Dosje javnega naročila 007736/2018
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava opreme za RONT - RTP Vrhnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007736/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2018
JN007736/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007736/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
JN007736/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007736/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5259
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava opreme za RONT - RTP Vrhnika
Referenčna številka dokumenta: JN2018/051
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31320000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je dobava SN in sekundarne opreme, po specifikacijah oz. popisu iz Priloge št. 16 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: centralno skladišče naročnika v Črnučah, Cesta 24. junija 1, strojno razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet ponudbe:
- dobava regulacijske ozemljilne dušilke,
- dobava enopolnega 20 kV odklopnika,
- dobava enopolne 20 kV ločilka z ročnim pogonom, pomožnimi kontakti 3M+3D,
- izdelava PID,
- dobava avtomatskega regulatorja resonančne dušilke,
- izdelava PZI,
vse skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji oz. popisom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v poglavju št. 2 in Prilogi št. 16 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   10:00
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2018   14:41
VPRAŠANJI št. 1 in 2
V razpisni dokumentaciji objavljeni na portalu javnih naročil št. JN007736/2018-W01 z dne 8.11.2018 (JN2018_051_dobava_opreme_RONT_RTP_Vrhnika_ZV_2_del.pdf) so navedene naslednje zahteve:

- v točki 1.22 Dostava blaga, je določeno, da se blago dostavi na centralno skladišče naročnika v Črnučah.
- v točki 1.23 Rok plačila, se zahteva dinamika plačevanja tako, da se 90% pogodbene cene obračuna ob dobavi posameznih postavk, 10 % pa ob končnem prevzemu opreme, izvedenih elektromontažnih delih ter zagonu opreme.
- v točki 1.24. Garancija, je zahtevana garancijska doba najmanj 36 mesecev od priklopa v elektroenergetsko omrežje

Z ozirom na dejstvo, da ponudnik nima nobenega vpliva na to, kdaj bo izveden zagon opreme oz. bo oprema priklopljena na elektroenergetsko omrežje, ker je meja dobave centralno skladišče naročnika, predlagamo, da se zahteve iz točke 1.23 in 1.24 spremenijo. Tako bi se spodnja člena glasila:

- 1.23 Rok plačila (obračun dobave):
Obračun se bo vršil po posameznih pozicijah v skladu z dobavami oziroma opravljenem delu. Na osnovi zapisnika o dobavi opreme in prevzemu dokumentacije se določena pozicija plača v celotnem znesku za dobavljeno opremo oziroma prevzeto projektno dokumentacijo.
Ostali deli omenjenega člena ostanejo nespremenjeni.

- 1.24 Garancija:
Garancijska doba za opremo je 36 mesecev od datuma prevzema opreme oziroma podpisanega zapisnika o prevzemu opreme.


ODGOVOR št. 1:
Naročnik spreminja določila tč. 1.23 Rok plačila in 4. čl. OBRAČUN IN PLAČILO ("Vzorec pogodbe") v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; ta se po novem v celoti glasijo:

1.23 Rok plačila

Plačilni rok je 30 (trideset) dni od izstavitve situacije, ki jo ponudnik izstavi najkasneje do 7. koledarskega dne v naslednjem mesecu.

Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Obračun se bo vršil po posameznih pozicijah v skladu z dobavami oziroma opravljenem delu. Na osnovi zapisnika o dobavi opreme in prevzemu dokumentacije se določena pozicija plača v celotnem znesku za dobavljeno opremo oziroma prevzeto projektno dokumentacijo.

Ponudnik nosi odgovornost pravočasne izdaje in odpošiljanja računa za izvedena dela na način, da prispe do naročnika v roku iz prvega odstavka te točke. V primeru zamude ima naročnik ponudniku pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % vrednosti izdanega računa, na katerega se kazen nanaša, za vsak koledarski dan zamude, vendar ne več kot 10 (deset) % te vrednosti.

4. čl. OBRAČUN IN PLAČILO
Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 dni od dneva izstavitve situacije, ki jo prodajalec dostavi kupcu najkasneje do 7. koledarskega dne v naslednjem mesecu. Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Obračun se bo vršil po posameznih pozicijah v skladu z dobavami oziroma opravljenem delu. Na osnovi zapisnika o dobavi opreme in prevzemu dokumentacije se določena pozicija plača v celotnem znesku za dobavljeno opremo oziroma prevzeto projektno dokumentacijo.

Prodajalec je dolžan izstaviti situacijo v 3 (treh) izvodih, ki jo bo kupec poravnal v skladu s plačilnimi pogoji, opredeljenimi v pogodbi. Situacija mora vsebovati specifikacijo cen po posameznih postavkah dobavljene opreme.

Prodajalec nosi odgovornost pravočasne izdaje in odpošiljanja računa za izvedena dela na način, da prispe do naročnika v roku iz prvega odstavka te točke. V primeru zamude ima kupec ponudniku pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % vrednosti izdanega računa, na katerega se kazen nanaša, za vsak koledarski dan zamude vendar ne več kot 10 (deset) % te vrednosti.


ODGOVOR št. 2:
Določil tč. 1.24 Garancija iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik ne bo spremenil.

Naročnik bo spremenjeni strani dokumentacije (ki se nanašata na zgoraj navedena odgovora) v zvezi z oddajo javnega naročila, objavil na spletni strani http://www.elektro-ljubljana.si.