Dosje javnega naročila 007785/2018
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007785/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2018
JN007785/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2018
JN007785/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.12.2018
JN007785/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007785/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Janžekovič
anita.janzekovic@zrc-sazu.si
+386 14706339

Internetni naslovi
https://www.zrc-sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://uprava.zrc-sazu.si/sl/razpisi/izdelava-vzpostavitev-in-vzdrzevanje-digitalne-navigacijske-platforme-smartkarst#v
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5310
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni raziskovalni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst
Referenčna številka dokumenta: 42N180151
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Digitalna navigacijska platforma SmarTkarst za destinacijo KRASn'KRŠ bo podajala informacije o poteh in krasu na sodoben način. Temelji na kartografski zasnovi, kjer so označene vse v destinacijo vključene lokacije: območja interpretacijskih centrov in poligonov, vroče točke, obstoječa turistična ponudba in omrežje poti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Digitalna navigacijska platforma SmarTkarst za destinacijo KRASn'KRŠ bo podajala informacije o poteh in krasu na sodoben način. Temelji na kartografski zasnovi, kjer so označene vse v destinacijo vključene lokacije: območja interpretacijskih centrov in poligonov, vroče točke, obstoječa turistična ponudba in omrežje poti. Z digitalno platformo SmarTkarst bo vzpostavljena virtualna signalizacija, s katero bomo obiskovalce trajnostno usmerjali na preostale zanimivosti na destinaciji (usmerjanje med 4 interpretacijskimi centri in vročimi točkami). Platforma bo povezovala KarsTrail in 4KARST turistične produkte.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se izvaja v okviru projekta KRASn'KRŠ, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014 2020 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel preko sistema eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2018   22:07
VPRAŠANJE
Naročnik je uporabil reference ponudnika tako kot pogoj, kot tudi pri merilih, kar je nezakonito. Naj najprej razjasnimo nekaj osnovnih pojmov glede postopkov javnega naročanja:

Kot prvo je treba razlikovati med ugotavljanjem sposobnosti PONUDNIKA in merili za izbiro PONUDBE. Glede ugotavljanja sposobnosti PONUDNIKA obstajata le dve stanji: ali je sposobost dokazana ali pa ta sposobnost ni dokazana.

V postopku javnega naročanja se vedno izbira najugodnejša PONUDBA in ne PONUDNIK (v nekaterih postopkih bi lahko isti PONUDNIK v različnih organizacijskih oblikah deležnikov ponudnil različne PONUDBE - variantne ponudbe, zato naročnik vedno izbira PONUDBO (ki jo seveda ponuja določen PONUDNIK).

Ko je naročnik sprejel pozitivno ugotovitev glede sposobnosti PONUDNIKA, ocenjuje njegovo PONUDBO na podlagi vnaprej določenih meril. Na podlagi navedenih spornih meril NI možno dokazati verjetnosti, da bo bolje ocenjeni PONUDNIK bolj profesionalno in v postavljenem roku izvedel naročilo. NI dokazljivo, da bi PONUDNIK; ki ima le eno refereco, bil v izvedbi razpisanega naročila slabši od PONUDNIKA, ki ima tri take reference. Merila ne smejo biti določena tako, da bi se ponovno ocenjevalo sposobnost PONUDNIKA, ker je ta test že prestal, torej je sposoben, z merili se ocenujuje PONUDBA in sicer se primerja (meri med različnimi PONUDBAMI), glede na vnaprej določena merila, katera PONUDBA je najugodnejša. Merila se morajo nanašati na vsebino naročila, na PONUDNBO in ne na PONUDNIKA in morajo biti tako izbrana, da je z njimi možno dokazati, da je določena PONUDBA (ekonomsko) najugodnejša.

Glede na povedano pozivamo naročnika, naj postavi taka merila za ocenjevanje PONUDBE, ki se bodo nanašala na predmet naročila (vsebino PONUDBE) in naj ne ocenuje PONUDNIKA, ker je ta test sposobnosti že prestal.
ODGOVOR

Ponudniki morajo sposobnost za izvedbo javnega naročila izkazati s predložitvijo 1 reference, da so v preteklosti že uspešno izdelali digitalno platformo v programskem jeziku PHP in/ali JAVA, z vrednostjo nad 20.000 brez DDV. Predmet javnega naročila je izdelava digitalne platforme v programskem jeziku PHP in/ali JAVA za področje turizma. Naročnik je kot eno od meril postavil reference, ki so drugačne, bolj specifične, kot tiste, ki so določene kot pogoj, saj lahko ponudnik, ki je v preteklosti že izdeloval digitalne platforme za področje turizma, zagotovi kakovostnejšo in tudi bolj profesionalno izvedbo javnega naročila. Tak ponudnik ima namreč komerialno prednost pred drugimi, naročnik pa bo z uporabo zastavljenih meril lahko izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik zato meril ne bo spreminjal.


Datum objave: 21.11.2018   14:52
VPRAŠANJE
Nekateri pojmi, ki jih uporablja naročnik v razpisni dokumentaciji nam niso povsem razumljivi.

Kaj pomeni redno vzdrževanje? Predvidevamo, da redno vzdrževanje pomeni osnovno vzdrževanje v smislu ohranjanja funkcionalnosti razvitega in prevzetega IS. Za razliko od dopolnilnega vzdrževanja, ki pomeni razširjanje funkcionalnosti IS (nadgradnje).

Prav tako nam ni jasen izraz brezplačno garancijsko vzdrževanje. Naročnik namreč naroča in plača IS brez napak, zato je odpravljanje napak v garancijskem roku brezplačno. Garancija (jamčevanje) začne teči s prevzemom IS s strani naročnika. V garancijskem roku se odpravljajo napake, torej tiste zadeve, ki niso v skladu s specifikacijo oziroma tehnično dokumentacijo. Istočasno začne teči vzdrževanje - osnovno in dopolnilno, če je tako dogovorjeno. Osnovno vzdrževanje pomeni ohranjanje funkcionalnosti mIS, dopolnilno vzdrževanje pa pomeni razširjanje funkcionalnosti IS (nadgradnje). Iz naslova vzdrževanja se odpravlja probleme, ki pa niso nujno napake: v garancijskem roku se te itak krijejo brezplačno iz garancije, po preteku garancije pa odprava napak ni več brezplačna. Vendar bo gospodaren naročnik za softver upošteval dejstvo, da se praktično vse napake IS pokažejo pri njegovi uporabi v roku cca 6 mesecev. Garancijski roki za softver, daljši od 12 mesecev, so v realni praksi ekonomsko vprašljivi, ker bo naročnik za ta podaljšani čas več plačal za IS kot celoto (garancija je itak všteta v sam izdelek). Glede na povedano je tudi izbira podmerila Brezplačno garancijsko vzdrževanje v sklopu meril za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe morda precej vprašljiva in neprimerna.

Vzorec pogodbe vsebinsko obravnava le garancijo (JAMSTVO IZVAJALCA ZA BREZHIBNO DELOVANJE DIGITALNE SPLETNE PLATFORME), ne pa tudi vzdrževanja. Kako je torej urejeno vzdrževanje?

Glede na zgornjo razlago nam ni povsem jasno določilo iz vzorca pogodbe: »Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje ob zaključku tekočega vzdrževanja izročiti bianco menico z menično izjavo z vsebino, kot je opredeljena v tej razpisni dokumentaciji (Razpisni obrazec št. 14), kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, na podlagi katere bo naročnik pooblaščen, da podpisano bianco menico izpolni v vrednosti 5% pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo 30 dni po izteku garancijskega roka. Menica se izpolni s klavzulo »brez protesta«.«

Navedeno določilo govori o »zaključku tekočega vzdrževanja«. Ker ne vemo, kaj pomeni tekoče vzdrževanje, nam navedeno določilo ni smiselno. Kot tečeno, garancija pomeni, da bo izvajalec po prevzemu IS v garancijskem roku odpravil vse napake brezplačno. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku je kot instrument finančnega zavarovanja vsebinsko povezana z izvrševanjem storitev garancijskih, ne pa vzdrževalnih storitev. Vzdrževanje začne teči prav tako po prevzemu IS. Kaj bo v vmesnem obdobju - od prevzema IS in nastopa garancije (in morda preteka garancijskega roka), do zaključka tekočega vzdrževanja? Še enkrat opozarjamo, da ne gre mešati garancije z vzdrževanjem. To ni isto. Garancija lahko teče vzporedno z vzdrževanjem, ker vsebuje jamstvo za brezplačno odpravo napak prevzetega IS. Vzdrževanje teče vzporedno in neodvisno od garancije.ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da ima izvedba javnega naročila več faz. Po vzpostavitvi in predaji digitalne platforme v uporabo začne teči tekoče vzdrževanje, ki je plačljivo, po tem pa začne teči brezplačno garancijsko vzdrževanje (garancijske storitve, kot pravite), za katere ponudnik predloži finančno zavarovanje.

Tehnične specifikacije (Razpisni obrazec št. 16), ki so del Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom za Izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst, se dopolnijo z naslednjim besedilom:

Naloge izvajalca v okviru tekočega vzdrževanja zajemajo:

testiranje funkcionalnosti po končnem prevzemu (skupaj z naročnikom),
zagotavljanje nemotenega delovanje programske rešitve: odpravo napak skupaj z vsemi aktivnostmi, vezanimi na diagnosticiranje in odpravo napak,
kontrolne preventivne preglede in nadzor nad delovanjem digitalne platforme v dogovoru z naročnikom;
izvajanje podpore naročniku, odgovarjanje na vprašanja in svetovanje glede uporabe digitalne platforme,
ažuriranje obstoječe funkcionalnosti morebitne nadgradnje,
dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem, vključno s posodobitvijo priročnika za uporabnike in administratorje ter za vzdrževanje spletne platforme,
pogovore in usklajevalne sestanke z naročnikom, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev in so predmet vzdrževanja.

Naloge izvajalca v okviru tekočega vzdrževanja obsegajo tudi morebitne manjše izboljšave in dodajanje funkcionalnosti digitalne platforme, če se bo to izkazalo za potrebno oziroma koristno, pri čemer ocenjujemo, da obseg teh del ne bo presegel 15 % prvotnega obsega (po specifikaciji oz. teh. dokumentaciji). Pobuda za naročilo lahko pride tudi s strani izvajalca. Pisna potrditev naročila z določitvijo roka izvedbe je za izvajalca znak, da prične z delom. Prevzem se izvede in evidentira z zapisnikom.
Datum objave: 21.11.2018   14:56
VPRAŠANJE
V zvezi z odgovorom naročnika (Datum objave: 12.11.2018 22:07) ugotavljamo, da naročnik očitno ne razločuje SPOSOBNOSTI PONUDNIKA od »usposobljenosti in izkušenosti OSEBJA, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila«, kar seveda ni isto. Ni nujno, da je navedeno OSEBJE sploh zaposleno pri ponudniku, bistveno je, da gre za osebje, ki bo dejansko izvajalo naročilo. Prav tako mora biti izpolnjen bistven pogoj, da »kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila« v konkretnem primeru, ker to pomeni, da je to povezano s PREDMETOM naročila (in ne s SPOSOBNOSTJO PONUDNIKA).

VPRAŠANJE
Še enkrat opozarjamo naročnika, da se z merili ocenjuje vsebino PONUDBE, ne pa SPOSOBNOST PONUDNIKA. Z referencami PONUDNIKA, kot določa razpisna dokumentacija, se ocenjuje SPOSOBNOST ponudnika, ne glede na to, da so morda nekoliko drugačne od tistih, določenih za SPOSOBNOST v razpisni dokumentaciji.
ZJN-3 v 84. členu določa, da se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s PREDMETOM javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:
a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;
b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;
c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del.

Kot opisano zgoraj, ZJN-3 SPOSOBNOST PONUDNIKA ne uvršča med merila za ocenjevanje PONUDBE. Predlagamo naročniku, da razpisno dokumentacijo uskladi z določili ZJN-3, ker bomo v nasprotnem primeru prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.

ODGOVOR
I. Sprememba pogojev za sodelovanje

Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom za Izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst, tako da se pogoji za sodelovanje pod točko 2: Tehnična in strokovna usposobljenost (str. 13-14) po novem glasijo:

»2. Tehnična in strokovna usposobljenost

Tehnična in strokovna usposobljenost se dokazuje s priloženimi referenčnimi potrdili naročnikov, za katere so bile opravljene referenčne storitve.

Ponudnik ima vsaj 2 reference z vrednostjo nad 20.000 brez DDV iz zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki obsegajo izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje spletne platforme v programskem jeziku, v katerem bo izdelana tudi spletna platforma, ki je predmet njegove ponudbe v tem postopku javnega naročila, pri čemer mora biti vsaj ena izmed navedenih referenc s področja turizma.

Referenčna dela so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno, kar potrdi referenčni naročnik. Obdobje že izvedenega vzdrževanja referenčne spletne platforme ne sme biti krajše od 6 mesecev.

Ponudbi morajo biti priložena referenčna potrdila naročnikov (Razpisni obrazci 7), in sicer za vsako spletno platformo, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Opomba: V primeru skupne ponudbe se pogoji seštevajo. Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.«


II. Sprememba meril

Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom za Izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst, tako da se merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe (str. 3-4) po novem glasijo:

»Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

MERILO UTEŽ
1. Cena

Cena bo ocenjevana kot relativno razmerje med najnižjo skupno ponudbeno ceno in dejansko ponudbeno ceno ponudnika na podlagi formule:

T= 80 x (Cm / C)
Cmnajnižja ponujena cena
Ccena posameznega ponudnika
Tštevilo točk

Največje število točk prejme ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno, ostali pa prejmejo proporcionalno manjše število točk. Največ 80 točk
2. Obdobje brezplačnega garancijskega vzdrževanja
(do 1 leto: 0 točk, 1-2 leti: 5 točk, več kot 2 leti: 10 točk) Največ 20 točk

Naročnik bo izbral ponudnika, čigar ponudba bo skladno z merili ocenjena z največ točkami. V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je bila prej oddana v sistem eJN2.
Naročnik bo ocenjeval samo dopustne ponudbe ponudnikov.«

III.
Glede na zgoraj navedene spremembe Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom za Izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb.

Postopek za oddajo ponudb: Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf ali *:jpg formatu ali *.tif formatu do dne 8. 12. 2018 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8.12.2018 ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Datum objave: 21.11.2018   16:23
Naročnik, zaradi pomote v navedbi datuma pri predhodno objavljenem odgovoru (21. 11. 2018 ob 14:56), ponovno objavlja datum za oddajo ponudb.

Glede na zgoraj navedene spremembe Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za Izdelavo, vzpostavitev in vzdrževanje digitalne navigacijske platforme SmarTkarst naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb.

Postopek za oddajo ponudb: Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf ali *:jpg formatu ali *.tif formatu do dne 10. 12. 2018 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12. 2018 ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Datum objave: 23.11.2018   09:19
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da je naročnik sicer spremenil merila, vendar te spremembe še vedno niso skladne z določili ZJN-3.

ZJN-3 v 84. členu določa, da se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer vključujejo:
a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;
b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila;
c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali izvedbe in trajanje dobav ali del.

V formuli za ocenjevanje ponudb se je naročnik še vedno omejil izključno na ceno. Tako ali drugače je v formuli navedena samo cena. Predlagamo naročniku, da si še enkrat pazljivo prebere 84. člen ZJN-3 in merila določi skladno z zakonom. Menimo, da ima na razpolago dovolj primerov meril za ekonomsko najgodnejšo ponudbo, ki jih izrecno ponuja zakon.

Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila (glej četrti odstavek 84. člena ZJN-3).

ODGOVOR
Naročnik je v celoti upošteval primeroma navedena merila iz 84. člena ZJN-3A, saj je kot enega izmed meril določil poprodajne storitve, tehnično pomoč.