Dosje javnega naročila 007764/2018
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
ZJN-3: Odprti postopek

JN007764/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2018
JN007764/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2018
JN007764/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2019
JN007764/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007764/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Emil Mlakar
emil.mlakar@loskadolina.si
+386 17050684
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282624/02_RD_POPIS_DEL_TEH._GRAF-GRADNJA_VEČNAM.ŠPORTNE_DVORANE_9.11.18.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5286
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja večnamenske športne dvorane.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja večnamenske športne dvorane.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12.2018. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik je v predhodnem postopku prejel ponudbe, ki so presegale naročnikovo ocenjeno vrednost, kot tudi zagotovljena sredstva, ki so predvidena za izvedbo predmeta javnega naročila.
Naročnik je preveril svoje potrebe in na podlagi bistveno spremenjenih okoliščin, to je spremenjenih tehničnih specifikacij in popisa del, pričel nov postopek javnega naročanja.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
Stari trg pri Ložu
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   15:18
V1:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v točki
4. Ekonomski in finančni položaj, v kateri naročnik od ponudnika zahteva, da
znaša njegov povprečni letni promet za zadnja tri poslovna leta najmanj 9.000.000,00 EUR.
Postavljena zahteva je v popolnem nesorazmerju z vrednostjo predmeta javnega naročila in
izrazito omejuje prosto konkurenco med ponudniki, ki bi oddali ponudbo za izvedbo
predmetnega javnega naročila.
Prav tako je zvišanje višine povprečnega letnega prometa od prejšnjega razpisa za enakovredno delo popolnoma neutemeljeno, saj je bil v prvotnem javnem razpisu zahtevan povprečni letni promet (katerega so skupaj izpolnjevali partnerji v ponudbi) 7.000.000,00 EUR, pri čemer pa se ocenjena vrednost javnega naročila v ponovljenem razpisu ni zvišala, temveč se je celo malenkost znižala!
Glede na ocenjeno vrednost, kot izhaja iz občinskega proračuna, predlagamo, da naročnik
spremeni sporni pogoj na način, da mora ponudnikov povprečni letni promet v zadnjih treh
poslovnih letih znašati najmanj 7.000.000,00 EUR.
Hvala za razumevanje.


O1:
ODGOVOR

Spoštovani, z Vaše strani navedeno ne drži.
Naročnik je v prejšnjem neuspelem postopku, skladno z navedenim v odločitvi o zavrnitvi ponudb št. 430-4/2018-14, z dne 10.09.2018, preveril svoje potrebe ter s strokovno usposobljenimi strokovnjaki tj. projektanti opravil racionalizacijo projekta, pridobil novo, skladno z današnjimi razmerami in cenami na trgu, projektantsko oceno in na podlagi spremenjenih tehničnih specifikacij in popisa del izvedel nov postopek javnega naročanja. Kot razvidno iz 3. točke , I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) višja, zaradi višje projektantske ocenjene vrednosti. Višina zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša 2% od ocenjene vrednosti javnega naročila torej je nižja od odstotka navedenega in priporočenega v četrtem (4) odstavku 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2018   15:29
V2:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).
Hvala za razumevanje.


O2:
ODGOVOR

Spoštovani,
Kot ste navedli v prvem stavku - razumete pravilno.

Kot navedeno in pojasnjeno v odgovoru št. 1 na vprašanje št. 1 je naročnik s strokovno usposobljenimi strokovnjaki tj. projektanti opravil racionalizacijo projekta. Slednji so strokovno pripravili racionaliziran popis del. Z razpisno dokumentacijo objavljeni popis del vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, skladno s predvidenimi racionalizacijami naročnika. Obseg razpisanih del je razviden iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije objavljene na Portalu javnih naročil dne 09.11.2018. Projektna dokumentacija za objekt je izdelana celovito in vsebuje tudi dele, ki so bili v okviru racionalizacije izvzeti (kot na primer: vodovod oz. vodovodni priključek, delno kanalizacija, gostinska tehnologija itd.) iz objavljenega popisa del (objava dne 9.11.2018) in niso oz. ne bodo predmet izvede del izbranega izvajalca in tega razpisa. Projektna dokumentacija pa je izdelana celovito (torej vključuje tudi dele in dela, ki niso premet tega razpisa), zaradi zagotavljanja celovitosti izvedbe celotnega projekta oziroma investicije.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2018   15:30
V3:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje tudi kumulativno s partnerji in podizvajalci?

O3:
ODGOVOR

Spoštovani,
razumete pravilno, upoštevaje navedeno v prvem odstavku 5. točke, II. poglavja POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije in v prvem (1) odstavku 81. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18).

Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2018   15:31
V4:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik na strani 30 razpisne dokumentacije zahteva, da ponudnik izpolnjevanje Pogoja 8 (vodja del in ostali tehnični kader) dokazuje s predložitvijo kopijo obrazca M1, s katerimi bo dokazal, da ima redno zaposlenih, torej za nedoločen čas, vsaj 15 delavcev po zahtevani klasifikaciji. Ponudnik naročnika poziva k umaknitvi zahteve, da mora imeti navedeni kader s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Pomembno je, da bo ponudnik zagotavljal zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, vrsta zaposlitve pa, še posebej v tem primeru, ko je rok izvedbe naročila 18 mesecev, ni relevantna. Ponudnik se lahko obveže zagotavljati ustrezen kader tudi na način, da navede oziroma zagotovi 15 delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, ki pa so pri ponudniku
(ali partnerju ali podizvajalcu) zaposleni za določen čas ali so z njim v pogodbenem razmerju.
Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. Omejitev na pogoj, da mora biti kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas in da mora ponudnik kot dokaz za izpolnjevanje pogoja, da ima vsaj 15 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila,,je nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje zahtevanega pogoja lahko ponudnik izkaže tudi z zagotovitvijo kadra, ki je pri ponudniku zaposlen za določen čas ali pa je z njim v pogodbenem razmerju.
Skladno z zgoraj navedenim ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije v tem delu.
Hvala in lep pozdrav.


O4:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z navedenim in zahtevanim v razpisni dokumentaciji izpolnjevanje predmetnega pogoja dokazuje ponudnik oziroma ponudniki / partnerji v skupni ponudbi skupaj. Glede na trenutne razmere na trgu in upoštevaje stanje glede proste in razpoložljive ustrezne tehnične delovne sile na trgu gradbeništva mora ponudnik (in/ali ponudniki v skupni ponudbi), zagotavljati izpolnjevanje zahtevanega pogoja in razpoložljivost le te za izvedbo razpisanih del. Cilj naročnika je s predmetnim razpisom pridobiti in skleniti pogodbo s strokovno in tehnično usposobljenim izvajalcem gradnje oziroma izvajalcem GOI del, ki ima za nedoločen čas zaposleno ustrezno število tehničnega kadra, kateri bo tudi dejansko na razpolago za izvedbo predmetne in tako zahtevne investicije, skladno s terminskim planom naročnika. Objektivna odgovornost naročnika je, da že v fazi javnega razpisa ustvari pogoje in merila za izbor izvajalca, ki je ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljen izpeljati projekt oz. ustrezno časovno in kvalitetno realizirati investicijo, skladno in upoštevaje načela javnega naročanja. S tem naročnik zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežen cilj svojega delovanja realizacija investicije v javno dobro.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2018   15:32
V5:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k obrazložitvi, zakaj je v ponovljenem javnem naročilu določena višja vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini 90.000,00 EUR. V prvotnem javnem razpisu je bila ob nespremenjeni vrednost predmeta javnega naročila določena nižja vrednost zavarovanja - 71.500,00 EUR.

O5:
ODGOVOR

Spoštovani,
glejte odgovor št. 1 na vprašanje št. 1.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2018   15:33
V1:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika prosimo, da razširi zahtevane klasifikacije zaposlenih delavcev tudi na 3112 (delovodje), 7123 (strojniki), 7411 (električarji), saj so za izvedbo predmetnega javnega naročila, ti profili delavcev zelo pomembni.
Hkrati pozivamo naročnika, da zapiše, da lahko ponudnik ta pogoj izpolnjuje tudi s podizvajalci. Čisto običajna praksa pri izvajanju javnih naročil je, da ponudniki sodelujejo in izvajajo dela s podizvajalci.

O1:
ODGOVOR

Spoštovani,
glejte odgovor št. 4 na vprašanje št. 4.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.11.2018   15:56
V7:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je v javno objavljenem dokumentu 430-4/2018-14, 10.09.2018 objavil "ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB" za javni razpis "GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE" v kateri med ostalim navaja:

***** začetek citata>
"Izračun ocenjene vrednosti št. 430-4/2018-1 z dne 06.06.2018 in sklepa o začetku postopka št.430-4/2018-2 z dne 07.06.20188 ter obsega zagotovljenih sredstev , kot razvidno iz proračunske postavke naročnika št. 18013, NRP ob065-11-0040, ki znašajo 4.563.567,00 z DDV.
< konec citata*****

Torej lahko ugotovimo, da je znašal prvotno ocenjen znesek in znesek zagotovljenih sredstva pri naročniku - po odbitku davka na dodano vrednost i 3.740.629 BREZ DDV.


V tej objavi v tem ponovljenem postopku - naročnik v razpisni dokumentaciji , v poglavju 3. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA / Ocenjena vrednost javnega naročila / navaja:

***** začetek citata>
Ocenjeno vrednost znaša 4.552.000,00 brez DDV
< konec citata*****

Torej ugotavljamo, da po navedbi aktualne razpisne dokumentacije nova ocenjena vrednosti zagotovljenih sredstev -ob upoštevanju 22% DDV - znaša 5.516.840 z DDV. Sklepamo , da je naročnik v tem ponovljenem razpisu ponovno ocenil vrednost investicije in pridobil dodatna sredstva ter povečal znesek zagotovljenih sredstev najmanj za 811.371,30 .

Glede na to, da je zagotovljeno in urejeno financiranje eden od bistvenih pogojev za sodelovanje ponudnikov na javnem naročilu, prosimo, da naročnik nedvoumno potrdi ali ponudnik zgoraj navedena dejstva pravilo razume in je naročnik ocenjeno vrednost in zagotovljena sredstva dejansko povečal za 811.371,30 , tako da znaša ocenjena vrednost 4.552.000,00 brez DDV

Za pojasnilo se zahvaljujemo


O7:
ODGOVOR

Spoštovani,
kot pojasnjeno v odgovoru št. 1 na vprašanje 1, potrjujemo navedeno.
Lep pozdrav.Datum objave: 14.11.2018   10:05
V8:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ob upoštevanju, da je to - aktualno - naročilo in predmet naročila povezan z prejšnjim neuspelim postopkom JN003825/2018-B01 Obvestilo o naročilu in v povezavi z navedenim v odločitvi Naročnika o zavrnitvi ponudb št. 430-4/2018-14, z dne 10.09.2018 ter s tem povezano korespondenco med ponudniki in naročnikom na portalu javnih naročil kot sledi*:
=======================
*Veza: objava na PJN po JN003825/2018, Datum objave: 04.07.2018 14:46
/V13: /VPRAŠANJE /
/Spoštovani!
Ali je ocenjena vrednost enaka zagotovljenim sredstvom naročnika?
Lp /
------------------------------------------------

In naročnikov

/O13: /ODGOVOR /
/Spoštovani,
naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo investicije./
=======================

Postavljamo sledeče vprašanje:

Glede na to, da naročnik v prejšnjem-neuspelem- postopku , ni uspel pridobiti sprejemljivih ponudb in so bile vse ponudbe označene kot nedopustne in s tem nesprejemljive zaradi preseganja zagotovljenih sredstev , prosimo, da ponudnikom potrdi , da ima naročnik zagotovljena sredstva v tem postopku najmanj v višini nove ocenjene vrednosti.

Hvala in lep pozdrav


O8:
ODGOVOR

Spoštovani,
skladno s pojasnilom v odgovoru št. 1 na vprašanje št. 1 ima naročnik zagotovljena sredstva v višini nove projektantske ocenjene vrednosti.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.11.2018   10:55
V9:
VPRAŠANJE
Prosimo vas za obrazce razpisne dokumentacije v Word obliki.

Hvala

O9:
ODGOVOR

Spoštovani,
Obrazci razpisne dokumentacije so v pdf obliki, zaradi zagotavljanja nedotakljivosti in preprečevanja morebitnega spreminjanja vsebine obrazcev in kot taki tudi ostajajo v pdf formatu.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.11.2018   12:56
V10:
VPRAŠANJE
Sprašujemo, ali lahko pogoj redno zaposlenih petnajstih delavcev zagotovimo tudi s podizvajalcem?
Hvala, lp.

O10
ODGOVOR

Spoštovani,
Izpolnjevanje predmetnega pogoja je skladno z navedenim v pogoju 8, 5. točke TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODJA DEL IN OSTALI TEHNIČNI KADER, II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije. Vezano na vaše vprašanje glejte odgovor naročnika številka 4 na vprašanje številka 4.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.11.2018   13:17
V11:
VPRAŠANJE
Lahko načrte objavite v zip datoteki?

O11:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z navedenim v 4 točki OGLED LOKACIJE IZVEDBE DEL IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je
komplet projektna dokumentacija na voljo na spletni strani naročnika https://www.loska-dolina.si/. Prav tako je projektna dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika: Emil MLAKAR, inž. gradb.,
tel.: 01 / 70 50 684, fax: 01 /70 50 680.
e-pošta: obcina@loskadolina.si.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2018   10:30
V13:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V datoteki elektro inštalacij:
IV_ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA-popr-26-10
smo v zavihku: EL. INS. IN OPREMA zasledili napako v seštevku za poglavje E2. Strelovodna inštalacija in ozemljilo
in sicer: seštevek v celici G950 ne zajema zadnje postavke podpoglavja za strelovod (postavka 13, celica G988).

Naročnika prosimo, da popravi računsko napako in ponovno objavi popravljene popise na portalu.

Hvala!

O13:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z 5. točko, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je navedeno:
Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popise v Excel programu. Naročnik opozarja, da so popisi v Excel programu le računski pripomoček ponudniku, in naročnik ne odgovarja za morebitne ne nastavljene, nepravilno nastavljene formule in seštevke.
Le te je ponudnik dolžan preveriti, nastaviti in popraviti oziroma dopolniti.


Lep pozdrav.Datum objave: 27.11.2018   10:16
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Prosim za odpravo računske napake in sicer v popisu A3 strojne instalacije se je v vrstico 392 prikradla vsota poglavji A3.1. in A3 skupaj.

Prosim dopolnite pozicijo v poglavju C. Prezračevanje poz 2 Klimatska naprava KN1 z enoto mere ter količino.

lp,

O15:
ODGOVOR

Spoštovani,
Glejte odgovor št. 13 na vprašanje št. 13.
Lep pozdrav.
Datum objave: 27.11.2018   10:35
V14:
VPRAŠANJE
Naročnik v pogojih razpisne dokumentacije zahteva, da ponudnik izpolnjuje Pogoj 8.4 tako, da ima redno zaposlenih 15 delavcev za nedoločen čas. Naročnikov pogoj je očitno diskriminatoren in pisan na kožo par določenim ponudnikom, ki jim naročnik s takimi pogoji očitno daje prednost, kar pa je v nasprotju z določili ZJN.
Ne vidimo razloga, da bi morali biti delavci pri ponudniku zaposleni za nedoločen čas. Veliko podjetij del delavcev zaposluje projektno, z razlogom, ker skozi sezono ni vedno enaka količina dela in potrebe po kadrih nihajo. Glede na to, da javna naročila zahtevajo najnižjo ceno, si nekateri ponudniki ne morejo privoščiti imeti redno zaposlene kadre za nedoločen čas tudi v delu sezone, ko je zmanjšana količina dela. To pa ne pomeni, da ponudnik, ki del ljudi zaposluje za določen čas, a še vedno redno, ni usposobljen za izvedbo projektov; tudi s to zahtevnostjo, kot je ta.
Zato pozivamo naročnika, da umakne zahteve, da mora imeti navedeni kader s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Torej naj bo dovolj, da ima ponudnik redno zaposlene delavce (za določen ali nedoločen čas).

O14
ODGOVOR


Spoštovani,
Glejte odgovor št. 4 na vprašanje št. 4.

Lep pozdrav.Datum objave: 27.11.2018   10:36
V16:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je na strani 9 navedeno, da znaša ocenjena vrednost javnega naročila 4.552.000,00 EUR brez DDV.
Naročnika pozivamo, da potrdi, da ima zagotovljena sredstva v navedenem znesku, t.j. 4.552.000,00 EUR brez DDV.


O16:
ODGOVOR

Spoštovani,
Glejte odgovor naročnika št. 8 in št. 1 na vprašanje št. 8 in 1.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   10:18
V18:
VPRAŠANJE
Veza Vprašanja in odgovori :
Datum objave: 13.11.2018 15:56 / V-O7:
Datum objave: 14.11.2018 10:05 / V-O8:
Datum objave: 27.11.2018 10:36 / V-O16:

Spoštovani,

Naročnik se v zgoraj navedenih vprašanjih/ odgovorih verižno sklicuje na že posredovane odgovore k vprašanju ponudnika z oznako V1. ?

Katero vprašanje V1 / odgovor O1 ima naročnik pri tem za merodajnega, kot odgovor in pojasnilo na zgoraj navedena vprašanja ponudnikov ?

V nobenem od objavljenih odgovorov O1 ( 12.11.2018 / 15:18 in 12.11.2018 / 15:33 ) ni možno razbrati jasnega odgovora na zelo direktno formulirano vprašanje ponudnika (vprašanje V7).Po pregledu sprememb v tehničnih specifikacijah aktualnega naročila - ponavljamo vprašanje v zvezi novo ocenjeno vrednostjo in zagotovljenimi sredstvi naročnika kot sledi:

Za izhodišče in razumevanje k ponovnem vprašanju za pojasnilo :

(1) - Izvleček iz Odločitve o ne-oddaji naročila po predhodnem neuspelem postopku :

**** začetek citata>
"Izračun ocenjene vrednosti št. 430-4/2018-1 z dne 06.06.2018 in sklepa o začetku postopka št.430-4/2018-2 z dne 07.06.20188 ter obsega zagotovljenih sredstev , kot razvidno iz proračunske postavke naročnika št. 18013, NRP ob065-11-0040, ki znašajo 4.563.567,00 z DDV.
< konec citata*****

(2)

Rebalans proračuna Občine Loški potok ( maj 2018 ) v poglavju III. NRP pod 18059001 Programi športa / ob065-11-0040 Gradnja večnamenske športne dvorane /med ostalim navaja

". V letu 2017 je izdelana je tudi PZI investicijska dokumentacija ter novelacija investicijskega programa, na osnovi katerega je skupna vrednost investicije ocenjena na 4.693.342 EUR. Vrednost investicije se z rebalansom NE SPREMINJA . "

Torej ponudniki lahko razumemo, da ima naročnik investicijsko oceno v veljavnem proračunu občine nespremenjeno in v znesku ob upoštevanju - že izvršene porabe sredstev (pred 2018) v preostali višini 4.563.567,00 z DDV - kot je to naročnik tudi pravilno navedel v svoji odločitvi - saj so zneski v občinskih proračunih VEDNO »Z DDV«.

Glede na to, da je črpanje sredstev neposredno povezano s terminskim planom gradnje, le ta pa je bistven element za oblikovanje pravilne in konkurenčne cene ponudnika, prosimo, da naročnik nedvoumno pojasni ugotovljene razlike v uradnih navedbah glede ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev. Podatek naročnika iz aktualne objave .. »Ocenjeno vrednost znaša 4.552.000,00 brez DDV ..« ne odgovarja stanju , po dostopnih informacijah o načinu in virih financiranja projekta pri Naročniku.

V kolikor je naročnik -od zadnjega sprejetega rebalansa proračuna - na kakršenkoli način zagotovil dodatno financiranje v višini najmanj za 811.371 EUR , prosimo, da zaradi načela transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov v odgovoru navede vir financiranja.

To vprašanje postavljamo s sklicem in opozorilom naročniku na ZPVPJN / 16 člen / (3) alineja.

Lep pozdravo18:
ODGOVOR

Spoštovani,
skladno z že podanimi odgovori in pojasnili v odgovoru št. 1, 2 in 8 naročnik ponovno in dodatno pojasnjuje in sicer kot sledi v nadaljevanju.
Naročnik je v prejšnjem neuspelem postopku, skladno z navedenim v odločitvi o zavrnitvi ponudb št. 430-4/2018-14, z dne 10.09.2018, preveril svoje potrebe ter s strokovno usposobljenimi strokovnjaki tj. projektanti opravil racionalizacijo projekta, pridobil novo, skladno z današnjimi razmerami in cenami na trgu, projektantsko oceno predmetne investicije in na podlagi spremenjenih tehničnih specifikacij in popisa del izvedel nov postopek javnega naročanja.
Naročnik je za izvedbo razpisanih del zagotovil sredstva v višini nove projektantske ocenjene vrednosti kot navedeno v 3. točki, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije v vrednosti 4.552.000,00 brez DDV.
Naročnik bo zagotovil razliko sredstev (razlika od ocenjene vrednost iz predhodnega postopka do nove projektantske ocenjene vrednosti) iz lastnih sredstev oziroma iz naslova pridobljenih nepovratnih sredstev na podlagi prijav naročnika na javne pozive oz. razpise.

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.11.2018   10:20
V19:
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi
ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

O19:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil PGD projektno dokumentacijo, vključno z vsemi sestavnimi deli in pridobljenimi soglasji na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   10:22
V22:
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi
GEODETSKI NAČRT

O22:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z navedenim v 4. točki, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUBE razpisne dokumentacije je komplet PZI projektna dokumentacija, vključno z geodetskim načrtom, objavljena in na voljo potencialnim ponudnikom na spletni strani naročnika https://www.loska-dolina.si/.
Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Prav tako je projektna dokumentacija na voljo na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika: Emil MLAKAR, inž. gradb., tel.: 01 / 70 50 684, fax: 01 /70 50 680, e-pošta: obcina@loskadolina.si.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   10:24
V23:
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi soglasje/projektne pogoje:
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Ljubljana
-Ministrstvo za infrastrukturo in prostor , Direkcija Republike Slovenije za ceste
-JP Komunala Cerknica d.o.o (za vodovod in kanalizacijo ter JR)
-Elektro Ljubljana d.d. , podjetje za distribucijo električne energije d.d.
-Občina Loška Dolina prostor in gospodarske javne službe
-JP Komunala Cerknica d.o.o (SOGLASJE / MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM RAVNANJE Z ODPADKI)

O23:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil PGD projektno dokumentacijo, vključno z vsemi sestavnimi deli in pridobljenimi soglasji (nahajajo se v objavljeni datoteki vodilne mape PGD projektne dokumentacije) na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.
Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   11:17
V26
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da se jasno in nedvoumno opredeli glede spreminjanja popisov del s strani ponudnikov.

Navedbe naročnika v razpisni dokumentaciji si nasprotujejo in sicer:

Na strani 39 je naročnik navedel:
"NAROČNIK JE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI PRILOŽIL POPISE V EXCEL PROGRAMU.
NAROČNIK OPOZARJA, DA SO POPISI V EXCEL PROGRAMU LE RAČUNSKI PRIPOMOČEK
PONUDNIKU, IN NAROČNIK NE ODGOVARJA ZA MOREBITNE NE NASTAVLJENE,
NEPRAVILNO NASTAVLJENE FORMULE IN SEŠTEVKE. LE TE JE PONUDNIK DOLŽAN
PREVERITI, NASTAVITI IN POPRAVITI OZIROMA DOPOLNITI. "

Na strani 40 pa je naročnik navedel:
"Ni dovoljeno kakorkoli spreminjati popisa del"


O26
ODGOVOR

Spoštovani,
Vezano na navedeno v 5. točki, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije naročnik pojasnjuje, da je naročnik k razpisni dokumentaciji priložil popise v Excel programu. Naročnik opozarja, da so popisi v Excel programu računski pripomoček ponudniku, in naročnik ne odgovarja za morebitne ne nastavljene, nepravilno nastavljene formule in seštevke. Le te je ponudnik dolžan preveriti, nastaviti in popraviti oziroma dopolniti.
Naročnik pojasnjuje, da zgoraj navedeno tj. preverbe, nastavitve in popravke oziroma dopolnitve formul v popisu del s strani ponudnika naročnik ne smatra kot nedopusten poseg in/ali spreminjanje popisa del. Saj se naročnik zaveda, da so pri tako obsežnem popisu del novogradnje zahtevnega objekta, kljub vsebinski in količinski kontroli ter kontroli formul s strani projektantov in skrbni preverbi formul s strani naročnika, možne morebitne nenamerne napake v formuli pri posamezni postavki. Zato je naročnik zgoraj navedeno dikcijo tudi navedel tako v razpisni dokumentaciji kot tudi v popisu del.

Vezano na navedbo v 5. točki, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije kjer je navedeno, da ni dovoljeno kakorkoli spreminjati popisa del; ponudba mora biti v celoti podana na originalnih popisih. Enako velja za količine in vrste materialov, navedene v popisih, naročnik v tem odgovoru dodatno pojasnjuje potencialnim ponudnikom, da naročnik ne dovoli vsebinskega (vsebina postavke in merska enota postavke) in količinskega spreminjanja popisa del, torej ni dovoljeno poseganje in spreminjanje opisa oz. vsebine postavk (v popisu del stolpec »opis«), merske enote postavk (v popisu del stolpec »enota ali »E/M«) in količine (v popisu del stolpec »količina«).

Potencialni ponudniki morajo ovrednotiti vsako posamezno postavko popisa del kar pomeni, da morajo podati za vsako postavko popisa del svojo ceno na enoto, ki se glede na podano količino posamezne postavke, skladno s formulo sešteje (označba v popisu del stolpec »SKUPAJ« oz. cena/postavko) v zadnjem stolpcu popisov del.
Vnos podatkov v popis del, kot je navedba cene na enoto, skupni seštevek ( to je seštevek cene na enoto in količine) posamezne postavke na podlagi formul v Excel programu in preverbe pravilnosti teh formul, morebitne nastavitve in popravki oziroma dopolnitve formul s strani ponudnikov naročnik ne smatra kot nedopusten poseg in/ali spreminjanje popisa del.

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   11:22
V28:
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika pozivamo, da nemudoma objavi PGD dokumentacijo saj v splošnih opombah, ki so zavezujoče za ponudnika in pripravo ponudbene cene navaja: "popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami......in ostalimi SESTAVINAMI PGD in PZI projekta.!"
"Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, ....in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta."

"Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo"

Take izjave ponudniki ne moremo dati, če ne razpolagamo z vsemi sestavinami tako PGD jot PZI dokumentacije.

Naročnik mora objaviti PGD dokumentacijo ali pa naj umakne zahtevo oziroma dopolni, da se ponudba izdela na osnovi razpolagajoče projektne dokumentacije v fazi ponudbe. Vsa odstopanja, ki se pokažejo naknadno zaradi novih podatkov v fazi izvedbe, se obračunajo kot spremenjena dela.

O28:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil PGD projektno dokumentacijo, vključno z vsemi sestavnimi deli in pridobljenimi soglasji (nahajajo se v objavljeni datoteki vodilne mape PGD projektne dokumentacije) na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.11.2018   11:25
V32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi STATIČNI IZRAČUN za celotno konstrukcijo (predvsem za leseno konstrukcijo).

Hvala in lep pozdrav!


O32:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil PGD projektno dokumentacijo, vključno z vsemi sestavnimi deli in pridobljenimi soglasji (tudi statični izračun) na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.11.2018   11:26
V30:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da objavi manjkajočo razpisno dokumentacijo in sicer Elaborat gradbene fizike in učinkovite rabe energije ter soglasja in gradbeno dovoljenje.

Hvala in lep pozdravO30:
ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je objavil PGD projektno dokumentacijo, vključno z vsemi sestavnimi deli in pridobljenimi soglasji na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.Datum objave: 29.11.2018   11:29
V31:
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika naprošamo, da preveri količino pri spodaj navedeni postavki oziroma poda več podatkov o dimenzijah (širina) v kolikor je merska enota m1 pravilna.

"Dobava in vgrajevanje finalnega sloja zunanjega tlaka na stopnišče; Betonski tlak , pigmentiran, površinsko obdelan brušen (barvni odtenek veziva, agregat in površinska obdelava po izboru arhitekta), iz vodotesnega, zmrzlinsko in solno odpornega betona z dodatki za kompenzacijo krčenja in PP vlakni za zunanjo uporabo (PM 12-18/20 Special), tlak je dilatiran na 4m, stiki so zaliti s polimerno bitumensko zalivko . V debelini 3,00cm.
Opomba: Pri izvedbi finalnega sloja na izdelano podlagonanesti prajmer oz. polimer cementni pačok (kot npr. Ideal Bond Ideal Work (IT)).
Stopnišče ZU.S.2.
Dodatne informacije:
a.) stopnice širine 260 cm 7 višin , stopnice 16,30/30 cm - 18,20 t.m.
b.) stopnice širine 495 cm 7 višin , stopnice 15/32 cm - 34,65 t.m.
"
m1 23,00

(a) 18,20 m1 + (b) 34,65 m1 = 52,85 m1 in NE 23,00 m1


O31:
ODGOVOR
Spoštovani,
posredujemo odgovor oz. pojasnilo projektanta:

Obdelave stopnic v betonskem tlaku so zajete delno v površinah tlakov in delno v postavki s tekočimi metri.
Dopolnjujemo podatke o stopniščih z betonskim tlakom zaradi nivoja zahtevnejše obdelave:
stopnišče - rob parcele - širina 260 cm , 9x15,6/31,5 cm ,
stopnišče - stranski vhod - širina 260 cm , 7x16,3/30 cm
stopnišče dostop do nivoja dvorane - širina 495 cm , 7x 15/32 cm

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.11.2018   12:00
V35:
VPRAŠANJE
veza: Datum objave: 20.11.2018 13:17
V11:
VPRAŠANJE
Lahko načrte objavite v zip datoteki?

O11:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z navedenim v 4 točki OGLED LOKACIJE IZVEDBE DEL IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je
komplet projektna dokumentacija na voljo na spletni strani naročnika https://www.loska-dolina.si/. Prav tako je projektna dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika: Emil MLAKAR, inž. gradb.,
tel.: 01 / 70 50 684, fax: 01 /70 50 680.
e-pošta: obcina@loskadolina.si.

Lep pozdrav.
----------------------------------

Točno - kje na spletni strani naročnika https://www.loska-dolina.si je na voljo ponudnikom komplet projektna dokumentacija ?

Naročnika opozarjamo, da je v skladu z 61. členom (dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki)
obvezan, da kompletno razpisno dokumentacijo- torej tudi načrte, elaborate , teh. poročila ..itd- ponudnikom objaviti v elektronski obliki. Vpogled pri naročniku - med ostalim tudi - zaradi izključitve obstoja krajevne diskriminacije ponudnikov in posledično ne-enakopravne obravnave ponudnikov - zakon ne predvideva


Vprašanje z dodanim opozorilom naročniku na neskladje v razpisni dokumentaciji oziroma v postopku, je naročniku poslano v smislu ZPVPJN / 6. člen / ( 3) odstavek.

lep pozdrav


O35:
ODGOVOR

Spoštovani,
Kot že pojasnjeno v odgovoru št. 11 na vprašanje št. 11 je skladno z navedenim v 4 točki OGLED LOKACIJE IZVEDBE DEL IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije komplet PZI projektna dokumentacija od dneva objave(tj. od 9.11.2018) javnega naročila, sedaj pa tudi PGD projektna dokumentacija na voljo na spletni strani naročnika https://www.loska-dolina.si/.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenih projektnih dokumentacij:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Prav tako je projektna dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika: Emil MLAKAR, inž. gradb.,
tel.: 01 / 70 50 684, fax: 01 /70 50 680.
e-pošta: obcina@loskadolina.si.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.11.2018   09:36
V12:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA v vrstici 12: A. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ A.: je formula pomnožena s faktorjem 0,85. Zanima nas, zakaj je temu tako?

V vrstici 337 so zmnožene napačne celice: 67 20 Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl (D338*F337). Ali gre za računsko napako?

Hvala.


O12:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z 5. točko, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je navedeno:
Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popise v Excel programu. Naročnik opozarja, da so popisi v Excel programu le računski pripomoček ponudniku, in naročnik ne odgovarja za morebitne ne nastavljene, nepravilno nastavljene formule in seštevke. Le te je ponudnik dolžan preveriti, nastaviti in popraviti oziroma dopolniti.

Vezano na v vašem vprašanju navedeno postavko:
V vrstici 337 so zmnožene napačne celice: 67 20 Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl (D338*F337). Ali gre za računsko napako?

Naročnik podaja pojasnilo, da je formula napačna in se pravilno glasi:
Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl (D337*F337).

Vezano na vaše vprašanje:
V popisu ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA v vrstici 12: A. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ A.: je formula pomnožena s faktorjem 0,85. Zanima nas, zakaj je temu tako?

Projektant pojasnjuje, da je pri vnosu formule je prišlo do napake - faktor je 1 in ne 0,85.

Naročnik opozarja in poziva vse ponudnike, da so skladno z zgoraj navedenim in navedenim Skladno z 5. točko, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije in v popisu del (OBR-1/B), da naročnik ne odgovarja za morebitne ne nastavljene, nepravilno nastavljene formule in seštevke. Le te je ponudnik dolžan preveriti, nastaviti in popraviti oziroma dopolniti.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.11.2018   09:40
V21:
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi

- Elaborat ravnanja z odpadki

- Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

- Varnostni načrt


O21:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z 5. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije za predmetni objekt načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni bil izdelan, upoštevaje določila 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in niti ni bil s strani upravne enote v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja niti zahtevan.

Izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišč naroči izbrani izvajalec del skladno in glede na njegovo ureditev gradbišča in glede na ostale parametre (vrsto mehanizacije, ki jo bo izbrani izvajalec uporabljal pri izvedbi del, delovni čas gradbišča itd) s katerimi razpolaga le izbrani izvajalec in kateri so potrebni za izdelavo meritev in monitoringa predmetnih emisij na gradbišču.

Izdelavo varnostnega načrta naroči izbrani izvajalec razpisanih del, skladno s svojo ureditvijo gradbišča.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.11.2018   11:13
V29:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje vezano na postavko pri ZUNANJI UREDITVI:

"Dobava in vgrajevanje finalnega sloja zunanjega tlaka; Betonski tlak , pigmentiran, površinsko obdelan brušen (barvni odtenek veziva, agregat in površinska obdelava po izboru arhitekta), iz vodotesnega, zmrzlinsko in solno odpornega betona z dodatki za kompenzacijo krčenja in PP vlakni za zunanjo uporabo (PM 12-18/20 Special), tlak je dilatiran na 4m, stiki so zaliti s polimerno bitumensko zalivko . V debelini 3,00cm.
Opomba: Pri izvedbi finalnega sloja na izdelano podlago nanesti prajmer oz. polimer cementni pačok (kot npr. Ideal Bond Ideal Work (IT)).
Stopnišče ZU.S.2. Sestava ZU.T.4. "

1. Ali je finalna obdelava prej opisanega tlaka mišljena kot teraco obdelava ali je to samo brušen beton?
2. Prosimo, da arhitekt natančno določi barvni odtenek veziva, agregat in površinsko obdelavo veziva, saj je to pomembno že v fazi izdelave ponudbe!
3. Glede na to, da je tlak namenjen zunanji uporabi nas zanima, ali je predvidena kakršna koli zaščita??

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav!


O29:
ODGOVOR

Spoštovani podajamo pojasnilo oz. odgovor projektanta:

Dodaten opis : betonski tlak, površinsko obdelan tako, da je viden agregat ( izgled 'terazzo' ) površinska obdelava -brušen , večinski delež bel- portlandski cement , agregat svetlo sive in bele barve granulacije cca 8-12 mm.
Opomba - enaka obdelava in material kot za tlak je predvidena tudi za prefabricirane elemente, ki so del zunanje ureditve.

Opomba - kot je navedeno v projektu je izvajalec dolžan pripraviti vzorce barvnih odtenkov in agregata po dogovoru s projektantom - vzorci bodo potrjeni s strani investitorja in projektanta

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.11.2018   15:02
V38:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kje v katerem sklopu je popis za gostinsko tehnologijo ??

Hvala, lep pozdrav.

O38:
ODGOVOR

Spoštovani.
Posredujemo odgovor projektanta:
Gostinska tehnologija je bila ob racionalizaciji projektna izvzeta iz popisa del. Načrte smo pustili zaradi pozicij priključkov, ki se bodo izvedli.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.11.2018   15:36
V17:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik na strani 30 razpisne dokumentacije zahteva, da ponudnik izpolnjevanje Pogoja 8 (vodja del in ostali tehnični kader) dokazuje s predložitvijo kopijo obrazca M1, s katerimi bo dokazal, da ima redno zaposlenih, torej za nedoločen čas, vsaj 15 delavcev po zahtevani klasifikaciji.
Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v tem delu in sicer na način, da lahko ponudnik zagotovi delavce za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki so pri njem zaposleni za določen čas.
Pomembno je, da bo ponudnik zagotavljal zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, vrsta zaposlitve pa, še posebej v tem primeru, ko je rok izvedbe naročila 18 mesecev, ni relevantna. Ponudnik se lahko obveže zagotavljati ustrezen kader tudi na način, da navede oziroma zagotovi 15 delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, ki pa so pri ponudniku (ali partnerju ali podizvajalcu) zaposleni za določen čas ali so z njim v pogodbenem razmerju.
Omejitev na pogoj, da mora biti kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas in da mora ponudnik kot dokaz za izpolnjevanje pogoja, da ima vsaj 15 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, je nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Izpolnjevanje zahtevanega pogoja lahko ponudnik izkaže tudi z zagotovitvijo kadra, ki je pri ponudniku zaposlen za določen čas ali pa je z njim v pogodbenem razmerju.
Skladno z zgoraj navedenim ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije v tem delu.
Hvala in lep pozdrav.


O17:
ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno s podanim odgovorom št. 4 na vprašanje št. 4 naročnik dodatno pojasnjuje, da predstavlja predmetni pogoj, pri tako zahtevnem objektu, glede na trenutne razmer na trgu gradbeništva, za naročnika zagotovilo o minimalni sposobnosti izvajalca, da lahko zagotavlja prisotnost zahtevane delovne sile in s tem tudi dejansko vpliva na izvedbo del ter da ni odvisen od razpoložljivosti, v tem trenutku močno prezasedene in ne razpoložljive, delovne sile na trgu delovne sile.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.12.2018   12:24
V20:
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi GRADBENO DOVOLJENJE

O20:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil gradbeno dovoljenje na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo do objavljenega gradbenega dovoljenja:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.Datum objave: 03.12.2018   12:27
V27:
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 43 navaja:

"Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in
podaljšanje roka izvedbe.

Ponudbena cena obsega izvedbo vseh razpisanih del tako, da:
c) bodo dela izvedena skladno popisom del ter pogoji, ki sledijo iz gradbenega dovoljena, ..."

Naročnik naj NUJNO IN NEMUDOMA objavi GRADBENO DOVOLJENJE vključno s projektnimi pogoji/soglasji ali pa umakne zahtevo iz razpisne dokumentacije.

O27:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je objavil PGD in PZI projektno dokumentacijo, vključno s soglasji in gradbeno dovoljenje na svoji spletni strani https://www.loska-dolina.si.

Naročnik objavlja direktno povezavo:
https://www.loska-dolina.si/novice/razpisi/2018110911473008/

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   14:32
V42
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijoda tehnične dokumentacije v fazi priprave ponudbe ni potrebno prilagati, ampak jo priloži le izbran ponudnik?

O42:
ODGOVOR

Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ni navedena zahteva po predložitvi tehnične dokumentacije (do roka za oddajo ponudb) v ponudbeni dokumentaciji potencialnih ponudnikov.
Skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji je navedeno, da je zaželeno, da ponudniki dokazilo/a o izpolnjevanju pogojev predložijo že v ponudbeno dokumentacijo (do roka za oddajo ponudb) ni pa obvezno.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   14:38
V41:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo Vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, ker je priprava ponudbe obsežna in da lahko mirno pregledamo vse Vaše odgovore.

Prosimo Vas za razumevanje.

V naprej hvala in lep pozdrav.

O41:
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   14:39
V40:
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi velikega obsega del, naročnika pozivamo da za teden dni podaljša rok za oddajo.

Lep pozdrav.

O40:
ODGOVOR


Spoštovani,
naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.12.2018   14:57
V39:
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni Pogoj 8.4 razpisne dokumentacije tako, da lahko ponudniki zagotavljajo 15 redno zaposlenih delavcev tudi tako, da so le ti zaposleni za določen čas. Pogoj, ki ga je postavil naročnik je popolnoma neutemeljen in diskriminira ostale ponudnike, ki sicer imajo redno zaposlene delavce, a za določen čas. Naročnik si bo s spremembo tega pogoja zagotovil več konkurenčnih ponudb.

Hkrati pozivamo naročnika tudi k spremembi pogoja, da lahko ponudnik pogoj kadra (15 redno zaposlenih delavcev) zagotovi tudi s podizvajalci in ne le s partnerji.O39:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika zahtevo v 4. točki POGOJA 8 TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODJA DEL IN OSTALI TEHNIČNI KADER, II. poglavja POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije vezano na ostali tehnični kader, kot citirano v nadaljevanju:

4. ponudnik mora imeti redno zaposlenih, to je za nedoločen čas, vsaj petnajst (15) delavcev, ki po standardni klasifikaciji poklicev 2008 (SKP-08) sodijo pod naslednjo kodo:
- 711 - Gradbinci/gradbinke ipd.,
in/ali
- 8342 - Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd.,
in/ali
- 931 - Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   15:18

V37:
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
v popisu prezračevanja ni navedena enota mere ter količina za prezračevalno napravo KN 1(poz 2).
Ker tega dela popisa ne smemo popravljati prosim za korekcijo popisov.

lp,

O37:
ODGOVOR

Spoštovani.
V popisu del VI_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-popr. objavljenem dne 09.11.2018 je v zavihku C. prezračevanje za postavko št. 2 (klimatska naprava KN1) je manjkajoča enota in količina kpl 1.

Prav tako podajamo pojasnilo VEZA VPRAŠANJE ŠT. 15 in VPRAŠANJE ŠT. 37:
V popisu del VI_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-popr. objavljenem dne 09.11.2018, da se je zavihku A3_Toplotna črpalka v vrstici 392 prikradla nepravilna formula =SUM(F8:F391) vsota poglavji A3.1. in A3 skupaj.

Naročnik bo predmetne napake v popisu del STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA popr. odpravil.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije, vključno s popravkom popisa del VI_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-popr..

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   15:21

V36:
VPRAŠANJE
Zaradi obsega ponudbe, naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo.
Lp.

O36:
ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   15:43
V34:
VPRAŠANJE
veza: Datum objave: 14.11.2018 10:05
V8:...

in

O8:...

ODGOVOR

Spoštovani,
skladno s pojasnilom v odgovoru št. 1 na vprašanje št. 1 ima naročnik zagotovljena sredstva v višini nove projektantske ocenjene vrednosti.

Lep pozdrav.
---------------------------------------

Dodatno vprašanje.

Torej je bila STARA projektantska vrednost - enaka zagotovljenim sredstvom - tista , zaradi katere je naročnik zavrnil vse ponudbe v prejšnjem neuspelem postopku znašala 4.563.567,00 z DDV (3.740.629 brez DDV)

in

je NOVA projektantska vrednost - enaka zagotovljenim sredstvom - tv tem postopku znašal 4.552.567,00 brez DDV

in to pomeni, da je naročnik zagotovil dodatna sredstva za financiranje najmanj v višini 811.938 ?

dejstvo, da:
- je projektant naročnika zmanjšal obseg in količine nekaterih postavk (sklopov) v popisih ,
- projektant ob takšni racionalizaciji ni spreminjal projekta ( načrta) dvorane in je povečal ocenjeno vrednost ,
- je naročnik posledično povečal obseg zagotovljenih sredstev

in ob upoštevanju naročnikove navedbe iz razpisne dokumentacije (stran 13 )

"9. PRAVICE NAROČNIKA
Naročnik izrecno opozarja ponudnike in si pridržuje pravico: (i) ne izvesti javno naročilo in/ali (ii) določiti manjši obseg del od razpisanega oz. izvajati dela v več fazah, glede na razpoložljiva finančna sredstva, brez dodatnih obveznosti za naročnika in brez kakršnega koli nadomestila in obveznosti do ponudnikov. Posledično naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo zaradi ne izvedbe javnega naročila in/ali zmanjšanja obsega del izvajalca. Izvajalec ni upravičen do kakršnihkoli odškodninskih ali vrednostnih zahtevkov iz naslova ne izvedbe javnega naročila in/ali izvedbe v manjšem obsegu del od razpisanega in/ali izvedbe v več fazah in naročnik, zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli obveznosti in/ali morebitnih povečanj, zaradi spremembe količin, ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Izvajalec se odpoveduje pravici uveljavljanja spremembe cen zaradi spremenjenih okoliščin."

očitno obstaja velika verjetnost tako imenovane "FAZNE" gradnje ali celo "NE-GRADNJE" glede na "ZAGOTOVLJENA" finančna sredstva...

Spoštovani Naročnik.

takšne "igrice", da se poskuša malo manj informirane ponudnike izigrati s predlogom sklenitve pogodbe po fiksnih cen na/ enoto mere " na zamik del - izven pogodbenega terminskega plana- in jim ob tem - istim- odvzeti vse pravice, ki jim pripadajo po zakonu o obligacijah... to pa ne gre tako.

Zahtevamo popoln izbris zapisa 9. PRAVICE NAROČNIKA iz razpisne dokumentacije na strani 13, saj ta zapis niso "PRAVICE NAROČNIKA" ampak "ODVZEM PRAVIC PONUDNIKOM".

V slučaju neupoštevanja bo o navedem odločala pristojna inštitucija za pravno varstvo ponudnikov.

To opozorilo ugovor je naročniku poslano tudi formalno, v smislu ZPVPJN / 6. člen / ( 3) odstavek.

l.p.

O34:
ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika v vprašanju št. 34 izpostavljeni sporni zapis 9. točke, poglavja I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:
ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.12.2018   15:54

V33:
VPRAŠANJE
Veza: Datum objave: 26.11.2018 10:30
V13: .
in
.odgovor Naročnika
O13:
ODGOVOR
Spoštovani,
Skladno z 5. točko, III. poglavja IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije je navedeno:
Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popise v Excel programu. Naročnik opozarja, da so popisi v Excel programu le računski pripomoček ponudniku, in naročnik ne odgovarja za morebitne ne nastavljene, nepravilno nastavljene formule in seštevke.
Le te je ponudnik dolžan preveriti, nastaviti in popraviti oziroma dopolniti.

Lep pozdrav.
----------------------------------

Z vsem spoštovanjem .... odgovorni osebi za pripravo razpisa pri naročniku,

Omenjen zapis v razpisni dokumentaciji:

"NAROČNIK JE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI PRILOŽIL POPISE V EXCEL PROGRAMU. NAROČNIK OPOZARJA, DA SO POPISI V EXCEL PROGRAMU LE RAČUNSKI PRIPOMOČEK PONUDNIKU, IN NAROČNIK NE ODGOVARJA ZA MOREBITNE NE NASTAVLJENE, NEPRAVILNO NASTAVLJENE FORMULE IN SEŠTEVKE. LE TE JE PONUDNIK DOLŽAN PREVERITI, NASTAVITI IN POPRAVITI OZIROMA DOPOLNITI."

je zelo huda kršitev zakona o javnem naročanju in nedovoljen prenos obveznosti naročnika na ponudnika.

(1.)
Popisi v EXCEL-u niso nikakršen "RAČUNSKI PRIPOMOČEK" ampak so prav tako kot popisi v "pdf. formatu" in predstavljajo -skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ( načrti , elaborati , poročili .. ) t.i. "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE " naročila, katere določa in za njih izključno odgovarja NAROČNIK in NE PONUDNIK. V kolikor je naročnik popisom v EXCEL-u dodaja tudi popise v drugih oblikah (formatih) MORAJO biti vsi identični.

(2. )
Zakon zahteva da, naročnik MORA objaviti VSO dokumentacijo v elektronski obliki in v CELOTI ODGOVARJA za njeno pravilnost in točnost. Pravilnost , skladnost in natančnost izdelanih popisov del je zakonska obveza PROJEKTANTA in NE ponudnika GOI del. Naročnik po zakonu NE SME in NE MORE prenašati projektantske odgovornosti na izvajalca in ne sme od ponudnikov-izvajalcev zahtevati, da presojajo pravilnost in skladnost pri projektantu pripravljene dokumentacije. To velja tudi za vse izračune in numerične operacije ki, jih je (bil ) po posebni pogodbi opraviti za naročnika izbran projektant.

(3.)
V 89. členu veljavnega ZJN-3 ad ( 7 ) je med ostalim jasno in nedvoumno navedeno :

».. sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. . Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.«

Zahtevamo, da grajan zapis v razpisni dokumentaciji na 39.strani ( III. / 5 / zadnji odstavek) Naročnik nemudoma črta iz razpisne dokumentacije, in popravi razpisno dokumentacijo tako, da bo le ta - in nadaljevanje postopka pri naročniku zakonito.

To opozorilo ugovor je naročniku poslan tudi formalno in s sklicem na ZPVPJN / 6. člen / ( 3) odstavek.

l.p.


O33:
ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika v vprašanju št. 33 izpostavljeni sporni zapis 5. točke, poglavja III. IZDELAVA PONUDBE, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije in v popisu del.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije, vključno s popravkom popisa del (vezano na umik predmetnega spornega zapisa in ostale popravke popisa del vezane na izpostavljene neskladnosti v popisu del izpostavljene s strani potencialnih ponudnikov v obliki vprašanj prejetih na Portalu javnih naročil).

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.12.2018   16:05
V25:
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Ali v priloženi poziciji ponudimo tudi inox korito?

13 Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 15 in sifonskega odtoka DN50 z rešetko iz nerjavnega jekla za korito za pranje nog, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
armatura:
kot npr. proizvod: ARMAL
ali enakovredno
Hidra kos 8,00
lp,

O25:
ODGOVOR

Spoštovani, podajamo pojasnilo oziroma odgovor projektanta:

Popis je v predmetni postavki popravljen in dopolnjen z vrsto tipa in sicer kot sledi:

13 Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 15 in odtoka DN50 z rešetko iz nerjavnega jekla za korito za pranje nog, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
armatura:
kot npr. proizvod: HansGrohe Focus 31825000, enoročna stenska kuhinjska armatura izliv 200mm
ali enakovredno kos 8,00
tlani horizontalni odtok 100x100mm
kot npr. proizvod: GEBERIT kos 8,00

Vezano na vaše vprašanje: Ali v priloženi poziciji ponudimo tudi inox korito?

Podajamo pojasnilo oziroma odgovor projektanta:
Izdelava korita je predvidena iz WEDI plošč s keramično oblogo - inox korita ni potrebno ponuditi.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije, vključno s popravkom popisa del (tudi vsebinski popravek predmetne postavke - VI_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-popr.).

Lep pozdrav.
Datum objave: 04.12.2018   16:09
V24
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Prosim navedite tip kot na primer inox korita ter ševilo potrebnih korit in armatur.


11 Dobava in montaža inox korita, pravokotno z odcejalnikom, dim. 850/450 za vgradnjo v pult globine 60cm ( ultrapas na iverki), s stoječo enoročno mešalno baterijo s komolčnim odpiranjem (razen pri dveh koritih v čajni kuhinji) na koritu, za omarico širine 50cm skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu kotnim regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom s priključkom za pomivalni stroj DN15 kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
kpl 1,00

lp,


O24:
ODGOVOR

Spoštovani, podajamo pojasnilo oziroma odgovor projektanta:
Popis je v predmetni postavki popravljen in dopolnjen z vrsto tipa in sicer kot sledi:

11 Dobava in montaža inox korita, pravokotno z odcejalnikom, dim. 870/450 za vgradnjo v pult globine 210mm kot naprimer Apell Linear LN861IRBC
s stoječo enoročno mešalno baterijo kot naprimer Unitas Fresh F41 s odpiranjem na koritu, z skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo , sifonom, kotnim regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom s priključkom za pomivalni stroj DN15 kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
kpl 1,00

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb in sicer:

ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10.01.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.01.2019 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil pod predmetno objavo (JN007764/2018-B01 - GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, datum objave: 09.11.2018) objavil obrazec »popravek« in popravek razpisne dokumentacije, vključno s popravkom popisa del (tudi vsebinski popravek predmetne postavke - VI_STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-popr.).

Lep pozdrav.Datum objave: 10.12.2018   10:49
V43:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V EL. INS in OPREMA , postavka 67 20 Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl, je še vedno napaka v formuli (D338*F337).
V strojnih inst. A3 Toplotna črpalka je napaka v skupnem seštevku. Vrstica 120 (Skupaj A.3. Toplotna črpalka:) znesek ni prištet skupnemu seštevku.

LP!O43:
ODGOVOR

Spoštovani,
Vezano na vaše vprašanje:
- V EL. INS in OPREMA , postavka 67 20 Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl, je še vedno napaka v formuli (D338*F337).
Z vaše strani izpostavljeno drži.
Naročnik podaja pojasnilo, da je v formuli v popisu del IV_ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA-popr-5.12.18 napaka in se formula pravilno glasi:

Postavka 67 20 Polaganje in dobava grelenga kabla 1,00 kpl, (D337*F337).

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da v popisu del IV_ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA-popr-5.12.18, za postavko 67 20, popravijo formulo kot zgoraj navedeno in pojasnjeno.
Skladno s prvim (1) odstavkom 67. člena ZJN-3, ko naročnik posreduje informacije v obliki odgovora/ov na prejeto/a vprašanje/a na Portalu javnih naročil gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, v katerem odpravlja morebitna neskladja in/ali napake (tudi v popisu del, kot na primer napake v formulah popisa del, merskih enotah in/ali količinah), pojasnjuje in podaja informacije in/ali natančna navodila glede razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov. S tem vsak izdan dodatek s strani naročnika postane del razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Vezano na vašo drugo trditev:
V strojnih inst. A3 Toplotna črpalka je napaka v skupnem seštevku. Vrstica 120 (Skupaj A.3. Toplotna črpalka:) znesek ni prištet skupnemu seštevku.
Z vaše strani navedeno ne drži.
Skladno s skupno rekapitulacijo v popisu del VI_STROJNE INST. IN OPREMA-popr-5.12.18 in kot razvidno iz le te, v zavihku A3_Toplotna črpalka se seštevek »Skupaj A.3. Toplotna črpalka« vrstica 120, stolpec F ne sešteva skupaj z »Skupaj Toplotna črpalka A 3.1. za napajanje klimatskih naprav:«- vrstica 393 , stolpec F. Temveč se skupna vrednost »Skupaj A.3. Toplotna črpalka« (vrstica 120, stolpec F), kot razvidno iz povezave v glavni rekapitulaciji strojnih inštalacij in opreme, prenese oziroma vnese v glavno rekapitulacijo pod A. Ogrevanje, A.3. Toplotna črpalka. Prav tako se skupna vrednost »Skupaj Toplotna črpalka A 3.1. za napajanje klimatskih naprav:«, kot razvidno iz povezave v glavni rekapitulaciji strojnih inštalacij in opreme, prenese oziroma vnese v glavno rekapitulacijo pod A. Ogrevanje, A.3.1 Toplotna črpalka za napajanje klimatskih naprav.
V glavni rekapitulaciji se pod točko A. Ogrevanje skupaj seštevajo posamezni segmenti popisa del vezani na ogrevanje in kot razvidno iz glavne rekapitulacije in navedenega spodaj:
A. Ogrevanje
A.1. Ogrevanje objekta
A.2. Toplotna postaja
A.3. Toplotna črpalka
A.3.1 Toplotna črpalka za napajanje klimatskih naprav

Lep pozdrav.Datum objave: 10.12.2018   10:50
V44:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali ESPD ostaja enak? Ali imate namen objaviti novega?


O44:
ODGOVOR
Spoštovani,
Obrazec ESPD ostaja enak kot objavljen z obvestilom o naročilu na Portalu javnih naročil dne 09.11.2018.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.12.2018   15:35
V45:
VPRAŠANJE
Veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ostaja enaka?

O45:
ODGOVOR

Spoštovani,
da in skladno z navedenim v, dne 5.12.2018, objavljenem popravku razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil to je z veljavnostjo najmanj do 10.05.2019.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.12.2018   14:02
V46:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del in shemah stavbnega pohištva, katera se vgradijo na zunanji ovoj objekta, je zahtevano toplotna prevodnost " Ug = 0,4 W/m2K, Psi=0.033W/mK, Uw = 0.79 W/m2K, sestave kot npr. ESG 6 Coll Lite SKN 154 II-16Kr-ESG 6 One-16Kr-66.2, prozorno / nevtralno. ".
Gre za stekla NAJVIŠJEGA cenovnega razreda, katera bistveno presegata zahtevo iz gradbene fizike Uw=1,2W/m2K in splošnih opomb iz spremnega teksta III.ALU IN STEKLARSKA DELA - " trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U 0,9 W/m2K ".

Naročnika pozivamo, da potrdi, da stekla s prevodnostju Ug=0,7W/m2K ustrezajo razpisnim pogojem.


O46:
ODGOVOR

Spoštovani,
Posredujemo odgovor projektanta na vaše tehnično vprašanje:
V uvodnih opombah projekta v poglavju ' Stavbni ovoj in energetska učinkovitost' je navedeno glede stavbnega pohištva:

'Izvajalec je dolžan pri izvedbi upoštevati vse navedene parametre izhajajoče iz projektne dokumentacije in pogojev EKO sklada ter zagotoviti vse potrebne dokumente o vgrajenih materialih in opremi ter preizkuse vezane na izpolnjevanje pogojev EKO sklada.

Vsi elementi stavbnega pohištva , toplotnega ovoja stavbe in strojnih inštalacij v projektni dokumentaciji izpolnjujejo izdelani izračun energijske učinkovitosti po metodi PHPP in upoštevajo naslednje pogoje:

Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.'

Naročnik ne bo v fazi razpisa potrjeval drugačnih podatkov le o vrednostih Ug stekla , ki so le del celotnega izračuna za stavbno pohištvo.

Ponudnik mora zagotoviti pri stavbnem pohištvu v razpisni dokumentaciji navedene parametre tako da okna kot celota dosegajo predpisane vrednosti . V primeru sprememb tehničnih lastnosti navedenih v projektni dokumentaciji morajo biti spremembe pred potrditvijo preverjene v izdelanem izračunu po metodi PHPP .

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.12.2018   14:13
V47:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo S.BON -P/1 z datumom 25.10.2018. Pri prijavi naj ne bi bil starejši od 60 dni, vendar se zahtevani podatki po tem datumu niso spremenili, razen prejemki in izdatki na račune. Ekonomski in finančni položaj za posamezna zahtevana leta so razvidni ter bonitetna ocena. Ali je obrazec primeren za oddajo?

Hvala za odgovor

O47:
ODGOVOR

Spoštovani,
upoštevaje načelo enakopravne obravnave ponudnikov Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 ) in predmetne razpisne pogoje, v kolikor ste se odločili priložiti dokazilo o bonitetni oceni do roka za oddajo ponudb, saj je predložitev dokazil do roka za oddajo ponudb zaželena, ni pa obvezna, ga predložite, skladno in upoštevaje navedene zahteve v pogoju številka 7, 4. točke EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, poglavja II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE popravka razpisne dokumentacije. Kar pomeni, da dokazilo glede bonitetne ocene ne sme biti starejše od 60 dni od roka za prejem ponudb, skladno z objavljenim popravkom razpisne dokumentacije.

Lep pozdravDatum objave: 20.12.2018   15:46
V48
VPRAŠANJE
Spoštovani

V datoteki 0_GLAVNA-REKAPITULACIJA-popr.-5.12.18 so s strani naročnika nastavljene formule, ki se sklicujejo na Q:\OBJEKTI\OBČINA LOŠKA DOLINA\28_JNVV - VŠD - ponovitev razpisa_nov. 18\02_RD+POPIS DEL+TEH.+GRAF\[I_GO DELA-VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA-popr-26-10.xls]REKAPITULACIJA GO'!$G$35 ipd. zato se datoteka ne izpolni samodejno, saj se sklicuje (predvidevamo) na mapo naročnika.

Ali lahko ponudniki sami popravimo formule, ki se bodo sklicevale na ustrezne datoteke in bo v primeru morebitnih računskih napak naročnik le te odpravil s prehodnim soglasjem ponudnikov?

Hvala

O48
ODGOVOR

Spoštovani,
da, skladno z objavljenim popravkom razpisne dokumentacije, naročnik pojasnjuje, da ponudniki lahko v popisu del formule preverijo, nastavijo, popravijo oziroma dopolnijo. Ponudniki v popisu del ne smejo spreminjati vsebine (opisa, materialov itd.) postavk, merske enote in količine, navedene v popisu del.
Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popis del v Excel programu. Popis del je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj je prav v tem dokumentu predstavljen ponujen predmet javnega naročila (z opisi in tehničnimi specifikacijami), vsebuje pa tudi cene za vse proizvode in storitve, ki sestavljajo javno naročilo. Ponudniki naj bodo še posebej natančni in skrbni pri izpolnitvi popisa del oziroma pri pripravi ponudbe v tem segmentu ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav.