Dosje javnega naročila NMV1226/2014
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 
Storitve: Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1226/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2014
NMV1240/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 21.05.2014
NMV4032/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.09.2014
    NMV1226/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja

Datum objave: 20. 5. 2014
Številka objave: NMV1226/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, Kontakt: gp.svrk@gov.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14003311. Telefaks +386 14003522. E-pošta gp.svrk@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.svrk.gov.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Priprava programa sodelovanja Slovenija Hrvaška 2014-2020.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je priprava programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PS), ki ga odobri Evropska komisija in podpora programskim partnerjem pri usklajevanju vsebine programa vključno z določitvijo sistema vodenja, spremljanja in kontrol skladno s členom 8 (4) Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/10088-72314814862662862992/objava_
na_portalu_JN.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 6. 2014
Čas: 15:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 6. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, Ljubljana - Mala sejna soba v 2. nadstropju.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 48. členom ZJN-2 ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. skupna ponudbena cena (skupna ponudbena vrednost z vsemi vključenimi dajatvami)
- do 80 točk

2. število ustreznih dokazil glede znanja jezikov
- do 20 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100.

V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežejo enako skupno število tock pri seštevku merila “cena” in merila “znanje jezikov”, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo navedel in izkazal več izvedenih enakovrstnih storitev. Če bosta tudi na tej podlagi enakovredni dve ali več ponudbi, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo imela višjo skupno vrednost referenc ponudnika.

V primeru potrebe po uporabi merila na sekundarni in terciarni ravni bo naročnik pozval tiste ponudnike, ki bodo dosegli enako (najvišjo) število skupnih točk k predložitvi referenčnih potrdil za referenčne storitve, ki so navedene v obrazcu št. 6, zaradi česar jih ponudnikom ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 5. 2014
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 5. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1240/2014, Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja; datum objave: 21. 5. 2014
  • NMV4032/2014, Storitve: Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja; datum objave: 29. 9. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2014   10:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali prav razumemo, da je ocenjena vrednost naročila največ 40.000 € (sklepamo iz navedbe, da gre za naročilo male vrednosti) in da naročnik za ta znesek pričakuje:
- pripravo programa, vključno s pridobivanjem in obdelavo podatkov,
- usklajevanje z deležniki, vključno z vsemi s tem povezanimi stroški (potni stroški, stroški dela ipd.),
- stroške priprave vseh gradiv (stroški dela, materialni stroški printanja),
- 6 sestankov "task force" + 4 delavnice z deležniki vključno s pošiljanjem vabil, najemom prostorov, pogostitvijo, simultanim prevajanjem v slovenski, hrvaški in angleški jezik (vključno seveda s stroški dela in potnimi stroški)
- stroške prevajanja in lekture programa v slovenski in hrvaški jezik, vključno z vsemi popravki,
- stroške dela in potne stroške (sestanki task force in delavnice, sestanki za usklajevanje programa) za vsaj 4 strokovnjake (kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji
- po potrebi stroške dela in potne stroške drugih strokovnjakov, s katerimi mora izvajalec zagotoviti strokovne podlage za učinkovito programiranje glede na izbrane tematske cilje.

Velik del stroškov je neodvisen od dela strokovnjakov (stroški prevajanja,materialni stroški z gradivi, najemi, pogostitvami) in v primeru naročila male vrednosti predstavlja precejšen delež za naročilo namenjenih sredstev. Je torej mišljeno, da 4 zahtevani strokovnjaki naročniku predvsem pomagajo pri pripravi programa in ne da ga dejansko sami pripravljajo? Na koliko delovnih dni je torej ocenjen vložek zahtevanih 4 strokovnjakov?

Če naročnik ocenjuje, da je vse zahtevano možno izvesti v okviru naročila male vrednosti, ali ne bi bilo bolj smiselno, da sam izvede navedene storitve, saj so stroški naročnika (priprava razpisa, izbor izvajalca) in stroški ponudnika (pridobivanje dokumentacije in potrdil, priprava ponudbe) nesorazmerno visoki glede na vrednost naročila?

Če pa ne gre za naročilo male vrednosti, kolikšen je znesek, ki ga je naročnik namenil za to naročilo?

ODGOVOR:
Pozrdavljeni,
predmetno javno naročilo se izvaja na podlagi novele ZJN-2E, ki je prag za naročila male vrednosti dvignila na 134.000 EUR brez DDV. Naročnikova pričakovanja so določena v projektni nalogi. Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila znaša 77.500,00 EUR brez DDV.
Lep pozdrav


Datum objave: 23.05.2014   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je predmet naročila priprava celotnega programa in celotno komuniciranje z javnostjo in deležniki (npr. različnimi ministrstvi), ali pa samo pomoč naročniku pri pripravi programa in pomoč pri komuniciranju z javnostjo in deležniki? Razpis je nejasen, saj vsebina projektne naloge kaže na prvo, predvideni znesek (naročilo male vrednosti - torej do 40.000 €) pa na drugo možnost. Priprava samega programa, s katerim se bo dodeljevalo več kot 52 mio €, je zagotovo zahtevnejša od naročila male vrednosti.

ODGOVOR:
Predmet naročila je v celoti priprava programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 in podpora programskim partnerjem pri usklajevanju vsebine programa vse do potrditve na Evropski komisiji. Natančno je specifikacija naročila navedena v prilogi 1 - Projektna naloga, Priprava programa sodelovanja Slovenija - Hrvaška 2014-2020.
Predmetno javno naročilo se izvaja na podlagi novele ZJN-2E, katera določa, da se postopek oddaje naročila male vrednosti lahko izvede do zneska, ki je nižji od 134.000 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila znaša 77.500,00 EUR brez DDV.
Lep pozdrav


Datum objave: 23.05.2014   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi s predmetnim javnim naročilom, nas zanima ali mora biti dokumentacija v tujem jeziku s strani prevajalca prevedena v obliki sodno overjenega prevoda ali je to lahko klasičen prevod prevajalca?

Hvala za vaš odgovor,

lep pozdrav


ODGOVOR:
Pozrdavljeni,
točka 2.2. razpisne dokumentacije določa:"Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku, razen življenjepisov, ki morajo biti predloženi v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru razlik med obema jezikoma prevlada slovenska jezikovna različica. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani prevajalca prevedeni dokumenti." Naročnik pojasnjuje, da zadošča klasičen prevod prevajalca.
Lep pozdrav


Datum objave: 26.05.2014   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti iz potrdila iz kazenske evidence za zakonitega zastopnika - fizično osebo, ki je tuji rezident v skupni ponudbi in bo potrdilo iz kazenske evidence priložil sam, poleg navedbe imena in priimka zakonitega zastopnika kot fizične osebe, razvidno tudi zakoniti zastopnik katerega podjetja je ali je dovolj navedba zgolj fizične osebe, torej imena in priimka? Saj institucija, ki izdaja tovrstno potrdilo, tako kot pri nas Ministrstvo za pravosodje, v tem primeru izdaja ločeno potrdilo za pravni subjekt in fizično osebo, brez navedbe, da je ta oseba zakoniti zastopnik določenega podjetja. Ali v nasprotnem primeru zadostuje notarsko overjena izjava zakonitega zastopnika z navedbo imena in priimka ter podjetja, ki ga zastopa ali?

Hvala vnaprej,

lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
zadostujeta ločeni potrdili za pravni subjekt in fizično osebo.
Lep pozdrav


Datum objave: 27.05.2014   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Imamo primer konzorcijskega partnerstva v skupni ponudbi, v katerem bi bil glavni nosilec ponudnik iz tuje države, glede na njegovo razpoložljivost vodje projekta in ključnih kadrov z ustreznimi referencami, eden izmed ponudnikov bi bil tudi iz Slovenije, kateri bi pripomogel k referencam v skupni ponudbi za ponudnika (obr. 6) in prispeval s ključnim strokovnjakom (obr. 9). Ali v tem primeru razumemo pravilno, da tuji ponudnik kot glavni nosilec, namesto obr. 3 in obr. 4 lahko priloži potrdila iz kazenske evidence sam ijn pooblastilo za pridobitev podtril iz kazenske evidence, torej obr. 3 in obr. 4 ne potrebuje podpisovati in žigosati, medtem, ko obr. 6, obr. 7, obr. 8, obr. 9 sklicujemo lahko samo nanj - ponudnik TUJI izjavlja da... (v obr. 9 tudi on zagotavlja izpolnjevanje pogojev za vse ostale ključne strokovnjake) in jih podpisuje in žigosa zgolj on kot glavni nosilec (torej jih ne sklicujemo še na druge ponudnike v skupni ponudbi), medtem, ko obr. 2 in obr. 11 podpišejo in žigosajo vsi ponudniki v skupni ponudbi, vključno s slovenskim ponudnikom?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
v vašem primeru je ključno, da ravnate skladno s točko 4.3. razpisne dokumentacije, ki meddrugim določa:
Vsak od ponudnikov v skupni ponudbi mora posamično podati naslednje dokumente:
·Pravna oseba: Izjava ponudnika – pravna oseba (obrazec 3) in Izjava zakonitega zastopnika - fizične osebe (obrazec 4) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) oziroma
·Samostojni podjetnik: Izjava ponudnika - samostojni podjetnik (obrazec 5) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,
·OBRAZEC BON-2 (gospodarske družbe) oziroma BON 1/SP (samostojni podjetnik).
Lep pozdrav


Datum objave: 27.05.2014   08:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali je lahko vodilni partner slovenski ponudnik v skupni ponudbi, kljub temu, da bi referenčni vodja projekta prihajal iz tuje partnerske organizacije v primeru nastopa skupne ponudbe?

Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
sporočamo, da lahko.
Lep pozdrav

Datum objave: 27.05.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi z zastavljenim vprašanjem konzorcijsko partnerstvo, Datum objave: 27.5.2014, 08:13, ki smo ga podali in nanj prejeli vaš odgovor, menimo, da je vaš odgovor pomanjkljiv, saj je iz razpisne dokumentacije poleg točke 4.3., jasno razvidno, da lahko ponudnik, v našem primeru tuji ponudnik pridobi potrdila iz kazenske evidence sam in v kolikor priloži zahtevana potrdila, mi ni potrebno prilagati zahtevanih izjav in pooblastil - navsezadnje je to bolj relevantno kakor pa da podpisuje obr. 3 in obr 4, znotraj katerih so navedeni členi iz slovenske zakonodaje? Ali ne razmišljamo prav ali je kljub temu potrebno po vašem mnenju, da tudi tuji partner podpiše obr. 3 in obr. 4?
Ker gre za tujega partnerja v konzorciju, ki je po pravni obliki združenje, nas tudi zanima glede na to, da država iz katere prihaja ne izdaja potrdila za takšni pravni subjekt iz kazenske evidence, zgolj lahko za njihovega zakonitega zastopnika - fizična oseba, kaj v tem primeru priložiti kot potrdilo za pravno osebo, ali bi zadostovala npr. notarsko overjena izjava tega tujega ponudnika z navedbo, da tega potrdila država v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja za takšno obliko pravnega subjekta?

Hvala za vaš odgovor, lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
v točki 4.1 razpisne dokumentacije je meddrugim določeno, da se bo ponudba štela za formalno popolno, če bo ponudnik predložil obrazce in dokumente, ki so navedeni v točki 6 razpisne dokumentacije. Kjučno vprašanje je ali bo tuj ponudnik lahko predložil vsa ustrezna potrdila, ki so vezana na naročnikove zahteve v obrazcih št. 3 in 4. Naročnik dopušča možnost predložitve notarsko overjene izjave tujega ponudnika z navedbo, da določenega potrdila država v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja. V izogib nepotrebnim nevšečnostim predlagamo, da ponudnik priloži tudi podpisane obrazce št. 3 in 4 s pripadajočimi pooblastili.
Lep pozdrav

Datum objave: 27.05.2014   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora tuji ponudnik v skupni ponudbi prav tako priložiti pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, kljub temu, da ni vodilni partner v skupni ponudbi in da bo sam predložil potrdila iz kazenske evidence?

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
v točki 4.3. razpisne dokumentacije je meddrugim določeno:
"Vsak od ponudnikov v skupni ponudbi mora posamično podati naslednje dokumente:
•Pravna oseba: Izjava ponudnika – pravna oseba (obrazec 3) in Izjava zakonitega zastopnika - fizične osebe (obrazec 4) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) oziroma
•Samostojni podjetnik: Izjava ponudnika - samostojni podjetnik (obrazec 5) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,
•OBRAZEC BON-2 (gospodarske družbe) oziroma BON 1/SP (samostojni podjetnik)."
Ne glede na to, da namerava tuj ponudnik predložiti potrdila iz kazenske evidence predlagamo, da predloži tudi podpisane obrazce št. 3 in 4 s pripadajočimi pooblastili za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
Lep pozdrav