Dosje javnega naročila 007636/2018
Naročnik: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih pravic in premoženjskih interesov Pomurskih lekarn Murska Sobota za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.851,04 EUR

JN007636/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.11.2018
JN007636/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2018
JN007636/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2018
JN007636/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007636/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007636/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2018
JN007636/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2018
JN007636/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007636/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejan Gomboc
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400
+386 25124430

Internetni naslovi
http://www.pomurske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281202/NMV-0001-2018-S-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5149
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lekarniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja, premoženjskih pravic in premoženjskih interesov Pomurskih lekarn Murska Sobota za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: NMV-0001/2018-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja, premoženjskih pravic in premoženjskih interesov Pomurskih lekarn Murska Sobota (15 lekarniških enot in uprava) za obdobje dveh let, ki zajema:
- zavarovanje proizvajalčeve odgovornost
- strojelom
- zavarovanje računalnikov in računalniške opreme
- zavarovanje odgovornosti ( poklicna odgovornostjo)
- požarno civilno zavarovanje
- zavarovanje stekla
- zavarovanje vloma in ropa
- zavarovanje zgradb
(skladno s tehničnimi specifikacijami v razpisni dokumentaciji)

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja, premoženjskih pravic in premoženjskih interesov Pomurskih lekarn Murska Sobota (15 lekarniških enot in uprava) za obdobje dveh let, ki zajema:
- zavarovanje proizvajalčeve odgovornost
- strojelom
- zavarovanje računalnikov in računalniške opreme
- zavarovanje odgovornosti ( poklicna odgovornostjo)
- požarno civilno zavarovanje
- zavarovanje stekla
- zavarovanje vloma in ropa
- zavarovanje zgradb
(skladno s tehničnimi specifikacijami v razpisni dokumentaciji)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2018   13:41
Spoštovani
Zahvaljujemo se vam za zastavljena vprašanja in spodaj podajamo odgovore:

1. Vprašanje:
Predlagamo črtanje zakonitega zastopnika v Obrazcu št.1 in predlagamo, da obrazec podpiše odgovorna oseba za podpis ponudbe z obrazložitvijo, da ima odgovorna oseba pooblastilo zakonitega zastopnika.

Odgovor:
Na obrazcu št. 1 se zahtevajo podatki o ponudniku, ki vsebujejo tudi navedbo zakonitega zastopnika, česar ne bomo spreminjali.
Na drugi strani obrazca št. 1 je pod točko 2. IZJAVA besedilo, ki navaja, da lahko obrazec oz. izjavo podpiše »zastopnik ali pooblaščenec« ponudnika. Prosimo, da to upoštevate.


2. Vprašanje:
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po oddaji pisne ponudbe in javnem odpiranju ponudb. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb.

Odgovor:
Z vašim predlogom se strinjamo in umikamo zahtevo po oddaji pisne ponudbe. Razpisna dokumentacija bo skladno s tem popravljena in objavljena na naši spletni strani


3. Vprašanje:
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje

Odgovor:
Z vašim predlogom se strinjamo. Skladno s tem bomo popravili razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 06.11.2018   14:46
Spoštovani

Zahvaljujemo se vam za vprašanja.

1) v razpisni dokumentaciji točka 3 navajate, da mora potencialni ponudnik preložiti tudi ESPD, ampak ESPDja niste posredovali kot del razpisne dokumentacije - prosimo za pojasnilo?

Odgovor:
Ker ESPD ni bil posredovan kot del razpisne dokumentacije, ga tudi ni potrebno predložiti. Dovolj bodo izjave, ki so navedene na obrazcih.
Navedeno bomo popravili tudi v razpisni dokumentaciji.

2) prosimo vas za škodni rezultat za zadnjih 5 let ločeno po zavarovalnih vrstah, za navedbo tudi rezerviranih škod in števila zahtevkov. Hkrati vas za pet največjih izplačanih škod prosimo za navedbo vzroka škode in znesek izplačila.

Odgovor:
Škodni rezultat za zadnjih 5 let bomo vključili v razpisno dokumentacijo in objavili na naši spletni strani.

3) ali pri zavarovalnem poslu sodeluje posredniška družba, če da navedite % plačila provizije družbi.

Odgovor:
Pri zavarovalnem poslu ne sodeluje posredniška družba.
Datum objave: 12.11.2018   14:05
Spoštovani

Vsem se zahvaljujemo za vprašanja in spodaj navajamo odgovore:

1. Prosimo vas za potrditev, da nam ni potrebno priložiti k ponudbi Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in jo boste zahtevali od izbranega ponudnika pri podpisu pogodbe.

Odgovor:
Obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika bo predložil izbrani izvajalec na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe.


2. Zavarovanje odgovornosti - zahtevate neomejen letni agregat izplačila škod. Tovrstna zahteva je pretirana, ker pozavarovalni trg takih zahtev ne sprejema v kritje, zato predlagamo, da omejite letni agregat na običajni 3x. S tem boste tudi prejeli večje število ponudb, kar bo pomenilo, da boste lahko primerjali ponudbe?

Odgovor:
Zavarovanje splošne odgovornosti - zahteva za neomejen agregat ostaja.


3. Pri zavarovanju strojeloma prosimo za določitev zavarovalne vsote pri poziciji mehanska oprema?

Odgovor:
Mehanska in lesena oprema v skupni vrednosti 1.186.182,59 .


4. Pri zavarovanju računalnikov bonus / malus sistem ni običajen in se ga ne uporablja, zato bi bilo prav, da se iz obračuna izvzame ta postavka?

Odgovor:
Sprejeto. Pri ponudbi se naj ne upošteva.


5. V obrazcu št. 2 navajate kategorijo DDV (22 %) - opomnimo vas, da zavarovalnica ne uporablja DDVja, ampak davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP), katerega % znaša 8,5. Enak termin DDV uporabljate tudi v obrazcu št. 3 in v vzorcu pogodbe.

Odgovor:
Napaka postavke v obrazcu. Upoštevajte obrazec, kot da je naveden davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).


6. Prosimo za potrditev, da v obrazca št. 2 in 3 vpisujemo celotno pogodbeno vrednost - za dve leti? V posamezne obračune pa premijo za eno leto?

Odgovor:
V obrazca št. 2 in 3. se navede celotna pogodbena vrednost za dve leti. V posamezne obračune pa letne premije.


7. Zavarovanje odgovornosti - v tabeli obračuna navajate tudi alinejo dodatne nevarnosti in razširitve kritja - prosimo vas za pojasnilo, kaj je mišljeno s tem?

Odgovor:
Pri zavarovanju splošne odgovornosti so pod točko 1.1.4 dodatne nevarnosti in razširitve kritja zajete dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz dejavnosti.


8. Požarno zavarovanje - v dodatni tabeli za požarno zavarovanje, kjer imate razdelitev zavarovalnih vsot za zgradbe, opremo, zaloge, ... imate v stolpcu skupaj napačen seštevek - skupaj pride: 5.279.832,00 EUR kot imate pravilno navedeno na obračunu premije za požar?

Odgovor:
V dodatni tabeli je stolpec G interne narave kot pomoč pri izračunu drugih postavk ter ga za pripravo ponudbe ne upoštevajte. Zgradbe, oprema, drobni inventar in zaloge skupaj znašajo 5.279.832 .


9. Požarno zavarovanje - v dodatni tabeli za požarno zavarovanje, kjer imate razdelitev zavarovalnih vsot za zgradbe, opremo, zaloge, ... v stolpcu 045 knjige imate pri večini lokacij navedeno zavarovalno vsoto 562,26 EUR, na lokaciji Puconci pa 526,26 EUR - ali gre morda za napako?

Odgovor:
Podatki v stolpcih so pravilni ne gre za napako.


10. Poklicna odgovornost:
* ali so vsi zaposleni v lekarnah tudi farmacevti, sicer prosimo samo za število farmacevtov?

Odgovor:
Število zaposlenih strokovnih delavcev je sledeče:
farmacevtov 44 oseb;
farmacevtski tehnik 33 oseb.

* v tabeli obračuna imate napisano, da moramo navesti doplačilo za zavarovanje brez soudeležbe, pod tabelo pa navajate odbitno franšizo 10 %, min 250 EUR in max 2.000 EUR - kaj torej drži?

Odgovor:
Pri poklicni odgovornosti postavke v tabeli 1.1.5.1 za pripravo ponudbe ne upoštevajte. Upoštevajo se podatki v opombi in sicer odbitna franšiza 10 %, minimalno 250 EUR, maksimalno 2.000 EUR.

* v tabeli obračuna navajate tudi alinejo dodatne nevarnosti in razširitve kritja - prosimo vas za pojasnilo, kaj je mišljeno s tem?

Odgovor:
Pri poklicni odgovornosti postavke v tabeli 1.1.4 za pripravo ponudbe ne upoštevajte.


11. Proizvajalčeva odgovornost:
* prosimo vas za natančno opredelitev za katera zdravila se nanaša letni promet 250.000,00 EUR ter za katera zdravila potrebujete tovrstno kritje?

Odgovor:
Letni promet se nanaša na magistralna zdravila, ki se pripravljajo v lekarni. Najbolj pogosto uporabljane farmacevtske substance za izdelavo/pripravo magistralnih zdravil so:

a) Industrijsko izdelane kemikalije:
ZINCI OXYDUM
SULPHUR AD USUM EXTERNUM
TALCUM
ICHTAMOLUM
ACIDUM SALICYLICUM
UREUM
TANNINUM
CLINDAMICYNI HYDROCLORIDUM
OLIVNO OLJE, RIBJE OLJE, TEKOČI PARAFIN, PROPILENGLIKOL BELOBAZA (je sicer mazilna podlaga, izdelana industrijsko).


b) Galensko izdelane mazilne podlage:
RECEPTURNA OLAJŠAVA
HLADILNO MAZILO
BELI VAZELIN
LANOLIN
HIDROFILNO MAZILO
NEIONSKA HIDROFILNA KREMA
EMOLIENS


12. Vljudno vas prosimo za predložitev Obračunov premij v excel ali Word datoteki.

Odgovor:
Na spletni strani http://www.pomurske-lekarne.si/javna-narocila/ so dodatno objavljene tabele v obliki excel po posameznih zavihkih ter razpisni obrazci v word obliki.


13. Naročnika vljudno prosimo za objavo razpisnih obrazcev v Word-ovi obliki za čitljivo in hitrejšo izpolnitev z zahtevanimi podatki.

Odgovor:
Glej odgovor na vprašanje št. 12.


14. Predlagamo črtanje 15. člena Vzorca pogodbe, ker v razpisni dokumentaciji naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Odgovor:
Vašo predlog smo upoštevali. Na spletni povezavi http://www.pomurske-lekarne.si/javna-narocila/ je objavljen nov ustrezno popravljen vzorec pogodbe


15. Predlagamo popravek vzorca Pogodbe in sicer črtanje drugega odstavka 2. člena, prvega odstavka 4. člena, drugega odstavka 7. člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena, 11. člena in 12. člena z obrazložitvijo, da vsebina teh členov ne ustreza zavarovanju premoženjskih interesov.

Odgovor:
Na spletni povezavi http://www.pomurske-lekarne.si/javna-narocila/ je objavljen nov ustrezno popravljen vzorec pogodbe


16. Proizvajalčeva odgovornost:
Načrtovan promet znaša 250.000 . Za katera zdravila se sklepa to zavarovanje? Prosimo za ločen promet po posameznem zdravilu. Ali so v zavarovanje zajeta vsa zdravila, ki jih sami proizvajate in prodajate na trgu?

Odgovor:
Glej odgovor pod točko 11.


17. Zavarovanje splošne odgovornosti:
Prosimo za omejitev letnega agregata pri izplačilu zavarovalnin, ki je za vas še sprejemljiv (3x, 5x, 10x), saj gre v tem primeru sicer le za teoretično neomejeno izpostavljenost zavarovalnice, za katero ni mogoče dobiti pozavarovalnega kritja.

Odgovor:
Zavarovanje splošne odgovornosti - zahteva za neomejen agregat ostaja.


18. Pri splošni in poklicni odgovornosti navajate, da želite kritje za dodatne nevarnosti in razširitve kritja. Prosimo za pojasnilo kakšne dodatne nevarnosti in razširitve kritja želite.

Odgovor:
Pri zavarovanju splošne odgovornosti so pod točko 1.1.4 dodatne nevarnosti in razširitve kritja zajete dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz dejavnosti. Pri poklicni odgovornosti postavke v tabeli 1.1.4 za pripravo ponudbe ne upoštevajte


19. Potrebujemo podatek o številu farmacevtov in farmacevtskih tehnikov.

Odgovor:
Glej odgovor na vprašanje št. 10.


20. Zavarovanje premoženja:
Prosimo za podatek o protipožarnem in protivlomnem varovanju po posameznih lokacijah.

Odgovor:
Vsi podatki o protipožarnem in protivlomnem zavarovanju po posameznih lokacijah so navedeni v dodatno objavljeni excel datoteki v pripadajočem zavihku na spletni strani http://www.pomurske-lekarne.si/javna-narocila/.


21. Pri zavarovanju stekla navajate vrste in izmere stekla. Ali velja to za vse vaše lokacije navedene pri požarnem zavarovanju? Ali zavarovalna vsota na I. riziko 6.800 velja za vse lokacije skupaj ali po posamezni lokaciji?

Odgovor:
Vrste in izmere stekla veljajo za vse naše lokacije. Zavarovalna vsota na I. riziko velja za vse lokacije skupaj.


22. Ali je vrednost računalnikov 137.444,17 zajeta tudi v vrednosti opreme pri požarnem in strojelomnem zavarovanju?

Odgovor:
Vrednost računalnikov je zajeta v skupni vrednosti opreme pri požarnem in strojelomnem zavarovanju.


23. Glede na to, da ni podane vrednosti za mehansko opremo pri strojelomnem zavarovanju ali želite, da jo vključimo v zavarovanje?

Odgovor:
Mehanske opreme se ne vključi v zavarovanje.


24. Naročnika prosimo za objavo podatka o škodnih rezervah.

Odgovor:
Škodnih rezerv ni oblikovanih.


25. Prosimo vas za objavo razpisne dokumentacije v Wordu (ni možno vpisovanje zavarovalne premije po zavarovalnih vrstah, ker je v vseh tabelah vnešena premija 0,00.

Odgovor:
Na spletni strani http://www.pomurske-lekarne.si/javna-narocila/ so dodatno objavljene tabele v obliki excel po posameznih zavihkih ter razpisni obrazci v word obliki.


26. Pri obračunu premije za strojelomno zavarovanje je navedena zavarovalna vsota samo za vse stroje in naprave, za mehansko opremo pa niste navedli zavarovalne vsote (ponavadi se določi % od zavarovalne vsote objektov).
Ali to pomeni, da mehanska oprema ni zavarovana?

Odgovor:
Glej odgovor na vprašanje št. 3 in 23.


27. prosimo vas, da nam posredujete podatek o številu zaposlenih farmacevtov.
Odgovor:
Glej odgovor na vprašanje št. 10.