Dosje javnega naročila 007337/2018
Naročnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitve tehničnega in fizičnega varovanje za Muzej in galerije mesta Ljubljane za obdobje 2019 - 2022.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007337/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2018
JN007337/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2018
JN007337/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007337/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Veselko
irena.veselko@mgml.si
+386 12412502

Internetni naslovi
http://www.mgml.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://mgml.si/sl/informacije-javnega-znacaja/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4889
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitve tehničnega in fizičnega varovanje za Muzej in galerije mesta Ljubljane za obdobje 2019 - 2022.
Referenčna številka dokumenta: JNMV 5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje storitve tehničnega in fizičnega varovanje za Muzej in galerije mesta Ljubljane za obdobje 2019 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje storitve tehničnega in fizičnega varovanje za Muzej in galerije mesta Ljubljane za obdobje 2019 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2018   12:10
Kraj: portal ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2018   07:33
Spoštovani, skladno z vašo pripombo smo podaljšali rok za oddajo javnega naročila za 1 teden. Rok za oddajo ponudb je tako 15.11.2018 do 12.00 ure. Skladno s tem smo podaljšali tudi rok za postavitev vprašanj.
Lep pozdrav
Irena Veselko

Datum objave: 25.10.2018   13:56
V tekstu obrazca 03 je pomotoma ostal termin fotografske storitve, tekst se pravilno glasi:


Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da naročnik po vrsti, obsegu in časovno ne more vnaprej določiti natančnih potreb po storitvah, ki so navedene v prejšnjem odstavka tega člena (v nadaljevanju: storitve fizičnega varovanja), in bo te druge storitve po vrsti, obsegu in času naročal glede na dejanske potrebe, po cenah, določenih v ponudbi izvajalca.

Vnaprej ne moremo natančno opredeliti števila ur, ki je vsako leto potreben za izvajanje fizičnega varovanja, ker je odvisen od števila delovnih dni in posameznih dogodkov.

Lep pozdrav
Irena Veselko

Datum objave: 26.10.2018   08:25
Spoštovani, skladno z vašo pripombo v točki1. spreminjamo razpisno dokumetnacijo v poglavju 8.4.2., kjer črtamo 3. alineo
Tako se to poglavje 8.4.2. sedaj glasi

8.4.2. Posebni pogoj

Ponudnik je prijavi dolžan predložiti potrdilo, da so mu bile s strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, podeljene naslednje licence, skladno s 4. členom Zakona o zasebnem varovanju (Ur. List RS št. 17/2011)
1. varovanje ljudi in premoženja;
2. upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC);
3. izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
DOKAZILO:
Certifikati za navedene 3 licence.

Razpisna dokumentacije glede podizvajlcev ostaja nespremenjena. Glede na to, da gre na vseh lokacijah za varovanje kulturne dediščine, je za nas izredno pomembno, da naš pogodbeni partner izvaja vsa dela sam, vključno z nadzornim centrom. Pri tem ne gre za omejevanje števila izvajalcev, ampak za zagotavljanje pogojev, ki so za nas bistvenega pomena.

Lep pozdrav

Irena Veselko

Datum objave: 26.10.2018   09:43
Spoštovani,

kot lahko razberete iz naših odgovorov na prejeta vprašanja preko portala javnih naročil smo točko 8.4.2. že spremenili.

Glede na to, da gre na vseh lokacijah za varovanje kulturne dediščine, je za nas izredno pomembno, da naš pogodbeni partner izvaja vsa dela sam, vključno z nadzornim centrom. Pri tem ne gre za omejevanje števila izvajalcev, ampak za zagotavljanje pogojev, ki so za nas bistvenega pomena.

Glede na pravila javnega naročanja sprejemamo vsa vprašanja preko portala javnih naročil in nanje na enak način, preko portala, tudi odgovarjamo.

S spoštovanjem

Irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   09:52

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
opozarjamo vas, da je objavljena razpisna dokumentacija na več točkah nezakonita in krši temeljna načela javnega naročanja, zato pričakujemo, da naročnik nemudoma spremeni razpisno dokumentacijo.
1. v točki 4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navajate, da vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo in da bo ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi diskvalificiral vse svoje ponudbe. Takšno pravilo, ki določa samodejno izključitev iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila ponudnika, ki nastopa samostojno in v skupni ponudbi je nesorazmerno in iz vidika načela zagotavljanja konkurence med ponudniki nesprejemljivo. Kajti takšno pravilo vsebuje neizpodbojno domnevo navzkrižja interesov, če konzorcij in eno ali več podjetij, ki so njegovi člani, v istem postopku javnega naročila vloži konkurenčne ponudbe, pri čemer pa tako konzorcij kot zadevno podjetje nimajo možnosti dokazati, da so njihove ponudbe oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki.
Enako stališče je zavzelo tudi Sodišče Evropske unije v zadevi C-376/08 - Serrantoni and Consorzio stabile edili, ki je razsodilo, da je potrebno pravo Skupnosti razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim predpisom, ki določajo samodejno izključitev iz postopka oddaje javnega naročila.
Odločitev DKOM št. 018-139/2013-3.

2. V točki 4.2. naročnik veleva, da ponudnik ne sme nastopati s podizvajalci, v točki 4.3. pa celo, da skupna ponudba ni možna.
Navedeni določbi razpisne dokumentacije sta v celoti protizakoniti, kajti 94. člen ZJN-3 določa, da ponudnik LAHKO DEL JAVNEGA NAROČILA ODDA V PODIZVAJANJE.

3. V točki 8.4.2. Posebni pogoji naročnik navaja, da mora ponudnik imeti licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja. Ker gre za naročilo male vrednosti in predmet naročila v tehničnih specifikacijah, niti v osnutku pogodbe, ne zajema nikakršnega načrtovanja tehničnih sistemov ali karkoli smiselno podobnega, je zahteva po licenci za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja pretirana in nesorazmerna predmetu javnega naročila.
V kolikor se to pričakuje in ponudniki ne morejo nastopati s podizvajalci, je naročnik omogočil, da na javnem naročilu nastopa izključno 5 ponudnikov izmed 148 imetnikov licenc zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji. Seveda je med temi petimi ponudniki tudi trenutni izvajalec del, kar močno močno nakazuje na morebitno vnaprejšnje dogovarjanje o poslu. Opozarjamo naročnika, da gre za temeljne kršitve načel javnega naročanja, kot so:
- Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3),
- Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3),
- Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3),
- Načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3).

PROSIMO DA VSA VPRAŠANJA OBJAVITE NA PORTALU, ker gre pri odgovorih na vprašanja za dopolnitve ali spremembe ali dodatne obrazložitve razpisne dokumentacije, ki veljajo za vse ponudnike in brez vprašanja le te niso jasne in nedvoumne.

ODGOVOR:
Spoštovani, razpisno dokumentacijo v skaldu z vprašanji spreminjamo v naslednjih dveh točkah:

4.2. Podizvajalci

4.3. Skupna ponudba

Ti dve točki se sedaj glasita:

4.2. Podizvajalci

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi, v kateri nastopajo tudi podizvajalci, mora ponudnik predložiti obrazce v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

4.3. Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.
V skupni ponudbi mora ponudnik predložiti obrazce v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav
Irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   09:55
Spoštovani,

glede na to da Narodni muzej Slovenije, Ljubljanski grad in druga zahtevna varovana območja, ki ohranjajo kulturno dediščino v veliko širšem obsegu kot vaša organizacija, ne potrebujejo lastnega VNC za zagotavljanje varovanja, menimo, da je pogoj lastnega VNC, ki ga postavljate pretiran in nesorazmeren. Prav tako menimo, da bi morali vprašanja, ki vam jih potencialni ponudniki oz. zainteresirana javnost postavljajo, objaviti na portalu v celoti, ne le vaše odgovore, iz katerih pogosto sploh ni moč razbrati, kaj točno opredeljujejo.

ODGOVOR:

Razpisno dokumentacijo smo spremenili in odgovor tudi že objavili na portalu.
Lep pozdrav
Irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   09:57
Pozdravljeni.

1. Prosimo, da utemeljite zahtevo (pogoj) po predložitvi licence za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja. Razpisana dela v javnem naročilu ne obravnavajo storitev varovanja, ki jih ta licenca sicer zajema. Očitno je, da ste zahtevo postavili iz razloga favoriziranja določenega ponudnika, zato bomo v kolikor takoj ne umaknete tega pogoja podali prijavo na revizijsko komisijo na razpisne pogoje.

2. Kot dodatno, ste zaradi izločitve čim večjega števila ponudnikov v razpisu dodali pogoj po lastnem varnostno nadzornem centru. Naj vas pri tem opomnimo, da določila ZJN-3 v skladu s 5. in v 94. členom omogočajo izvedbo javnega naročila oz. oddajo ponudbe s podizvajalci. Zaradi neupravičenega omejevanja konkurence apeliramo na vas, da spremenite razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na VNC. Torej tako, da se ponudba lahko odda z lastnim ali pa s pogodbeno urejenim VNC.

Lep pozdrav.

Datum prejema: 25.10.2018 13:47 označi kot neodgovorjeno
Pozdravljeni.

V OBR3 navajate, da ni možno navesti natančnih potreb po fotografskih storitvah. Ali lahko lahko to podrobenje obrazložite?

LP

Datum prejema: 24.10.2018 12:53 označi kot neodgovorjeno
Spoštovani naročnik.

Predmetno javno naročilo za izvajanje storitev varovanja ste na portalu JN objavili 22.10.2018. Za oddajo ponudbe ste določili datum 8.11.2018. Torej imamo zainteresirani ponudniki le 10 delovnih dni časa za pripravo ponudbe. Prosimo, da v skladu z ZJN-3 in 40. členom tega zakona ustrezno podaljšate čas za pripravo ponudbe v razumnem roku.

Lep pozdrav.


Spoštovani, objavljamo vsa prejeta vprašanja, na katera smo odgovore že posredovali.

Lep pozdrtav
Irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   09:58
zključitev podizvajalcev v vašem primeru predstavlja kršitev 94. člena ZJN-3 , kvečjemu v kolikor bi naročnik navedeno svojo odločitev ustrezno argumentiral, to kar pa je spodaj napisano "...za varovanje kulturne dediščine, je za nas izredno pomembno..." ni argument in na tej podlagi pripravljamo zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.


Spoštovani, razpisno dokumetnacijo v tem delu smo spremenili, kar je razvidno iz našioh objavljenih odgovorov na portalu dne 30.10.2018.
Lep pozdrav
irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   09:59
Spoštovani,

vaše pojasnilo glede omejevanja podizvajalcev je subjektivno in nikakor ne pojasnjuje oz. opravičuje kršitve zakona o javnem naročanju, saj vaše želje oziroma dojemanje niso ustrezen pravni temelj za utemeljevanje težnosti vašega pogoja, ki gre nasproti zakonu. opozarjamo vas, da umaknete zahtevo prepovedi podizvajalcev oz. skupne ponudbe, saj je ta protizakonita, netransparentna in nesorazmerna.


Spoštovani, kot je razvidno iz naših odgovorov, smo razpisno dokumentacijo v tem delu spemenili.
Lep pozdrav
Irena Veselko

Datum objave: 30.10.2018   10:00
Spoštovani,

vaše pojasnilo glede omejevanja podizvajalcev je subjektivno in nikakor ne pojasnjuje oz. opravičuje kršitve zakona o javnem naročanju, saj vaše želje oziroma dojemanje niso ustrezen pravni temelj za utemeljevanje težnosti vašega pogoja, ki gre nasproti zakonu. opozarjamo vas, da umaknete zahtevo prepovedi podizvajalcev oz. skupne ponudbe, saj je ta protizakonita, netransparentna in nesorazmerna.

Spoštovani, vsa vprašanja smo objavili.
Lep pozdrtav
Irena Veselko