Dosje javnega naročila 008418/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 16.354.208,95 EUR

JN008418/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008418/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN008418/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN008418/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2019
JN008418/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008418/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539035
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788170

Internetni naslovi
https://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284603/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj
Referenčna številka dokumenta: 430-53/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22454000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je oblikovanje, izdelava, skladiščenje, personalizacija in uničevanje vozniških dovoljenj, izdelava in skladiščenje obrazcev vlog za izdajo vozniških dovoljenj, ovojnic s spremnim dopisom, posebne transportne embalaže in specimnov vozniških dovoljenj s predstavitveno brošuro ter potrebna programska oprema za zajem podatkov, potrebnih za personalizacijo vozniških dovoljenj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22450000
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je oblikovanje, izdelava, skladiščenje, personalizacija in uničevanje vozniških dovoljenj, izdelava in skladiščenje obrazcev vlog za izdajo vozniških dovoljenj, ovojnic s spremnim dopisom, posebne transportne embalaže in specimnov vozniških dovoljenj s predstavitveno brošuro ter potrebna programska oprema za zajem podatkov, potrebnih za personalizacijo vozniških dovoljenj, in sicer:
a) oblikovanje, izdelava, skladiščenje, personalizacija in uničevanje vozniških dovoljenj (SLO, SLO/ITA, SLO/HUN);
b) izdelava in skladiščenje obrazcev vlog za izdajo vozniških dovoljenj (SLO, SLO/ITA, SLO/HUN);
c) izdelava ovojnice s spremnim dopisom (SLO, SLO/ITA, SLO/HUN), za prenos personaliziranih vozniških dovoljenj od izbranega ponudnika do upravne enote (uporabnik) ali imetnika vozniškega dovoljenja;
d) posebna transportna embalaža za prenos izdelanih/personaliziranih vozniških dovoljenj;
e) specimni vozniških dovoljenj s predstavitveno brošuro v slovenskem in angleškem jeziku:
- specimen vozniškega dovoljenja (SLO, SLO/ITA, SLO/HUN);
- specimen vozniškega dovoljenja (SLO, SLO/ITA, SLO/HUN) - personaliziran;
- predstavitvena brošura, ki vsebuje v slovenskem in angleškem jeziku podan opis oblikovne in grafične rešitve vozniškega dovoljenja, vključno z zaščitnimi elementi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2019   10:05
Kraj: Ponudbe se bodo odprle elektronsko.
Opozarjamo pa, da je potrebno vzorce predložiti na način in v roku, določenem v okviru poglavja 1 razpisne dokumentacije. Vzorci se bodo odpirali 7.1.2019 ob 11.00 na sedežu naročnika.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2018   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2018   12:16
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na strani 15 v točki 3.2.3.3 Tehnična sposobnost navaja: »Ponudnik mora zagotavljati 24-urno varovanje prostorov, v katerih se bodo izvajala pogodbena dela, ki lahko obsega kombinacijo fizičnega, protivlomnega, protipožarnega in drugega tehničnega varovanja, ki vključuje videonadzor z elektronskim zapisom.« Prosimo za pojasnilo ali je lahko iz te kombinacije izključeno protipožarno varovanje, saj protipožarno varovanje na podlagi 3. člena Pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10) opravlja za ponudnika lokalna poklicna gasilska enota; kombinacijo fizičnega, protivlomnega in tehničnega varovanja pa izvaja licencirano varnostno podjetje?
Ali je v nasprotnem primeru potrebno prijaviti lokalno poklicno gasilsko enoto (javni zavod), ki izvaja protipožarno varovanje, kot podizvajalca?


ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

podajamo odgovore na vaša vprašanja, in sicer:
1. Da. Protipožarno varovanje je lahko urejeno ločeno od fizičnega, protivlomnega in drugega tehničnega varovanja. Bistveno je, da ponudnik zagotavlja vsa navedena varovanja.

2. Da. V kolikor ponudnik ne izvaja varovanja prostorov sam, mora družba, torej tudi poklicna gasilska enota, ki bo zagotavljala navedena varovanja, v ponudbi prevzeti funkcijo najmanj podizvajalca ( 4. odstavek točke 3.2.3.3 razpisne dokumentacije).

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 21.12.2018   12:23
VPRAŠANJE
1. Razpisna dokumentacija oblikovanja, izdelave in personalizaciije vozniških dovoljenj, 243018-014, na strani 70, razdelek 5.2.1.1, drugi odstavek, zahteva naslednje: V skrajnem zgornjem delu vozniškega dovoljenja je prednatisnjeno besedilo »VOZNIŠKO DOVOLJENJE«, z velikimi tiskanimi, poudarjenimi, črnimi črkami v slovenskem jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, se besedilo izpiše v slovenskem in italijanskem oz. slovenskem in madžarskem jeziku. Vrsta in velikost pisave je določena v okviru oblikovne rešitve izvajalca.
Ali mora izvajalec posla barvo besedila (črna) prilagoditi zahtevam razpisne dokumentacije ali le ta ostaja nespremenjena, rdeča?

2. Razpisna dokumentacija oblikovanja, izdelave in personalizaciije vozniških dovoljenj, 243018-014, na strani 70, razdelek 5.2.1.1, tretji odstavek, zahteva naslednje: V zgornjem desnem kotu vozniškega dovoljenja je z velikimi tiskanimi, črnimi črkami prednatisnjeno besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA« v slovenskem jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, se besedilo izpiše v slovenskem in italijanskem oz. slovenskem in madžarskem jeziku. Vrsta in velikost pisave je določena v okviru oblikovne rešitve izvajalca.
Ali mora izvajalec posla barvo besedila (črna) prilagoditi zahtevam razpisne dokumentacije ali le ta ostaja nespremenjena, modra?

3. Razpisna dokumentacija oblikovanja, izdelave in personalizaciije vozniških dovoljenj, 243018-014, na strani 77, razdelek 5.2.1.4, prvi odstavek, tretja alineja zahteva naslednje : 3.: ozadje giljoše z mavričnim prelivanjem v dveh barvah, zeleni in vijolični, druga pod UV svetlobo postane rumeno fluorescentna. Ali mora izvajalec posla, design, barve oziroma grafično rešitev te zahteve implementirati na dokument ali ta ostaja nespremenjen?

4. Kot zaščitni element vozniškega dovoljenja je na strani 76, razdelek 5.2.1.4, razpisne dokumentacije oblikovanja, izdelave in personalizacije vozniških dovoljenj, 243018-014 zahtevan otipljiv/reliefen motiv, simbol in vzorec v polikarbonatu. Le ta mora segati v področje imetnika dokumenta. Glede na dejstvo, da se zaščita prosojen uklonski (difraktiven) optično variabilen element, ki je razporejen po celotni prednji strani in zahtevan otipljiv /reliefen motiv med seboj izključujeta, predlagamo, da je otipni elementi zgolj na hrbtni strani dokumenta. Prosimo za potrditev.ODGOVOR št. 2

Spoštovani,

podajamo odgovore na vaša vprašanja, in sicer:
1. V razpisni dokumentaciji je na straneh 2 in 68 določeno, da pojem oblikovanja pomeni izdelavo vozniških dovoljenj v obstoječi grafični podobi, kar pomeni, da le ta ostaja nespremenjena, rdeča.

Pri tem krovni naročnik ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake pri zapisu v razdelku 5.2.1.1, zato se razpisna dokumentacija na strani 70, razdelek 5.2.1.1 spremeni tako, da se glasi:
"V skrajnem zgornjem delu vozniškega dovoljenja je prednatisnjeno besedilo »VOZNIŠKO DOVOLJENJE«, z velikimi tiskanimi, poudarjenimi, rdečimi črkami v slovenskem jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, se besedilo izpiše v slovenskem in italijanskem oz. slovenskem in madžarskem jeziku. Vrsta in velikost pisave je določena v okviru oblikovne rešitve izvajalca".

2. V razpisni dokumentaciji je na straneh 2 in 68 določeno, da pojem oblikovanja pomeni izdelavo vozniških dovoljenj v obstoječi grafični podobi, kar pomeni, da le ta ostaja nespremenjena, modra.

Pri tem krovni naročnik ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake pri zapisu v razdelku 5.2.1.1, zato se razpisna dokumentacija na strani 70, razdelek 5.2.1.1 spremeni tako, da se glasi:
"V zgornjem desnem kotu vozniškega dovoljenja je z velikimi tiskanimi, modrimi črkami prednatisnjeno besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA« v slovenskem jeziku, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, se besedilo izpiše v slovenskem in italijanskem oz. slovenskem in madžarskem jeziku. Vrsta in velikost pisave je določena v okviru oblikovne rešitve izvajalca."

3. V razpisni dokumentaciji je na straneh 2 in 68 določeno, da pojem oblikovanja pomeni izdelavo vozniških dovoljenj v obstoječi grafični podobi, kar pomeni, da le ta ostaja nespremenjena, ozadje giljoše z mavričnim prelivanjem v dveh barvah.

Pri tem krovni naročnik ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake pri zapisu v razdelku 5.2.1.4, zato se v razpisni dokumentaciji na strani 77, razdelek 5.2.1.4, za besedno zvezo "v dveh barvah" črta vejica in besedilo "zeleni in vijolični, druga pod UV svetlobo postane rumeno fluorescentna".

4. V razpisni dokumentaciji je na straneh 2 in 68 določeno, da pojem oblikovanja pomeni izdelavo vozniških dovoljenj v obstoječi grafični podobi, kar pomeni, da le ta ostaja nespremenjena.

Pri tem krovni naročnik ugotavlja, da je druga alineja, ki se glasi "del reliefnih vzorcev sega v področje podobe imetnika" zapisana kot nadaljevanje prve alineje, morala pa bi biti zapisana samostojna alineja.

Lep pozdrav, SJN MZI