Dosje javnega naročila 007832/2018
Naročnik: ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti, Dečkova cesta 1, 3000 Celje
Gradnje: Povečanje energetske učinkovitosti razsvetljave v dvorani Zlatorog Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 181.365,57 EUR

JN007832/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007832/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
JN007832/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2018
JN007832/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007832/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti
Dečkova cesta 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Tatjana Hren
zpo@celje.si
+386 34282650
+386 34282668

Internetni naslovi
http://www.zpo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284033/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284033/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5372
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Upravljanje, vzdrževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Povečanje energetske učinkovitosti razsvetljave v dvorani Zlatorog Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: II/1-3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvideno povečanje energetske učinkovitosti razsvetljave v dvorani Zlatorog Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvideno povečanje energetske učinkovitosti razsvetljave v dvorani Zlatorog Celje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.12.2018
Konec: 20.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   11:15
Naročnik ponudnike obvešča, da se besedilo poglavja 2.11 razpisne dokumentacije in 7. člena pogodbe v delu, ki ureja plan plačil spremeni na način, da se glasi:
- 45.000,00 EUR v letu 2018,
- preostanek do 40% pogodbene vrednosti najkasneje po opravljenem prevzemu del skladno z 18. členom te pogodbe, pri čemer se lahko na željo naročnika predmetni segment obračuna izvede na podlagi mesečnih situacij, glede na napredovanje del
- 20% pogodbene vrednosti po uspešnem izkazu pogodbeno dogovorjenih parametrov iz druge alineje prvega odstavka 10. člena te pogodbe pri prvi preverbi, opravljeni skladno z 19. členom te pogodbe,
- 40% pogodbene vrednosti po uspešnem izkazu pogodbeno dogovorjenih parametrov iz druge alineje prvega odstavka 10. člena te pogodbe pri drugi preverbi, opravljeni skladno z 19. členom te pogodbe.


Datum objave: 15.11.2018   13:01
Naročnik ponudnike obvešča, da spreminja določilo prvega in drugega dostavka 19. člena pogodbe na način, da se glasi:
19. člen
Naročnik in izvajalec 182 dni po prevzemu del, opravljenega skladno s predhodnim členom, izvedeta prvo preverbo doseganja pogodbeno dogovorjenih parametrov iz druge alineje prvega odstavka 10. člena te pogodbe.
Naročnik in izvajalec 365 dni po prevzemu del, opravljenega skladno s predhodnim členom, izvedeta drugo preverbo doseganja pogodbeno dogovorjenih parametrov iz druge alineje prvega odstavka 10. člena te pogodbe.

Datum objave: 16.11.2018   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
(1)naročnika prosimo, da skladno z drugim odstavkom 14. člena Gradbenega Zakona (GZ) prilagodi višino zahtevane zavarovalne vsote na vrednost 50.000,00 EUR. Zahtevana vsota je glede na vrednost del, ki se bodo izvedla in glede na ustaljeno prakso na trgu, nesorazmerno visoka,
(2)za dodatno pojasnilo o načinu preverjanja doseganja pogodbeno dogovorjenih parametrov, ki so določeni v vseh alinejah 19. člena predloga pogodbe,
(3)točno določitev garancijske dobe za opremo - svetila (v določilih 21. člena in 24. člena predloga pogodbe).
LP v pričakovanju sprememb pogojev in pojasnil .


ODGOVOR
(1) Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj je zahtevna vrednost zavarovalne vsote nižja od ocenjene vrednosti javnega naročila, prav tako pa je sorazmerna in primerna glede na naravo objekta v katerem se dela izvajajo.
(2) Naročnik bo z ustreznimi tehničnimi sredstvi in metodami preveril ali izveden predmet javnega naročila izpolnjuje parametre, ki jih bo v okviru svoje ponudbe (meril) določil ponudnik/izvajalec.
(3) Garancijski pogoji za svetilke so jasno določeni v projektni nalogi.
Datum objave: 20.11.2018   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosili bi za podatek, kje se nahajajo popisi del.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Priloga razpisne dokumentacije je projektna naloga, prav tako pa so vsi ostali podatki za način podaje ponudbe opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 22.11.2018   17:18
VPRAŠANJE
V projektni nalogi pod "tehnične in mehanske zahteve reflektorjev" naročnik navaja certifikat avtorizacije laboratorija v skladu z EN 13032-4 2018. Po vsej verjetnosti gre za napako in ima naročnik v mislih standard: EN 13032-4 2015 Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov sijalk in svetilk - 4. del: LED-sijalke, moduli in svetilke . Naprošamo za pojasnilo.

ODGOVOR
Gre za tiskarsko napako. Pravilna navedba je EN 13032-4:2015

VPRAŠANJE
v točki 2.1.3 je navedeno, da je potrebno izvesti osvetljevanje za polovico igrišča 21 x 37,75 m
Na kaj se te mera nanađa sak je podana mera večja od osnovnega igrišča.

Prosimo za pojasnitev

ODGOVOR
V .dwg podlogi, ki je predmet razpisne dokumentacije, sta na ločeni plastnici z imenom »pomožna igrišča« vrisani dve pomožni igrišči. Igrišči sta glede na igrišče za košarko in rokomet, postavljeni prečno. Igrišči sta druga ob drugi, vsako izmed obeh je dimenzij 37,75×21 m.

VPRAŠANJE
V projektni nalogi je podana maksimalna optežitev skupaj instaliranih proizvodov 2200 kg. Dve točki nižje je pa zapisano
da je na posamezno vzdolžno linijo ne sme presegati 900 kg +/- 10%
Ti dve zahtevi se izključujeta prosim, da se zadeva popravi in nedvoumno določi.
Prav tako je omejitev v minus nesmiselna saj je problematična zgolj pre visoka obtežba.
Zahteva je nesmislena zato se naj prosim popravi tako, da daje vsem ponudnikom enake možnosti.

ODGOVOR
Naročnik je v projektni nalogi jasno določil zgornje meje maksimalne obtežitve novo instaliranih proizvodov , zaradi statični omejitev konstrukcije. Naročnik spreminja splošne zahteve v tretji alineji, ki po novem glasi:
- obtežba s svetilkami ne sme presegati 900kg na posamezno vzdolžno linijo (le to se bo kontroliralo pred samo izvedbo projekta)
Prav tako se ustrezno spremni zahteva po predložitvi dokazil, ki po novem glasi:
Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev s predložitvijo: tehničnega lista in izjave o skladnosti ločeno za vsak tip reflektorja, svetlobno tehnične izračune po zahtevah iz točke 2.1, izjavo proizvajalca o skupni teži vseh svetilk in obtežbi na linijo
Ostale zahteve iz projektne naloge ostajajo nespremenjene.


VPRAŠANJE
"v točki 3 je govor o osvetljenosti košarkaškega igrišča in zahtvan je dodatni prikaz roba osvetljenosti rokometnega igrišč.
Ta zahteva je kontradiktorna in nesmiselna. Ali se tukaj navezujemo na robno cono košarkaškega ali rokometnega igrišča ?
Prosimo, da se popravi tekst tako, da je rzumljiv in smiseln."

"Zahtevana je prikaz osvetljenosti prvih 12 vrst sedežev od roba rokometnega igrišča. Zahteva nenatančno definirana in zavajajoča. Prosimo, da se določi ta pogoj na način, da je razumljiv
brez špekulacij"

Kaj je mišljeno z prikazom na treh merilnih površinah?

Kako se naj upošteva konstrukcija ostrešja, če je predvidena enotna višina montaže 15 m? Prosimo za obrazložitev.

"Zahtevano je upoštevanje standarta Sist EN 12193:2008 postavitev reflektorjev glede na odbojkarsko mrežo? Odbojkarska mreža ni niti označena v načrtih niti ni predmet zahtevanega preračuna.
Zahteva je nesmiselna zato prosimo, da se izbriše."

"Pozicija kamer ni zadostno definirana in ne izhaja iz enotne nične pozicije. Zadeva se ne pokriza z tekstovnimi zahtevami. Pzicijo nič je potrebno jasn označiti na načrtih.
Trenutna definicija je lahko zavajajoča in predstavlja prednost potencialnim ponudnikom, ki so pripravljali dokumentacijo.
Prosimo, da se nedvoumno označi točka nič"

Pri kamarah je dodana mere +1,5m - kaj je mišljeno s tem

Omenjena je trenutna priključna moč sistema. Ali se mora bilo katera komponenta starega sistema obdržati v novi rekunstrukciji osvetlitve? Obstoječi reflektorji so vrisani v načrtu.

"V dokumentaciji je omenjena zahteva po vzorcu ob ponudbi za pregled le tega. Nikjer ni navedeno, da se bo pregled vršil iz strani neodvisne usposobljene organizacija.
To dopušča možnost manipulacije. Iz tega razloga matramo, da se mora ta zahteva bristi iz dokumentacije."

"Za fotometrične podatke so zahtevane norme EN 11356-2010 - ta norma je norma za prikaz podatkov in ne akreditacije laboratorija kot je zahtevano. Zahteva je nenatančna in zavajajoča
zato prosimo, da se zahteva briše"

"Zahtevana norma EN 11356-2010 je nacionalna norma, ki ni obvezajoča. Zahteve se naj defenirajo tako, da omogočajo enakopravno obravnavo EU ponudniko.
To, daje prednost določenim proizvodom. Zato se naj ta zahteva omakne saj preprčuje enakopravno obravnavo vseh ponudnikov."

"Zahtevana je norma EN 13032-1 2012 to prav tako ni norma za akreditacijo laboratorija ampak za prikaz in metodologijo meritev. V tekstu je napačno predstavljena in uporabljena norma.
Zato prosimo, da se ta zahteva briše"

"Zahtevano je barvanje po EN ISO 9227 - to je standart, ki opisuje različne postopke za korozijske teste in ne določa korozijske zaščite. Uporaba standarda v tekstu je nenatančan, nestrokovna in
zavajajoča. Na ta način zavaja in je omejejoča za ponudnike. Zato se mora ta zahteva brisati."

V spločnih azahtevah je zapisna zahteva po FIBA LEVEL 1 - to je neskladno z predhodnjimi fotometričnimi zahtevami. Prosimo, da se to poenoti in uskladi.

"Za DALI opremo in krmilo opremo je zahtevana kompatibilnost z obstoječo opremo. Nikjer ni navedno katera je obstoječa oprema. Zahteve je potrebno definirati tako, da
je možno nedvoumno ponuditi pravilno opremo, ki deluje z trenutno opremo"

"Glede napredka informacijske tehnologije ni v rokah ponudnika, da se poda rešitev za zastarelo opremo, ki ni več kompatibilna z najnovejšimi krmilniki. Zato je potrebno natančno definirati
kaj mora povezljivost omogočat."

"Navedena je zahteva ustrzati osvetlitevi po vseh nedorečenih točkah razpisaza žensko evropsko prvenstvo 2022 v primeru zamika proti severu.
Ta zahteva nedefinirana in ji tako ni možno ustrezati. Zahtevo je potrebno natančno definirati ali brisati."

"Zapis kot ""Izbrani ponudnikbo lahko navedene inštalacije in opremo uporabljal šele po pisni pisni potrditvi s strani naročnika , sicer bo nosil stroške morebitne zahtevane zamenjave"" so
po našem menju nedopustne in kažejo na to, da naročnik ni vseh pogojev jasno definiral. Če so pogoji jasno definirani ponudnik dobi opremo, kot je razpisana in istrezna razpisnim pogojem.
Vse ostalo odločanje po izboru ponudbe dopušča možnost manipulacije in je tako nedopustno. Zato se morajo takšni pogoji brsati iz vseh točk razpisa, jer so tako ali drugače definirani."


ODGOVOR
Vprašanje 1
"v točki 3 je govor o osvetljenosti košarkaškega igrišča in zahtvan je dodatni prikaz roba osvetljenosti rokometnega igrišč.
Ta zahteva je kontradiktorna in nesmiselna. Ali se tukaj navezujemo na robno cono košarkaškega ali rokometnega igrišča ?
Prosimo, da se popravi tekst tako, da je rzumljiv in smiseln."
Odgovor 1
Zahteve za predložitev svetlobno tehničnih izračunov so jasne. V točki 3. ni govora o košarkarskem igrišču. Pozivamo ponudnike da si podrobno preberejo celotno objavljeno projektno naloge in ostale priloge k razpisni dokumentaciji.

Vprašanje 2
"Zahtevana je prikaz osvetljenosti prvih 12 vrst sedežev od roba rokometnega igrišča. Zahteva nenatančno definirana in zavajajoča. Prosimo, da se določi ta pogoj na način, da je razumljiv brez špekulacij"
Odgovor 2
Zahteve za predložitev svetlobno tehničnih izračunov so jasne. Zahteva za prikaz osvetljenosti prvih 12 sedežev od roba rokometnega igrišča ni podana. Pozivamo ponudnike da si podrobno preberejo celotno objavljeno projektno naloge in ostale priloge k razpisni dokumentaciji.

Vprašanje 3
Kaj je mišljeno z prikazom na treh merilnih površinah?
Odgovor 3
Zahteve za predložitev svetlobno tehničnih izračunov, kakor tudi zahtevanih prikazov osvetljenosti so jasne. Pozivamo ponudnike da si podrobno preberejo celotno objavljeno projektno naloge in ostale priloge k razpisni dokumentaciji.

Vprašanje 4
Kako se naj upošteva konstrukcija ostrešja, če je predvidena enotna višina montaže 15 m? Prosimo za obrazložitev.
Odgovor 4
V obstoječi instalaciji so reflektorji instalirani na lokacijah višine 15 m +/- 0,2 m, pri čemer ni upoštevano fotometrično središče obstoječih reflektorjev. Višina novo instaliranih reflektorjev se torej predvideva na enako višino, posledično naj se v izračunu upošteva enotna montažna višina vseh reflektorjev 15 m

Vprašanje 5
"Zahtevano je upoštevanje standarta Sist EN 12193:2008 postavitev reflektorjev glede na odbojkarsko mrežo? Odbojkarska mreža ni niti označena v načrtih niti ni predmet zahtevanega preračuna.
Zahteva je nesmiselna zato prosimo, da se izbriše."
Odgovor 5
Projekt se nanaša na eno dvorano, v kateri je lahko odbojkarsko igrišče za tekme odbojke postavljeno v center dvorane, tako kot je to primer za košarkarsko igrišče. Standard SIST EN 12193:2008 točno določa dovoljene lokacije svetlobnih teles v odnosu na odbojkarsko, kot tudi košarkarsko igrišče, ki pa je še večje. Zato je zahtevo nujno upoštevati. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije

Vprašanje 6
"Pozicija kamer ni zadostno definirana in ne izhaja iz enotne nične pozicije. Zadeva se ne pokriza z tekstovnimi zahtevami. Pzicijo nič je potrebno jasn označiti na načrtih.
Trenutna definicija je lahko zavajajoča in predstavlja prednost potencialnim ponudnikom, ki so pripravljali dokumentacijo.
Prosimo, da se nedvoumno označi točka nič"
Odgovor 6
Za boljše razumevanje enotne ničelne pozicije naj si ponudnik ogleda dwg podlogo ( dvorana zlatorog 01.dwg ) z dodano plastnico 00 IZHODIŠČNA TOČKA, na kateri je poudarjeno središče objekta, potrebno za fotometrične simulacije, ki predstavlja sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanje 7
Pri kamarah je dodana mere +1,5m - kaj je mišljeno s tem?
Odgovor 7
+ 1,5 m je v fotometričnih simulacijah standardna višina pozicije kamere nad nivojem tlaka. Ponudnik v ponudbeni obrazec navede izračunane vrednosti za U2 Ecam in U2 Eh, ki so razvidne iz priloženega fotometričnega izračuna za osvetljenost centralnega igrišča za rokomet.

Vprašanje 8
Omenjena je trenutna priključna moč sistema. Ali se mora bilo katera komponenta starega sistema obdržati v novi rekunstrukciji osvetlitve? Obstoječi reflektorji so vrisani v načrtu.
Odgovor 8
Iz zahtev razpisne dokumentacije in projektne naloge jasno izhaja, da mora ponudba upoštevati demontažo in odstranitev VSEH trenutno obstoječih reflektorjev skladno z zahtevami okoljevarstvenih zakonov in predpisov.

Vprašanje 9
"V dokumentaciji je omenjena zahteva po vzorcu ob ponudbi za pregled le tega. Nikjer ni navedeno, da se bo pregled vršil iz strani neodvisne usposobljene organizacija.
To dopušča možnost manipulacije. Iz tega razloga matramo, da se mora ta zahteva bristi iz dokumentacije."
Odgovor 9
V točki 2.2 projektne naloge je jasno naveden način in rok za morebitno predložitev vzorcev, kot tudi navedba neodvisnega inštituta za morebitno izvedbo meritev in izpolnjevanje zahtev, na predloženih vzorcih.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije

Vprašanje 10
"Za fotometrične podatke so zahtevane norme EN 11356-2010 - ta norma je norma za prikaz podatkov in ne akreditacije laboratorija kot je zahtevano. Zahteva je nenatančna in zavajajoča zato prosimo, da se zahteva briše"
Odgovor 10
Zahteva po normi EN 11356-2010 ni podana in ni obvezujoča.

Vprašanje 11
"Zahtevana norma EN 11356-2010 je nacionalna norma, ki ni obvezajoča. Zahteve se naj defenirajo tako, da omogočajo enakopravno obravnavo EU ponudniko.
To, daje prednost določenim proizvodom. Zato se naj ta zahteva omakne saj preprčuje enakopravno obravnavo vseh ponudnikov."
Odgovor 11
Zahteva po normi EN 11356-2010 ni podana in ni obvezujoča.

Vprašanje 12
"Zahtevana je norma EN 13032-1 2012 to prav tako ni norma za akreditacijo laboratorija ampak za prikaz in metodologijo meritev. V tekstu je napačno predstavljena in uporabljena norma.
Zato prosimo, da se ta zahteva briše"
Odgovor 12
Pravilna navedba je EN 13032-4:2015 Merjenje in predstavitev fotometričnih podatkov sijalk in svetilk, Del: 4 LED sijalke, moduli in svetilke.
Za vsak svetlobno tehnični projekt je pomembno, da se uporabijo večkrat preverjeni postopki izdelave fotometričnih datotek, oziroma LDT v Evropi. Zato je pomembno, da fotometrični laboratorij pridobi akreditacijo za posamezen postopek meritve, ki je pogojen z zahtevami merodajnih norm. Slednje za investitorja pomeni dodatno garancijo za uspešen izid projekta.
Ponudnik mora priložiti fotometrično poročilo za uporabljene fotometrije v skladu z normo EN 13032-4:2015 in izjavo laboratorija, ki je izdelal fotometrije in certifikat avtorizacije laboratorija v skladu z EN 13032-4:2015, IES LM-79-08 Odobrena metoda: Električna in fotometrična meritev proizvodov za razsvetljavo.

Vprašanje 13
"Zahtevano je barvanje po EN ISO 9227 - to je standart, ki opisuje različne postopke za korozijske teste in ne določa korozijske zaščite. Uporaba standarda v tekstu je nenatančan, nestrokovna in zavajajoča. Na ta način zavaja in je omejejoča za ponudnike. Zato se mora ta zahteva brisati."

Odgovor 13
V projektni nalogi je skrajšan opis zahteve po odpornosti protikorozijske zaščite, vendar je navedba, kakšna naj bo stopnja odpornosti z navedbo standarda dovolj jasna in nedvoumna.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije

Vprašanje 14
V spločnih azahtevah je zapisna zahteva po FIBA LEVEL 1 - to je neskladno z predhodnjimi fotometričnimi zahtevami. Prosimo, da se to poenoti in uskladi.
Odgovor 14
V splošnih zahtevah ni navedene zahteve po FIBA LEVEL 1.
V navedbi se zahteva celoten sklop sistema razsvetljave, ki ne sme presegati dovoljenih obtežitev nosilne konstrukcije, istočasno pa mora zagotavljati najvišje postavljene zahteve po nivoju osvetljenosti in hkrati zahteve FIBA glede postavitve svetlobnih teles.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Vprašanje 15
"Za DALI opremo in krmilo opremo je zahtevana kompatibilnost z obstoječo opremo. Nikjer ni navedno katera je obstoječa oprema. Zahteve je potrebno definirati tako, da je možno nedvoumno ponuditi pravilno opremo, ki deluje z trenutno opremo"
"Glede napredka informacijske tehnologije ni v rokah ponudnika, da se poda rešitev za zastarelo opremo, ki ni več kompatibilna z najnovejšimi krmilniki. Zato je potrebno natančno definirati kaj mora povezljivost omogočat."
Odgovor 15
Opis obstoječega stanja je podan v točkah 2.2., 2.3, 2.4 in prilogah razpisne dokumentacije. Ponudnik pripravi predlog energetske prenove razsvetljave v Dvorani Zlatorog Celje v obliki ponudbe »na ključ«, pri čemer je razvidna vsebina ponujenih del.
DALI je splošno uveljavljen sistem krmiljenja razsvetljave. Ponudnik mora predvideti vgradnjo prilagoditvenih elementov CNS na DALI sistem, v kolikor je le to za ponudnikovo tehnološko rešitev potrebno.
Ponudnik ni omejen glede najnovejše tehnologije in v svoji ponudbi lahko predvidi vzpostavitev centralno nadzornega sistema CNS za potrebe upravljanja razsvetljave dvorane Zlatorog, ki je predmet tega projekta, s svojo tehnološko rešitvijo, ki pa mora omogočiti povezljivost z naročnikovim nadzornim sistemom preko standardiziranega protokola.
V okviru projekta je predvidena izvedba energetsko sanacijskih del za povečanje energetske učinkovitosti objekta v upravljanju ZPO Celje d.o.o., pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki. Potencialnim ponudnikom priporočamo ogled lokacij, ki so predmet ponudbe.

Vprašanje 16
"Navedena je zahteva ustrzati osvetlitevi po vseh nedorečenih točkah razpisaza žensko evropsko prvenstvo 2022 v primeru zamika proti severu.
Ta zahteva nedefinirana in ji tako ni možno ustrezati. Zahtevo je potrebno natančno definirati ali brisati."
Odgovor 16
Iz rezultatov simulacije svetlobnotehničnih izračunov za območje PA in TA za največje, to je, rokometno igrišče bo mogoče razbrati ali bo sistem razsvetljave zagotavljal zahtevane nivoje osvetljenosti tudi na rokometnem igrišču, ki bi bil za potrebe Evropskega prvenstva v rokometu za ženske leta 2022 pomaknjeno za 2m proti severu, brez montaže dodatnih reflektorjev.

Vprašanje 17
"Zapis kot ""Izbrani ponudnikbo lahko navedene inštalacije in opremo uporabljal šele po pisni pisni potrditvi s strani naročnika , sicer bo nosil stroške morebitne zahtevane zamenjave"" so
po našem menju nedopustne in kažejo na to, da naročnik ni vseh pogojev jasno definiral. Če so pogoji jasno definirani ponudnik dobi opremo, kot je razpisana in istrezna razpisnim pogojem.
Vse ostalo odločanje po izboru ponudbe dopušča možnost manipulacije in je tako nedopustno. Zato se morajo takšni pogoji brsati iz vseh točk razpisa, jer so tako ali drugače definirani."
Odgovor 18
Izbrani ponudnik bo moral za vsak element ponudbenih del na naročnikov poziv pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje. Šele po potrditvi s strani naročnika se bo lahko dokončno naročila izdelava, dobava in montaža na objektu. Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.