Dosje javnega naročila 007753/2018
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Gradnje: PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007753/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007753/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007753/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2019
JN007753/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007753/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279093/RD-JN-2018-G5-TEC_23_DF.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5036
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV PROSTOROV GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE
Referenčna številka dokumenta: JN-2018-G5-TEC/23/DF
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmetno javno naročilo se nanaša na preureditev in razširitev prostorov gasilsko reševalne službe na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno javno naročilo se nanaša na preureditev in razširitev prostorov gasilsko reševalne službe, kar zajema:
- dograditev in preureditev obstoječega skladišča iz enoetažne zasnove v dvoetažno zasnovo,
- dograditev novega dispeča,
- preureditev in prenovo obstoječih gasilskih dnevno-bivalnih in pisarniških prostorov,
- obnovitvena dela v gasilski garaži,
- ureditev zunanjih večnamenskih bivalnih prostorov z akustičnimi oblogami na območju pod nadstreškom,
- dobavo in vgradnjo notranje opreme prostorov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   12:30
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   11:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu popisa del in njegove vsebine, prosimo naročnika, da uskladi sklope nepredvidenih del. Nekje so nepredvidena dela samo v sklopu rekapitulacije, drugje pa spet samo v predračunu.
Naprimer:

1. GO Dela etapa 1. so ta dela prikazana samo v GARS skupni rekapitulaciji, v predračunu pa tega ni navedenega
2. Strojne inštalacije etapa 1. Tu pa so določena dela zajeta v predračunu, v skupni GARS rekapitulaciji pa tega ni navedenega, itd...
3. Enako se ponavlja tudi v ostalih etapah.
4. Ali morata biti za oddajo ponudbe izpolnjeni obe rekapitulacij, ali je dovolj le tako imenovana "MINI" rekapitulacija

Ker se trudimo ponudbo sestaviti korektno, brez napak, vas naprošamo za natančna navodila glede zgoraj navedenih vprašanj, ter za popravek zgoraj omenjenih navedb ter za ostala pojasnila!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Nepredvidena dela so upoštevana v skupni rekapitulaciji. Izpolniti je potrebno obe rekapitulaciji (tabeli se izpolnita samodejno, ko so vnesene vse cene v popis del). Naročnik popisa del ne bo spreminjal.

Datum objave: 13.11.2018   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Strinjamo se zgornjim vprašanjem. Enkrat so omenjena dela v predračunu, drugič pa v rekapitulaciji! Zadeve niso usklajene.
Prosimo za popravek!
lp

ODGOVOR
Nepredvidena dela so upoštevana v skupni rekapitulaciji. Naročnik popisa del ne bo spreminjal.Datum objave: 14.11.2018   12:27
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da NE IZPOLNJUJEMO cen na enoto mere:
1. v popisih, kjer je navedena količina 0,00;
2. v popisih, kjer je prečrtan opis del, enota mere in količina?

ODGOVOR
Ponudnik naj izpolni cene na enoto mere za postavke, kjer je navedena količina 0,00.
Ponudnik ne izpolnjuje cen na enoto mere za postavke, ki imajo prečrtane opise del.Datum objave: 14.11.2018   12:36
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji večkrat navajate Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), čeprav od 1. junija 2018 dalje ne velja več?

ODGOVOR
Namesto Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) velja Gradbeni zakon (GZ).Datum objave: 14.11.2018   14:06
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za pojasnilo:
1. kdaj okvirno je datumsko predviden pričetek del?
2. ali drži podatek, da je rok izvedbe del 6 mesecev?

ODGOVOR
V 7. členu pogodbe PRIČETEK IN DOKONČANJE DEL je navedeno »Rok za zaključek del je 6 mesecev od datuma uvedbe izvajalca v delo. Rok za uvedbo izvajalca v delo je 5 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe. Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.«Datum objave: 15.11.2018   14:36
VPRAŠANJE
Hvala za vaš odgovor, Datum objave: 14.11.2018 14:06, glede roka izvedbe del, vendar nam ta odgovor ne pove, kdaj okvirno je datumsko predviden pričetek del (kateri mesec v letu), saj je to zelo pomemben podatek?

ODGOVOR
Naročnik predvideva, da v kolikor ne bi prišlo do nepredvidenih okoliščin izvajanja JN, bi bil možen pričetek del v mesecu februarju oz. marcu 2019.Datum objave: 21.11.2018   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V popisu del smo zasledili navedbo: "Izvajalec del je pred odajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela."
Kako si naročnik predstavlja zagotavljati enakopravno obravnavo ponudb ponudnikov, če bo vsak od ponudnikov pripravil svoj popis raznih del? Poleg tega pa tako ali tako popisa del ne smemo popravljati.
Prosimo naročnika, da zgornjo določbo črta iz popisa del.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Ponudnik popisov del ne sme spreminjati. V kolikor ponudnik pri pripravi ponudbe naleti na nejasnosti glede popisov del, naj na Portal javnih naročil postavi vprašanje za konkretno zadevo.Datum objave: 21.11.2018   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 16.členu osnutka pogodbe je navedeno:
"Če bo v garancijskem roku zaradi odprave napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del stvari oziroma opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. Prav tako začne teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje, če je stvar oziroma oprema zamenjana ali bistveno popravljena. "
To pomeni, da se bo v primeru zamenjave enega fasadnega elementa (pa recimo po 9 letih), podaljšala garancija za celotno fasado za obdobje 10 let. Torej se na tak način garancijska doba nikoli ne zaključi (vedno se lahko neka napaka najde, če se hoče).
Takšno določilo vsekakor ne zasleduje uravnoteženosti med pogodbenima strankama in je strogo na strani naročnika v škodo izvajalca.
Prosimo, da citirano besedilo črtate iz osnutka pogodbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Enajsti odstavek 16. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Če bo v garancijskem roku zaradi odprave napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del stvari oziroma opreme, potem za zamenjane dele, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. Prav tako začne teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje, če je stvar oziroma oprema zamenjana ali bistveno popravljena.«
Naročnik bo objavil čistopis vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije.
Datum objave: 22.11.2018   12:52
VPRAŠANJE
V 12. členu Vzorca pogodbe navajate, citiramo: "Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo pisno opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, VENDAR MORA NALOGO IZPOLNITI, KOT MU JE BILO NAROČENO, ČE NAROČNIK PRI TEM PISNO VZTRAJA IN LE TO NE POMENI SPREMEMBO POGODBENE VREDNOSTI." Naročnika pozivamo, da črta citirano navedbo, saj naročnik, pa čeprav pisno, ne more zahtevati od ponudnikov, da izvedejo dela v nasprotju s pravili stroke in prav tako ne brez spremembe pogodbene vrednosti, če predvidene rešitve niso v skladu s pravili stroke!


ODGOVOR
Naročnik navedbe ne bo umaknil. Naročnik bo zahteval, da se dela vedno izvedejo skladno s projektno dokumentacijo, pravili stroke in izpolnjevanjem bistvenih zahtev.Datum objave: 22.11.2018   13:04
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da:
1. se ob oddaji ponudbe predloži predračun na popisih del, ki jih je objavil naročnik;
2. je obračun del po fiksnih cenah po enoti mere, danih v pogodbenem predračunu in po dejansko ugotovljenih izmerah na objektu;
3. se vsa dodatna, spremenjena in nepredvidena dela, ki niso zajeta v danem popisu del, obračunajo na podlagi dodatne ponudbe izvajalca.
Lepo prosimo za odgovor po točkah.

ODGOVOR
1. Da, v skladu z razpisno dokumentacijo.
2. Da, v skladu s 1. odstavkom 5. člena pogodbe.
3. Da, v skladu z 10. členom pogodbe.
Datum objave: 22.11.2018   13:21
VPRAŠANJE
V 3. alineji 6. odstavka 8. člena Vzorca pogodbe navajate, citiramo:
"Izvajalec se po tej pogodbi v okviru pogodbene cene obvezuje:
- PRED PRIČETKOM DEL PREDATI NAROČNIKU VARNOSTNI NAČRT in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,"
Navedba "z velikimi tiskanimi črkami" NI V SKLADU z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, kjer je navedeno, citiramo:
6. odstavek 4. člena: "Pred začetkom dela na gradbišču MORA NAROČNIK ALI NADZORNIK PROJEKTA ZAGOTOVITI IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt JE SESTAVNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, določene s posebnimi predpisi."
ter nadalje 16. člen, tč. c, kjer je predvidena globa za prekršek, če naročnik ali nadzornik projekta:
"c) pred začetkom dela na gradbišču ne zagotovi, da se izdela varnostni načrt (šesti odstavek 4. člena)"
Prosimo, da popravite 3. alinejo 6. odstavka 8. člena Vzorca pogodbe.


ODGOVOR
3. alineja 6. odstavka 8.člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se odslej glasi:
»pred pričetkom del izdelati načrt ureditve gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z načrtom ureditve gradbišča, skladno z varnostnim načrtom, ki ga zagotovi naročnik«
Naročnik bo objavil čistopis vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije.
Datum objave: 22.11.2018   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnik v osnutku pogodbe določa, da je znesek zavarovanja za odpravo napak v višini 5% od vrednosti vseh izvedenih del. Glede na to, da je večina obrtniških del z garancijo 3 leta, je skrajno neprimerno, da se tudi za garancijsko dobo 10 let zahteva zavarovanje v višini 5% VSEH izvedenih del.
Naročnika prosimo, da zahtevo korigira na način, da se zavarovanje zagotavlja le v višini 5% tistega sklopa del, za katera se zahteva zavarovanje (npr. fasada, 5% od izvedenih fasaderskih del).
Stroški vzdrževanja zavarovanja so visoki, še posebno za tako dolgo obdobje. Že tako ali tako je vsaj za 20% prenizka pričakovana vrednost investicije naročnika, potem pa še dodatno draži projekt z visokimi zahtevami glede zavarovanj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil čistopis pogodbe oz. razpisne dokumentacije, kjer bodo garancijske dobe usklajene z garancijskimi roki iz 16. člena vzorca pogodbe.Datum objave: 22.11.2018   14:29
VPRAŠANJE
Naročnik za solidnost objekta, fasado in streho objekta, zahteva garancijski rok 10 let in v 3. odstavku 16. člena Vzorca pogodbe navaja, citiramo: "Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik vzdržuje in uporablja v skladu z navodilom za vzdrževanje in obratovanje objekta. Garancija za solidnost objekta obsega vse nosilne dele, vključno s temelji in temeljnimi tlemi, vse montažne elemente, kot so stene, stropi, vse stavbno pohištvo, kot so na primer vrata in okna skupaj z okovjem in tesnili."
Garancija za solidnost objekta pomeni napake, ki ogrožajo njegovo stabilnost (na njegovih konstrukcijskih delih) in napake, zaradi katerih je onemogočena NORMALNA funkcija objekta ali pa je zaradi njih BISTVENO omejena, nikakor pa pod to NE SODIJO VRATA IN OKNA SKUPAJ Z OKOVJEM IN TESNILI (v 10 letih bo sigurno potrebno zamenjati kakšno tesnilo, pa bo "po vaše" garancija veljala za nadaljnjih 10 let in to v celotni višini??), prav tako ne more izvajalec odgovarjati za temeljna tla (projektant je tisti, ki dimenzionira objekt in izdela projekt, pri čemer mora upoštevati lastnosti temeljnih tal), zato prosimo za spremembo "neživljenjskih zahtev"!

ODGOVOR
Glejte odgovor naročnika datum objave 22.11.2018 14:17.Datum objave: 22.11.2018   14:42
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 21.11.2018 ob 14:12 objavil odgovor, citiramo:
"ODGOVOR
Enajsti odstavek 16. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Če bo v garancijskem roku zaradi odprave napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del stvari oziroma opreme, potem za zamenjane dele, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. Prav tako začne teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje, če je stvar oziroma oprema zamenjana ali bistveno popravljena.«
Naročnik bo objavil čistopis vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije."
To "po vaši pogodbi" pomeni, da za zamenjane dele prične teči garancijski rok znova (za npr. en fasadni element naslednjih 10 let), vi pa zahtevate v 10. in 11. odstavku 17. člena Vzorca pogodbe, zadržek oziroma zavarovanje v višini 5 % vrednosti VSEH IZVEDENIH DEL (brez DDV) za obdobje NAJDALJŠEGA garancijskega roka, določenega v 2. odstavku 16. člena pogodbe, V VIŠINI 10 LET (oziroma USTREZNEGA PODALJŠANJA GARANCIJSKIH ROKOV v skladu s pogodbo) in dodatnih 15 delovnih dni.
Ker je navedena zahteva v nesorazmerju (zaradi npr. enega zamenjanega fasadnega elementa zahtevate zavarovanje za celoten objekt za naslednjih 10 let ???) in v VELIKO škodo izvajalcem, prosimo za sorazmeren popravek!

ODGOVOR
Glejte odgovora naročnika datum objave 21.11.2018 14:12 in 22.11.2018 14:17.