Dosje javnega naročila 007925/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Zamenjava dvigal v SB Izola
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007925/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2018
JN007925/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN007925/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN007925/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007925/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/nmv073rn18zamenjavadvigalvsbizola/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5437
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dvigal v SB Izola
Referenčna številka dokumenta: NMV 073/RN-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava dvigal v SB Izola
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42416100
45313100
50750000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.11.2018   09:53
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da spreminja zahteve v zvezi s standardom SIST-TS CEN/TS 81-76 in sicer:

Zahteve glede požarne odpornosti komponent (vrat) in obnašanje dvigal v primeru požara:
Ustreznost dvigala za uporabo v primeru požara se dokazuje s skladnostjo s standardom SIST-TS CEN/TS 81-76:2012. V ponudbi je potrebno predložiti natančen opis in karakteristike vse opreme, ki omogoča varno uporabo dvigala v primeru požara (krmilje in inštalacija, komunikacijska oprema, požarna odpornost komponent,). Ponudnik že v ponudbi predloži certifikat o tipskem preskusu jaškovnih vrat po standardu EN 81-58. Če dobavitelj standarda SIST-TS CEN/TS 81-76 ne more zagotoviti lahko ponudi gasilska dvigala skladno s standardom SIST EN 81-72, pri čemer ni obvezno zadostiti točkam 5.3, 5.4, 7.3, 7.4.


Datum objave: 26.11.2018   10:42
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer: ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 10.12.2018 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12.2018 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik je podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj in sicer do 4.12.2018 do 10.00 ure.

Datum objave: 26.11.2018   11:54
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da bo omogočil dva dodatna termina za ogled specifičnosti izvedbe in transportnih poti in sicer dne 29.11.2018 in 30.11.2018. Za ogled se morajo potencialni ponudniki najaviti preko telefona (g. Janez Nučič) na telefonsko številko: +386 41/697-915. Naročnik na ogledu ne bo dajal dodatnih informacij glede pogojev iz tega javnega naročila.

Datum objave: 27.11.2018   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Zanima nas zakaj je zahtevana referenca dvigala v vrednosti 300.000,00EUR + DDV, saj se vgrajujejo tudi dvigala z manjšo vrednostjo enakih tehničnih karakteristik.

2. Ali ima Investitor podatek o investiciji in koliko je vrednost obnove? Zakaj se Investitor ne odloči fazno menjavo, saj je morda smotrneje glede logistike v času obnove?

Hvala za odgovore

LpODGOVOR

Ad 1. Naročnik spreminja vrednost zahtevane reference na 100.000,00 eurov brez DDV in sicer:
Ponudnik zagotavlja, da ima najmanj eno (1) potrjeno referenco s strani investitorja za uspešno izvedena dela: dobava, montaža in zagon novih dvigal (vključno s pripadajočimi gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli), na zahtevnem objektu (skladno z uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost), v vrednosti najmanj 100.000,00 eurov brez DDV, v obdobju zadnjih petih let pred datumom predvidenim za odpiranje ponudb. Obdobje petih let iz predhodnega stavka se nanaša na datum primopredaje izvedenih del s strani investitorja.

Skladno s spremembo je naročnik objavil spremenjen obrazec OBR-3 sprememba z dne 27.11.2018 in sicer na naslednji povezavi:
https://sb-izola.si/actuality/nmv073rn18zamenjavadvigalvsbizola/

Naročnik poziva ponudnike, da v svoji ponudbi predložijo obrazec OBR-3 sprememba z dne 27.11.2018.

Ad 2. Ocenjena vrednost je navedena v razpisni dokumentaciji in znaša: 396.700,00 brez DDV. Naročnik je v dokumentaciji predvidel izvajanje del v fazah in sicer: po eno dvigalo

Datum objave: 04.12.2018   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za naslednje odgovore oz. pojasnila:
1. Rok izvedbe zamenjave dvigal v 120 dneh, še posebno ker je zahtevano, da se istočasno izvajajo dela le na enem dvigalu, je popolnoma nerealen in neizvedljiv. Potrebno bi bilo definirati rok za prvo dvigalo (120 do 140 dni z ozirom na dogovor o možnem delovnem času na objektu in pogojih gradbišča) in nato za vsako nadaljnje dvigalo po minimalno 45 dni.
2. Pri duplex dvigalih 640 kg in pri samostojnem tovornem dvigalu je zahtevan standard SIST-TS CEN/TS 81-76 oz. EN 81-72, skladno s tolmačenjem na portalu. V naslovu dvigali nista imenovani kot evakuacijski dvigali, niti v popisu niso navedeni prioritetni režimi kot je to navedeno pri tovornih dvigalih Triplex, v seznamu standardov pa je med drugimi naveden standard SIST-TS CEN/TS 81-76. Ali gre za napako, ali pa je dejansko potrebno upoštevati zahteve za evakuacijska dvigala? Poleg tega prosimo za pojasnilo glede samostojnega tovornega dvigala za dve postaji, ki vozi med kletjo in pritličjem, ali mora dejansko biti evakuacijsko?
3. Samostojno tovorno dvigalo ima opis krmilja copy/paste kot je v popisu za tripleks tovorna dvigala. Ali je to napaka? Poleg tega ima to dvigalo zahtevo po prioritetnih režimih, ni pa navedeno kot evakuacijsko dvigalo, ali sploh potrebuje pristopno kontrolo?
4. Opis kabin vseh štirih tovornih dvigal zahteva ogledala na stenah, na vseh treh pri samostojnem tovornem dvigalu in dveh pri triplex tovornih dvigalih (ki so prehodna). Ta zahteva po našem mnenju ni primerna za tovorna dvigala. Prosimo za pojasnilo zahtev.
5. V popisu vseh triplex tovornih dvigal so zahtevana 2 panelna centralna vrata. Ker so jaški različni in pri srednjem dvigalu 2 panelnih centralnih vrat sploh ni možno umestiti, pri levem dvigalu pa bi bilo potreben večji gradbeni poseg, predlagamo, če lahko ponudimo enaka vrata (vrsta in dimenzije) kot so obstoječa vrata? Se pravi, levo dvigalo z 2 panelnimi teleskopskimi vrati, srednje in desno pa s 4 panelnimi centralnimi vrati?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ad 1. Naročnik podaljšuje rok za dokončanje in izvedbo vseh pogodbenih obveznosti in sicer:
Ponudnik mora pogodbena dela dokončati v skladu s terminskim planom (ki ga pripravi ponudnik), najkasneje v roku 180 dni.

Ad 2. Naročnik zahteva za vsa dvigala standarde skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji oziroma za standard SIST-TS CEN/TS 81-76 skladno s pojasnilom na Portalu javnih naročil (Datum objave: 26.11.2018 09:53). Duplex dvigali ne potrebujeta funkcionalnosti prioritetnih režimov.

Ad 3. Naročnik zahteva standarde skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji oziroma za standard SIST-TS CEN/TS 81-76 skladno s pojasnilom na Portalu javnih naročil (Datum objave: 26.11.2018 09:53).

Ad 4. Naročnik meni, da bodo ogledala v dvigalu ustrezno zaščitena z ograjo in s tem bo zmanjšano tveganje poškodovanja in zato svoje zahteve ne spreminja.

Ad 5. Odpiranje vrat tovornih dvigal lahko uredite tudi na predlagan način.Datum objave: 04.12.2018   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot zainteresirani ponudnik za oddajo javnega naročila od naročnika zahtevamo, da postopek javnega naročila prekine zaradi razlogov, ki v tehničnem delu ( trenutno pomanjkljivi popisi) ne omogočajo enakopravne in nediskriminatorne obravnave ponudnikov.

V primeru, da tega ne storite bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.

lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik ne more podati odgovor na tako posplošeno pripombo.

Naročnik poziva ponudnike, da jasno in nedvoumno navedejo tisto, kar po njihovem mnenju ne omogoča enakopravno in nediskriminatorno obravnavo ponudnikov.

Datum objave: 05.12.2018   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot eden izmed svetovnih proizvajalcev kvalitetnih dvigal ugotavljamo, da je predvidena cena ponudbe 396.700,00 občutno prenizka za zahtevani obseg del.
V kolikor ta znesek ostane kot izločitveni faktor, se ne moremo udeležiti pri izdelavi ponudbe za zamenjavo dvigal.
Če boste ta pogoj spremenili, se bomo seveda radi udeležili pri razpisu, vendar bi bilo zaradi kratkega časa med odgovorom in rokom oddaje ponudbe potrebno ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav!

ODGOVOR: Ocenjena vrednost ostaja nespremenjena.
Datum objave: 05.12.2018   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavljena ocenjena vrednost je povsem podhranjena, torej ne odraža realne slike glede na tehnične specifikacije in zahteve.
Od naročnika pričakujemo oziroma zahtevamo, da pojasni, in sicer:

- kdo je opravil oceno vrednosti;
- ali je bila v fazi raziskave trga opravljena analiza ponudnikov - torej ali je naročnik na popise, ki so predmet javnega naročila pridobil kakšno konkretno nezavezujočo ponudbo?

Kakšna je višina zagotovljenih sredstev za celoten obseg javnega naročila?

Hvala.

ODGOVOR: Ocenjena vrednost je podana skladno z določili zakonodaje. Zagotovljena sredstva so enaka ocenjeni vrednosti.
Vprašanji, ki jih navajate v dveh alinejah nista relevantni za pripravo ponudbe oz. ne vpliva na ponudnikovo sposobnost priprave ponudbe.