Dosje javnega naročila 007613/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND
ZJN-3: Odprti postopek

JN007613/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.10.2018
JN007613/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007613/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 211-482518
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/281530/RD_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5083
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND obsega:
- razvoj programske opreme za podporo elektronskemu poslovanju (elektronsko vlaganje, dostop do elektronskega spisa in vpisnika, vključno s potrebnimi nadgradnjami obstoječih funkcionalnosti),
- izdelavo testnih scenarijev in implementacijo testov (avtomatski, integracijski in obremenitveni testi),
- izdelavo tehnične dokumentacije, navodil za namestitev in administracijo ter navodil za uporabo rešitve,
- izdelavo gradiva za e-učenje.

Trajanje: 36 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidene nove funkcionalnosti:
Podpora e-Poslovanju
Integracija z zunanjimi evidencami in informacijskimi sistemi
Nadgradnja Java SWING klienta
Nadgradnja/posodobitev vpogledov

Naročilo vključuje tudi:
-razvoj dodatnih funkcionalnosti, ki trenutno še niso znane, jih bo pa potrebno podpreti zaradi novih predpisov,
-nadgradnja obstoječih funkcionalnosti, če bo to zahtevala integracija novih funkcionalnosti v obstoječ informacijski sistem.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 12. 2018 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2018   10:58
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da je predmet razpisa »razvoj novih funkcionalnosti PUND«. Ponudniki morajo biti seznanjeni s predmetom razpisa, sicer v nasprotnem primeru ne morejo niti oddati ponudbe, še manj pa je lahko takšna ponudba dopustna in tudi ustrezno ekonomsko ovrednotena.

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je naročnik v RD na str. 4 zapisal:
"Podrobnejši opis predvidenih novih funkcionalnosti je na voljo na pisno zahtevo, ki jo zainteresirani ponudnik naslovi na elektronski naslov: anita.mejac@sodisce.si.".

Opozarjamo, da je navedeno nezakonito, saj ponudniki očitno niso v enakem času in na isti način z isto vsebino seznanjeni z razpisno dokumentacijo. Opozoriti je potrebno, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, postopki javnega naročanja po ZJN-3 pa so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (8. člen ZJN-3).

ZJN-3 v 67. členu tudi določa, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega, in je ne pošilja selektivno samo ponudnikom, ki to zahtevajo.

Ugotoviti je mogoče, da razpis očitno sploh še ni pripravljen, saj naročnik ne ve, kaj sploh naroča, ponudniki pa ne moremo šele po sklenitvi pogodbe sklepati, za kaj smo oddali ponudbo. Kljub temu, da smo resen in uveljavljen ponudnik na trgu, lahko samo ugibamo, kaj bo predmet izvedbe javnega naročila, zato ponudbe sploh ni mogoče oddati, toliko manj pa bo posamezne ponudbe naročnik lahko med sabo primerjal.

Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v točki 2.2. zapisal: "Predvidene že znane funkcionalnosti za razvoj sistema PUND so naslednje:..."

Glede na razpisna določila sklepamo (tukaj naročnika prosimo za potrditev), da naročnik s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem dopušča bodisi enostranski nekrivdni odstop od pogodbe bodisi enostransko zvišanje cen s strani izvajalca, saj se izvajalec brez tega ne more vnaprej zavezati k izvedbi predmeta, ki mu v času oddaje ponudbe sploh ni znan, prav tako pa ga ne more ovrednotiti.

Glede na navedeno vas pozivamo, da razpisno dokumentacijo ustrezno popravite ter jasno določite vaš predmet povpraševanja, na katerega bomo lahko pod enakopravnimi pogoji oddali ponudbo, za katero bomo lahko tudi zagotavljali izvedbo v rokih, kvaliteti in pod pogoji iz pogodbe.

Navedeno štejte kot opozorilo na kršitev pravil javnega naročanja po pravilih ZPVPJN.

ODGOVOR
Naročnik za razvoj novih funkcionalnosti posameznih informacijskih rešitev, kamor spada tudi sistem PUND, uporablja t.i. agilni pristop, kar se je v praksi izkazalo za zelo učinkovit način izvajanja projektov. Agilni razvoj je skupek metod za razvoj programske opreme, po katerih se zahteve in rešitve oblikujejo s tesnim sodelovanjem samoorganiziranih in multi-funkcijskih timov. Gre za prilagodljivo načrtovanje, niz dobrih inženirskih praks, kar omogoča hitro izvedbo rešitev, nenehne izboljšave in hitro prilagodljivost na spremembe. V primeru uporabe agilnih metod naročnik sodeluje z razvojno ekipo skozi celoten cikel projekta, s čimer se izognemo situacijam, da na koncu projekta dobimo sistem, ki je za uporabnike nefunkcionalen oziroma vsebuje funkcionalnosti, ki jih uporabniki ne potrebujejo. V ta namen se razpisane storitve izvajajo po principu Time&Material na podlagi posameznih Zahtevkov za izvedbo. Vsak zahtevek lahko smatramo kot t.i. mini projekt na ključ, katerega rezultat je nova verzija produkta z dodatno funkcionalnostjo. V zahtevku bodo natančno opredeljene vsebinske in tehnične zahteve, obseg in vrednost storitev, izvedbeni rok ter prevzemni pogoji.

V skladu z agilno metodologijo mora ponudnik ponuditi ceno na enoto obračuna človek/dan in ne cene na ključ za izvedbo posameznih funkcionalnosti. V pomoč pri oblikovanju ponudbene cene je naročnik navedel tudi ocenjen obseg razpisanih storitev v celotnem obdobju trajanja naročila.

Podrobnejši opis funkcionalnih zahtev za nadgradnjo informacijskega sistema PUND je objavljen na portalu kot sestavni del razpisne dokumentacije (dokument OPIS NOVIH FUNKCIONALNOSTI_19.10.2018.pdf).

Zadnji odstavek na 4. strani Povabila k sodelovanju: "Podrobnejši opis predvidenih novih funkcionalnosti je na voljo na pisno zahtevo, ki jo zainteresirani ponudnik naslovi na elektronski naslov: anita.mejac@sodisce.si." je tako brezpredmeten in se briše.
Datum objave: 27.11.2018   11:06
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na nezakonitost zapisa (merila, str. 13): "Prav tako ponudnik ne dobi točk, če nosilec z odgovorom na zastavljeno vprašanje ne izkaže zadostnega znanja oziroma izkušenj.", saj ni niti v najmanjši meri jasno, kaj naj bi pomenilo zadostno oz. kako se bo to ocenjevalo, kdo bo oseba, ki bo presojala takšno »zadostnost« znanja oz. izkušenj. Pri tem posebej opozarjamo, da je naročnik v skladu z 2. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zato bo moral svoje ugotovitve tudi dokazati.

Predvsem pa gre za element, ki je arbitraren (subjektiven). Že na tem mestu zato naročnika opozarjamo na prakso DRK, v skladu s katero je namen ocenjevanja ponudb v skladu z določili razpisne dokumentacije preprečiti naročnikovo subjektivno oziroma arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na izbiro najugodnejše ponudbe. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo popolno ter konkurenčno ponudbo, ki jo bodo lahko primerjali s ponudbami drugih ponudnikov.

Tudi sicer je naročnikova dolžnost je, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki bo jasna in nedvoumna in ne dopušča različnih razlag, ki lahko vodijo v predložitev ponudb z različno ponudbeno vsebino in možnost arbitrarnega odločanja naročnika ter s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudb. Naročnik ne sme pripraviti takšne razpisne dokumentacije, ki bi ponudnike kakorkoli zavedla in jim oteževala pripravo ustrezne in konkurenčne ponudbe.

Glede na navedeno vas pozivamo, da merila objektivizirate in določite na način, da bo ocenjevanje po njih mogoče preizkusiti.

ODGOVOR
Naročnik je še posebej premišljeno pristopil k oblikovanju meril in jih jasno zapisal, tako da se lahko ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki so na naročnika pomembne in posledično vplivajo na izbiro najugodnejše ponudbe.
Dejansko znanje metodologij in tehnologij, opredeljenih pri merilu Usposobljenost kadra, se lahko učinkovito izkaže zgolj z osebnim razgovorom in ne z navedbami na obrazcu. Le na ta način bo naročnik posledično lahko ocenil, kako ponudba izpolnjuje merilo Usposobljenost kadra. Razgovor in ocenjevanje ponudnikov po tem merilu izvaja strokovna komisija naročnika, imenovana za izvedbo predmetnega postopka, v ožji sestavi oziroma njen posamezen član.
točkovanje bo evidentirano na ocenjevalnem listu, s čimer bo ponudnik seznanjen.Datum objave: 27.11.2018   11:08
VPRAŠANJE
Naročnik na str. 8 zahteva: »Ponudnik mora za čas trajanja naročila zagotoviti razpoložljivost najmanj dveh in največ štirih razvojnih inženirjev, pri čemer dva določi kot nosilca (po katerih se ocenjuje merilo Usposobljenost kadra). Oba nosilca morata sama opraviti več kot 50 % nalog.
Vsak ponujen kader pa mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
...
Nominirane osebe morajo biti s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju.«.

Navedeno je v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije. Po praksi Državne revizijske komisije namreč ni dopustna zahteva, da ključne naloge opravi ponudnik s svojim kadrom. Prav tako ni dopustna zahteva, da so kadri pri ponudniku zaposleni (oziroma da bodo zaposleni najkasneje pred podpisom pogodbe), saj se zahteva, da mora ponudnik ključne dele izvesti sam, nanaša na ponudnika (sklep Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-084/2017). Delodajalec si svojih zaposlenih ne lasti, posamezna oseba pa lahko tudi sama sklepa druge pogodbe civilnega prava v svojem imenu in za svoj račun, bodisi izven delovnega časa ali v času dopusta bodisi v skladu z drugačnim dogovorom med delavcem in delodajalcem (tako odločitev Državne revizijske komisije št. 018-190/2017).

V kolikor ne boste razpisa bistveno spremenili na način, napovedujemo vložitev pravnih sredstev.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva, da so ponujeni kadri zaposleni pri ponudniku. V razpisni dokumentaciji je v točki 3.3 jasno zapisano, da morajo biti ponujene osebe s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju. Pod drugo pogodbeno razmerje se šteje avtorska pogodba, pogodba o delu oziroma drugo pravno razmerje. Nadalje naročnik v zvezi z izpolnjevanjem pogojev izrecno dovoljuje uporabo zmogljivosti drugih subjektov (točka 5.5 Druge zahteve), kar velja tudi za izpolnjevanje posebnih pogojev za kadrovsko usposobljenost.Datum objave: 27.11.2018   11:10
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da so podatki o ponudnikih pred potekom roka za predložitev ponudbe poslovna skrivnost, zato naročnik pred potekom tega ne bi smel biti seznanjen s tem, kdo bo oddal ponudbo. Naročnik namreč zvijačno napotuje ponudnike, naj glede predvidenih novih funkcionalnosti na naročnika naslovijo poseben poziv:
»Podrobnejši opis predvidenih novih funkcionalnosti je na voljo na pisno zahtevo, ki jo zainteresirani ponudnik naslovi na elektronski naslov: anita.mejac@sodisce.si.«

Izrecno tudi opozarjamo, da bi morale biti tehnične specifikacije, ki opredeljujejo predmet javnega naročila, vsem ponudnikom dostopne že preko portala javnih naročil v trenutku objave javnega naročila.

ODGOVOR
Kot že pojasnjeno, je podrobnejši opis funkcionalnosti objavljen na portalu in tako dostopen vsem zainteresiranim ponudnikom.Datum objave: 27.11.2018   11:46
VPRAŠANJE
Opozarjamo, da je predmetni razpis kot celota nezakonit, saj naročnik očitno meni, da lahko znotraj postopka javnega naročanja opravlja razgovore s potencialnimi kadri, jih ocenjuje (s ponderjem kar 50%), ipd., čeprav naročnik v postopku javnega naročanja ocenjuje ponudnike in ne njihovih kadrov. Opozarjamo, da je predmet naročila izvedba storitev in ne najem konkretnih kadrov, ki bodo izvajali dela pod njegovim nadzorom in pod njegovo organizacijo (tam gre za delovno razmerje po definiciji iz ZDR-1).

Prav tako ugotavljamo, da zapis: "Razvoj funkcionalnosti bo potekal po prioritetah, ki jih določi naročnik." (str. 5), kot tudi druga določila razpisa (npr. na isti strani): »Delo bo potekalo v skladu z agilnimi metodologijami razvoja programske opreme v tesnem sodelovanju s projektno skupino naročnika.
Delo se bo izvajalo delno na lokaciji naročnika, kjer bo imel izvajalec na razpolago vse potrebno za nemoteno delo (prostore, računalniško strojno in programsko opremo), delno na lokaciji izvajalca, o čemer se naročnik in izvajalec sproti (tedensko) dogovorita glede na potek in naravo aktivnosti.«
predstavljajo popolno nejasnost pri izvedbi naročila.

Namesto, da bi naročnik ponudnike (gospodarske subjekte) zavezal k cilju, pod določenimi roki in s predložitvijo ustreznega zavarovanja za dosego teh ciljev, želi naročnik opraviti razgovore s konkretnimi kadri ponudnika, ki kot taki sploh niso subjekt prava javnega naročanja in sploh ne oddajajo ponudbe v postopkih javnega naročanja.

ODGOVOR
Celovita usposobljenost in izkušenost nosilnih kadrov je ključna za kvalitetno izvedbo razpisanih storitev in kot take v neposredni povezavi s predmetom naročila.

ZJN-3 v drugem odstavku med možnimi merili za ekonomsko najugodnejšo ponudbo primeroma izrecno navaja organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila.