Dosje javnega naročila 007891/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Storitve: Občasni prevozi šolskih otrok
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007891/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.11.2018
JN007891/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007891/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
Nataša Zorman, Damijana Božič Močnik
group1.oskrjenko@group.arnes.si
+386 42526010
+386 42526026

Internetni naslovi
http://www.osdj-cerklje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni prevozi šolskih otrok
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje občasnih avtobusnih prevozov šolskih otrok skladno z vsakokratnimi potrebami naročnika (načrtovani izleti, ekskurzije, naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, šole v naravi, tabori in tekmovanja).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje občasnih avtobusnih prevozov šolskih otrok skladno z vsakokratnimi potrebami naročnika (načrtovani izleti, ekskurzije, naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, šole v naravi, tabori in tekmovanja).
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.01.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.11.2018   10:50
VPRAŠANJA in ODGOVORI

Spoštovani,

Prosimo za naslednja pojasnila / odgovore:

1) Kateri obrazec se pri elektronski oddaji ponudb odda v oddelek »Predračun«, saj ni nikjer predvidenega posebnega obrazca? Je to mogoče obrazec »Ponudba Pogodba«?
Odgovor: V oddelku »Predračun« se navede skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV za obdobje treh (3) let, drugih obrazcev ni treba prilagati.

2) V četrtem odstavku 3. člena vzorca pogodbe je navedeno, da se upošteva maksimalna poraba 20 litrov goriva na prevoženih 100 km, kar je za porabo goriva pri avtobusih nerealno reala poraba je okrog 30 l na 100 km. Prosimo za popravek.
Odgovor: Naročnik spreminja četrti odstavek 3. člena obrazca »PonudbaPogodba«, ki se po spremembi glasi:
»4) V primeru, da se v času trajanja pogodbe cena goriva spremeni za 10%, se lahko cena na zahtevo izvajalca ali naročnika valorizira, tako da se v strukturi cene, ki jo predloži izvajalec (v strukturi cene se bo upoštevala maksimalna poraba 30 l goriva na prevoženih 100 km), upošteva 10% spremenjena cena goriva. Tako dobljena cena se znova valorizira na enak način, če se cena goriva znova spremeni za 10% glede na valorizirano ceno goriva v strukturi cene.«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša.

3) V petem odstavku 4. člena vzorca pogodbe je navedeno, da morajo biti vozniki, ki bodo opravljali prevoze, na odhodu 20 minut pred odhodom - prisotnost avtobusa in voznika na odhodnem mestu 20 minut pred odhodom je po naši oceni predolga in nepotrebna. Poleg tega tudi odsotnost vpliva na ceno prevoza in v primeru celodnevnega prevoza tudi posega v skupno odsotnost (do 15 ur). Prosimo za popravek.
Odgovor: Naročnik spreminja deseto alinejo petega odstavek 4. člena obrazca »PonudbaPogodba«, ki se po spremembi glasi:
»bodo vozniki, ki bodo opravljali prevoze, na odhodu 10 minut pred odhodom«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša.

4) V petem odstavku 4. člena vzorca pogodbe se pri posameznem prevozu zahteva zavarovanje prtljage, kar pri prevozu potnikov ni običajno. Prevoznik je za prtljago odgovoren skladno z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, zato predlagamo, da se obveznost zavarovanja prtljage črta.
Odgovor: Zavarovanje prtljage je del splošne zavarovalne police za opravljanje prevozov, zato naročnik vztraja pri predmetni zahtevi in razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

5) V prvem odstavku 5. člena vzorca pogodbe naročniku predlagamo, da se črta komunikacija preko telefaksa, ki je danes le še izjemoma v uporabi. Prav tako predlagamo, da se podaljšajo roki za naročanje prevozov iz 14 dni na 28 dni ter iz 7 dni na 14 dni (za naročila en do dva avtobusa) pojasnilo: ker mora prevoznik svoje delo načrtovati optimalno in zlasti v skladu z veljavno prometno in socialno zakonodajo in glede na to, da so vse šolske aktivnosti vsaj okvirno načrtovane s šolskim koledarjem in da je tudi ostale storitve (najem športne dvorane, obisk kulturnih prireditev, razna srečanja, obiski znamenitosti, ipd.) potrebno načrtovati pravočasno in mnogo dlje časa pred izvedbo, smo prepričani, da je tudi potreba po prevozu znana že mnogo prej in ne le 7 dni pred dogodkom.
Odgovor: Naročnik se strinja s črtanjem telefaksa kot načina komunikacije med strankama in bo predmetno spremembo vključil pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Naročnik pa vztraja pri ostalih zahtevah in razpisne dokumentacije glede načina naročanja ne bo spreminjal, kot tudi ne časa, v katerem se naročnik zavezuje, da bo naročal razpisano storitev. Naročnik je v obrazcu »Ponudba-Pogodba« določil skrajni rok za obveščanje, pri čemer bo izvajalca o relaciji prevoza, času odhoda, kraju odhoda in uri povratka obvestil prej, če bo to mogoče.

6) Prvi odstavek 6. člena vzorca pogodbe navaja, da izvajalec izstavi račun »na podlagi dejansko prevoženih kilometrov na relacijah«., v naslednji točki se govori o normativu 250 km. Ali navedeno pomeni, da naročnik prevozov v krajšem trajanju in prevozov na kratkih relacijah ne potrebuje? Če jih potrebuje, prosimo naročnika naj določi normative za te primere in temu ustrezno prilagodi predračun (dodatni postavki za število dnevnih in poldnevnih prevozi z navedbo vključenih normativnih kilometrov).
Odgovor: Normativ - avtodan 250 km se obračuna v primeru dnevnega najema avtobusa, vse ostale relacije se obračunajo na osnovi dejansko prevoženih kilometrih, po cenah, navedenih v prvem odstavku 3. člena obrazca »Ponudba-Pogodba«, pri čemer mora biti višina dnevnice za enega (1) voznika v Sloveniji vključena v ceno kilometra.

7) Kazen v primeru zamude izvajalca iz drugega odstavka 7. člena vzorca pogodbe je nesorazmerna glede na kazen za odpoved prevoza naročnika (četrti odstavek 5. člena). Predlagamo, da naročnik kazen za izvajalca prepolovi.
Odgovor: Naročnik spreminja drugi odstavek 7. člena obrazca »PonudbaPogodba«, ki se po spremembi glasi:
»V kolikor izvajalec na mesto odhoda zamuja do 1 ure, mu naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 100 EUR.«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša.

8) Drugi odstavek 8. člena vzorca pogodbe od izvajalca zahteva predložitev dokazil o tehnični brezhibnosti vozil na vsakih 6 mesecev. Prosimo za pojasnilo, s katerimi dokumenti naj to dokazuje in za katera vozila (predvidevamo da tista, ki jih je navedel v ePRO izjavi).
Odgovor: Naročnik spreminja tretjo alinejo drugega odstavka 8. člena obrazca »PonudbaPogodba«, ki se po spremembi glasi:
»naročniku, na njegovo izrecno zahtevo, predložil dokazilo o tehnični brezhibnosti vozil.«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša.

9) V drugem odstavku 12. člena vzorca pogodbe je kot priloga k pogodbi zahtevano potrdilo o plačani zavarovalni premiji. Menimo, da se s to zahtevo posega v razkritje poslovne skrivnosti in da bi se naročnik moral zadovoljiti z izjavo zavarovalnice, da je obveznost izvajalca do nje poravnana. Prosimo za spremembo.
Odgovor: Naročnik spreminja drugi in tretji odstavek 12. člena obrazca »PonudbaPogodba«, ki se po spremembi glasi:
»2) Fotokopija zavarovalne police je priloga te pogodbe. Izvajalec mora naročniku predložiti fotokopijo police najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od prejema izvoda podpisane pogodbe.
3) Predložitev kopije zavarovalne police je pogoj za veljavnost pogodbe.«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša.

10) V obrazcu »ePRO izjava« v točki 1.4 je navedeno, da naročnik ne zahteva navedbe točno določenega števila vozil, v točki 2.2 pa se zahteva, da je gospodarski subjekt sposoben zagotoviti 10 avtobusov hkrati. Koliko vozil in voznikov mora torej potencialni ponudnik navesti v točki 1.4.?
Odgovor: Število vozil in voznikov ni pogoj za sodelovanje pri tem javnem razpisu. Naročnik torej ne zahteva, da ponudniki že ob oddaji ponudbe razpolagajo z najmanj 10 vozili, morajo pa jih biti sposobni zagotoviti v primeru, če se bo tekom izvajanja javnega naročila pojavila potreba po takšnem številu avtobusov, kar ponudniki potrdijo s podpisom obrazca »Izjava«. Naročnik ni v naprej določil števila voznikov in vozil, ki jih morajo ponudniki navesti v točki 1.4. obrazca »Izjava«.

11) Kateri obrazci / dokumenti so zahtevani pri oddaji ponudbe v primeru, da ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci? Ali mora pogodbo s podizvajalcem predložiti že pri oddaji ponudbe, ali v primeru izbire za najugodnejšega ponudnika, šele ob podpisu pogodbe?
Odgovor: Ponudniki morajo v primeru nastopanja s podizvajalci za podizvajalce predložiti podpisano točko 2. PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV obrazca »Izjava«. Pogodba s podizvajalcem se predloži ob podpisu pogodbe.

Datum objave: 21.11.2018   13:34
VPRAŠANJA in ODGOVORI

Prosimo za pojasnila k vzorcu pogodbe:

1) v 1) odstavku 3. člena je v besedilu pod tabelo potrebno dodati, da tudi dnevnice v tujini niso vštete v ceni kilometra
Odgovor: Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel, da ponudniki višino dnevnic za enega (1) voznika v tujini (ločeno za države znotraj in izven EU) navedejo v tabelo, ki se nahaja v prvem odstavku 3. člena obrazca »Ponudba-Pogodba«, kar posledično pomeni, da višina dnevnic za voznika v tujini ni vključena v ceno kilometra. Naročnik ocenjuje, da dodatno besedilo v zvezi s tem v omenjenem odstavku ni potrebno in zato razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

2) v 4) odstavku 3. člena predlagamo, da se črta beseda lahko v prvi povedi, kar ima za posledico, da se ob spremembi cene goriva za 10% samodejno uskladi tudi cena iz pogodbe. V nasprotnem primeru namreč beseda lahko nakazuje, da mora obstajati sporazum o spremembi cene med obema pogodbenima strankama, pri čemer bo vedno ena stranka (bodisi naročnik bodisi izvajalec), ki za to ne bo zainteresirana. Ker je strošek goriva pomemben v strukturi cene, predlagamo, da je uskladitev samodejna, vezana na 10% spremembo cene goriva.
Odgovor: Obe pogodbeni stranki se morata strinjati o spremembi cene, zato naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

3) v 5) odstavku 4. člena predlagamo prisotnost avtobusa in voznika na odhodnem mestu 5-10 minut pred odhodom.
Odgovor: Naročnik je na to vprašanje že odgovoril, glejte odgovor na vprašanje št. 3), objavljen dne 21.11.2018 ob 10:50.

4) 1) odstavek 6. člena govori o računih, izstavljenih na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relacijah. Prosimo za spremembo predračuna in opredelitev načina izstavljanja računov v obliki poldnevnih in dnevnih prevozov ter ceno za prevožene kilometre nad normativi, ki so vključeni v dnevnih in poldnevnih prevozih. Pri definiranju normativov za realnost in vzdržnost ponudbe upoštevajte, da je poleg dejansko prevoženih km pomemben tudi čas odsotnosti avtobusa. Upoštevajte, da poldnevni najem avtobusa pomeni odsotnost do 5 ur in da kratke relacije (do Kranja, Ljubljane, ipd) ni možno zaračunati zgolj v višini dejansko prevoženih km.
Odgovor: Naročnik je na to vprašanje že odgovoril, glejte odgovor na vprašanje št. 6), objavljen dne 21.11.2018 ob 10:50.

5) 3) odstavek 8. člena naj se dopolni tako, da se glasi: Izvajalec v celoti odgovarja za varnost učencev med prevozom, pri čemer pa ne prevzema odgovornosti za izpolnitev obveznosti, ki jih določa Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, in posledice, ki izvirajo iz opustitev teh obveznosti ali njihovih malomarnih izpolnitev." Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok namreč določa obveznosti, ki jih morajo izpolniti spremljevalci, in izpolnitev teh obveznosti lahko bistveno vpliva na varnost vseh potnikov med prevozov. Opustitev teh obveznosti ne more biti odgovornost izvajalca.
Odgovor: Naročnik ocenjuje, da obveznosti spremljevalcev pri prevozu skupin otrok niso predmet predmetne pogodbe, zato razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Datum objave: 23.11.2018   09:20
VPRAŠANJE in ODGOVOR
1) Spoštovani,

Naročnika ponovno prosimo, da pretehta svoje vztrajanje pri zaračunavanju prevozov po ceni na prevoženi km.
Ker naročnik storitve prevoza že uporablja pri svojem delovanju, iz prakse dobro ve, da cena na kilometer ne more biti enaka, če avtobus prevozi na primer: 12, 40, 150 ali 300 km in če odsotnost avtobusa oz. trajanje prevoza traja 1 uro ali 15 ur.

Glede na nejasen odgovor naročnika, kateri dokument pri elektronski oddaji ponudb ponudnik predloži v razdelek "predračun" (zahtevan je vnos dokumenta v pdf obliki) , ponovno prosimo naročnika za navodilo oz. nov dokument, ki naj seveda vsebuje morebitne spremembe v skladu s pojasnili, ki jih bo naročnik podal na prejšnje vprašanje.

Hvala.
Odgovor: Naročnik po izvedeni raziskavi načina obračunavanja izvajanja tovrstnih storitev drugih primerljivih naročnikov ugotavlja, da obstoječi način ni gospodaren z vidika porabe javnih sredstev, zato vztraja pri načinu zaračunavanja, kot ga je predvidel v predmetni razpisni dokumentaciji in razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Ponudniki morajo v ceno za prevoženi km vključiti vse stroške, vključno s stroškom odsotnosti avtobusa.
Naročnik ponovno pojasnjuje, da se pri elektronski oddaji ponudbe v oddelku »Predračun« navede skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV za obdobje treh (3) let. Ostali zahtevani obrazci skladno s točko 4. PONUDBA, dokumenta »Navodila ponudnikom«, se naložijo v oddelku »Ostale datoteke«.

Datum objave: 23.11.2018   10:32
VPRAŠANJE in ODGOVOR
1) Pozdravljeni!

Včasih so rekli, neumno vprašanje, neumen odgovor.!

Podjetja, ki pripravljajo razpisno dokumentacijo za šole (osnovne in srednje), samo kopirajo dokumente (ker smo videli veliko tega, niti kopirati niso sposobni, verjetno, pa mastno zaračunajo), pojma nimajo, kako poteka to v praksi, srčno upamo, da bodo prevozniki enkrat udarili s cenami, da se bodo teoretiki umaknili!

Kaj pomeni zaračunani prevoženi kilometri od šole do šole?
Iz OŠ Cerklje v OŠ Zalog, je tja in nazaj cca. 10 km, kar pomeni cca. 10 km x 1.00 = 10!!!???, niti ni za prevoz na delo voznika!

Obenem pomeni, da bo cena na prevoženi km cca. 3.00,, kar pomeni ekskurzija v Prekmurje cca, 2.000, dajte vprašat malo po zdravju naš državo in firme, ki po suhem služijo denar!!

Cena na km glede na velikost busa:
od kdaj do kdaj je poldnevni najem (150 km), tudi profesorji niso v službi 8 ur in dobijo plačano 4 ure
kaj je dnevni najem in kaj so dodatki, verjemite, da je to z lahkoto razložiti otrokom v vrtcu...

Odgovor: Možnost zastavljanja vprašanj preko portala javnih naročil ni namenjena žaljenju naročnikov, zato naročnik prosi za primeren način komuniciranja. Naročnik poudarja, da v konkretnem primeru ne gre za nikakršno kopiranje dokumentacije, kot to navaja ponudnik, zato takšne neosnovane opazke niso primerne. Naročnik je predmetno razpisno dokumentacijo oblikoval ravno z namenom, da se izogne preteklemu načinu obračunavanja, na podlagi katerega je plačeval pretirane cene, saj je v primeru, kot ga navaja ponudnik, dejansko plačeval ceno za poldnevni prevoz, ne glede na število prevoženih km in trajanje prevoza, in v takem primeru pobiranje cene na km, torej sploh nima smisla. Naročnik poudarja, da je njegova obveznost, da razpis pripravi na način, ki ne bo neupravičeno povečeval stroškov šole na račun bogatenja izvajalcev.