Dosje javnega naročila 007544/2018
Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice
Storitve: Dobava sekundarne opreme z montažo nadzorno-krmilne opreme in sekundarne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.239,73 EUR

JN007544/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007544/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2018
JN007544/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN007544/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007544/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 209-478769
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
SI
Brežice
Slovenija
zdenka.kunej@he-ss.si
zdenka.kunej@he-ss.si
+386 74992860
+386 74992880

Internetni naslovi
http://www.he-ss.si/
http://www.he-ss.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.he-ss.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4986
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava sekundarne opreme z montažo nadzorno-krmilne opreme in sekundarne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca
Referenčna številka dokumenta: INT/128/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava sekundarne opreme z montažo nadzorno-krmilne opreme in sekundarne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Posavje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sekundarne opreme z montažo nadzorno-krmilne opreme in sekundarne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   09:05
Kraj: Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo predračuna v Excel obliki.
Lp


ODGOVOR
»Spoštovani,

naročnik »Knjige 3: LISTA CEN« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne bo objavil v aktivni (Excel) obliki.

Prijazen pozdrav.«

Datum objave: 19.11.2018   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za objavo dokumentacije v kateri je prikazan obseg demontažnih in montažnih del. V samem razpisu je omenjeno, da bo dokumentacija predana izbranemu ponudniku. Menimo, da je objava PZI dokumentacije nujno potrebna že v tej fazi. S tem bo omogočena natančna opredelitev obsega del ter korektno pripravo ponudbe s strani vseh ponudnikov. Predvsem v točkah, kjer je naveden obseg dobave in montaže npr. medsebojnih povezav ni mogoče natančno opredeliti obsega brez PZI dokumentacije.
Lep pozdrav


ODGOVOR
»Spoštovani,

vezano na vaše zaprosilo za objavo PZI projektne dokumentacije, naročnik ocenjuje, da objava v fazi priprave ponudbe ni potrebna.

V »Knjiga 2: Tehnična specifikacija« je podan natančen opis demontažnih in montažnih del, v »Knjiga 3: LISTA CEN« pa je med drugim navedena tudi ocenjena količina montažnih del, kjer ponudnik navede ceno na enoto, obračun pa bo dejansko izvedenih delih oz. ocenjeni količini ur.

Potencialnim ponudnikom so torej podane informacije oz. podatki za pripravo ponudbe.
Bistvena razlika med objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in dokumentom PZI je v elektro shemah in bodo predane izvajalcu, kateremu bo oddano to javno naročilo.

Glede oblikovanja cene za dobavo in montažo vseh medsebojnih in internih povezav naročnik informacije posreduje v naslednjem odgovoru.

Prijazen pozdrav.«
Datum objave: 19.11.2018   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji objavljeni na spletnem portalu javnih naročil pod št. JN007544/2018-E01 dne 29.10.2018 so v razpredelnicah za izvedbo del tako za HE Boštanj kot tudi za HE Arto-Blanca zahtevane ocenjene vrednosti:

Tabela 3. Ponudbena vrednost za izvedbo del za HE Boštanj
- dobava in montažo vseh medsebojnih in internih povezav, ki pa so podrobneje prikazana v PZI dokumentaciji

Tabela 4. Ponudbena vrednost za izvedbo del za HE Arto-Blanca
- dobava in montažo vseh medsebojnih in internih povezav, ki pa so podrobneje prikazana v PZI dokumentaciji

Ocena izvedbe omenjenih postavk ni možna, ker naročnik komaj po podpisu pogodbe zagotovi izbranemu ponudniku PZI dokumentacijo.

Naročnika naprošamo, da objavi vsaj del PZI dokumentacije ali kako drugače zagotovi manjkajoče informacije o dolžiin, tipu kablov ter priključitve na podlagi katerih bo mogoče oceniti zahtevane postavke.

Najlepša hvala za odgovor
Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

pojasnjujemo, da niso zahtevane ocenjene vrednosti, ampak cene za celotno izvedbo storitve oz. obsega del, ki je navedena v posamezni poziciji tabele 3. in 4. Kot pomoč pri oblikovanju ponudbene cene naročnik pojasnjuje oz. podaja dodatne informacije v zvezi s Knjigo 3: LISTA CEN, in sicer:

a) v točki 3. Ponudbena vrednost za izvedbo del za HE Boštanj:
- pozicija 13 je potrebno upoštevati dovodni kabel: Y-CY-JB 3G16 v ocenjeni dolžini 120 m. Poleg tega cena za to pozicijo vključuje vse dobave in montaže vseh medsebojnih in internih povezav in se poda za kpl,
- v poziciji 14 naročnik navaja, da cena velja za 1 kpl in ne bo obračun po dejanski porabi materiala in izvedbi del.

b) v točki 4. Ponudbena vrednost za izvedbo del za HE Arto-Blanca:
- pozicija 10 je potrebno upoštevati dovodni kabel: Y-CY-JB 3G10 v ocenjeni dolžini 50 m. Poleg tega cena za to pozicijo vključuje vse dobave in montaže vseh medsebojnih in internih povezav in se poda za kpl,
- v poziciji 11 naročnik navaja, da cena velja za 1 kpl in ne bo obračun po dejanski porabi materiala in izvedbi del.

Prijazen pozdrav.