Dosje javnega naročila 007766/2018
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
Storitve: »Zavarovalniške storitve«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 203.119,79 EUR

JN007766/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.11.2018
JN007766/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007766/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2019
JN007766/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007766/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Branka Zupan
branka.zupan@jkp-zalec.si
+386 37136000

Internetni naslovi
http://www.jkp-zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/282667/JKP_ŽALEC_ZAVAROVANJE_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5287
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Zavarovalniške storitve«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Zavarovalniške storitve«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Zavarovalniške storitve«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   08:40
VPRAŠANJE
Pod točko B.3 Tehnična in strokovna sposobnost navajate za dokazilo za točke 1-6 ESPD obrazec. ESPD ne vsebuje zahtev iz navedenih točk, tako, da prosimo za pojasnilo in morebitne popravke.

ODGOVOR
Glede pogojev za sodelovanje naročnik zahteva bodisi eno izjasnitev za vse pogoje bodisi izjasnitve za vsak pogoj posebej.
Glede na namen Oddelka , se ta oddelek in ostali oddelki (A, B, C in D) Dela IV med seboj izključujejo. Če naročnik v Oddelku obkljuka okence pred izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev za sodelovanje, s tem omogoči gospodarskim subjektom, da se glede vseh pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo pri oddaji javnega naročila in so navedeni v razpisni dokumentaciji, izjasnijo z eno samo izjavo tisto umeščeno v Oddelek . Tako je tudi storil naročnik, saj je odkljukal to okence v EPSD DEL IV: Pogoji za sodelovanje
Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje. Ponudnik odkljuka okence , če izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Če tega okenca ne naročnik ne bi obkljukal, pa se morajo gospodarski subjekti glede vsakega pogoja za sodelovanje, ki se uporablja pri oddaji javnega naročila, izjasniti posebej, in sicer v oddelku A, B, C oziroma D. V skladu z navedenim naročnik bodisi označi izjavo v Oddelku bodisi označi posamezne relevantne pogoje za sodelovanje v oddelkih A, B, C in D. Ampak tako ni v našem primeru.


Datum objave: 20.11.2018   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v dokumentu "JKP ZALEC obrazci zavarovanje_ EPC" prosimo, da se črta točka 2. Podatki o gospodarskem subjektu. Utemeljujemo: navedeni podatki bodo predloženi že v ESPD obrazcu.

ODGOVOR

Naročnik ne bo črtal podatkov o gospodarskem subjektu, saj je to ponudben obrazec gospodarskega subjekta in na ponudbenih obrazcih morajo biti navedeni podatki o gospodarskem subjektu.
ESPD obrazec je obrazec, ki nadomešča različne izjave glede usposobljenosti ponudnika, ki smo jih naročniki uporabljali v preteklosti. ESPD se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list ES; št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3, hkrati pa zagotavlja informacije, ki jih za preverjanje usposobljenosti gospodarskega subjekta potrebuje in zahteva naročnik.


Datum objave: 20.11.2018   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentu "JKP ZALEC obrazci zavarovanje_ EPC" je pod izjavami navedena točka:
- " smo seznanjeni s tem, da naročnik ne bo priznal nobenega povišanja ponudbene vrednosti v času trajanja pogodbe, razen v primeru, da bi naročnik naročil dodatne storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet naše ponudbe."

Prosimo za spremembo zapisane točke, da se ponudbena vrednost lahko spremeni v primeru povišanja vrednosti zavarovalnih osnovnih sredstev oziroma vključitve novih.

ODGOVOR


Vaša zahteva je že zajeta v tej naročniki zahtevi oziroma izjavi. Vključitev novih zavarovalnih sredstev je enako niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet ponudbe.

Datum objave: 20.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji pod vsebino "3. ugotavljanje sposobnosti", točka B.2.2 navajate: "Ponudnik mora nuditi devetdeset (90) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture".
Prosimo za spremembo, kot sledi: ""Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture".

Hkrati navajate, da se le to dokaže z ESPD. V ESPD le tega ni navedeno. Prosimo za pojasnilo.
Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR

ODGOVOR: 30 DNEVNI PLAČILNI ROK
Glede ESPD smo že odgovorili kako gospodarski subjekt potrdi, da izponjuje pogoje za sodelovaje.Datum objave: 20.11.2018   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v dokumentu z naslovom JN zavarovanje JKP ZALEC.pdf v zadnjem odstavku 4. točke "predračun" navajate: "obrazec Popisi del se naloži v razdelek "drugi dokumenti". Prosimo za pojasnilo, kje na portalu najdemo obrazec, kot navedeno?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Navedba »Popisi del« se je zgodila pomotoma, razdelek »drugi dokumenti« se zato izbriše iz teksta.

Datum objave: 20.11.2018   08:45
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje.


ODGOVORNaročnik je v vseh obrazcih zapisal, da je obrazec podpisan z elektronskim kvlificiranim podpisom in ne zahteva podpisovanja in žigosanja obrazcev.
Prav tako je naročnik v navodilih za pripravo ponudbe zapisal: Tudi če ponudnik naloži podpisane obrazce, ESPD in ostale priloge v .pdf obliki, bodo ti hkrati s podpisom ponudbe podpisani še enkrat, torej ponudniku ni potrebno obrazcev natisniti, podpisati, žigosati in potem skenirati in naložiti v sistem e-JN, saj so že ti podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.


Datum objave: 20.11.2018   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo zakaj je v dokumentu z naslovom "Priloga 1 - ponudbeni obrazci" začetek navodil s številko 3.? Ali morda manjkata postavki pod številko 1. ter 2.?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Začetek številčenja je pomotoma označen s 3. in zato predhodne postavke ne obstajajo.
Pravilno je torej 1. (1.1., 1.2.)


Datum objave: 20.11.2018   08:47
VPRAŠANJE
1. Ali želite zavarovanje čistih premoženjskih škod samo za primere odgovornosti kontrolnega organa zaradi napake v procesu umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj? V kolikor je odgovor ne, vas prosimo, da navedete, za kakšne primere še želite zavarovanje čistih premoženjskih škod
2. Koliko zaposlenih je odgovornih za umerjanje vodomerov in kalibracijo preizkuševalnih postaj?
3. Za kakšne produkte želite zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti? Kolikšen je predviden letni promet iz tega naslova?
4. Katere stvari imate na skrbi, zakupu, popravilu ali hrambi?
5. Prosimo za podrobnejšo obrazložitev kritja škod na objektih, predmetih, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela, investicije, tekoče vzdrževanje? Ali je s tem mišljena infrastruktura, katere lastnik so različne občine?
6. Prosimo za podatek koliko prometnih površin imate v upravljanju
7. Prosimo za podatek koliko ha javnih površin imate v upravljanju
8. Prosimo za podatek koliko km vodovoda imate v upravljanju
9. V kolikor upravljate še s kakšno drugo komunalno infrastrukturo vas prosimo, da navedete tudi ta podatek - npr. toplovod, kanalizacija(v km)
10. Za vključitev dejavnosti plakatiranja v zavarovanje odgovornosti vas prosimo za podatek o številu reklamnih panojev in tabel s površino do 2 m2 ter število reklamnih panojev in tabel s površino nad 2m2


ODGOVOR

1. Ali želite zavarovanje čistih premoženjskih škod samo za primere odgovornosti kontrolnega organa zaradi napake v procesu umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj? V kolikor je odgovor ne, vas prosimo, da navedete, za kakšne primere še želite zavarovanje čistih premoženjskih škod
ODGOVOR: JKP
Zavarovanje čistih premoženjskih škod velja ves obseg odgovornostnih kritij.

2. Koliko zaposlenih je odgovornih za umerjanje vodomerov in kalibracijo preizkuševalnih postaj?
ODGOVOR: naročnik ne izvaja umerjanje. To izvajajo zunanji pooblaščeni izvajalci.

3. Za kakšne produkte želite zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti? Kolikšen je predviden letni promet iz tega naslova?
ODGOVOR: pitna voda (zagotavljanje ustrezne kakovosti)
Letni promet ni predmet zavarovanja.

4. Katere stvari imate na skrbi, zakupu, popravilu ali hrambi?
ODGOVOR: to kritje predstavlja varovalko, trenutno ni opreme v zakupu

5. Prosimo za podrobnejšo obrazložitev kritja škod na objektih, predmetih, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela, investicije, tekoče vzdrževanje? Ali je s tem mišljena infrastruktura, katere lastnik so različne občine?
ODGOVOR: Da, vključno z lastništvo fizičnih oseb.


6. Prosimo za podatek koliko prometnih površin imate v upravljanju
ODG: NIMAMO PROMETNIH POVRŠIN, pločniki 45 km
7. Prosimo za podatek koliko ha javnih površin imate v upravljanju
ODG: JAVNIH POVRŠIN JE 296.817 m2
8. Prosimo za podatek koliko km vodovoda imate v upravljanju
Dolžina vodovodnih cevi 405 km
9. V kolikor upravljate še s kakšno drugo komunalno infrastrukturo vas prosimo, da navedete tudi ta podatek - npr. toplovod, kanalizacija(v km)
Dolžina kanalizacijskih cevi 232 km
10. Za vključitev dejavnosti plakatiranja v zavarovanje odgovornosti vas prosimo za podatek o številu reklamnih panojev in tabel s površino do 2 m2 ter število reklamnih panojev in tabel s površino nad 2m2
ODG: Po naših evidencah imamo 58 plakatnih panojev, ki so večji od 2m2 in 19 plakatnih panojev, ki so manjši od 2 m2.


Datum objave: 20.11.2018   08:48
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev tabele za vozila s premijskimi razredi oz. trenutnim bonusom.

ODGOVOR


Obstoječe premijske razrede za AO IN AK za posamezna vozila naročnik ne bo predstavljal.
Doseženi poslovno tehnični rezultat naročnika (likvidirane škode/neto premija) v preteklem obdobje za AO in AK skupaj znaša;

- leto 2016; 0.25
- leto 2017; 0.33
- leto 2018; 0.46


Datum objave: 20.11.2018   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V ponudbenem obrazcu 4 Avtomobilsko zavarovanje je v tabeli navedena zavarovalna vsota za AO+ zavarovanje v višini 100.000 EUR, v istem dokumentu pa pod Predmetom zavarovanja 51.000 EUR. Lepo prosimo za pojasnilo, katera zavarovalna vsota naj bo upoštevana v ponudbi
2. V ponudbenem obrazcu 4 Avtomobilsko zavarovanje je v predmetu zavarovanja navedeno v točki 1.2.b - za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari - podvojena zakonsko predpisana zavarovalna vsota (1.000.000 EUR). To je zakonsko predpisana zavarovalna vsota. Ali pripravimo ponudbo za 1.000.000 EUR ali 2.000.000 EUR?
3. V ponudbenem obrazcu 4 so pri delnih kombinacijah avtomobilskega kaska posamezne kombinacije označene z označbami K1, K2, itd. V dokumentu Priloga 3 Seznam vozil, pa so označbe AKA B, AKA D, AKA E, Lepo prosimo za poenotenje označb.
4. Prosimo vas za podatek ali vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 3, vključujejo DDV ali ne.
5. Pri vozilu Citroen Jumper , reg.št. CEFP303 vrednost dodatne strojelomne opreme v višini 204.664 EUR. Lepo prosimo za podatek, za kakšno opremo gre.
6. V ponudbenem obrazcu 4 je v točki 5 Opombe navedeno, da se škodno dogajanje določa za vsako vozilo posebej (individualno spremljanje bonusa). Lepo prosimo za dopolnitev podatkov o vozilih s podatkom v sedanjem bonusu/malusu za posamezno vozilo


ODGOVOR


1. V ponudbenem obrazcu 4 Avtomobilsko zavarovanje je v tabeli navedena zavarovalna vsota za AO+ zavarovanje v višini 100.000 EUR, v istem dokumentu pa pod Predmetom zavarovanja 51.000 EUR. Lepo prosimo za pojasnilo, katera zavarovalna vsota naj bo upoštevana v ponudbi?
ODGOVOR: V ponudbi se upošteva zavarovalna vsota v višini 100.000 eur

2. V ponudbenem obrazcu 4 Avtomobilsko zavarovanje je v predmetu zavarovanja navedeno v točki 1.2.b - za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari - podvojena zakonsko predpisana zavarovalna vsota (1.000.000 EUR). To je zakonsko predpisana zavarovalna vsota. Ali pripravimo ponudbo za 1.000.000 EUR ali 2.000.000 EUR?
ODGOVOR: da, željena ZV je 1,000.000,00 EUR

3. V ponudbenem obrazcu 4 so pri delnih kombinacijah avtomobilskega kaska posamezne kombinacije označene z označbami K1, K2, itd. V dokumentu Priloga 3 Seznam vozil, pa so označbe AKA B, AKA D, AKA E, Lepo prosimo za poenotenje označb.

Aod - AO zavarovanje AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Aop - AO+ zavarovanje VOZNIKA (telesne poškodbe)
aka B - AK zavarovanje kaska
aka D - K2 zavarovanje kaska ŽIVALI
aka E - K3 zavarovanje kaska STEKLO
aka I - K5 zavarovanje kaska NADOMESTNO VOZILO
aka J - K3 zavarovanje kaska STEKLO in OGLEDLA
aka K - K1 zavarovanje kaska KRAJA
Ass - ASS zavarovanje AVTOMOBILSKE ASISTENCE
Nmv - AN nezgodno zavarovanje

4. Prosimo vas za podatek ali vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 3, vključujejo DDV ali ne.
ODGOVOR:
SAMO OSEBNA VOZILA VKLJUČUJEJO DDV, OSTALA VOZILA PA NE VKLJUČUJEJO DDV

5. Pri vozilu Citroen Jumper , reg.št. CEFP303 vrednost dodatne strojelomne opreme v višini 204.664 EUR. Lepo prosimo za podatek, za kakšno opremo gre.
ODGOVOR:
VREDNOST VOZILA Z OPREMO JE 43.641 EUR IN DODATNE OPREME ŠE ZA 161.023 EUR : vozilo ima tovarniško vgrajeno opremo za strojno čiščenje kanalizacije.

6. V ponudbenem obrazcu 4 je v točki 5 Opombe navedeno, da se škodno dogajanje določa za vsako vozilo posebej (individualno spremljanje bonusa). Lepo prosimo za dopolnitev podatkov o vozilih s podatkom v sedanjem bonusu/malusu za posamezno vozilo
ODGOVOR:
Obstoječe premijske razrede za AO IN AK za posamezna vozila naročnik ne bo predstavljal.
Doseženi poslovno tehnični rezultat naročnika (likvidirane škode/neto premija) v preteklem obdobje za AO in AK skupaj znaša;
- leto 2016; 0.25
- leto 2017; 0.33
- leto 2018; 0.46


Datum objave: 20.11.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudbeni obrazec 4 za avtomobilsko zavarovanje:
- Na prvi strani pod zavarovane nevarnosti je za AO+ navedena ZV 100.000 , na drugi strani pa pod predmet zavarovanja pod točko 2.1 pa je za AO+ navedena ZV 51.000 . Kaj je pravilno?

LP

ODGOVOR
ODGOVOR: v ponudbi se upošteva zavarovalna vsota v višini 100.000 eur


Datum objave: 20.11.2018   08:52
VPRAŠANJE

Spoštovani,

- prosimo za podatek o protipožarnem in protivlomnem varovanju po posamezni lokaciji.

- prosimo za podatek o letnem prometu iz naslova umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj in število zaposlenih, ki se s tem ukvarja?

- pri odgovornosti navajate da so vključeni stroški obrambe naročnika pri javno upravnih, kazenskih postopkih, postopkih o prekršku Navedeno ne more biti predmet zavarovanja splošne civilne odgovornosti zato zahtevamo, da to določilo umaknete.

Hvala.


ODGOVOR
- prosimo za podatek o protipožarnem in protivlomnem varovanju po posamezni lokaciji.
ODGOVOR:

POŽAR: TABELA
VLOM:
 ČN KASAZE
 KOTLOVNICA
 UPRAVA ŽALEC
 MRLIŠKA VEŽA ŽALEC
 MRLIŠLA VEŽA GRIŽE
 MRLIŠLA VEŽA ŠEMPETER
 MRLIŠLA VEŽA GOTOVLJE
 MRLIŠLA VEŽA PONIKVA
 MRLIŠLA VEŽA GALICIJA

- prosimo za podatek o letnem prometu iz naslova umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj in število zaposlenih, ki se s tem ukvarja?
ODGOVOR: naročnik ne izvaja umerjanje. To izvajajo zunanji pooblaščeni izvajalci.

- pri odgovornosti navajate da so vključeni stroški obrambe naročnika pri javno upravnih, kazenskih postopkih, postopkih o prekršku Navedeno ne more biti predmet zavarovanja splošne civilne odgovornosti zato zahtevamo, da to določilo umaknete.
ODGOVOR: Naročnik zahtevo sprejema.Datum objave: 20.11.2018   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dodatna pojasnila:

- Pri delovnih vozilih prosimo, da nam sporočite za kakšna delovna vozila gre in za kaj se uporabljajo.
- Pri vlomskem zavarovanju prosimo za seznam lokacij
- Kritje za vandalizem na opremi želite tudi za opremo na prostem. Za kakšno opremo gre in kje se nahaja?
- V ponudbenem obrazcu navajate vrednost zalog 50.000 , v evidenci naročnika je 39.513 . Kateri podatek je pravilni?
- V zavarovanje splošne civilne odgovornosti želite vključiti tudi odgovornost kontrolnega organa zaradi napake v procesu umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj. Prosimo, da nam sporočite število strokovnjakov, ki delujejo kot kontrolni organ.
- V zavarovanje želite vključiti tudi škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec na hrambi, skrbi. Za kakšne stvari gre?

Hvala.


ODGOVOR


- Pri delovnih vozilih prosimo, da nam sporočite za kakšna delovna vozila gre in za kaj se uporabljajo.
ODGOVOR: to so tovorna vozila, ki so nadgrajena s potujočo delavnico. Vozila so homologirana z vso vgrajeno opremo. Uporabljamo jih pri delu na terenu pri vodovodnih in kanalizacijskih storitev.

- Pri vlomskem zavarovanju prosimo za seznam lokacij
ČN KASAZE
KOTLOVNICA
UPRAVA ŽALEC
MRLIŠKA VEŽA ŽALEC
MRLIŠLA VEŽA GRIŽE
MRLIŠLA VEŽA ŠEMPETER
MRLIŠLA VEŽA GOTOVLJE
MRLIŠLA VEŽA PONIKVA
MRLIŠLA VEŽA GALICIJA


- Kritje za vandalizem na opremi želite tudi za opremo na prostem. Za kakšno opremo gre in kje se nahaja?
ODGOVOR: sejemske hišice na področju Občine Žalec

- V ponudbenem obrazcu navajate vrednost zalog 50.000 , v evidenci naročnika je 39.513 . Kateri podatek je pravilni?
ODGOVOR: upošteva se znesek v ponudbenem obrazcu, ki predstavlja povprečno stanje zalog. V evidenci pa je trenutno stanje zalog.

- V zavarovanje splošne civilne odgovornosti želite vključiti tudi odgovornost kontrolnega organa zaradi napake v procesu umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj. Prosimo, da nam sporočite število strokovnjakov, ki delujejo kot kontrolni organ.
ODGOVOR: naročnik ne izvaja umerjanje. To izvajajo zunanji pooblaščeni izvajalci.

-V zavarovanje želite vključiti tudi škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec na hrambi, skrbi. Za kakšne stvari gre?
ODGOVOR: to kritje predstavlja varovalko, trenutno ni opreme v zakupu


Datum objave: 20.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dodatna pojasnila:

1.Požarno zavarovanje
Prosimo za vrednostno razdelitev gradbenih objektov glede na vrsto in lokacijo.
2.Zavarovanje računalnikov
V kolikor ne bo zavarovana vsa računalniška oprema (knjižni podatek), prosimo za seznam opreme, ki jo želite zavarovati (inventarne številke, starost, vrednosti).
Po podatkih iz Priloge 1, Ponudbeni obrazec 3 in iz Priloge 2, Evidenca naročnika, kaže, da želite posamično zavarovanje računalniške opreme, se pa podatki iz prilog razlikujejo. Prosimo za zgoraj omenjen seznam.
3.Zavarovanje splošne civilne in proizvajalčeva odgovornosti
Prosimo, če nam sporočite dolžino vodovodnih in kanalizacijskih vodov in kvadraturo javnih površin in zgradb, ki jih imate v upravljanju ter kilometre cest, ki jih imate v upravljanju in vzdrževanju.
Prosimo za podatek o predvidenem letnem prometu z vodo.
4.Vljudno vas prosimo, da pod 16. člen pogodbe (Likvidacijski postopek), v 3 odstavek, v katerem je med drugim zapisano, da se mora ogled škode opraviti v roku največ 3 dni, dodate besedo delovnih (ogled se mora opraviti v roku največ 3 delovnih dni).

Hvala.


ODGOVOR


1.Požarno zavarovanje
Prosimo za vrednostno razdelitev gradbenih objektov glede na vrsto in lokacijo.
TABELA: potencialni ponudniki lahko zaprosijo za tabelo pri kontakti osebi naročnika (Branka Zupan). Zaprosijo tako kot so zaprosili za ostalo tehnično dokumentacijo.

2.Zavarovanje računalnikov
V kolikor ne bo zavarovana vsa računalniška oprema (knjižni podatek), prosimo za seznam opreme, ki jo želite zavarovati (inventarne številke, starost, vrednosti).
Po podatkih iz Priloge 1, Ponudbeni obrazec 3 in iz Priloge 2, Evidenca naročnika, kaže, da želite posamično zavarovanje računalniške opreme, se pa podatki iz prilog razlikujejo. Prosimo za zgoraj omenjen seznam.
ODGOVOR: Naročnik bo podrobne evidence po zaključku postopka posredoval izbranemu zavarovatelju.

3.Zavarovanje splošne civilne in proizvajalčeva odgovornosti
Prosimo, če nam sporočite dolžino vodovodnih in kanalizacijskih vodov in kvadraturo javnih površin in zgradb, ki jih imate v upravljanju ter kilometre cest, ki jih imate v upravljanju in vzdrževanju.
Dolžina vodovodnih cevi 405 km
Dolžina kanalizacijskih cevi 232 km
javnih površin v občini Žalec 296.817 m²
cestišč nimamo v upravljanju
pločniki 45 km

Prosimo za podatek o predvidenem letnem prometu z vodo.
ODGOVOR: ni predmet zavarovanja.


4.Vljudno vas prosimo, da pod 16. člen pogodbe (Likvidacijski postopek), v 3 odstavek, v katerem je med drugim zapisano, da se mora ogled škode opraviti v roku največ 3 dni, dodate besedo delovnih (ogled se mora opraviti v roku največ 3 delovnih dni).
ODGOVOR: zaradi narave dela se ogled škode mora opraviti v roku 3 koledarskih dni


Datum objave: 20.11.2018   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo, da se iz vzorca pogodbe 8. člena izključi non-claim bonus. Predlog utemeljujemo z obrazložitvijo, da predlagani non-claim bonus lahko vodi v povišanje zavarovalne premije.

ODGOVOR
Naročnik predloga ne sprejema in se določilo zadržiDatum objave: 20.11.2018   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo spremembo 9. člena v vzorcu pogodbe in sicer, da se nove lokacije ter nove investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, mora sklenitelj zavarovanja od dneva prevzema javiti zavarovalnici.

ODGOVOR

Da, predlog se sprejema.


Datum objave: 20.11.2018   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe 11.člen navajate: "v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa te pogodbe izstaviti zavarovalcu osnove zavarovalne police za vsako zavarovalno vrsto, po vzorcu osnovnih zavarovalnih polic."
Prosimo za pojasnilo oziroma predložitev vzorca osnovnih zavarovalnih polic.


ODGOVOR

Naročnik popravlja navedbo - »po vzorcu osnovnih zavarovalnih polic«, se izbriše.


Datum objave: 20.11.2018   08:58
VPRAŠANJE
1. V ponudbenem obrazcu je pri določenih razširitvah kritja navedeno, da želite kritje za vse lokacije. Lepo prosimo za seznam vseh lokacij naročnika z navedbo, katere razširitve kritij požarnega zavarovanja naj bodo krite na posamezni lokaciji.
2. Pri razširitvah kritij izliva vode pri požarnem zavarovanju je navedeno, da želite kritje prerjavenja dovodnih in odvodnih cevi. Rjavenje je dolgotrajen proces, ne bodoč, negotov dogodek, zato je izključen iz zavarovalnih pogojev in vas prosimo, da ga izločite
3. Kritje vdora meteorne vode krije škodo na zavarovanih stvareh v notranjosti zgradb, zato vas prosimo, da se kritje zunanjih stenskih oblog (fasade) izključi iz zavarovalne dokumentacije.
4. Prosimo vas za popravek dokumentacije in sicer, da se zavarovanje zalog omeji na dvakratnik osnove za izračun premije, oz. dvakratnik povprečne vrednosti zalog. V primeru, da zavarovanec pričakuje v nekem obdobju veliko povišanje zalog, to sporoči zavarovalnici. Zavarovalnica mora biti seznanjena z največjim rizikom, kateremu je izpostavljana na določeni lokaciji za pravilno ocenitev maksimalne možne škode.
5. Prosimo vas za dopolnitev zahteve požarnega zavarovanja : Vsi med letom zgrajeni objekti in izvršene sanacije, adaptacije, dograditve in investicije v teku so zajete v zavarovanje. Investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, kakor tudi investicije na novi lokaciji, mora zavarovanec ob dnevu prevzema pisno javiti zavarovalnici.
6. V ponudbenem obrazcu 2 Strojelomno zavarovanje je v točki Predmet zavarovanja navedeno : '' Vsi stroji, strojne naprave, aparati razen računalnikov. Zavarovana je tudi mehanska oprema in inštalacije v sklopu zgradb. Objektov, nadzemne inštalacije, ki niso sestavni del zgradb, brez podzemnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih predmetov inštalacij, nadzemnih cevovodov, drugih strojev in naprav naročnika zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji ali materialu, delovanja el. energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve, ipd..''
V opombi je navedeno, da so izključeni iz zavarovanja javni cevovodi in kanalizacijsko omrežje.
Lepo prosimo za pojasnilo ali so predmet zavarovanja nadzemni cevovodi? V kolikor so predmet zavarovanja, vas prosimo za podatek o vrednosti cevovodov.
7. Prosimo za podatek, če so računalniška oprema INFRA vodi kot stacionarna ali prenosna?
8. Ali je potrebno v izjavi o strokovnem kadru navesti strokovno izobrazbo zaposlenih, ki opravljajo dela na področju ocenjevanja škod? Za njih ni zahtevana stopnja izobrazbe.
9. V vzorcu pogodbe je v 16.členu navedeno, da se bo za prijavo škode uporabljal obrazec, ki ga bo določil zavarovanec. Zavarovalnica ima standardizirane obrazce, na katerih so navedeni vsi podatki, ki jih zavarovalnica potrebuje ob prijavi škodnega dogodka. V izogib težavam pri likvidacji škodnih dogodkov vas prosimo za potrditev, da se ob prijavi škod uporabljajo obrazci zavarovalnice.


ODGOVOR

1. V ponudbenem obrazcu je pri določenih razširitvah kritja navedeno, da želite kritje za vse lokacije. Lepo prosimo za seznam vseh lokacij naročnika z navedbo, katere razširitve kritij požarnega zavarovanja naj bodo krite na posamezni lokaciji.
ODGOVOR: razširitve veljajo za vse lokacije naročnika, razen nevarnosti poplave:
ČN KASAZE
KOTLOVNICA
TRŽNICA ŽALEC
MRLIŠKA VEŽA ŽALEC
MRLIŠLA VEŽA GRIŽE
MRLIŠLA VEŽA ŠEMPETER
MRLIŠLA VEŽA GOTOVLJE
MRLIŠLA VEŽA PONIKVA
MRLIŠLA VEŽA GALICIJA
MALA ČISTILNA NAPRAVA TRJE
MALA ČISTILNA NAPRAVA ŠMATEVŽ
MALA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
MALA ČISTILNA NAPRAVA VRANSKO
MALA ČISTILNA NAPRAVA PREKOPSKI ZAVODI
MALA ČISTILNA NAPRAVA PREKOPA
lokacije naročnika za nevarnosti poplave:
Črpališče Podvin vodovod
FČ Ločica
Kanalizacija Vransko

2. Pri razširitvah kritij izliva vode pri požarnem zavarovanju je navedeno, da želite kritje prerjavenja dovodnih in odvodnih cevi. Rjavenje je dolgotrajen proces, ne bodoč, negotov dogodek, zato je izključen iz zavarovalnih pogojev in vas prosimo, da ga izločite;
ODGOVOR: naročnikova zahteva se zadrži. Kritje naj vključuje vgradne instalacije in nadzemne instalacije v ali na območju lastnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Kriterij je starost instalacij do 15 let.


3. Kritje vdora meteorne vode krije škodo na zavarovanih stvareh v notranjosti zgradb, zato vas prosimo, da se kritje zunanjih stenskih oblog (fasade) izključi iz zavarovalne dokumentacije.
ODGOVOR: Naročnik vztraja na predstavljeni zahtevi za izdajo kritja tudi na zunanjih stenskih oblogah.

4. Prosimo vas za popravek dokumentacije in sicer, da se zavarovanje zalog omeji na dvakratnik osnove za izračun premije, oz. dvakratnik povprečne vrednosti zalog. V primeru, da zavarovanec pričakuje v nekem obdobju veliko povišanje zalog, to sporoči zavarovalnici. Zavarovalnica mora biti seznanjena z največjim rizikom, kateremu je izpostavljana na določeni lokaciji za pravilno ocenitev maksimalne možne škode.
ODGOVOR: Naročnik bo izbranemu zavarovatelju spremembo morebitnega povišanja vrednosti zalog predhodno javil. Zavarovalni limit kritja se omeji na 2x vrednost osnove za izračun premije (50.000 eur), po škodnem primeru.

5. Prosimo vas za dopolnitev zahteve požarnega zavarovanja : Vsi med letom zgrajeni objekti in izvršene sanacije, adaptacije, dograditve in investicije v teku so zajete v zavarovanje. Investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, kakor tudi investicije na novi lokaciji, mora zavarovanec ob dnevu prevzema pisno javiti zavarovalnici.
ODGOVOR: Naročnik predlog za dopolnitev sprejema.


6. V ponudbenem obrazcu 2 Strojelomno zavarovanje je v točki Predmet zavarovanja navedeno : '' Vsi stroji, strojne naprave, aparati razen računalnikov. Zavarovana je tudi mehanska oprema in inštalacije v sklopu zgradb. Objektov, nadzemne inštalacije, ki niso sestavni del zgradb, brez podzemnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih predmetov inštalacij, nadzemnih cevovodov, drugih strojev in naprav naročnika zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji ali materialu, delovanja el. energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve, ipd..''
V opombi je navedeno, da so izključeni iz zavarovanja javni cevovodi in kanalizacijsko omrežje.
Lepo prosimo za pojasnilo ali so predmet zavarovanja nadzemni cevovodi? V kolikor so predmet zavarovanja, vas prosimo za podatek o vrednosti cevovodov.
ODGOVOR: Da, predmet zavarovanja je nadzemna infrastruktura; cevovodi v ali na območju naročnikovih objektov, kjer se izvaja dejavnost (čistilna naprava, črpališča, kotlovnica, ipd.).


7. Prosimo za podatek, če so računalniška oprema INFRA vodi kot stacionarna ali prenosna?
ODGOVOR: stacionarna oprema

8. Ali je potrebno v izjavi o strokovnem kadru navesti strokovno izobrazbo zaposlenih, ki opravljajo dela na področju ocenjevanja škod? Za njih ni zahtevana stopnja izobrazbe.
ODGOVOR: Da, zahteva se strokovna izobrazba.


9. V vzorcu pogodbe je v 16.členu navedeno, da se bo za prijavo škode uporabljal obrazec, ki ga bo določil zavarovanec. Zavarovalnica ima standardizirane obrazce, na katerih so navedeni vsi podatki, ki jih zavarovalnica potrebuje ob prijavi škodnega dogodka. V izogib težavam pri likvidacji škodnih dogodkov vas prosimo za potrditev, da se ob prijavi škod uporabljajo obrazci zavarovalnice.
ODGOVOR: Naročnik predlog potrjuje.Datum objave: 20.11.2018   09:53
VPRAŠANJE
1. V ponudbenem obrazcu je pri določenih razširitvah kritja navedeno, da želite kritje za vse lokacije. Lepo prosimo za seznam vseh lokacij naročnika z navedbo, katere razširitve kritij požarnega zavarovanja naj bodo krite na posamezni lokaciji.
2. Pri razširitvah kritij izliva vode pri požarnem zavarovanju je navedeno, da želite kritje prerjavenja dovodnih in odvodnih cevi. Rjavenje je dolgotrajen proces, ne bodoč, negotov dogodek, zato je izključen iz zavarovalnih pogojev in vas prosimo, da ga izločite
3. Kritje vdora meteorne vode krije škodo na zavarovanih stvareh v notranjosti zgradb, zato vas prosimo, da se kritje zunanjih stenskih oblog (fasade) izključi iz zavarovalne dokumentacije.
4. Prosimo vas za popravek dokumentacije in sicer, da se zavarovanje zalog omeji na dvakratnik osnove za izračun premije, oz. dvakratnik povprečne vrednosti zalog. V primeru, da zavarovanec pričakuje v nekem obdobju veliko povišanje zalog, to sporoči zavarovalnici. Zavarovalnica mora biti seznanjena z največjim rizikom, kateremu je izpostavljana na določeni lokaciji za pravilno ocenitev maksimalne možne škode.
5. Prosimo vas za dopolnitev zahteve požarnega zavarovanja : Vsi med letom zgrajeni objekti in izvršene sanacije, adaptacije, dograditve in investicije v teku so zajete v zavarovanje. Investicije, katerih vrednost presega 10% vrednosti ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, kakor tudi investicije na novi lokaciji, mora zavarovanec ob dnevu prevzema pisno javiti zavarovalnici.
6. V ponudbenem obrazcu 2 Strojelomno zavarovanje je v točki Predmet zavarovanja navedeno : '' Vsi stroji, strojne naprave, aparati razen računalnikov. Zavarovana je tudi mehanska oprema in inštalacije v sklopu zgradb. Objektov, nadzemne inštalacije, ki niso sestavni del zgradb, brez podzemnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih predmetov inštalacij, nadzemnih cevovodov, drugih strojev in naprav naročnika zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji ali materialu, delovanja el. energije, zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav, padca, udarca ali prevrnitve, ipd..''
V opombi je navedeno, da so izključeni iz zavarovanja javni cevovodi in kanalizacijsko omrežje.
Lepo prosimo za pojasnilo ali so predmet zavarovanja nadzemni cevovodi? V kolikor so predmet zavarovanja, vas prosimo za podatek o vrednosti cevovodov.
7. Prosimo za podatek, če so računalniška oprema INFRA vodi kot stacionarna ali prenosna?
8. Ali je potrebno v izjavi o strokovnem kadru navesti strokovno izobrazbo zaposlenih, ki opravljajo dela na področju ocenjevanja škod? Za njih ni zahtevana stopnja izobrazbe.
9. V vzorcu pogodbe je v 16.členu navedeno, da se bo za prijavo škode uporabljal obrazec, ki ga bo določil zavarovanec. Zavarovalnica ima standardizirane obrazce, na katerih so navedeni vsi podatki, ki jih zavarovalnica potrebuje ob prijavi škodnega dogodka. V izogib težavam pri likvidacji škodnih dogodkov vas prosimo za potrditev, da se ob prijavi škod uporabljajo obrazci zavarovalnice.


ODGOVOR

Naročnik objavlja popravek odgovora:
osredujem vam spremembo - vprašanja z dne 16.11.;

Pri razširitvah kritij izliva vode pri požarnem zavarovanju je navedeno, da želite kritje prerjavenja dovodnih in odvodnih cevi. Rjavenje je dolgotrajen proces, ne bodoč, negotov dogodek, zato je izključen iz zavarovalnih pogojev in vas prosimo, da ga izločite;
ODGOVOR: naročnikova zahteva se zadrži. Kritje naj vključuje vgradne instalacije in nadzemne instalacije v ali na območju lastnih objektov, ki jih ima v upravljanju. Kriterij je starost instalacij do 15 let.

POPRAVEK: Naročnik sprejema predlog in se termin prerjavenje izključi iz teksta.


Datum objave: 20.11.2018   09:55
VPRAŠANJE

Spoštovani,

- prosimo za podatek o protipožarnem in protivlomnem varovanju po posamezni lokaciji.

- prosimo za podatek o letnem prometu iz naslova umerjanja vodomerov in kalibracije preizkuševalnih postaj in število zaposlenih, ki se s tem ukvarja?

- pri odgovornosti navajate da so vključeni stroški obrambe naročnika pri javno upravnih, kazenskih postopkih, postopkih o prekršku Navedeno ne more biti predmet zavarovanja splošne civilne odgovornosti zato zahtevamo, da to določilo umaknete.

Hvala.


DODATEK ODGOVORA:
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo tabelo pri kontaktni osebi naročnika (Branka Zupan).