Dosje javnega naročila 007906/2018
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Sodelovanje na projektu eDražbe II
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.750,00 EUR

JN007906/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.11.2018
JN007906/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2019
JN007906/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2019
JN007906/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007906/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284382/RD_JN-EU-12_eDražbe.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5375
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sodelovanje na projektu eDražbe II
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovna pomoč in sodelovanje z naročnikom pri oblikovanju in vrednotenju ustreznih plačilnih modelov informacijskih rešitev elektronskih dražb.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so storitve strokovne pomoči in sodelovanja z naročnikom pri:
- oblikovanju in vrednotenju ustreznih plačilnih modelov informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo, v katerem bo naročnik izbral najprimernejšo informacijsko rešitev elektronskih dražb, in sicer: (1) izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, (2) definiranje posebnih pogojev za sodelovanje v postopku in (3) oblikovanje meril za izbor najugodnejše ponudbe,
- vrednotenju prispelih ponudb z vidika postavljenih meril za plačilne modele ponujenih informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- vzpostavitvi izbrane informacijske rešitve elektronskih dražb v naročnikovo poslovno okolje,
- morebitnih odprtih vprašanjih naročnika, ki bi se mu v zvezi z elektronskimi dražbami ali podobnimi vsebinami (npr. plačevanjem sodnih taks) pojavili tekom izvajanja pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se do izteka veljavnosti pogodbe z naročenimi storitvami ne doseže skupne pogodbene vrednosti, se stranki lahko dogovorita za ustrezno podaljšanje veljavnosti pogodbe, vendar najdlje do višine skupne pogodbene vrednosti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2018   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 11. 2018 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2018   13:13
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kdaj bo naročnik opravil ocenjevanje po merilu Kvalificiranost kadra na podlagi v obrazca N-4b, kje bo to ocenjevanje opravil, kdo bo v ocenjevalni komisiji, na kakšen način bo naročnik kandidate vabil na razgovor. Kako bo naročnik zagotovil anonimnost kandidata (pred oddajo ponudbe) in kako bo zagotovil možnost pritožbe na rezultat.

ODGOVOR
Ocenjevanje kandidatov po merilu Kvalificiranost kadra se prvotno opravi glede na navedbe v ponudbi (obrazec N-4b), na osebnem razgovoru pa se te navedbe še preverijo. Ocenjevanje kandidatov se torej izvaja v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Ocenjevanje bo opravila strokovna komisja naročnika, ki je bila imenovana s sklepom o začetku postopka, na lokaciji naročnika. Kandidati bodo na razgovor vabljeni pisno. Anonimnost kandidatov ni potrebna, pritožba zoper rezultat bo možna kot revizijski zahtevek zoper odločitev o oddaji naročila.

Datum objave: 23.11.2018   13:15
VPRAŠANJE
Ali glede na opis v razpisni dokumentaciji merilom KVALIFICIRANOST KADRA (60 %) pomeni točkovanje v zadnji koloni razpredelnice absolutna števila točk za posamezno kategorijo, npr.
1.a) Poznavanje poslovnih modelov in izkušnje z oblikovanjem plačilnih modelov na 2 (dveh) uspešnih projektih. Št. točk: 20
Ali to pomeni, da je možno dobiti v tej kategoriji le 0 (nima zahtevanih kvalifikacij) ali 20 točk (ima zahtevane kvalifikacije: Poznavanje poslovnih modelov in izkušnje z oblikovanjem plačilnih modelov na 2 (dveh) uspešnih projektih.) Če bi zadovoljeval pogoju: Poznavanje poslovnih modelov in izkušnje z oblikovanjem plačilnih modelov na 1 (enem) uspešnem projektu.; bi posledično dobil 0 točk (možna sta le dva stanja (0 ali 20 točk)
Enako za ostale kategorije iz te tabele.

ODGOVOR
Da, pri merilu 1.a) je možno dobiti ali 20 točk ali 0 točk. Enako pri ostalih merilih.

Datum objave: 23.11.2018   13:25
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naročnik zapisal:
Nominirani strokovnjaki in ponudnik, ki bo izbran v tem postopku naročila male vrednosti, ne bodo mogli sodelovati v postopku javnega naročanja, v katerem bo naročnik izbiral informacijsko rešitev za nudenje storitve elektronskih dražb.

Menimo, da je to določilo nezakonito, ker dejansko izključuje izbranega ponudnika iz vseh postopkov navedenih elektronskih dražb in to za vedno, brez omejitev!

ZJN-3 v 65. členu (predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov) določa, da kadar je kandidat, ponudnik ali podjetje, povezano s kandidatom ali ponudnikom, svetovalo naročniku ali pa je bilo kako drugače vključeno v pripravo postopka javnega naročanja, naročnik sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se zaradi sodelovanja določenega kandidata ali ponudnika ne izkrivlja konkurenca.... In dalje:...Naročnik iz postopka javnega naročanja izloči določenega kandidata ali ponudnika le, če ni mogoče drugače zagotoviti, da se spoštuje načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik pred tako izključitvijo kandidatu oziroma ponudniku omogoči dokazati, da njegovo sodelovanje v pripravi postopka javnega naročanja ne more izkrivljati konkurence.

Naročnika glede na povedano pozivamo, da navedeno nezakonito določilo črta iz razpisne dokumentacije, ker določila 65. člena ZJN-3 povsem zadoščajo.

ODGOVOR
Ponudnike prosimo, da natančno preberejo razpisno dokumentacijo!
Zapisana omejitev velja za sodelovanje ponudnika le v postopku javnega naročanja, ki ga namerava Vrhovno sodišče izvesti za nudenje storitve/sistema elektronskih dražb. Glede na to, da bo ponudnik, ki bo izbran v tem postopku nmv, sodeloval z Vrhovnim sodiščem tako pri pripravi meril kot tudi pri vrednotenju prispelih ponudb za nudenje storitev elektronskih dražb, je taka omejitev logična in nujna in nikakor ne spada pod 65. člen ZJN-3. Nesprejemljivo bi bilo, da bi ponudnik, izbran v tem postopku nmv, pri drugem JN ocenjeval produkt svojega podjetja oz. delodajalca (poleg drugih konkurenčnih).


Datum objave: 23.11.2018   13:25
VPRAŠANJE
Ne razumemo logike, kako se je naročnik lotil tega javnega naročila. Po eni strani bi rad za sodelovanje pridobil najboljše izvrstne strokovnjake, profesionalce, ki obvladajo problematiko in se dnevno ukvarjajo z dražbami. Po drugi strani pa je postavil omejitev: kdor bo izbran, ne se bo smel več ukvarjati praktično z nobenimi (elektronskimi) dražbami javnih naročnikov pri nas! Prav zanimivo bo, kdo se bo svojemu uspešnemu poslu trajno odpovedal za plačilo vsega največ 300 ur v obdobju 2 let.

ODGOVOR
Že odgovorjeno.

Datum objave: 26.11.2018   11:28
VPRAŠANJE
V zvezi s tabelo v razpisni dokumentaciji za merilo kvalificiranost kadra prosimo za naslednja pojasnila:
Kako naročnik definira izraz »poznavanje poslovnih modelov«, ki ga bo ocenjeval? Kaj so elementi tega poznavanja? Kako naročnik definira izraz »izkušnje z oblikovanjem plačilnih modelov«, ki ga bo ocenjeval? Kaj so elementi tega poznavanja? Na enak način prosimo za pojasnila tudi v zvezi s točkami 1b, 2a in 2b ter 3a, 3b in 3c. Kako naročnik definira izraz npr. »izkušnje na uspešnem projektu s področja elektronskih dražb«, ki ga bo ocenjeval? Naročnik ne opredeluje, za kakšne izkušnje naj bi šlo. Morda sodelovanje na elektronski dražbi kot uspešen dražitelj? Morda sodelovanje pri kreiranju specifikacij za razvoj informacijskega sistema za elektronsko dražbo ali morda sodelovanje kot programer, sistemski upravljalec v takem sistemu?

Menimo, da opisi v tabeli za merilo KVALIFICIRANOST KADRA (60 %) niso dovolj jasni in nedvoumni.

V zvezi z ocenjevanjem kadra z merilom Kvalificiranost (Obrazec N-4b) naročnika opozarjamo, da mora naročnik zagotoviti objektivno in nepristransko ocenjevanje kadnidatov. Preprosto povedano, merila, ponderji in način ocenjevanja morajo biti vnaprej določeni na tak način, da bo do istih rezultatov vsakič prišla vsaka komisija, ne glede na njeno sestavo. Za ocenjevanje je treba vnaprej določiti predmet ocenjevanja, spodnjo mejo, zgornjo mejo, enoto merjenja in način merjenja.

ODGOVOR
Poznavanje poslovnih modelov in izkušnje z oblikovanjem plačilnih modelov se izkaže z referenco aktivnega sodelovanja nosilnega strokovnjaka pri oblikovanju poslovne logike na dveh uspešnih projektih - na kakšen način podjetje deluje, kaj ponuja, komu ponuja in kako to doseže. Plačilni model je del poslovnega modela - razumevanje načina, kako podjetje služi denar in ustvarja dobiček.

Izkušnje s pripravo pogojev in meril ponudnik izkaže z referenco aktivnega sodelovanja nosilnega strokovnjaka pri oblikovanju pogojev in meril za izbiro izvajalca na uspešnih projektih s področja e-poslovanja.

Izkušnje na uspešnem projektu s področja elektronskih dražb ponudnik izkaže z referenco aktivnega sodelovanja nosilnega strokovnjaka pri vzpostavitvi sistema za nudenje storitev elektronskih dražb na strani ponudnika tovrstnih storitev - nikakor pa ne s sodelovanjem v vlogi dražitelja.

Znanje in izkušnje mora nosilni strokovnjak predstaviti oziroma izkazati tudi na razgovoru (ne zgolj z navedbami na obrazcu). Po potrebi bo naročnik navedbe delovnih izkušenj pri konkretnih projektih preveril tudi pri odgovorni osebi referenčnega posla. Le na ta način bo naročik lahko učinkovito preveril ponudnikove informacije in posledično ocenil, kako ponudba izpolnjuje merilo Kvalificiranost kadra.