Dosje javnega naročila 008026/2018
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID in NOV za »Rušitev in gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico pri Šumberku JP 571184«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.092,00 EUR

JN008026/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.11.2018
JN008026/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN008026/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN008026/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2018
JN008026/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.02.2019
JN008026/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008026/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
investicije Domžale
investicije@domzale.si
+386 17220120
+386 17214231

Internetni naslovi
https://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285060/4301_28_2018_2_Razpisna_dokumentacija_GN_projektna_naloga_za_most_pri_Šumberku.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5552
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID in NOV za »Rušitev in gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico pri Šumberku JP 571184«
Referenčna številka dokumenta: 4301-28/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi projektne naloge za IZP ter geodetskega načrta se naroča projektna dokumentacija IZP, DGD (vključno z Geološko-geomehanski elaborat ter Hidrološko-hidravličnega elaborata), PZI, PID in NOV za »Rušitev in gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico pri Šumberku JP 571184«. Lastnosti novega mostu: AB prednapeti most brez vmesnih podpornikov v dolžini cca 38m ter min svetle širine 3,5m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Na podlagi projektne naloge za IZP ter geodetskega načrta se naroča projektna dokumentacija IZP, DGD (vključno z Geološko-geomehanski elaborat ter Hidrološko-hidravličnega elaborata), PZI, PID in NOV za »Rušitev in gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico pri Šumberku JP 571184«. Lastnosti novega mostu: AB prednapeti most brez vmesnih podpornikov v dolžini cca 38m ter min svetle širine 3,5m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2018   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na širino predvidevamo, da je predmet razpisa most za pešce in kolesarje?
Kakšno interventno vozilo je potrebno upoštevati, obtežba, shema..
Kakšno povezavo ima zahteva za reference za OP za izdelavo načrta elektroinstalacij z razponom mosta?
Kakšno povezavo ima zahteva za referenco ua OP načrta arhitekture z razponom mosta?

ODGOVOR
Da. Most je namenjen pešcem in kolesarjem.
Teža interventnega/servisnega vozila se upošteva skladno s standardom v poglavju 5.6.3, SIST EN 1991/2 (120kN oz dvo osna obtežba 80kN + 40kN na razdalji 3m).
Zahtevana referenca definirana v prvih dveh odstavkih točke 1.5.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, RD, ne omenja načrte elektro instalacij in načrte arhitekture.






Datum objave: 23.11.2018   11:49
VPRAŠANJE
1. Zasnova mostu
- Predlagan je AB most razpetine 38 m. Za take razpetine so primernejše sovprežne ali jeklene konstrukcije. Prosimo dopolnite razpisno dokumentacijo (RD).
2. Strokovni kadri
- Z RD je predviden tudi arhitekt. Prosimo pojasnite njegovo vlogo, ker zunanje ureditve običajno izdeluje krajinski arhitekt. V tem primeru je potrebno RD dopolniti (popraviti obrazec 10).
- (Krajinski) arhitekti niso člani IZS, ampak ZAPS (popraviti obrazec 10).
3. Reference ponudnika (RD, tč. 1.5.2.3.)
- Merilo za kadre (K) ni nedvoumno napisano: ali dobi strokovnjak za 1 referenco 5 točk ali 1
4. Merila za izbiro ponudnika (RD, tč. 1.6.)
- V zadnjih petih letih je bilo v Sloveniji projektirano malo prednapetih objektov, takih s pridobljenim gradbenim dovoljenjem pa je še manj. Predlagamo, da omilite reference za OP konstrukcij: namesto mosta vpišite premostitveni objekt ter izločite pogoj o pridobljenem pravnomočnem GD.
- Točkovanje za vodjo projekta, (krajinskega) arhitekta in projektanta elektr. naprav ni upravičeno zakaj morajo tudi oni imeti referenco za 35 dolg prednapeti most? Predlagamo, da navedete reference, ki so vezane zgolj na naravo njihovega dela: npr. vodenje, oblikovanje oz. razsvetljava objektov (brez navedbe vrste konstrukcije in razpona, ki nima vpliva na njihovo delo).
- Ali odgovorni projektant (geomehanik, hidrolog, arhitekt, el. inž.,), ki je zaposlen pri podizvajalcu, tudi dobi točke za zaposlitev?
5. Roki so nerealno kratki, zato prosimo, da jih podaljšate.
- Za izdelavo IZP je 30 dni premalo, ker je medtem potrebno izdelati tudi Geološko-geomehanski elaborat (GGE) ter Hidrološko-hidravlični elaborat (HHE). Za IZP zato predlagamo rok 60 dni.
- Podobno velja za izdelavo DGD: 90 dni od potrditve IZP ni dovolj za pridobitev vseh projektnih pogojev, izdelavo DGD ter pridobitev mnenj. Že samo pridobivanje pogojev in mnenj se običajno zavleče na več mesecev, zato predlagamo, da se rok za izdelavo DGD podaljša na 150 dni (oz. veže na zadnje pridobljeno mnenje).
- Tudi za PZI predlagamo daljši rok 60 dni (če bo potrebno izdelati delavniške načrte za jeklene konstrukcije pa raje več).
6. Predlagamo spremembo predpisanih deležev faz iz obračuna (5. člen pogodbe):
- Za IZP je potrebno izdelati še GGE in HHE, za kar je 10 % premalo, zato predlagamo 20 %.
- Za DGD namesto 45 % predlagamo 30 %, za PZI pa namesto 30 % predlagamo 40 %.
- Za PID in NOV namesto 15 % predlagamo 10 % pogodbene vrednosti.
PID in NOV sta ena od podlag za pridobitev uporabnega dovoljenja, zato njuna oddaja ne more biti vezana na uporabno dovoljenje, ampak na potrdilo nadzora.
7. Glede na zgornje pripombe prosimo, da rok za oddajo razpisa podaljšate najmanj za 1 teden.

Opomba: projektantski nadzor je predviden s pogodbo (5. člen). Predlagamo, da urno postavko zanj dodate v razpis za izvajalca, sicer izvajalec projektanta sploh ne bo vabil na gradbišče, posledično pa projektant ne bo seznanjen z morebitnimi spremembami med gradnjo, kar vpliva na kvaliteto gradnje.


ODGOVOR
1. Zasnova: Pogoji v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.
2. Strokovni kadri: glej spremembe razpisne dokumentacije.
3. Merilo: glej spremembe razpisne dokumentacije.
4. Merilo za izbiro ponudnika: glej spremembe razpisne dokumentacije
Odgovorni projektant, ki je zaposlen pri podizvajalcu, ne dobi točke za zaposlitev.
5. Roki v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.
6. Deleži faz v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.
7. Rok oddaje v razpisni dokumentaciji ostane nespremenjen.
8. Določila pogodb v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.


Spremembe razpisne dokumentacije (https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285347/4301_28_2018_2_RD_popravek_1_3_1_5_2_3_Obr_6_Obr_10.zip):
Odstranjen:
7. odstavek, 1.3. Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, RD
5. odstavek, 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, RD
Besedilo »Odgovorni projektant za arhitekturo Ime in priimek: Številka IZS: Naziv projekta: Leto izdelave: Naročnik: (ustrezno dodati za dodatne projekte)« ter »Odgovorni projektant za električne inštalacije in električno opremo Ime in priimek: Številka IZS: Naziv projekta: Leto izdelave: Naročnik: (ustrezno dodati za dodatne projekte)« v Obrazcu 10, RD

Popravljeno besedilo:
Besedilo »AB prednapeti most min dolžine 35m (razred 21410 po klasifikaciji CC-SI), za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje«, 1. odstavek, 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, RD, se spremeni v »AB prednapeti premostitveni objekt min dolžine 35m (razred 21410 po klasifikaciji CC-SI), za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izdelan PID.
Besedilo »Ponudnik mora navesti:«, 3. odstavek, 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, RD, se spremeni na »Ponudnik mora nominirati v Obrazcu 6:«
Besedilo odstavka Merilo kadra (K), 1.6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, RD, se v celoti zamenja z novim: »Naročnik bo za odgovornega vodjo projekta in odgovornega projektanta gradbenih načrtov priznal dve točki, za enako vlogo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD ali PZI za izgradnjo ali sanacijo AB prednapeti premostitveni objekt (razred 21410 po klasifikaciji CC-SI) od vključno leta 2013 dalje. Za posamezen projekt/objekt se nominirancu prizna dve točki. Maksimalno število točk po tem merilu je 20 točk.
Besedilo »Odgovorni projektant za arhitekturo, Ime in priimek: Številka IZS«, v Obrazcu 6, RD se spremeni v »Odgovorni projektant za arhitekturo, Ime in priimek: Številka ZAPS«.




Datum objave: 23.11.2018   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je napovedal da namerava vključiti pogajanja (en krog). Prosimo za natančnejši opis protokola oziroma pojasnilo, o čem se namerava naročnik pogajati. Naročnik je skoraj hkrati zapisal, da bo merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe po eni strani najnižja cena in po drugi strani ponudba, ki bo glede na zahtevana merila dosegla najvišje število točk. Kaj drži? Prosimo za popravek razpisne dokumentacije. Prosimo še za potrdilo ali lahko ponudnik pogoj, da je izdelal eno projektno dokumentacijo PGD za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki vsebuje AB prednapeti most, izkaže s podizvajalcem? Ali je treba tudi za pooblaščene inženirje, vpisane pri IZS predložiti potrdilo, čeprav je baza podatkov javno dostopna? Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Opravičujemo se za nastalo zmedo:

Odstani se 7. odstavek, 1.3. Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, RD, v katerem je bilo omenjeno pogajanje. Postopek javnega naročila se bo izvajal brez pogajanja.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki glede na zahtevana merila doseže najvišje število točk po sledeči formuli:

S= K + D + C

S= skupno število točk ponudbe
K= točke merila kadra
D= točke merila delovne razmere ponudnika
C= točke merila cene

Popravljeno razpisno dokumentacijo najdete na spodnjem elektronskem naslovu:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285368/4301_28_2018_2_RD_popravek_KONČNA_1_6_Merilo_1_3_1_5_2_3_Obr_6_Obr_10.zip

Da, ponudnik lahko priloži referenco podizvajalca, ki se upošteva, če vsebinsko in vrednostno v celoti ustrezajo zahtevam razpisa.

Za projektante, ki so vpisani v imenik IZS ali ZAPS, ni potrebno predložiti potrdila.