Dosje javnega naročila 007542/2018
Naročnik: RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Storitve: ČIŠČENJE OBJEKTOV RDEČA DVORANA ŠRZ NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 255.632,70 EUR

JN007542/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007542/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2018
JN007542/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2018
JN007542/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN007542/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007542/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 209-477834
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD
Šaleška cesta 3
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marjan Klepec
marjan.klepec@srz-rdeca-dvorana.si
+386 38987400
+386 38987407

Internetni naslovi
http://www.srz-rdeca-dvorana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279941/ciscenje_srz.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4984
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE OBJEKTOV RDEČA DVORANA ŠRZ NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN
Referenčna številka dokumenta: JN-8 2016 RD+B+MŠ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: čiščenje objektov Rdeča dvorana ŠRZ na okolju prijazen način, ki se izvaja na treh lokacijah in sicer:
- Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, Velenje (športne površine in spremljajoči prostori dvorane),
- Bazen Velenje, Kopališka cesta 2, Velenje (športne površine in spremljajoči prostori) in
- Mestni stadion Velenje, Cesta na jezero 7, Velenje (spremljajoči prostori).

Čas trajanja razpisanih del: 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Ponudnik mora ponuditi storitev čiščenja, ki v celoti izpolnjuje okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in zahtevami te razpisne dokumentacije.

Čiščenje se izvaja skladno s specifikacijami te razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: čiščenje objektov Rdeča dvorana ŠRZ na okolju prijazen način, ki se izvaja na treh lokacijah in sicer:
- Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, Velenje (športne površine in spremljajoči prostori dvorane),
- Bazen Velenje, Kopališka cesta 2, Velenje (športne površine in spremljajoči prostori) in
- Mestni stadion Velenje, Cesta na jezero 7, Velenje (spremljajoči prostori).

Čas trajanja razpisanih del: 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Ponudnik mora ponuditi storitev čiščenja, ki v celoti izpolnjuje okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in zahtevami te razpisne dokumentacije.

Čiščenje se izvaja skladno s specifikacijami te razpisne dokumentacije.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za predložitev ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.

5. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

7. Ponudnik, mora dokazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za predložitev ponudb uspešno izvedel najmanj tri naročila storitve rednega čiščenja, ki so primerljive s predmetnim naročilom (npr. čiščenje poslovnih prostorov, športnih objektov ali vzgojno-izobraževalnih objektov) v vrednosti najmanj 40.000,00 brez DDV letno.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma da navedbe preveri neposredno pri investitorju.
Reference morajo izkazovati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

8. Ponudnik mora pri izvajanju predmetnega javnega naročila uporabljati čistila (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna), ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ves čas trajanja pogodbenega razmerja z naročnikom ter o tem predložiti ustrezna dokazila.
Pogoj je natančno opredeljen Tehničnih specifikacijah naročila (V. poglavje Navodil) v točki IV. ZAHTEVE SKLADNO Z VELJAVNO UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU.

9. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE: Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.
Višina zavarovanja: 6.500,00 EUR.
Čas veljavnosti: najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb.


III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
1. Ponudnik, mora dokazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za predložitev ponudb uspešno izvedel najmanj tri naročila storitve rednega čiščenja, ki so primerljive s predmetnim naročilom (npr. čiščenje poslovnih prostorov, športnih objektov ali vzgojno-izobraževalnih objektov) v vrednosti najmanj 40.000,00 brez DDV letno.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma da navedbe preveri neposredno pri investitorju.
Reference morajo izkazovati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

2. Ponudnik mora pri izvajanju predmetnega javnega naročila uporabljati čistila (univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna), ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ves čas trajanja pogodbenega razmerja z naročnikom ter o tem predložiti ustrezna dokazila.
Pogoj je natančno opredeljen Tehničnih specifikacijah naročila (V. poglavje Navodil) v točki IV. ZAHTEVE SKLADNO Z VELJAVNO UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2018   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 3. 12. 2018 ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 3. 12. 2018 ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   11:00

Dodatne informacije:
Portal javnih naročil.
Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru, najkasneje do 22. 11. 2018, kontaktna oseba je: Marjan Klepec, tel. 03 898 74 00 ali e- mail: marjan.klepec@srz-rdeca-dvorana.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD
Šaleška cesta 3
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2018   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko za prijavo na javni razpis priložimo kopije referenčnih potrdil, ki po vsebini ustrezajo vašemu referenčnemu potrdilu in so nam jih referenčni naročniki potrdili za potrebe drugih razpisov?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Spoštovani,
k prijavi na naš javni razpis lahko priložite kopije referenčnih potrdil, ki ste jih pridobili za potrebe drugih razpisov, če le-ti ustrezajo po vsebini in izpolnjujejo pogoje zahtevane v našem referenčnem potrdilu.
Lep pozdrav,Datum objave: 26.11.2018   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 11. točki "Ponudbena cena in plačilni pogoji" navajate:

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane. V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

a) Zanima nas kateri dokument je POPIS DEL - ali gre tu za tehnično specifikacijo?
b) V kolikor gre za tehnično specifikacijo - ugotavljamo, da v tehničnih specifikacijha ni zahteve po izpolnitvi kakršnekoli cene?
c) Kam naj bi ponudnik vpisal vrednosti za postavke nepredvidenih del - saj nikjer ni bilo zahteve po tej postavki?
d) Kaj točno pomenijo za naročnika nepredvidena dela? Prosimo za natančno opredelitev.
e) Kako se bodo obračunavala nepredvidena dela npr. za nočno delo, praznično delo? Smatramo, da je dejansko potrebno postaviiti posebno urno postavko za taka nepredvidena dela.


ODGOVOR
V predmetnem primeru je popis del vsebovan v ponudbenem predračunu (3 postavke). Glede nepredvidenih del je zapisano, da se navede vrednost, kjer je zahtevana. Gre za splošno določilo, ki ga vsebujejo vse razpisne dokumentacije naročnika. Predmetno javno naročilo ne vsebuje postavke »nepredvidena dela«, zato je določilo brezpredmetno.
Vsi dodatki za morebitno nočno, praznično delo, ipd. morajo biti vključeni v končno ponudbeno ceno.
Datum objave: 26.11.2018   09:53
VPRAŠANJE
Naročnik v 15. členu pogodbe navaja, da v kolikor naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov navedenih v tem členu, lahko od izvajalca zahteva pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 50% pogodbene vrednosti z DDV.
Smatramo, da je navedba ne jasna in skrajno nesmislna ter pretirana. Eden od razlogov za odstop naročnikov je tud,i da je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek. Ne razumemo zakaj naj bi bil izvajalec kriv za tak razlog odstopa od pogodbe in zakaj naj bi ne samo odgovarjal z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obvezosti v višini 10% pogodbene vrednosti, potem pa še s plačilom pogodbene kazni v višini 50% pogodbene vrednosti?

Predvidevamo, da je prišlo do napake, zato vas pozivamo, da sporno navedbo glede pogodbene kazni izločite, saj izvajalec že tako garantira z garancijo za dobro izvedbo.

ODGOVOR
Vse pogodbe naročnika, katerih predmet so javna naročila večjih vrednosti, vsebujejo določbo od odstopu pogodbe in pogodbeni kazni v primeru odstopa zaradi neizpolnitve, ki je določena skladno z veljavno zakonodajo in sodno prakso.
Določilo omogoča naročniku, da lahko od izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v navedenih primerih, razen v primeru, da je javno naročilo bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja. Naročnik bo pri pripravi pogodbe za podpis, pogodbo ustrezno popravil, tako da bo v predzadnji odstavek 15. člena dodal besedilo: »razen v primeru sedme alineje 1. odstavka tega člena.«
Datum objave: 26.11.2018   09:55
VPRAŠANJE
1. V vzorcu pogodbe je v 6. členu pogodbe navedeno, da mora izvajalec zagotavljati fiksnost cen ves čas veljavnosti pogodbe, kar pomeni za čas 24 mesecev. Ker je cena storitev čiščenja po naravi pogojena predvsem s stroškom dela, in je nemogoče predvideti vnaprej kakšen bo dvig stroškov dela (dvig minimalne plače) v času trajanja pogodbe, se nam zdi neupravičena zahteva po fiksnosti cen, saj se s tem celotno breme povišanja stroškov, ponovno prenaša na gospodarstvo oz. v tem primeru na izvajalce storitev.

Ali bo naročnik dopustil možnost popravka vrednosti pogodbe izključno iz razloga rasti zneska minimalne plače in zgolj v višini indeksa rasti minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot to dopušča 3. odstavek 95. člena ZJN-3?

2. V skladu z 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/2011, ZVZD-1), morajo delodajalci na deloviščih, na katerih hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter na strani vsakega delodajalca posebej določiti osebo, ki bo zagotavljala varnost ostalih delavcev pri posameznem delodajalcu. Takšen pisni sporazum morata skleniti naročnik in izvajalec. V skladu z 38. točko 76. člena ZVZD-1 se kršitev zgoraj navedene obveznosti šteje za prekršek, za katerega je zagrožena globa v višini od 2.000 do 40.000 EUR.

Prosimo vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo z vzorcem Sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, ki ga bosta podpisala naročnik in izbrani izvajalec.

V kolikor z lastnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih ne razpolagate, nas zanima ali lahko izbrani izvajalec predloži lasten sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, katerega boste podpisani?


ODGOVOR
1. Izvajalec mora zagotavljati fiksnost cen ves čas veljavnosti pogodbe (24 mesecev).
2. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil vse potrebne sporazume, skladno z veljavno zakonodajo.Datum objave: 26.11.2018   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zanima nas ali naročnik zagotavlja vrečke za smeti?
2. Zanima nas koliko prireditev je bilo v posameznem objektu v letu 2018 (do sedaj), in koliko je planiranih prireditev v letu 2019 (okvirno)?
3. V tehničnih specifikacijah je navedeno pri številu ur za čiščenje objekta Rdeča dvorana, da je predvideno število ur 10.000, medtem ko je v predračunu navedeno, da je predvideno število ur 10.400. Kateri podatek je pravilen in ga ponudniki upoštevamo?


ODGOVOR
1. Vprašanje: Vrečke za smeti zagotavlja izvajalec.

2. Število prireditev: 2018 /do 25.11.18/ Rdeča dvorana: 24 tekem 10 prireditev (koncerti, plesne prireditve, maturantski ples,.
Bazen: 5 tekem
Mestni stadion: 24 tekem 2 prireditvi

Število prireditev 2018 (predvideno): Rdeča dvorana: 30 tekem 13 prireditev (koncerti, plesne prireditve, maturantski ples,.
Bazen: 5 tekem
Mestni stadion: 27 tekem 1 prireditev

3. Pravilen podatek je podatek, vsebovan na ponudbenem predračunu: 10.400 ur.