Dosje javnega naročila 007810/2018
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Tehnična podpora, vzdrževanje in nadgrajevanje licenc Oracle za leto 2019 in 2020
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007810/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.11.2018
JN007810/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN007810/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007810/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 218-500428
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Karmen Legvart
karmen.legvart@nek.si
+386 74802463
+386 74921528

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282464/LICENCE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y7qhpxa6
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnična podpora, vzdrževanje in nadgrajevanje licenc Oracle za leto 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: Sklep štev. 136/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tehnična podpora, vzdrževanje in nadgrajevanje licenc Oracle za leto 2019 in 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NE Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnična podpora, vzdrževanje in nadgrajevanje licenc Oracle za leto 2019 in 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2018   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   13:19
VPRAŠANJE
Kot proizvajalec programske opreme Oracle vljudno prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi:

1. Javno naročilo zajema obnovo storitev tehnične podpore ter nakup novih licenc in migracijo licenc s prvim letom storitev tehnične podpore, zato bi bilo potrebno naročilo razdeliti v dva sklopa, tako kot je tudi navedeno v predračunu in v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije, in sicer: 1. Sklop: obnova storitev tehnične podpore za licence Oracle baz in aplikacij za obdobje dveh let; 2. Sklop: Migracija licenc in nakup novih licenc z dvema letoma storitev tehnične podpore. Posledično sta potrebna tudi dva ločena vzorca pogodb za vsak posamezni sklop.

2. V skladu s politiko Oracle korporacije obsega del oz. storitev Oracle tehnične podpore in licenc v naročenem obdobju za čas trajanja pogodbe ni možno zmanjšati, zato prosimo, da se točka 3.5 in posledično vse navedbe v javnem naročilu v zvezi s tem spremenijo

3. Oracle storitve se izvajajo preko spleta in fizična prisotnost ponudnikovih delavcev na lokaciji naročnika ne obstaja, zato prosimo, da to upoštevate v razpisni dokumentaciji (točka 3.6. in vse s tem povezane navedbe v razpisni dokumentaciji)

4. Glede na to, da je v točki 6. navedeno, da se bo naročnik s ponudniki pogajal o vseh pogojih za izvedbo naročila, prosimo za odgovor, ali bo pri pogajanjih možna tudi sprememba teksta pogodbe?

5. Prosimo, da se iz vzorca pogodbe izloči člen 18. Pogodbena kazen.


ODGOVOR

1. Naročnik ne bo spreminjal vsebine razpisne dokumentacije in vztraja na obstoječi vsebini. Obe vrednosti bosta v pogodbi prikazani ločeno, tako kot izhaja iz ponudbenega predračuna.

2. Naročnik spreminja točko 3.5 tako, da sedaj glasi: »Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz tč. 3.2. v obdobju, ki je predmet javnega naročila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predračunu in v nobenem primeru ne zavezuje naročnika. Naročnik si glede na svoje potrebe, možnosti in razpoložljiva finančna sredstva pridržuje pravico naročiti večji obseg del od navedenega (odstopanje v količini po dogovorjeni ceni na enoto).« Posledično se tudi briše tekst iz zadnjega odstavka 2. člena pogodbe in sicer: » - zmanjša obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v času izvajanja pogodbe naročnikove potrebe po storitvah zmanjšale.«

3. Naročnik iz razpisne dokumentacije briše točko 3.6.

4. Če se bo naročnik pogajal s ponudnikom o vsebini, ki jo ureja pogodba, je možna tudi sprememba pogodbe.

5. Naročnik briše iz 18. člena naslednji tekst:

»Druge pogodbene kazni:
NEK bo lahko zahtevala plačilo pogodbene kazni, če izvajalec ne bo upošteval:
- zahtev iz področja varnosti in zdravja (VZD) pri delu ter požarne varnosti (PV). Pogodbena kazen v tem primeru znaša 1.000,00 EUR za kršitev;
- zahtev določb iz varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo). Prvo opozorilo 250,00 EUR, vsako naslednje opozorilo 500,00 EUR;
- oziroma na podlagi evidentiranih kršitev zahtev VZD in PV, ki so zapisane v zahtevku korektivnega programa (ZKP), ponavljajočih se kršitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbišču/delovišču in vpisana v zapisniku koordinacijskega sestanka. Prvo opozorilo 250,00 EUR, vsako naslednje opozorilo 500,00 EUR.
V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naročnika dolžan odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.«Datum objave: 23.11.2018   13:15
VPRAŠANJE
Prosimo spremembo 26.člena osnutka pogodbe in sicer:
Iz člena se izloči prvi odstavek:
- " Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve poštne pošiljke"
in del drugega odstavka:
- "V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, ima izvajalec pravico do plačila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaračunal nov izvajalec."

ODGOVOR
Naročnik se s predlogom strinja.

VPRAŠANJE
Prosimo, da se iz vzorca pogodbe izloči 18. člen v celoti

ODGOVOR
Naročnik se s predlogom strinja.


VPRAŠANJE
Prosimo, da se iz vzorca pogodbe izloči člen 18. - Pogodbena kazen v celoti

ODGOVOR
Naročnik se s predlogom strinja.


VPRAŠANJE
Obveščamo vas, da imamo v zadnjih 3-h letih več uspešno izvedenih istovrstnih naročil, ki presegajo 200.000 EUR (brez ddv), vendar jih zaradi tajnosti podatkov ne moremo vključiti kot referenčni posel v naši ponudbi.
Vprašanje: ali lahko sodelujemo pri oddaji ponudbe z dvema referencama od katerih ena presega vrednost 200.000 EUR (brez ddv) in ena , ki ima vrednost 172.000 EUR (brez ddv), ki pa ju lahko pridobimo.

ODGOVOR
Naročnik znižuje referenci na 150.000,00 EUR letno (brez DDV).