Dosje javnega naročila 007678/2018
Naročnik: Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV SVZ HRASTOVEC
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.141,84 EUR

JN007678/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.11.2018
JN007678/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007678/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2019
JN007678/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007678/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Andreja Raduha
zavod@hrastovec.org
+386 27293510
+386 27293566

Internetni naslovi
http://www.hrastovec.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.hrastovec.org

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5199
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV SVZ HRASTOVEC
Referenčna številka dokumenta: 11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV SVZ HRASTOVEC
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 150.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SVZ Hrastovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
2.2.1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ponudnika:

Ponudnik mora imeti pridobljeno licenco izdano in potrjeno s strani Agencije za zavarovalni nadzor RS.

Dokazila:
Ponudnik/ partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.
Fotokopija izdane in potrjene licence.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
2.2.2.Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) je korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih in v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdil bank oz. drugih pooblaščenih institucij ali obrazca BON (potrdila oz. obrazen BON ne smejo biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe) ni imel blokiranega/ih TRR računa/ov.


DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.
- potrdila vseh bank oz. drugih pooblaščenih institucij, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbi in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo potrdil ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti, ali obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo obrazca ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti.III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
2.2.3. Zagotavljanje zahtevane kvalitete

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve iz Navodila naročnika - Zavarovalno tehnična dokumentacija (Priloga 2 )

DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
- Podpisana in potrjena izjava o izpolnjevanju ostalih pogojev ( Obrazec št. 12)
(v fazi preverjanja ponudbe, lahko že ob oddaji ponudbe)


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Naročnik bo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo.

Pogodba se sklene za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Predložitev garancije (menice z menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži Original menične izjave in menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba s tem ponudnikom ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil garancijo za resnost ponudbe.III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28.11.2018 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo, je 8 dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 20.11.2018 do 10.00 ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230
Lenart v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za dodatna pojasnila:

- v vzorcu pogodbe (str.35) je navedeno, da se pogodba sklene za obdobje od 1.10.2019 do 31.12.2021, medtem ko je v sami objavi navedeno, da se sklepa od 1.1.2019 do 31.12.2021

- Plačilni pogoji: v dokumentaciji ( in tudi v vzorcu pogodbe) je navedeno, da se premija plačuje v šestih enakih, zaporednih mesečnih obrokih ( to pri nezgodah ni možno), v zavarovalno tehnični dokumentaciji za nezgodni del pa je navedeno, da se premija plačuje mesečno

- Naročnika pozivamo naj iz tabele bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat izloči tudi nezgodna zavarovanja. Narava teh zavarovanj je takšna, da se škode prijavljajo tudi z nekajletnim zamikom, kar lahko poruši celoten obračun NCB-ja in bi tako naročniku pripadal bonus, do katerega ni upravičen.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
- pogodba se sklene za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2021
- za nezgodno zavarovanje velja določilo iz zavarovalno tehnične dokumentacije - premije se plačuje v mesečnih obrokih.
- določilo glede bonusa na dosežen poslovno tehnični rezultat, ostaja kot je zapisano.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.11.2018   07:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosim za dva odgovora in sicer:

Kritje stroškov najema nadomestnega vozila do dne izplačila zavarovalnine
po tej kombinaciji (najem največ do 30 dni).
Vprašanje: Za katera vozila velja? V razpisu piše za vsa vozila ..(vlačilec/traktor in prikolica???)

Kritje stroškov zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube
avtomobilskih ključev.
Vprašanje: Za katera vozila velja? V razpisu piše za vsa vozila ..(vlačilec/traktor tudi?)

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
1.Kritje stroškov najema nadomestnega vozila velja samo za osebna in tovorna vozila, do skupne mase 3500 kg.
2.Kritje stroškov zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev velja samo za osebna in tovorna vozila, do skupne mase 3500 kg.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.11.2018   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,


obrazec št. 5a: Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (zakonite zastopnike). Ali je mišljeno, da se obrazec izpolni samo za zakonite zastopnike, torej za upravo?


Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.
b) V fazi preverjanja ponudb bodo morali ponudniki na poziv naročnika predložiti naslednjo dokumentacijo, ki je del razpisne dokumentacije (to dokumentacijo lahko ponudniki predložijo že v ponudbi):

Obrazec 5a Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /partnerja/podizvajalca ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.11.2018   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.Kapitalizirane vrednosti rent:
Prosimo, da se namesto določitve fiksne obrestne mere 4,5%, doda določilo, da se uporabljajo tehnične osnove, ki jih zavarovalnice uporabljajo za rentna zavarovanja.

2.Tabela bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat:
V zvezi z vašim odgovorom z dne 19.11.2018 ob 15:15 uri, vas prosimo da iz osnove za izračun bonusa izločite tudi nezgodna zavarovanja, saj se škode lahko prijavijo in izplačajo tudi po preteku zavarovalne pogodbe in izračun bonusa ni realen. Oziroma prosim za pojasnilo kako se bodo izvajali obračuni z upoštevanjem nezgodnega zavarovanja v praksi ?

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
1. Za ugotavljanje kapitalizirane vrednosti rent, ki jih je treba plačevati oškodovancu, in s tem obsega udeležbe zavarovalnice pri plačevanju rent, se uporabljajo tablice umrljivosti in tehnične osnove, ki jih zavarovalnice uporabljajo za rentna zavarovanja.

2. Gledano iz tehničnega in tudi zakonskega vidika se lahko po poteku zavarovalne pogodbe prijavijo in izplačajo škode iz naslova vseh zavarovalnih vrst tako, da v tem primeru nezgodna zavarovanja ne predstavljajo nobeno posebno izjemo. Način in določila za izračuna bonusa na poslovno tehnični rezultat je enak kot že v dveh predhodnih razpisih naročnika in do sedaj takšna oblika v praksi ni predstavljala nobenih ovir pri izračun tega bonusa, zato dikcija ostaja kot je navedena v razpisni dokumentaciji.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnila:

1. V zavarovalno tehnični dokumentaciji je naveden zavarovalni kraj Počitniški kompleks Premantura pri Puli. Nikjer nismo zasledili vrednosti objektov in opreme.
2. Pri zavarovanju odgovornosti je zahtevano kritje za ekološke škode in čiste premoženjske škode. Kakšen podlimit zavarovalne vsote želi zavarovanec za ti dve kritji.


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
1. Podatki za počitniški kompleks Permantura pri Puli (Hrvaška): upravni objekt, centralni objekt, sanitarije in 13 počitniških hišic v velikosti od 18 do 58 m2, v skupni vrednosti 417.700,00 (korekcijski faktor 1,00).
Na lokaciji Trate se dodata še dve (enaki) dvosobni stanovanji, vsaka v izmeri 55 m2 in vrednosti 44.000,00 (korekcijski faktor 1,00).

2. Podlimita za kritje ekoloških škod in čistih premoženjskih škod znašata 40% od zavarovalne vsote za poškodovanje ali uničenje stvari.

Lep pozdrav.