) iz katerega bi bilo možno ponudniku predvideti tako tip potrebne opreme oz. količine le te.

Poleg omenjenega še:
- Nikjer pri dobavi niso omenjene podporne konstrukcije zunanjih 110 kV odvodnikov prenapetosti
- Zakaj je pri obsegu dobave 110 kV kablovodov potreben prenosni senzor plina SF6?

Naročnika pozivamo, da dopolni ponudbeni predračun z podrobno specifikacijo in potrebno količino ali pa razpisno dokumentacijo dopolni z risbami iz katerih bo možno predvideti tip in količino potrebne opremo.

Lep pozdrav


ODGOVOR
K1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu ponudbeni predračun.
K2 Naročnik bo izvedel popravek dokumentacije z dopolnitvijo z risbami.
K3 V dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 23.
K4 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 7, 23.
K5 Naročnik bo izvedel popravek dokumentacije z dopolnitvijo z risbami.


Datum objave: 14.11.2018   10:39
VPRAŠANJE
V Posebnih tehničnih pogojih je v točki 9.6 navedeno, da mora bit ekran kabla na GIS strani ozemljen preko ustreznega odvodnika prenapetosti (Uc=1,6kV). . Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse izračune, ki bodo dokazovali, da ponujena rešitev zdrži zahtevane kratkostične tokove.


Vprašanje: Ker razpisna dokumentacija ne zajema vseh potrebnih podatkov za pravilen izračun ustreznega SN odvodnika prenapetosti za ozemljitev ekrana VN kabla, Naročniku predlagamo, da od vseh ponudnikov zahteva, da v primeru naročila dobavitelj predloži »Preverbo ustreznosti nazivnih parametrov ponujenih SN odvodnikov prenapetosti za prenapetostno zaščito plašča kabla«, izdelano s strani neodvisne strokovne inštitucije.


ODGOVOR
Odvodniki so določeni. Izračun je vezan na termični izračun plašča v primeru KS brez odvodnikov.
Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 25.Datum objave: 14.11.2018   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji zahtevate, da mora Imenovani vodja del imeti s ponudnikom oz. soponudnikom sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi.
Prosimo vas, da dopustite možnost, da ima imenovani vodja del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ponudnikovim podizvajalcem.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni. Zahteva je opredeljena glede na veljavni gradbeni zakon.Datum objave: 14.11.2018   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!


1) V razpisni dokumentaciji se v poglavju Posebni tehnični pogoji, tč. 8.1.2 - Splošna postavitev - navaja: "Alarm iz tlačnega stikala (s temperaturno kompenzacijo), ki deluje na prenizek pritisk plina SF6, mora biti vključena v lokalno ranžirno omaro polja kot varnostni alarm, ...". Prav tako je v točki 8.3 - Tokovni merilni transformatorji - navedba "Sekundarna navitja vseh tokovnih merilnih transformatorjev morajo biti ožičena na skupno spončno letev v ranžirni omari polja."

Prosimo za pojasnilo, ali je ranžirna omara predmet razpisa, saj ni nikjer definirana.

2) V poglavju Posebni tehnični pogoji, tč. 12 - Dodatki - so navedene napisne tablice, ki jih je potrebno dostaviti, ne zahteva pa se običajno zahtevane napisne plošče z osnovnimi podatki GIS postroja.

Prosimo za pojasnilo, ali se takšne napisne plošče dejansko ne zahteva.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
K1 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 10, 17, 20.
K2 Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik - Posebni tehnični pogoji« na str. 34.Datum objave: 14.11.2018   10:40
VPRAŠANJE
Za pripravo tehnično pravilne ponudne Naročnika prosimo, da posreduje še dodatno dokumentacijo (kot npr.: tloris, prerez, ...) iz katere bo razvidna dispozicja opreme.


ODGOVOR
Naročnik bo izvedel popravek dokumentacije z dopolnitvijo z risbami.Datum objave: 14.11.2018   10:41
VPRAŠANJE
110kV kabel za povezavo GIS-transformator:
Ponudbeni predračun (Obr-6B)_Poz.2.3_Dolžina kabla 300m;
Tehnične tabele_Poz.11.69 _Dolžina kabla 200m;

Vprašanje: Katera dolžina je prava?

ODGOVOR
Naročnik bo izvedel popravek v dokumentu ponudbeni predračun in ga uskladil količine s podatkom iz dokumenta »110 kV GIS stikališče za RTP Vojnik -Tabela tehničnih zahtev«.Datum objave: 14.11.2018   10:43
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore na sledeča vprašanja vezana na vzorca pogodbe (OBR-5):


V 6. členu pogodbe je v prvem odstavku naveden naslov dobave pogodbenega blaga.
V drugem odstavku pa je navedeno, da je potrebno blago zavarovati proti vsem rizikom do predaje v namembnem skladišču.
Verjetno gre za pomoto, prosimo za pojasnilo oziroma popravek razpisne dokumentacije.


Pogodbena kazen v 7. členu ima relativno visoko vrednost pogodbene kazni za vsak dan zamude.
Prosimo, da to znižate na 0,1% za vsak dan zamude.

V 7. členu, drugi odstavek je navedeno:
Pogodbena kazen se ne všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.
Prosimo, da se navedena določba umakne iz vzorca pogodbe.

V 7. členu, v prvem in tretjem odstavku je navedeno, da je pogodbena kazen in odškodnina vrednotena po pogodbeni vrednosti z DDV.
Prosimo, da se zahteva popravi na pogodbeno vrednost brez DDV, ker si naročnik odbija DDV (ni strošek naročnika).


Poslovna skrivnost definirana v 13. členu je povsem enostranska in ščiti samo kupca.
Prosimo za spremembo člena na način, da je ta bolj uravnotežen za obe pogodbeni stranki.
Prosimo tudi, da se izloči pavšalna odškodnina, sploh ker ni pogojena z dokazom dejanske škode zaradi izdaje poslovne skrivnosti. Navedeno ni tudi kolikokrat se ta odškodnina lahko uveljavlja.


V 15. členu je navedeno najkasneje v 24 urah po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta od kupca) poslati na objekt svojega predstavnika.
Prosimo za spremembo tega člena na način, da je rok 24 ur veljaven le, če je obvestilo izdano med delovnikom in omogoča prodajalcu, da pošlje na objekt svojega predstavnika med normalnim delovnim časom.ODGOVOR
K1 Dokumentacija bo spremenjena s popravkom, in sicer, tako da bo namesto besedne zveze »v namembnem skladišču« zapisano »na naslovu dostave«.
K2 Višina pogodbene kazni se ne spremeni.
K3 Naročnik bo s popravkom dokumentacije iz vzorca pogodbe izbrisal oba stavka.
K4 Naročnik v predlaganem delu dokumentacije na bo spreminjal.
K5 Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila uravnotežil dikcijo člena, ki opredeljuje poslovno skrivnost, tako da se bo glasila »Vse podatke vezane na predmet pogodbe morata pogodbeni stranki šteti za poslovno skrivnost, razen v tistih delih, ki so javni po samem zakonu, in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja stranki ne smeta dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne smeta uporabljati za izven pogodbene namene. Stranki si jamčita za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.«.
K6 Naročnik bo s popravkom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila prilagodil rok za odzivnost glede reklamacije, in sicer tako da bo namesto se bo besedna zveza »v 24 urah« glasila »naslednjega delovnega dne«.Datum objave: 23.11.2018   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!


V Tabelah tehničnih podatkov je nazivni tok za vsa tri polja in zbiralnice 3150 A. V enopolni shemi pa je za posamezne komponente (Q0, Q1, Q9,...) naveden nazivni tok 1250 A.

Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V Tabelah tehničnih podatkov so navedeni pravilni podatki glede nazivnega toka. Podatki glede nazivnega toka v enopolni shemi niso bili usklajeni s popravkom v tabelah tehničnih podatkov.Datum objave: 29.11.2018   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V RD Posebni tehnični pogoji Popravek 1 ste v točki 4.2 OBSEG DOBAVE IN STORITEV dodali:
- Polnilna naprava za SF6 plin
Prav tako ste v ponudbenem predračunu 1.16 dodali postavko Polnilna naprava za plin SF6

Naročnika sprašujemo ali s tem misli zagotovitev naprave za polnjenje plina med montažo ali zahteva dobavo celotnega seta naprave za polnjenje plina SF6 za potrebe vzdrževanja?


ODGOVOR
Polnilna naprava bo v trajni lasti naročnikov za namen vzdrževanja.