Dosje javnega naročila 007483/2018
Naročnik: OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
: Idejna rešitev za celovito ureditev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše
ZJN-3: Odprti postopek

JN007483/2018-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 26.10.2018
JN007483/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007483/2018-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 04.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007483/2018-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342
SI
Ruše
Slovenija
Saša Ajd
sasa.ajd@ruse.si
+386 26690641
+386 26690654

Internetni naslovi
http://www.ruse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4941
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Idejna rešitev za celovito ureditev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322200
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322200
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet projektnega natečaja zajema:
zasnovo sistema kanalizacije, z okvirnim dimenzioniranjem,
predloge glede izbire materiala in tipa cevi,
okvirno določitev objektov na mreži kanalizacije (lokacije, tehnologija, dimenzije, ),
hidravlično presojo kanalizacijskega omrežja z vidika okvirnega dimenzioniranja kanalizacijskega omrežja in objektov,
oceno investicijske vrednosti izvedbe predlaganega kanalizacijskega sistema,
utemeljitev ekonomičnosti predlagane rešitve (čim nižjih stroškov izgradnje in vzdrževanja).
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Avtor - vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za izvajanje storitev projektiranja in mora biti vpisan v imenik pri inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva oziroma izpolnjevati pogoje za vpis.Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
1. Skladnost z zahtevami naročnika
2. Utemeljitev ekonomičnosti predlagane rešitve
3. Obseg posega v prostor
4. Druge tehnične rešitve
5. Trajnostna zasnova
6. Drugo (celovitost rešitve, podrobnost ocene investicijskih stroškov, usklajenost z aktualnimi cenami na trgu)
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   12:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Naročnik bo nagradil prvi dve idejni rešitvi, ki bosta po merilu za izbor prejeli najvišje število točk.
1. nagrada: 3.000,00 EUR
2. nagrada: 1.500,00 EUR
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Saša Ajd, Anton Gmeiner, Slavko Bunderla, Marjetica Bedenik


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342
Ruše
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   13:11
VPRAŠANJE
V sistem e-JN se ne more naložiti predračun. Lahko se naložita samo ESPD in druge priloge. Kako naprej?

ODGOVOR

Naročnik vodi postopek v skladu s petim poglavjem Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembo: v nadaljevanju: ZJN-3) po postopku javnega, enostopenjskega in anonimnega projektnega natečaja. Naročnik bo nagradil prvi dve idejni rešitvi, ki bosta po merilu za izbor prejeli najvišje število točk, in sicer znaša 1. nagrada: 3.000,00 EUR in 2. nagrada: 1.500,00 EUR. Natečajniki torej ne določijo ponudbene cene za izdelavo idejnih rešitev, temveč z oddajo idejne rešitve (skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo) sprejemajo pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,