Dosje javnega naročila 007674/2018
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.360,00 EUR

JN007674/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2018
JN007674/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2019
JN007674/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.03.2019
JN007674/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2019

    JN007674/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@gmail.com
+386 70567011

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282042/Razpisna_dokumentacija_-_5.11.2018_.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5180
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020
Referenčna številka dokumenta: JN 18/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PRILOGA 1: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA STORITEV

1. UVOD
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija Madžarska - Hrvaška (2004-2006) ter Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) v okviru čezmejnega programa (2007-2013). Z vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 pa je obdobje sodelovanja 2014-2020 odprlo še dodatne izzive in priložnosti. Namen Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014-2020 je reševanje skupnih izzivov, ki so prepoznani v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj čezmejnega območja in posledično tudi Evropske unije.

Vizija programa izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh. Vizija bo uresničena preko štirih prednostnih osi in petih specifičnih ciljev programa katerim je namenjenih 55.690.913 (prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 46.114.193 ).

Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih
Specifični cilj 1.1: Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane
Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja
Prednostna os 4: Tehnična pomoč
Specifični cilj 4.1: Zagotoviti učinkovito in nemoteno izvrševanje programa sodelovanja

Programsko območje obsega 17 statističnih regij v Sloveniji in županij na Hrvaškem:
- Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
- Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovška županija.

Več informacij o programu je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/si2/program/o-programu/
V okviru programa sta bila sofinancirana 2 strateška projekta v okviru 1. prednostne osi ter 34 projektov v okviru 2. in 3. prednostne osi. Poleg tega se v okviru 4. prednostne osi izvaja 6 projektov tehnične pomoči.

Več informacij o projektih je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/si2/projekti/odobreni-projekti/#toggle-id-3

2. VSEBINSKI OKVIR

2.1 Pravna podlaga
V skladu z zahtevami navedenimi v 54., 56. in 114. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 je Organ upravljanja dolžan Evropski komisiji predložiti poročilo s povzetkom vrednotenj opravljenimi med programskim obdobjem in glavnimi realizacijami in rezultati programa. Organ upravljanja mora med programskim obdobjem zagotoviti, da se vrednotenja, vključno z vrednotenji za oceno uspešnosti, učinkovitosti in vpliva izvedejo za posamezen program na podlagi načrta vrednotenja, ki ga potrdi Odbor za spremljanje programa. Odbor za spremljanje tudi preuči vsa vrednotenja in jih pošlje Evropski komisiji.

Na 3. seji odbora za spremljanje, avgusta 2016 je bil sprejet »Načrt vrednotenja Programa sodelovanja Interreg...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Organiziranost, usposobljenost in izkušenost vodje projekta60%

Cena – Ponder:
40%
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva so zagotovljena v proračunu SVRK za leti 2018 in 2019, planirana pa v letih 2020, 2021 in 2022 in sicer:
TEHNIČNA POMOČ 1, PP 153156 (62%)
PS INTERREG V-A SI-HR 2014-2020, NRP 1541-15-0036, PP 153157 (38%)

Pogodba se izvaja in financira v okviru Tehnične pomoči 1 Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 20142020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.