Dosje javnega naročila 007756/2018
Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Blago: Dobava zemeljskega plina za potrebe ogrevanja v TEB
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007756/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007756/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007756/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007756/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
SI
Brestanica
Slovenija
Nataša Jakoš
natasa.jakos@teb.si
+386 74816129

Internetni naslovi
http://www.teb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.teb.si
ESPD: http://www.teb.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5270
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za potrebe ogrevanja v TEB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobavo zemeljskega plina za ogrevanje za potrebe TEB za obdobje dveh (2) let ( 2019 in 2020).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobavo zemeljskega plina za ogrevanje za potrebe TEB za obdobje dveh (2) let ( 2019 in 2020).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 01.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2018   11:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2018   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

a. V točki 4.4. je navedeno, da v kolikor se cene zemeljskega plina tekom veljavnosti pogodbe znižajo, si naročnik pridržuje pravico, da se v skladu z znižanjem cene zemeljskega plina zniža tudi cena za dobavljeni zemeljski plin oz. si naročnik pridržuje pravico odstopiti od pogodbe, v kolikor dobavitelj ne bo pripravljen znižati cene.
Dobavitelj bo ob potrditvi ponudbe, za naročnika zakupil pogodbene količine zemeljskega plina po trenutnih tržnih cenah. Naknadne korekcije cene niso može. Prosimo, da ta člen korigirate. Podobna korekcija je potreba tudi 4. členu pogodbe.
b. Ali so stroški vstopnih kapacitet v slovensko prenosno omrežje vključeni v ceno? V točki 4.4. razpisne dokumentacije je navedeno, da cena ne vključuje stroškov uporabe omrežja/omrežnine, v 2. odstavku 4. člena vzorca pogodbe pa je navedeno, da cena vključuje prenosne zmogljivosti na vstopnih točkah v slovenski prenosni sistem.
c. Točka 6.3. Merilo za izbiro ponudbe. Prosimo vas, da je edino merilo za izbiro ponudbe ponderirana ponudbena cena za leto 2019 in 2020, da je takoj po odpiranju ponudb nedvoumno jasno, kdo je najugodnejši ponudnik, da lahko ta zakupi plin na trgu. Ali se lahko zgodi, da je kot dobavitelj za 2019 izbran drug ponudnik kot za 2020 (v točki 8.2 sta obdobji ločeni). Dodatek za odstopanje od predvidenih/ocenjenih letnih količin odjema ZP opredeljen le v EUR/kWh ne odraža dejanskega tržnega stanja in bi lahko pomenil za dobavitelja neprimerno visoko tveganje.
d. Točka 7.1.: določila točke 7.1. je potrebno obravnavati v okviru 90. člena ZJN-3, saj trenutna določila odstopajo od zakonskih.
e. Pogodbena kazen navedena v 14. členu osnutka pogodbe v višini 10 %, je nesorazmerno visoka.
f. 18. člen osnutka pogodbe: dobavitelj ne more odgovarjati za škodo, ki bi presegala pogodbeno vrednost pri čemer pa je ta škoda lahko le neposredna.
g. 25. člen pogodbe. Prevzemnik se zamenja z dobavitelj ali ponudnik.

Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR

a. Naročnik črta določilo, navedeno v točki 4.4.Navodil ponudnikom; »V kolikor se cene zemeljskega plina tekom veljavnosti pogodbe, sklenjene na podlagi oddaje naročila po tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila znižajo, si naročnik pridržuje pravico, da se v skladu z znižanjem cene zemeljskega plina v soglasju z dobaviteljem zniža tudi cena za dobavljeni zemeljski plin dobavitelja oziroma si naročnik pridržuje pravico odstopiti od pogodbe, v kolikor dobavitelj ne bo pripravljen znižati cene za dobavljen zemeljski plin.«
Prav tako naročnik spreminja 4. člen osnutka pogodbe, tako, da se črta tretji odstavek 4.člena osnutka pogodbe.

b. Cena zemeljskega plina ne vključuje omrežnine oziroma dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskega omrežja, ki jih operater distribucijskega sistema zaračunava uporabnikom sistema oziroma jih uporabniki sistema plačujejo/plačujemo direktno operaterju distribucijskega sistema v obliki omrežnine v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Vsi ostali stroški, ki nastanejo pri prenosu zemeljskega plina in niso vključeni v uporabo distribucijskih omrežij, pa morajo biti vključeni v ceno dobave zemeljskega plina.

c. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je transparentno in nedvoumno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter vključuje ponudbeno ceno za dobavo zemeljskega plina v letu 2019 in 2020 ter dodatek za odstopanje od predvidenih/ocenjenih letnih količin odjema ZP, ki za naročnika, v primeru odstopanj dejanskega odjema ZP od predvidene količine letnega odjema, predstavlja del cene za dobavo zemeljskega plina, zato mora tudi ta del cene biti upoštevan pri izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik bo celotno naročilo oddal enemu dobavitelju.

d. Naročnik določil navedenih v točki 7.1 Navodil ponudnikom ne spreminja.

e. Naročnik 14.člena osnutka pogodbe ne spreminja.

f. Naročnik spreminja zahteve, navedene v osnutku pogodbe, in sicer črta se zadnji stavek prvega odstavka 18. člena in celoten drugi odstavek 18. člena osnutka pogodbe (priloga L dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).

g. V 25.členu pogodbe je napačna navedba. Naročnik se strinja, da se naziv prevzemnik zamenja z dobavitelj.