Dosje javnega naročila 007999/2018
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Blago: Dobava in montaža opreme za Športni center Luče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 551.563,22 EUR

JN007999/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007999/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007999/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2019
JN007999/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2019
JN007999/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2019
JN007999/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN007999/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019

    JN007999/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 224-512096
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284480/Dokumentacija_Obcina_Luce_JN_oprema_za_SC_Luce.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5446
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za Športni center Luče
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Športni center Luče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni center Luče, v občini Luče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Športni center Luče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedbo naročila je mogoče podaljšati, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani dobavitelja opreme.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.12.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2018   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
Luče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.11.2018   10:43
Vprašanje št. 1

Ali prav razumemo, da ponudniku certifikatov za športno opremo ni potrebno prilagati že v fazi oddaje ponudbe, temveč šele v fazi izvedbe - torej pred samo vgradnjo?

Odgovor naročnika:

Da, ponudnik pravilno razume zahtevo naročnika. Certifikate za športno opremo ni potrebno prilagati ponudbi, bo pa jih moral izbrani ponudnik predložiti najkasneje v fazi izvedbe in sicer pred samo dobavo in vgradnjo opreme. Lahko pa naročnik že ob preverjanju ponudb pozove posameznega ponudnika, da predloži ustrezne certifikate, če bi prišlo do dvoma ali je oprema ustrezna. Za ponudnika, ki odda ponudbo se šteje, da ponuja športno opremo, ki ima vse zahtevane certifikate.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 2

Glede na potek gradbenih del pri izgradnji športnega centra Luče, je postavljen rok za dobavo in montažo opreme v razpisni dokumentaciji popolnoma nerealen. Ob upoštevanju normalnih vremenskih pogojev, bo gradnja verjetno zaključena spomladi, če pa upoštevamo še morebitne zimske razmere, pa je čisto možno, da bo gradnja zaključena še kasneje. Naročnika zato vljudno pozivamo k spremembi datuma izvedbe dobave in montaže opreme vsaj za 3 mesece, saj je trenutno postavljen rok popolnoma nerealen.

Ali odgovorimo:

Naročnik je določil rok za dobavo in montažo opreme za Športni center Luče glede na potek gradnje in predviden zaključek gradnje. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pa je naročnik tudi jasno določil in obvestil ponudnike, da bo dobava in montaža opreme potekala glede na izvedbo gradnje športnega centra.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 27.11.2018   17:36
Vprašanje št. 3

Ponudnika zanima ali v primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti drugo osebo za podpisovanje obrazcev v zvezi z javnim razpisom in ta oseba podpiše zadevne obrazce (torej s svojim imenom za ime družbe - za kar je pooblaščena) ter ponudnik priloži pooblastilo, iz katerega izhaja pravica te osebe, da podpisuje obrazce, zadostuje podpisano in žigosano pooblastilo ali je potrebna notarska overitev?

Odgovor naročnika:

Pooblastilo za podpis ponudbe, ki ga podpiše zakoniti zastopnik ponudnika in je žigosano, ni potrebno notarsko overiti.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 4

Ponudnika zanima, ali pravilno razume obveznost podpisovanja obrazcev, priloženih ponudbeni dokumentaciji.

Glede na to, da ponudnik pri oddaji ponudbe elektronsko podpiše celotno oddano ponudbo in torej potrdi verodostojnost celotne ponudbene dokumentacije, se ponudnik sprašuje, ali je potrebno podpisovati vsak obrazec, na katerem se zahteva podpis ponudnika. Nadalje ponudnika zanima, ali pravilno razume, da ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe, glede na to, da kot je bilo zgoraj omenjeno, ponudnik celotno oddano ponudbo podpiše elektronsko z oddajo v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniku bi bilo tako olajšano pripravljanje ponudb, saj podpisovanje in žigosanje vzameta ogromno časa, nič pa ne pripomorejo k verodostojnosti same ponudbe, saj je ta tako ali tako zagotovljena že s samim elektronskim podpisom ponudnika. Elektronskemu podpisu se namreč po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki namreč enakovrednem lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Odgovor naročnika:

Po pojasnilu pridobljenem s strani informacijskega sistema e-JN se pri oddaji ponudbe elektronsko podpiše samo ESPD obrazec in obrazec predračuna, medtem, ko ostali dokumenti zahtevani v ponudbi, ne glede na to, da pri oddaji ponudnik elektronsko podpiše oddajo svoje ponudbe, niso elektronsko podpisani, ker sistem tega (še) ne omogoča.

Glede na dano pojasnilo s strani informacijskega sistema e-JN, torej (razen ESPD obrazca in obrazca predračuna) naročnik ne razpolaga z elektronsko podpisano celotno ponudbo. Iz navedenega razloga je v dokumentaciji tudi zahteva po podpisu obrazcev.

Vsake strani oddane ponudbe ponudniku ni potrebno žigosati in podpisati. Ponudnik podpiše samo posamezne obrazce, kot je to določeno v dokumentaciji in v navodilu na koncu posameznega obzraca.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 29.11.2018   20:45
Vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Ponudnika zanima, ali lahko referenčni pogoj št. 12 na 19. strani razpisne dokumentacije izpolnjuje na način, da namesto dveh referenčnih del v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR in vsaj 60.000,00 EUR predloži potrdilo o enem referenčnem delu, vendar za bistveno višjo vrednost kot je 210.000,00 EUR (torej višje kot bi bila vrednost v primeru, da bi ponudnik predložil eno referenco v vrednosti 150.000,00 EUR in eno v vrednosti 60.000,00 EUR)?

Odgovor naročnika:

Naročnik zahtev v zvezi z referencami ne bo spreminjal, ponudnik mora imeti dve referenci, kot je to določeno pri Pogoju 12 na strani 19 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 6

Ponudnik poziva naročnika k podaljšanju roka za izvedbo javnega naročila. Glede na to, da gradbena dela za izgradnjo Športnega centra Luče morda do roka izvedbe za dobavo in montažo opreme sploh še ne bodo izvedena, je postavljen rok absolutno prekratek.
Ponudnika tudi zanima kako bo naročnik reševal problematiko pogodbenih kazni v primeru, da bo prihajalo do zamude pri izvedbi gradbeno obrtniških del pri izgradnji Športnega centra Luče - v primeru, da bi se izgradnja podaljšala, ali se bo skladno s tem sorazmerno podaljšal tudi rok za izvedbo dobave in montaže opreme med naročnikom in ponudnikom (ki bo izbran na javnem naročilu za dobavo in montažo opreme za ŠC Luče)?
Odgovor naročnika:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej odgovor št. 2) in sicer, da je določil rok za dobavo in montažo opreme za Športni center Luče glede na potek gradnje in predviden zaključek gradnje. V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pa je naročnik tudi jasno določil in obvestil ponudnike, da bo dobava in montaža opreme potekala glede na izvedbo gradnje športnega centra.

V primeru, da bi bila zamuda pri dobavi in montaži opreme nastala iz razlogov vezanih na potek gradnje, torej ne po krivdi dobavitelja opreme, naročnik pogodbene kazni ne bo uveljavljal.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 30.11.2018   14:04
Vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Ponudnika zanima ali pravilno razume pogoj št. 12 na 19. strani razpisne dokumentacije na način, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje kumulativno s partnerji ali s podizvajalci?

Odgovor naročnika:

Kot je navedeno pod opombo pri Pogoju 12 bo naročnik upošteval tudi referenco partnerja v skupni ponudbi v kolikor bo referenca v celoti ustrezala Pogoju 12. Referenc podizvajalcev naročnik ne bo upošteval.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 03.12.2018   18:04
Vprašanje št. 8:

Vprašanje ponudnika:

Ponudnik poziva naročnika k spremembi razpisne dokumentacije na strani 19, in sicer pogoj št. 10.
Naročnik naj predmetni pogoj, da mora ponudnik zagotoviti odzivni čas največ 24 ur od prejema poziva s strani uporabnika opreme ali s strani naročnika, spremeni na način, da mora biti odzivni čas največ 72 ur. Glede na to, da ima lahko ponudnik zagotovljeno opremo s strani dobavitelja v tujini, ki ima vse ustrezne certifikate in izpolnjuje vse predpisane pogoje, rok 24 ur ni primeren in je absolutno prekratek. Cilj naročnika je pridobiti ponudbo, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in je hkrati ekonomsko najugodnejša. Ker je morda za ponudnika v določenih primerih ugodneje, da opremo in ustrezne certifikate pridobi iz tujine, je potrebno ponudniku zagotoviti daljši odzivni čas.

Odgovor naročnika:

Naročnik meni, da je odzivni čas v primeru okvar, 24 ur, ustrezen in ga ne bo spreminjal.

naročnik
Občina Luče


Datum objave: 06.12.2018   21:20
Vprašanje št. 9:

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas ali lahko referenčni pogoj št. 12 na 19. strani razpisne dokumentacije izpolnimo na način, da namesto dveh referenčnih del v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR in vsaj 60.000,00 EUR predložimo potrdilo o dveh referenčnih delih v skupni vrednost 234.000,00 EUR (torej višje kot je zahteva v razpisu) in sicer prvo referenco v višini 144.000,00 EUR in drugo v višini 90.000,00 EUR.

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovori (glej odgovor pri vprašanju št. 5) - Naročnik zahtev v zvezi z referencami ne bo spreminjal, ponudnik mora imeti dve referenci, kot je to določeno pri Pogoju 12 na strani 19 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 10:

Pri pregledu popisa del, smo pri semaforju opazili, da ne zahtevate FIBA certifikata za semafor. Opis je narejen kot da je semafor za tekmovanja in da potrebuje FIBA certifikat.
Ali ponudimo semafor z FIBA certifikatom ali brez njega?

Odgovor naročnika:

Potrebno je ponuditi semafor po specifikaciji iz popisa s FIBA certifikatom. Glavo košarkarsko igrišče ima prav tako koše s FIBA certifikatom, zato mora temu ustrezati tudi semafor.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 11:

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo k razširitvi referenčnega pogoja za predložitev referenc za dobavo in montažo opreme primerljivo razpisani oprema za športne dvorane ali oprema za telovadnice, in sicer na način, da lahko ponudnik predloži referenčno potrdilo tudi za drugo, vendar primerljivo opremo - npr. opremo za vrtce, šole in podobne objekte (torej da ni omejeno zgolj na opremo za telovadnice).

Naročnik bi s spremembo razpisne dokumentacije glede predložitve zahtevanih referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.

Odgovor naročnika:

Naročnik referenčnega pogoja glede opreme ne bo spreminjal, saj je določen glede na predmet javnega naročila in sorazmerno naročilu. Poleg navedenega je športni pod v telovadnici in športni dvorani nekaj povsem drugega kot parket v vrtcu ali šoli ali drugih objetih, enako pa velja tudi za ostalo opremo, ki je razpisana za športno dvorano.

naročnik
Občina Luče

Vprašanje št. 12:

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas, ali lahko referenčni pogoj št. 12 na 19. strani razpisne dokumentacije izpolnjuje na način, da namesto dveh referenčnih del v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR in vsaj 60.000,00 EUR predložimo potrdilo o dveh referenčnih delih za višjo skupno vrednost kot je 210.000,00 EUR in sicer v skupni vrednosti 233.000,00 EUR in sicer eno referenco v višini 143.000,00 EUR in drugo referenco v višini 90.000,00 EUR?

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovori (glej odgovor pri vprašanju št. 5) - Naročnik zahtev v zvezi z referencami ne bo spreminjal, ponudnik mora imeti dve referenci, kot je to določeno pri Pogoju 12 na strani 19 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

naročnik
Občina Luče