Dosje javnega naročila 008154/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.244.643,28 EUR

JN008154/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN008154/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2018
JN008154/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN008154/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN008154/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN008154/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
JN008154/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
JN008154/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
JN008154/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN008154/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2020
JN008154/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2020
JN008154/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.04.2022
JN008154/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008154/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dominik Dežman
dominik.dezman@vo-ka.si
+386 15808331

Internetni naslovi
http://www.vo-ka.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284838/objava_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5516
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
Referenčna številka dokumenta: 430-2329/2018-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Parmova ulica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada.

V popisih so upoštevana določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), in sicer na način, da se bo pri gradnji smiselno upoštevalo okoljske vidike, pri nabavi opreme pa se bo nabavilo okoljsko manj obremenjujoče blago, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Dela se bodo izvajala v dveh fazah:
1. faza: odsek od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave in prestavitev komunalne infrastrukture;
Prestavitev komunalne infrastrukture obsega:
Prestavitev kanalov DN400 v dolžini 375m, kanala DN1200 v dolžini 130m, kanala DN1600 v dolžini 345m in kanala DN2200 v dolžini 150m vključno z vsemi armirano betonskimi združitvenimi objekti z navezavami na obstoječ kanalizacijski sistem ter ukinitve oz. rušitve kanalizacije.
Prestavitev vodovoda ob vzhodnem delu Parmove ulice v skupni dolžini 450m z navezavo na obstoječe omrežje in prevezavo vseh obstoječih vodovodnih priključkov.
Obnova glavnega distribucijskega srednjetlačnega plinovoda S 1800, ki poteka po Parmovi ulici. Od severa proti jugu Parmove ulice je glavni plinovod izveden v dimenziji DN 200 (PE 225x13,4).. Obnova srednjetlačnega plinovoda S 1800 zajema celotno Parmovo ulico od Samove ulice do Kurilniške ulice v dolžini cca. 700 metrov (1. in 2. faza).
2. faza: odsek od Samove ceste do ulice Bežigrad, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad, 371-16/2017/135
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2018   15:09
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi obrazce razpisne dokumentacije v Word-u.
Hvala.

ODGOVOR
Obrazci so objavljeni. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=285851Datum objave: 30.11.2018   09:21
1. Vprašanje:
»Ali moramo zahtevo pod točko c) izpolniti z referenco, ki znaša 3.000.000 EUR?«

Odgovor naročnika:
Pogoj mora ponudnik izpolniti z uspešno izvedenima in zaključenima vsaj dvema istovrstnima posloma, kot je predmet tega naročila.

2. Vprašanje:
»Ali lahko zahteve iz točke a,b,c in d izpolnimo z referenčnim objektom, ki je nižji od vrednosti 3.000.000,00 EUR?«

Odgovor naročnika:
Da. Če referenčni posli izpolnjujejo vse ostale zahteve glede dolžin in dimenzij vodov.

Datum objave: 30.11.2018   13:41
VPRAŠANJE
ALI LAHKO ZA POSAMEZNO ZAHTEVANO REFERENCO POD TOČKO A, B, C, D PREDLOŽIMO SAMOSTOJNO REFERENCO? KOLIKO MORA ZNAŠATI VREDNOST POSAMEZNE ZAHTEVE?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora na primeru enega referenčnega objekta izkazati, da sta bila sočasno izpolnjena pogoja iz točke a) in točke b). Vrednost referenčnega posla je navedena v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 30.11.2018   13:41
VPRAŠANJE
KATERI POSEL SE SMATRA ZA ISTOVRSTNA DELA ZA VODJE DEL?

ODGOVOR
Izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ali mestne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki vsebuje izgradnjo meteorne ali odpadne kanalizacije, izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda in izvedbo (gradnja/obnova) vodovodnega sistema.Datum objave: 03.12.2018   09:36
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo k vašemu odgovoru:
VPRAŠANJE
KATERI POSEL SE SMATRA ZA ISTOVRSTNA DELA ZA VODJE DEL?

ODGOVOR
Izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ali mestne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki vsebuje izgradnjo meteorne ali odpadne kanalizacije, izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda in izvedbo (gradnja/obnova) vodovodnega sistema.

Ali mora referenca zajemati vse vrste del hkrati (izgradnjo meteorne ali odpadne kanalizacije, izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda in izvedbo (gradnja/obnova) vodovodnega sistema)? Ali je dovolj, če ima vodja del samo referenco iz kanalizacije?

ODGOVOR
Referenca mora vsebovati istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel. Se pravi, da samo referenca za kanalizacijo ni zadostna.Datum objave: 04.12.2018   09:15
VPRAŠANJE

Vaš odgovor ni jasen:
ODGOVOR
Referenca mora vsebovati istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel. Se pravi, da samo referenca za kanalizacijo ni zadostna.


Ali mora referenca za vodjo del nujno vključevati izvedbo plinovoda? Plinovod se običajno gradi posebej. Koliko vrst del mora vsebovati referenca za vodjo del? Mora vsebovati vsa istovrstna dela?


ODGOVOR
Referenca mora vsebovati izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda za distribucijo zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) iz polietilenskih cevi.
Referenca za vodjo del mora vsebovati vsa dela.Datum objave: 04.12.2018   09:15
VPRAŠANJE
Ali morajo vse reference za plinovod vključevati priključne plinovode?

ODGOVOR
Ne, vsaj ena referenca pa mora vključevati priključne plinovode.Datum objave: 04.12.2018   09:16
VPRAŠANJE
ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora na primeru enega referenčnega objekta izkazati, da sta bila sočasno izpolnjena pogoja iz točke a) in točke b). Vrednost referenčnega posla je navedena v razpisni dokumentaciji.

Ali pravilno razumemo, da mora biti skupna vrednost enega posla 3.000.000,00 EUR in mora vključevati točko a in b,
drugi posel pa je lahko 3.000.000,00 in ima vključeno samo eno od točk a, b, c, d? Ostale zahteve iz točk a,b,c,d pa lahko izpolnimo z referencami iz več pogodb in je dovolj, če izpolnjujejo samo zahteve iz vsake posamezne točke ( a,b,c,d)?ODGOVOR
Da. Vendar mora izpolnjevati pogoj istovrstnega posla.Datum objave: 04.12.2018   09:17
VPRAŠANJE
Ali je vodja del lahko zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del , ki mora izkazati pogoje o zaposlitvi skladno s 14. členom Gradbenega zakona.Datum objave: 04.12.2018   09:18
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del elektro inštalacij zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Izvajalec, ki prevzame le določena dela, mora imenovati odgovornega vodjo takšnih posameznih del.Datum objave: 04.12.2018   09:18
VPRAŠANJE
Katero vrsto del mora vsebovati referenca za vodjo del?

ODGOVOR
Vodja del mora imeti vsaj dve referenci, da je v obdobju od 1.1.2013 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil dela na vsaj dveh istovrstnih poslih, kot je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.Datum objave: 06.12.2018   08:23
1. Vprašanje:
»Spoštovani.

Vezano na vaše zahteve glede referenc pod točko 3 pogojev za sodelovanje:
- Referenčni pogoj izpolnjujemo z dvema referencama, katerih vrednost ne rabi presegati 3.000.000,00 , v kolikor izpolnjujemo vse zahteve a, b, c in d, lahko pa sta pogoje c in d izpolnjena z različnimi referencami?

Naročnika pozivamo, da objavi čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.«

Odgovor naročnika:
Naročnik svojih zahtev ne spreminja oz. ostajajo enake kot v objavljeni razpisni dokumentaciji.

2. Vprašanje:
»Ali lahko referenco za izgradnjo meteorne ali odpadne kanalizacije vsaj DN 1000 v dolžini min. 200 m iz poliestrskih cevi, izkazujemo z referenco iz armirano betonskih kanalizacijskih cevi, tipa Nivo ali Stavbar?«

Odgovor naročnika:
Ne.

3. Vprašanje:
»Ali lahko zahteve iz točke a,b,c in d izpolnimo z referenčnim objektom, ki je nižji od vrednosti 3.000.000,00 EUR?«

Sprememba odgovora naročnika:
Naročnik je na zgoraj zastavljeno vprašanje, dne 30.11.2018 ob 09:21 uri, objavil napačen odgovor (»Da. Če referenčni posli izpolnjujejo vse ostale zahteve glede dolžin in dimenzij vodov«), zato v nadaljevanju objavlja popravek:
Ne. Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2013 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj dva istovrstna posla, kot je predmet tega naročila, katerih skupna vrednost vsakega posla znaša vsaj 3.000.000 EUR brez DDV.

4. Vprašanje:
»Pozdravljeni,
naročnika pozivamo, da omogoči ponudnikom, da lahko tudi vodja del in namestnik vodja del izkažeta reference z ločenimi referenčnimi posli (izgradnja/rekonstrukcija državne/lokalne/mestne ceste, izgradnja meteorne ali odpadne kanalizacije, obnova/izgradnja plinovoda, izvedba vodovodnega sistema) in ne da izkažeta reference, ki vsebujejo vse navedene posle hkrati. Vodja del in namestnik del imata v bistvu strožja merila kot pa jih mora izkazati sam gospodarski subjekt. Naročnik naj spremeni prestrog referenčni pogoj in v skladu z ZJN-3 omogoči večjo konkurenčnost med ponudniki.«

Odgovor naročnika:
Z zahtevanimi referencami vodja del izkazuje usposobljenost voditi istovrstne posle, kot je predmet javnega naročila. Se pravi ne samo cesto ali kanalizacijo ali plinovod ali vodovod ampak koordinacijo izvedbe celotne komunalne infrastrukture.


5. Vprašanje:
»Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo glede na spodnje vprašanje in odgovor.

Datum objave: 04.12.2018 09:15
VPRAŠANJE

Vaš odgovor ni jasen:
ODGOVOR
Referenca mora vsebovati istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel. Se pravi, da samo referenca za kanalizacijo ni zadostna.

Ali mora referenca za vodjo del nujno vključevati izvedbo plinovoda? Plinovod se običajno gradi posebej. Koliko vrst del mora vsebovati referenca za vodjo del? Mora vsebovati vsa istovrstna dela?

ODGOVOR
Referenca mora vsebovati izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda za distribucijo zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) iz polietilenskih cevi.
Referenca za vodjo del mora vsebovati vsa dela.

Po pregledu razpisne dokumentacije in obrazcev smo zasledili, da na Potrdilu naročnikov referenčnih poslov zadostuje, da je bila navedena oseba vodja del oz. namestnika del pri izgradnji ali rekonstrukciji državnih ali lokalnih ali mestnih cest z izgradnjo pripadajoče komunalne infrastrukture v skupni dolžini .. m in v vrednosti . EUR z DDV.

V odgovoru na zgornje vprašanje naročnik zaostrujete razpisne pogoje in zahteva, da mora referenca za vodjo del vsebovati vsa dela (izgradnja/rekonstrukcija državne/lokalne/ mestne ceste, izgradnja meteorne ali odpadne kanalizacije, obnova/izgradnja plinovoda, izvedba vodovodnega sistema). Naročnika pozivamo, da omogoči ponudnikom, da lahko tudi vodja del in namestnik vodja del izkažeta reference z ločenimi referenčnimi posli kot je to določeno pri referencah gospodarskega subjekta.«

Odgovor naročnika:
Z zahtevanimi referencami vodja del izkazuje usposobljenost voditi istovrstne posle, kot je predmet javnega naročila.


6. Vprašanje:
»Pogoj za sodelovanje - pogoj 3.
Imamo dve referenci v vrednosti 3.000.000,00 EUR, kateri vsebujeta gradnjo ceste in kanalizacije. Nobena ne vsebuje izgradnjo plina ali vodovoda.
Ali zadostimo pogoju?
Ali moramo za izvedbo plina in vodovoda priložiti dodatno referenco in če jo moramo, prosim za njeno vrednost ali pa vrednost reference v tem primeru ni potrebna, ker jo zagotovimo že s prejšnjima dvema.«

Odgovor naročnika:
Gospodarski subjekt mora v primeru enega referenčnega objekta izkazati, da sta bila sočasno izpolnjena pogoja iz točke a) in točke b)! Prav tako mora biti pri enem referenčnem poslu globina temena vgrajenih cevi večja oz. globlja od 4 m.


7. Vprašanje:
»Naročnika prosimo za pojasnilo:
Datum objave: 04.12.2018 09:16
VPRAŠANJE
ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora na primeru enega referenčnega objekta izkazati, da sta bila sočasno izpolnjena pogoja iz točke a) in točke b). Vrednost referenčnega posla je navedena v razpisni dokumentaciji.

Ali pravilno razumemo, da mora biti skupna vrednost enega posla 3.000.000,00 EUR in mora vključevati točko a in b,
drugi posel pa je lahko 3.000.000,00 in ima vključeno samo eno od točk a, b, c, d? Ostale zahteve iz točk a,b,c,d pa lahko izpolnimo z referencami iz več pogodb in je dovolj, če izpolnjujejo samo zahteve iz vsake posamezne točke ( a,b,c,d)?

Če prav razumemo, bo naročnik priznal kot ustrezno referenco obnova/izgradnja plinovoda za distribucijo zemeljskega plina iz polietilenskih cevi v skupni dolžini vsaj 700 m, pri čemer vrednost reference ni določena in skupaj z referenco iz točke a) dosega vrednost 3.000.000 EUR. Prosimo za jasen odgovor.«

Odgovor naročnika:
Gospodarski subjekt mora izvesti vsaj dva istovrstna posla, kot je predmet tega naročila, katerih skupna vrednost vsakega posla znaša vsaj 3.000.000 EUR brez DDV, v primeru enega referenčnega objekta izkazati, da sta bila sočasno izpolnjena pogoja iz točke a) in točke b)! Prav tako mora pri enem referenčnem poslu globina temena vgrajenih cevi večja oz. globlja od 4 m. Drug referenčni posel mora znašati vsaj 3.000.000 EUR brez DDV. Ostale reference morajo izpolnjevati pogoje
a) Izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ali mestne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v dolžini vsaj 700 m,
b) izgradnja meteorne ali odpadne kanalizacije vsaj DN 1000 v dolžini min. 200 m iz poliestrskih cevi,
c) dva referenčna posla, ki vsebujeta izvedbo gradbenih del pri obnovi ali izgradnji plinovoda za distribucijo zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) iz polietilenskih cevi v skupni dolžini vsaj 700 m,
d) en referenčni posel, ki vsebuje izvedba (gradnja/obnova) vodovodnega sistema iz nodularne litine (duktila) min. DN100 v min. skupni dolžini 500 m.
te reference niso vezane na vrednost projektov.


8. Vprašanje:
»Spoštovani,
če prav razumemo, je lahko vodja del zaposlen pri partnerju, ki prevzema 50% vseh del? Naročnika prosimo za odgovor z da ali ne. Svoj odgovor prosim jasno pojasnite. Hvala.«

Odgovor naročnika:
Izvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena GZ. Druga alineja:

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del.9. Vprašanje:
»Ali lahko ponudbi priložimo, v preteklosti že potrjene reference, da ne obremenjujemo naročnike in sebe po nepotrebnem.
Hvala.«

Odgovor naročnika:
V primeru, da izkazujejo vse zahtevane podatke iz referenčnih pogojev.