Dosje javnega naročila 007566/2018
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Revizija zaključnega računa in letnega poročila ter zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.021,60 EUR

JN007566/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2018
JN007566/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2018
JN007566/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2019
JN007566/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2019
JN007566/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007566/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281517/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281517/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5123
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija zaključnega računa in letnega poročila ter zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je revizija zaključnega računa in letnega poročila ter zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020. Javno naročila je razdeljeno v dva sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 1
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Revizija zaključnega računa in letnega poročila za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet navedenega sklopa je izvedba revizij zaključnih računov in letnih poročil naročnika oziroma t. i. zunanje revizije za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, ki praviloma obsega:
1. predhodno fazo zunanje revizije (predvidoma zadnje tromesečje tekočega leta);
2. zaključno fazo zunanje revizije (predvidoma januar-februar naslednjega leta).

V skladu s 190. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US in 81/15, 40/2017; ZEKom-1) mora računovodske izkaze in poslovno poročilo naročnika pregledati pooblaščeni revizor. Naročnik sodi med posredne proračunske uporabnike, ki pripravlja letno poročilo predvsem ob upoštevanju naslednjih pomembnejših zakonskih podlag:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 ZFisP; ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 ZUE; ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in nadaljnji),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in nadaljnji),
- Slovenski računovodski standardi ((Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 popr., 58/06, 112/06 popr., 112/06 popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14 in 2/15 popr.).

Cilj revidiranja je izrek mnenja, ali računovodski izkazi v vseh pomembenjših pogledih podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida ter denarnih tokov naročnika v skladu s sprejetim okvirom računovodskega poročanja.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference vodje revizijske skupine30

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet navedenega sklopa je zagotovitev notranjega revidiranja za leta 2018, 2019 in 2020 z najemom zunanjega izvajalca skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02).

Notranje revidiranje kot neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja naročnika, obsega:
1. izdelavo predlogov letnih načrtov notranje revizije naročnika na podlagi predhodno izvedenega revizijskega ocenjevanja tveganj;
2. strokovno neoporečno, poklicno skrbno in nepristransko izvedbo storitev dajanja zagotovil in svetovanja v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje;
3. zagotovitev ustreznega prispevka k izboljšanju delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, ki vplivajo na doseganje strateških in poslovnih ciljev naročnika;
4. poročanje o izidih opravljenih poslov dajanja zagotovil in svetovanja neposredno vodstvu naročnika;
5. zagotovitev spremljanja izvajanja ukrepov na podlagi danih priporočil (follow-up);
6. priprava posebnega poročila za Urad RS za nadzor proračuna v primeru neodzivnosti na priporočila;
7. priprava letnega poročila notranjega revidiranja za tekoče leto do zaključka februarja prihodnjega leta ter posredovanje le-tega vodstvu naročnika, organu nadzora (Svetu agencije) in Uradu RS za nadzor proračuna;
8. zagotoviti takojšnje obveščanje vodstva naročnika ter Urada RS za nadzor proračuna v primeru ugotovljene nepravilnosti, ki kaže na povzročitev večje škode ali suma, da gre za kaznivo dejanje;
9. zagotovitev in izboljševanje kakovosti notranje revizije;
10. zagotovitev morebitnega sodelovanja z zunanjo revizijo, revizorji Urada RS za nadzor proračuna, Računskim sodiščem oziroma morebitnimi drugimi institucijami.

Namen notranjega revidiranja je krepitev in zaščita vrednosti naročnika z zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev dajanja zagotovil in svetovanja, izboljševanje poslovanja naročnika, pomoč pri uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja naročnika.

Cilji notranjega revidiranja je preveritev obstoja notranjih kontrol ter ustreznosti in učinkovitosti delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol na izbranih področjih poslovanja naročnika, odkrivanje pomanjkljivosti in nepravilnosti ter vzrokov zanje ter predlaganje ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Cilj revidiranja je izrek mnenja, ali so postopki v okviru izbranih področij notranjega revidiranja ustrezni, uspešni in učinkoviti ter podajanje priporočil za morebitno izboljšanje.

Predmet revidiranja bo določen v okviru predhodno izdelanega letnega načrta notranje revizije za vsako posamezno leto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference vodje revizijske skupine30

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2018   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018