Dosje javnega naročila 008047/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna
Storitve: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 289.301,04 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008047/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2018
JN008047/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2018
JN008047/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2018
JN008047/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2019
JN008047/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
JN008047/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2019
JN008047/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2019
JN008047/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2019
JN008047/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN008047/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008047/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Jeršice 3
6230
SI
Postojna
Slovenija
Kovod Postojna, d.o.o., Lucija Zwölf
lucija.zwolf@kovodpostojna.si
+386 57000795
+386 57000799

Internetni naslovi
http://www.kovodpostojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285182/ODVOZ_IN_PREVZEM_DEHIDRIRANEGA_BLATA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5577
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
Referenčna številka dokumenta: 277/2-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odvoz in prevzem dehidriranega blata. Naročilo se izvaja sukcesivno glede na potrebe naročnika.
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum za obdobje 24 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ČN Postojna in ČN Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti okvirnega sporazuma podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2018   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2018   12:10
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja za sodelovanje pri javnem naročilu male vrednosti objavljenem na portalu e-naročenje pod št. JN008047/2018-W01, dne 22.11.2018. Pozivamo, k spremembi pogoja, da mora ponudnik izkazati bonitetno oceno najmanj SB6 in sicer na način, da bo možno izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost tudi z bonitetno oceno SB7.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov),(vir: http://www.ajpes.si/ vpogled 27.12.2016): »Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo javnega naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.«
Skladno z navedenim je bonitetna ocena, ki jo predlagamo (SB7), povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročila male vrednosti, saj upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila male vrednosti namreč niso take, da bi zahtevale boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da gre za javno naročilo male vrednosti, na katerega bodo ponudbe oddajali le tisti ponudniki, ki so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti in imajo za to vsa potrebna dovoljenja. Naročnik pa z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledi tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, ter z tem zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Z spremembo pogoja je omogočen širši krog konkurence, ki s tem onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in kršenja načel, ki veljajo za javno naročanje. Glavni pokazatelj dobrega in korektnega poslovanja ponudnika v preteklem obdobju odražajo reference, ki ponudijo naročniku možnost vpogleda v dobro poslovno prakso ponudnika, ki se odraža v zadovoljstvu naročnikov, za katere je ponudnik opravil primerljive posle.
Ob zahtevi, da ponudnik v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb in imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, ima naročnik za primer slabega poslovanja ponudnika posel zavarovan tudi z finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo moral ob podpisu pogodbe predložiti izbrani ponudnik.
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje - ekonomski in finančni položaj (bonitetna ocena).
Popravek pogoja je objavljen na naslovu: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=285809.

Lep pozdrav.