Dosje javnega naročila 007513/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Sanacija gozdne ceste GC 020360 Belca - Jepca
ZJN-3: Odprti postopek

JN007513/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN007513/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
JN007513/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2018

    JN007513/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si
http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5081
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija gozdne ceste GC 020360 Belca - Jepca
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odprava škod po neurju na gozdni cesti Belca Jepca. Zaradi podora na gozdni cesti bo potrebno gorvodno izdelati obvozno cesto v dolžini 4691,00 m. Na prečkanjih ceste čez hudournike je predvidena vgradnja dveh prepustov fi 60 cm, treh prepustov fi 100 cm, enega prepusta fi 120 cm in škatlastega prepusta 2,00 m x 2,00 m, ki se jih na vtoku in iztoku zaščiti z zidovi in uredi vtoke in iztoke. Na najstrmejših odsekih in na vznožju erozijskega žarišča bo potrebno cesto in brežino podpreti s štirimi podpornimi zidovi skupne dolžine 168,00 m in štirimi opornimi zidovi skupne dolžine 89,00 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Belca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je odprava škod po neurju na gozdni cesti Belca Jepca. Zaradi podora na gozdni cesti bo potrebno gorvodno izdelati obvozno cesto v dolžini 4691,00 m. Na prečkanjih ceste čez hudournike je predvidena vgradnja dveh prepustov fi 60 cm, treh prepustov fi 100 cm, enega prepusta fi 120 cm in škatlastega prepusta 2,00 m x 2,00 m, ki se jih na vtoku in iztoku zaščiti z zidovi in uredi vtoke in iztoke. Na najstrmejših odsekih in na vznožju erozijskega žarišča bo potrebno cesto in brežino podpreti s štirimi podpornimi zidovi skupne dolžine 168,00 m in štirimi opornimi zidovi skupne dolžine 89,00 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
Kranjska Gora
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2018   07:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko ponudnik izpolnjuje/dokazuje pogoj - reference tudi z nominiranim podizvajalcem?


ODGOVOR
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (točka 1.8.) med drugim jasno določil:

»V kolikor bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogoja 2.3.3. skupaj s partnerjem bo naročnik upošteval tudi istovrstne posle, ki jih je izvedel partner, vendar ob pogoju, da je ponudnik sam izvedel vsaj en istovrsten posel.«Datum objave: 06.11.2018   07:55
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Prosim za navedbo dolžine kovinskih dražnikov.

lp

ODGOVOR
Kovinski dražniki so dolgi 4 metre.Datum objave: 07.11.2018   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, v zvezi s strojnim posekom prosimo za pojasnila:
1. Kakšna je zahtevnost terena; kdaj je možna odstranitev in odvoz lesa - takoj po sečnji ali po izdelavi ceste;
2. Kako je ugotovljena količina lesa - ali je količina bruto m3 ali netto m3;
3. Čigav je les po sečnji dreves, je potrebno ločevati les po lastnikih parcel;
4. Kaj storiti s sečnimi ostanki in vejami - ali se pustijo v gozdu ali jih je potrebno odstraniti (zmleti);
5. Kje so predvidene deponije lesa.

Hvala za odgovore, lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Teren je zelo zahteven. Spravilo lesa se izvede po poseku.
2. Količina lesa je bruto m3.
3. Les je last lastnikov zemljišč, potrebno ga bo ločevati glede na lastništvo.
4. Po sečnji je potrebno vzpostaviti gozdni red, skladno z zahtevami ZGS.
5. Deponije lesa so v domeni izvajalca, predvidene so ob kamionski cesti.
Datum objave: 07.11.2018   09:59
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V točki 2.2.2. navajate , da je potrebno priložiti ponudbi BON-2, v poglavju 4/vsebina ponudbe pa se zahteva še S.BON-1/P. Ali je potrebno predložiti oba?

Hvala za odgovor,


ODGOVOR
Zadostuje BON-2.Datum objave: 07.11.2018   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kolikšna so zagotovljena sredstva naročnika za omenjeno javno naročilo?

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 730.000,00 , brez DDV.Datum objave: 07.11.2018   13:43
VPRAŠANJE
Pozdrav,
prosimo za popravek popisa del, kajti v rekapitulaciji ni zajeta celotna vrednost odseka 4.

ODGOVOR
V skupni rekapitulaciji ni pravilno zapisana formula pri odseku 4, vendar je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da so za pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbene cene, v obrazcu predračuna v Excel formatu INFORMATIVNO že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna ter, da je, ne glede na informativno vnesene formule, za pravilnost izračunov odgovoren izključno ponudnik sam.
Datum objave: 08.11.2018   07:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za opis postavke "ročno strojno škarpiranje", enota m3. Kako škarpiranje ovrednotimo v m3?

ODGOVOR
Ročno strojno škarpiranje brežine se izvaja strojno v dosegu ročice bagra, izven dosega ročice bagra pa ročno, ročno se zaokroži tudi vrh brežine. Material, ki se škarpira se meri v prostorninski enoti, v raščenem stanju.Datum objave: 08.11.2018   07:29
VPRAŠANJE
Zid iz kamna v betonu:
- kakšno razmerje je kamen/beton?
- kakšno je razmerje strojno/ročno zidanje?

ODGOVOR
Zid iz kamna v betonu: razmerje kamen/beton znaša 70/30. Ne gre za ločeno strojno in ločeno ročno zidanje temveč za strojno-ročno zidanje.Datum objave: 08.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da garancija za resnost ponudbe ni zahtevana, kar pomeni, da se briše zadnji del navedbe v 1. odstavku 17. člena Vzorca gradbene pogodbe, citiramo: "V primeru, da izvajalec naročniku v roku, navedenem v prvem stavku tega odstavka, ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, NAROČNIK PA BO UNOVČIL MENICO Z MENIČNO IZJAVO DANO ZA ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE.

ODGOVOR
Predložitev garancije za resnost ponudbe NI zahtevana. Hvala za opozorilo.