Dosje javnega naročila 007659/2018
Naročnik: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za izbiro izvajalca prenove poslovnih prostorov
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 783.243,69 EUR

JN007659/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2018
JN007659/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2018
JN007659/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN007659/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007659/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2018
JN007659/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN007659/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.02.2019
JN007659/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2019
JN007659/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN007659/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2019
JN007659/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.01.2020
JN007659/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.01.2020
JN007659/2018-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN007659/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007659/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Košorok Šubic
katarina.kosorok@sdh.si
+386 13009131
+386 13009116

Internetni naslovi
http://www.sdh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izbiro izvajalca prenove poslovnih prostorov
Referenčna številka dokumenta: JN-04/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških, elektro in strojno-inštalacijskih del na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana, v 3. 4. in delu 7. nadstropja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mala ulica 5, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških, elektro in strojno-inštalacijskih del na naslovu Mala ulica 5, Ljubljana, v 3. 4. in delu 7. nadstropja. Dela obsegajo prerazporeditev prostorov z nenosilnimi predelnimi stenami, obnovo električnih in strojnih inštalacij ter druga manjša dela v sklopu vzdrževalnih del. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v popisih del in se realizira ob upoštevanju naslednjih dokumentov:
a) PZI: Prenova 3. 4. in 7. nadstropja, Mala ulica 5, št. projekta 15/18, ARCH IDEA d.o.o., september 2018;
b) PZI načrt strojnih inštalacij, Prenova 3, 4 in 7. nadstropja, Mala ulica 5, št. Projekta 15/18;
c) PZI načrt električnih inštalacij in opreme, Prenova 3, 4 in 7. nadstropja, Mala ulica 5, št. načrta PZI 136/18-E.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« dne 26. 11. 2018 ob 12.10 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Sporočila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Navodila za dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so dostopna na spletni strani http://www.s-procurement.si. Za dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila registracija ni potrebna.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v nobenem primeru, ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za prejem ponudb.
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«, če je podpisan s digitalnim kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
- potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX18, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JN0XXXXX/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema »S-Procurement« ali Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema »S-Procurement« ali Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja v sistemu »S-Procurement« ali na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.


VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2018   14:29
Vprašanje:
Spoštovani, ali lahko v ponudbo predložimo S.BON 1, ki je izdan 60 dni pred rokom za oddajo ponudb, saj sta bonitetna ocena ponudnika, ki se načeloma spreminja zgolj enkrat letno v mesecu maju, in letni promet za pretekla leta razvidna tudi iz tega bona. Seveda pa bomo priložili novejši BON 2, ki je manjši strošek za podjetje in, ki dokazuje neblokiranost. Ali je to za naročnika sprejemljivo?

Odgovor:
Naročnik dopušča izpolnjevanje 2. in 3. pogoja za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja (bonitetna ocena in čisti letni prihodki) tudi z S.BON 1 obrazcem, ki je izdan 60 dni pred rokom za izdajo ponudb.

Datum objave: 08.11.2018   14:09
Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo za podatek, kateri so obstoječi sistemi in sicer za:
1. video nadzor
2. kontrolo pristopa
3 . javljanja požara?
Hvala lepa in lep dan.

Odgovor:
Pozdravljeni,
zaradi varnosti naročnik ne bo objavil podrobnih informacij o obstoječih sistemih, o teh se boste lahko ponudniki seznanili v okviru obveznega ogleda objekta.
Lep pozdrav

Datum objave: 13.11.2018   12:58
Vprašanje:
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali pravilno razume naročnikovo zahtevo po izpolnjevanju referenčnega pogoja (točka C - Pogoji za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti, 1. in 2. pogoj) na način, da lahko ponudnik pogoja izpolni kumulativno s podizvajalci?

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Da. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference.

---------------------------------------
Vprašanje:
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali v primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti drugo osebo za podpisovanje obrazcev v zvezi z javnim razpisom in ta oseba podpiše zadevne obrazce (torej s svojim imenom za ime družbe - za kar je pooblaščena) ter ponudnik priloži pooblastilo, iz katerega izhaja pravica te osebe, da podpisuje obrazce, zadostuje podpisano in žigosano pooblastilo ali je potrebna notarska overitev?

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Notarska overitev ni potrebna.

---------------------------------------

Vprašanje:
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).
Hvala za razumevanje.

Odgovor:
V popisih so podane ocenjene količine, pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. Naročnik dopolnjuje vzorec pogodbe na način, da se izvajalec med drugim zaveže, da bo:
- čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od sklenitve pogodbe, pregledal projektno dokumentacijo in opozoril na napake in pomanjkljivosti oz. razhajanja s popisi del;
- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov.

---------------------------------------

Vprašanje:
Naročnika pozivamo, da v razpisni dokumentaciji oziroma v vzorcu pogodbe doda možnost, da tudi podizvajalec izbranega ponudnika lahko nominira za neposredna plačila svoje podizvajalce, ob predložitvi ustreznih dokazil, določenih v 5. odstavku 94. člena ZJN-3.
Ponudnik kot redni udeleženec in izvajalec javnih naročil ugotavlja, da si večina podizvajalcev želi delati in biti nominiranih za neposredna plačila s strani investitorja, saj vse skrbi plačilna nedisciplina, ki je značilna za gradbeništvo. S tem, ko bi investitor dopustil tudi možnost nominacije podizvajalčevega podizvajalca, pa bi sam izvajalec lahko k izvedbi predmeta javnega naročila pritegnil tudi več delavcev oziroma bi lahko pridobil bolj ugodne ponudbe.

Odgovor:
Naročnik dopušča neposredna plačila podizvajalčevim podizvajalcem.

---------------------------------------

Vprašanje / poziv k spremembi:
Ponudnik poziva naročnika k spremembi obrazca ''REFERENČNI POSLI PONUDNIKA'', in sicer v delu, kjer zahteva podatke o ''Zakonitem zastopniku naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel''. Glede na to, da v vlogi naročnika v večini primerov nastopajo občine in podobni organi, ni verjetno pričakovati, da bo župan kot zakoniti zastopnik občine potrjeval vsako referenco, vendar so za tovrstna opravila ponavadi zadolžene neke druge kontaktne osebe, ki so potem navedene na teh referenčnih potrdilih.
Naročnika pozivamo k spremembi obrazca na način, da se besedilo ''Zakoniti zastopnik naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel'' spremeni v ''Kontaktna oseba naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel''.

Odgovor:
Naročnik ne bo spremenil obrazca »OBR-Ponudba« v delu, kjer je zahtevana navedba zakonitega zastopnika naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel.

---------------------------------------

Vprašanje:
Ponudnika zanima, ali pravilno razume 3. pogoj pod točko B) Pogoji za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja na način, da mora biti povprečje čistih letnih prihodkov v letih 2015, 2016 in 2017 vsaj 1 mio EUR (torej: čisti letni prihodki za leto 2015 + čisti letni prihodki za leto 2016 + čisti letni prihodki 2017 : 3 leta = vsaj 1 mio EUR)?

Odgovor:
Pozdravljeni,
Zahtevano je, da je povprečje čistih LETNIH prihodkov v letih 2015, 2016 in 2017 vsaj 1 mio EUR. Podatek tako izračunate na naslednji način: čisti letni prihodek v zadnjih treh letih / 3 = vsaj 1 mio EUR.


Datum objave: 14.11.2018   07:57
Vprašanje:
Spoštovani, naročnik je v vsakem nadstropju predvidel kamere in sicer z opisom "Zunanja IP kamera po izbiri investitorja". Prosimo za bolj natančen opis oz.minimalne tehnične zahteve za kamero, saj so kamere kot je navedeno v zelo širokem cenovnem razponu. Hvala

Odgovor:
Vse tehnične podrobnosti z ogledom lokacije namestitev kamer, lahko ponudnik pridobi pri ogledu poslovnih prostorov.
Podajamo pa osnovne tehnične zahteve in smernice za namestitev:
- namestitev na strop ali v vratni okvir
- razdalja snemanja med 0,5 m in 5 m
- optični senzor z vsaj 6 milijonov slikovnih točk, možnost znižanja ločljivosti z vdelano programsko opremo
- fizična zmožnost snemanja s 25 slikami na sekundo pri ločljivosti vsaj 1920×1080 slikovnih točk, možnost znižanja vrednosti z vdelano programsko opremo
- napajanje preko mrežnega vmesnika po standardu IEEE 802.3af (PoE)
- snemanje tako ob dnevni svetlobi kot tudi v odsotnosti zunanjih virov svetlobe v kakovosti, ki omogoča razpoznavo oseb
- možnost zatemnitve/anonimizacije (angl. privacy mask, obscure image area) vsaj dveh ločenih območij slike
- možnost zaznavanja spremembe v sliki (angl. video motion detection) z nastavljivimi parametri občutljivosti in območjem proženja in obveščanjem ob takem dogodku po e-pošti s pripetim zaporedjem slik
- možnost zaznavanja poskusov uničenja ohišja (angl. shock detection) in obveščanja ob takem dogodku po e-pošti s pripetim zaporedjem slik
- podpora različnim urnikom delovanja (npr. sprememba v sliki izven delovnega časa povzroči obveščanje po e-pošti, med delovnim časom ne)
- slike iz vseh kamer (najmanj 3) se morajo zbirati na centralnem strežniku, ki ga ponudi ponudnik, na katerem mora biti zagotovljena ustrezna zmogljivost za hranjenje posnetkov neprekinjenega snemanja treh kamer za obdobje 30 dni
pregledovalnik posnetkov mora imeti možnost tudi navigacije posnetkov po "proženih alarmih/zaznanih veljavnih spremembah slike"
- ponudnik ponudi tudi programsko opremo za predvajanje posnetkov

Datum objave: 14.11.2018   11:15
Vprašanje:
Spoštovani, vezano na odgovor naročnika dne 14.11 ob 7.57, ki se nanaša na tehnične specifikacije kamer, prosimo za pojasnilo na zadnjo 'zahtevo' : ponudnik ponudi tudi programsko opremo za predvajanje posnetkov. Zanima nas ali to programsko opremo vključimo v ceno kamere ali kako si je to naročnik zamislil?

Odgovor:
Da, programsko opremo vključite v ceno kamer(e).

Datum objave: 14.11.2018   11:17
Vprašanje:
Spoštovani!
Naročnik pri zahtevah in pogojih za ugotavljanje sposobnosti v točki B) Pogoji za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja kot 1. pogoj zahteva, da ponudnik kot dokazilo predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali ustrezen BON-2 obrazec.
Ponudnika zanima ali lahko za izpolnjevanje vseh treh ekonomsko finančnih pogojev (pogoj 1, pogoj 2 in pogoj 3) predloži en obrazec S.BON-1/p, ki izkazuje tako neblokiranost računov, bonitetno oceno in povprečne čiste letne prihodke v letih 2015, 2016 in 2017?
Hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Da, ponudnik lahko predloži obrazec S.BON-1/p, iz katerega izhajajo podatki, na podlagi katerih lahko naročnik preveri izpolnjevanje 1., 2. in 3. pogoja za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja.

Datum objave: 14.11.2018   15:09
Vprašanja:
Spoštovani!
Ponudnika zanima ali pravilno razume, da ponudnik pri obrazcu Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika pod točko IV. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence fizičnih oseb mesto, kjer je potrebno vpisati ''Vrsto evidence, iz katere so razvidni podatki o nekaznovanju'', pusti prazno. Gre namreč za pooblastilo naročniku, da sme pridobiti potrebne podatke glede morebitnih pravnomočnih obsodb za kazniva dejanja fizične osebe in torej lahko naročnik sam izpolni, iz katere evidence bo pridobil podatke, ki jih potrebuje.
Vljudno prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Pozdravljeni,
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence fizičnih oseb sta dva različna obrazca. V točki IV. pooblastila je zahtevana navedba evidence, iz katere so razvidni podatki o kaznovanju - za državljane RS in pravne osebe s sedežem v RS je to kazenska evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje. V tej evidenci so razvidni tudi podatki o pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih osebah v Republiki Sloveniji. Ker torej v predmetni evidenci niso vidni podatki o kaznovanju za tuje fizične in pravne osebe v tujini, so ponudniki v teh primerih dolžni navesti kazensko evidenco, v kateri so ti podatki razvidni.


Datum objave: 14.11.2018   15:10
Vprašanje:
Spoštovani
Lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za tri dni....
Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Odgovor:
Pozdravljeni,
določen je primeren rok za oddajo ponudb glede na zahtevnost priprave ponudb in potrebe naročnika, zato ga naročnik ne bo podaljšal.

Datum objave: 16.11.2018   10:01
Vprašanje:
Glede na »II. IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«
1. Točka
- Kaj naročnik smatra kot grelnik vode, grelnik prostora, vodne grelnike itd., torej, točno na katere naprave se nanaša 1. točka
- Kaj pomeni potrdilo o zadovoljivi izvedbi, ali je to enako kot referenca?
- Prosimo za podrobno definicijo informacij o usposobljenosti in izkušnjah osebja kakšne informacije ima naročnik v mislih?
- Za katero osebje gre pri omenjenih informacijah, ali govorimo o zaposlenih monterjih?

Odgovor:
Potrdilo o zadovoljivi izvedbi je po vsebini referenca ponudnik lahko navede en primerljiv projekt, ki ga je pred kratkim izvedel in eno potrjeno referenco (lahko za ta primerljivi projekt), da je bil projekt zadovoljivo izveden. Dodatno mora ponudnik predložiti še informacije o usposobljenosti in izkušnjah osebja, pri čemer morajo biti izkušeni in usposobljeni monterji, trgovci in serviserji. Da izpolnite zahtevo, lahko predložite lastno izjavo, da so vaši monterji, trgovci in serviserji izkušeni in v celoti usposobljeni za vgradnjo in zamenjavo izdelkov, ter da je njihovo usposabljanje zajemalo naslednje elemente:
namestitev, vgradnjo in zacetek obratovanja sistemov ogrevanja;
preskuse varnosti, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo;
prilagoditev opreme in okolju prijaznih nastavitev;
vzdrzevanje in popravila sistemov ogrevanja; tehnike merjenja emisij v zrak;
tehnicna in pravna dokumentacija za sisteme ogrevanja (porocila o preskusih, potrdila, dovoljenja).
Naročnik bo v kratkem odgovoril še na vprašanje, na katere naprave se nanaša 1. zahteva v zvezi z grelniki.

--------------------------------------

Vprašanje
Spoštovani!
Ponudnik poziva naročnika k podaljšanju roka za oddajo ponudb ter roka za postavljanje vprašanj naročniku, in sicer zaradi zahteve po prilaganju številne tehnične dokumentacije in dokazil o skladnosti z Uredbo o Zelenem javnem naročanju, kjer obstaja veliko nejasnosti. Naročnik bo s podaljšanjem roka sledil načelu gospodarnosti in ustrezne porabe javnih sredstev, saj bo omogočil širši krog ponudnikov in na ta način pridobil ekonomsko najugodnejšo in hkrati kvalitetno pripravljeno ponudbo.

Odgovor:
Pozdravljeni,
naročnik je upošteval dejstvo, da morajo ponudniki predložiti določena dokazila in je določil temu primeren rok za oddajo ponudb, zato ga ne bo podaljševal. Na morebitne konkretne nejasnosti nas lahko opozorite preko vprašanj. Izpolnjevanje nekaterih zahtev iz uredbe lahko izkažete z lastno izjavo, da boste pri dobavi blaga izpolnili zahtevo (način dokazovanja je naveden pri vsaki zahtevi posebej).

---------------------------------------
Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za objavo načrtov in projektov obnove na portalu da lahko pripravimo transparentno in konkurenčno ponudbo. Na ogledu je premalo možnosti dodobra preučiti projekt in podati ustrezno ponudbo.

Odgovor:
Pozdravljeni,
če ugotavljate, da na že izvedenem ogledu niste uspeli pridobiti vseh informacij, lahko ogled po predhodnem dogovoru z naročnikom opravite ponovno.

---------------------------------------
Vprašanje:
Pozdravljeni
Ali prav razumemo, da bomo ponudniki po pozivu naročnika predložili dodatna dokazila o izpolnjevanju zahtev iz izjave o skladnosti ponujenega predmeta, kot piše na zadnji strani izjave in nam zdaj ni potrebno nič prilagati?

Odgovor:
Pozdravljeni,
ne. V Navodilih je pri vsakem razlogu za izločitev in pri vsakem pogoju za izkazovanje sposobnosti odstavek »Zahtevano dokazilo«, kjer je navedeno, kakšno dokazilo je potrebno predložiti za izkazovanje posameznega pogoja. Ponudniki morajo ponudbi priložiti tudi vse dokumente, zahtevane v Navodilih v poglavju E) Zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije. V izjavi na zadnji trani obrazca Ponudba je navedeno, da vas lahko naročnik v fazi pregleda ponudb pozove k podaji DODATNIH pojasnil ali dokazil o izpolnjevanju pogojev in zahtev, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

--------------------------------------

Vprašanje:
Zdravo,
v popisu del za stavbno pohištvo (3, 4 in 7 nadstropje) manjkajo količine in enota.

Odgovor:
V kolikor pri posamezni postavki v popisih nista navedeni količina in enota, v predmetnem nadstropju ta postavka ne pride v poštev in se cena za to postavko ne vnaša.

---------------------------------------

Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor:
Shem stavbnega pohištva naročnik ne bo objavljal, temveč se z njimi seznanite v okviru obveznega gleda objekta.

Datum objave: 19.11.2018   11:36
Glede na »II. IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU«
Naročnik odgovarja še na vprašanje, na katere naprave se nanaša 1. zahteva v zvezi z grelniki:

Vprašanje:
Kaj naročnik smatra kot grelnik vode, grelnik prostora, vodne grelnike itd., torej, točno na katere naprave se nanaša 1. točka?

Odgovor:
Pojmi, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju, so definirani v prilogi iste Uredbe in sicer kot : »Priloga 1: Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno«.

Datum objave: 23.11.2018   16:06
Ugotovljena je računska napaka v preglednici za skupni popis vseh del s projektantsko oceno stroškov.

Naročnik bo objavil popravek, v katerem bo podaljšal rok za oddajo ponudb in objavil popravljene popise del.

Datum objave: 26.11.2018   12:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na to, da zahtevate, da ponudnik priloži navodila za vgradnjo in uporabo, prosimo, da potrdite, da je dovolj zgolj izjava, da bomo v primeru, da bomo izbrani izvajalec zahtevano priložili skupaj z opremo oz. materialom, saj prilaganje navodil za montažo7uporabo v fazi oddaje ponudb res nima smisla, sploh glede na dejstvo, da mora vsak material pred vgradnjo potrditi projektant

ODGOVOR

Pozdravljeni,
potrjujemo, da lahko ponudniki izpolnijo zahtevo po predložitvi navodil za vgradnjo in uporabo, določeno za skupino blaga: Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in tistih kombinacij z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje, tudi z izjavo, da bodo navodila za vgradnjo in uporabo predložili ob dobavi blaga.
Datum objave: 26.11.2018   14:39
VPRAŠANJE
Zdravo, ali so v popisih samo odpravljene računske napake ali so spremembe tudi v popisu? V kolikor so spremembe tudi v popisu, vas prosimo, da jih označite z rdečo barvo. Hvala

ODGOVOR

Gre zgolj za tehnične računske težave v povezavi celic v okviru programa Excel.


Datum objave: 27.11.2018   10:56
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik v fazi preverjanja usposobljenost, torej pred pogajanji, ki se nanašajo na ceno, dovolil naknadno prijavo podizvajalca? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

V skladu s prakso Državne revizijske komisije ponudnik po roku za oddajo ponudb ne sme priglasiti dodatnega podizvajaca. Podizvajalce lahko ponudnik nominira pred rokom za oddajo ponudb ali v fazi izvajanja pogodbe.


Datum objave: 27.11.2018   10:57
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva popravilo in zamenjavo izdelka, ki je zajeta v garancijo za najmanj štiri leta (predvidevamo, da se to nanaša na grelnik in hranilnik tople vode). V primeru, da proizvajalec ponujene opreme nudi splošni garancijski rok (tj. 2 leti), ali mora preostali dve leti ponuditi oz. garantirati ponudnik?
Kaj priložimo v tem primeru (zahtevana je tehnična dokumentacija oz. potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I)? Hvala za odgovor


ODGOVOR

Preostali dve leti lahko nudi garancijo proizvajalec ali ponudnik. V primeru, da iz predloženih dokazil ne izhaja garancijska doba 4 let, lahko ponudnik predloži lastno izjavo o garancijski dobi 4 let.


Datum objave: 27.11.2018   10:58
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik v fazi preverjanja usposobljenost, torej pred pogajanji, ki se nanašajo na ceno, dovolil naknadno prijavo podizvajalca?

ODGOVOR
V skladu s prakso Državne revizijske komisije ponudnik po roku za oddajo ponudb ne sme priglasiti dodatnega podizvajaca. Podizvajalce lahko ponudnik nominira pred rokom za oddajo ponudb ali v fazi izvajanja pogodbe.Datum objave: 27.11.2018   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani, v kolikor v ponujenem materialu in opremi parametri iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ne bodo doseženi v celoti, ali je to izločitveni kriterij oz ali bo takšna ponudba označena kot nedopustna. Vezano na diskrecijsko pravico naročnika, prosimo za jasen in nedvoumen odgovor. Hvala lepa.

ODGOVOR
T.i. zeleno javno naročanje na podlagi in v okvirih UreZeJN-2 je obvezno in zahteve, kot so določene obrazcu Izjava o skladnosti z UreZeJN-2, ponudniki morajo izpolnjevati za oddajo dopustne ponudbe. V zvezi z dopolnjevanjem velja določba iz navodil, da lahko naročnik, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.Datum objave: 27.11.2018   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, v določenih postavkah projektirana oprema ne dosega parametrov, določenih z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) - kot npr. svetilka. Glede na to, da zahtevate vpis in priložitev tehnične dokumentacije (katere naknadno ni dopustno dopolnjevati oz. spreminjati) , prosimo naročnika za jasno in nedvoumno navodilo ali upoštevamo projektantski popis ali zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (UreZeJN-2)?

ODGOVOR
Projektirana oprema v popisih ustreza Uredbi o zelenem javnem naročanju, je pa to le primer opreme, ki ponudnika ne zavezuje, da mora ponuditi konkretno to opremo. Ponudnik mora zagotoviti, da je oprema, ki jo on konkretno ponuja, skladna z Uredbo o zelenem javnem naročanju in mora za ponujeno predložiti potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da zadošča uredbi.Datum objave: 27.11.2018   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko namesto tlačnega ponudimo pretočni bojler, ki ustreza vsem ostalim zahtevam v popisu?

ODGOVOR
Po projektu je predviden tlačni bojler.